12/2016 Psychologia komunikacji

okladka_12-2016

Bez umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się nie można funk­cjo­no­wać w spo­łe­czeń­stwie. W ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej nie­zbędna jest umie­jęt­ność mó­wie­nia, słu­cha­nia, prze­ko­ny­wa­nia, wy­ra­ża­nia sa­mego sie­bie, wła­snych prze­my­śleń, prze­żyć i uczuć. W roz­mo­wie ważną rolę od­gry­wają nie tylko słowa, ale także ge­sty, po­stawa, na­tę­że­nie głosu, mi­mika. Każde au­ten­tyczne spo­tka­nie mię­dzy oso­bami jest inne i nie­po­wta­rzalne.

Młody czło­wiek ma co­raz mniej oka­zji do ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Samotność, na­wią­zy­wa­nie re­la­cji drogą elek­tro­niczną skut­kuje bra­kiem umie­jęt­no­ści ja­snej pre­zen­ta­cji swo­ich my­śli, od­po­wied­niej ar­gu­men­ta­cji, wła­ści­wej po­stawy. Rozmowa pro­wa­dzona drogą elek­tro­niczną ni­gdy nie za­stąpi bez­po­śred­niego kon­taktu z dru­gim czło­wie­kiem. Niezbędny jest kon­takt bez­po­średni – ko­mu­ni­ka­cja serca. Potrzebny jest też czas, przy­ja­zna i życz­liwa po­stawa wo­bec roz­mówcy. Odbiorca wi­nien być za­in­te­re­so­wany roz­mową, a ję­zyk musi być dla niego zro­zu­miały. Ważne jest miej­sce spo­tka­nia, na­strój, trak­to­wa­nie roz­mówcy z sza­cun­kiem. Prawdomówność, szcze­rość i po­goda du­cha winny być po­stawą ży­cia każ­dego wy­cho­wawcy, da­jąc jego sło­wom nie­zwy­kłą moc, bu­dząc za­ufa­nie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Karolina Karbownik
  Komunikacja ję­zy­kowa
 • Bożena Baran
  Kiedy i jak mó­wić dzie­ciom o uczu­ciach?
 • Aleksandra Bałdyga
  Otworzyć się na in­nych (list)
 • Danuta Bula
  O po­trze­bie po­chwał w ko­mu­ni­ka­cji
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Przestrzeń do­bra i mi­ło­ści
 • Seweryn Leszczyński
  Filozoficzne aspekty wy­cho­wa­nia
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawdziwe spo­tka­nia
 • Małgorzata Mróz
  Terapia lo­go­pe­dyczna dziecka z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną w stop­niu lek­kim
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  „Szkoła dia­logu” w szkole – roz­mowa z Barbarą Charczuk, au­torką książki Szkoła dia­logu
 • Ewelina Czajkowska
  Psychologia ko­mu­ni­ka­cji (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Danuta Bula
  Język twór­czej współ­pracy
 • Tomasz Licak
  Komunikacja nie­wer­balna w kre­owa­niu wi­ze­runku czło­wieka
 • Ewa Kowalska
  Poznajemy zwy­czaje świą­teczne. Scenariusz za­jęć świe­tli­co­wych lub lek­cji wy­cho­waw­czej dla I etapu edu­ka­cyj­nego
 • s. Jolanta Kurzanowska OSU
  Moje uczynki mi­ło­sier­dzia
 • Marek Mencel
  O za­chwia­niu ko­mu­ni­ka­cji w mo­dli­twie
 • Barbara Czarny, Marzena Kaproń, Małgorzata Rodziewicz, Urszula Wiechnik
  Słowo Ciałem się stało! Boże Narodzenie w po­ezji. Scenariusz dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Barbara Purgał
  Cud nocy ci­chej. Scenariusz ja­se­łek dla szkoły pod­sta­wo­wej

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.