12/2011 Do­ra­sta­nie do war­to­ści

okladka_12-2011Ca­łe ży­cie czło­wie­ka to re­ali­zo­wa­nie war­to­ści, któ­re po­ma­ga­ją wy­do­być z oso­by peł­nię czło­wie­czeń­stwa. Do war­to­ści doj­rze­wa się i do­ra­sta stop­nio­wo. War­to­ścia­mi du­cho­wy­mi nie moż­na być ob­da­ro­wa­nym, nie moż­na też ich otrzy­mać.

W świat war­to­ści wpro­wa­dza ro­dzi­na, szko­ła, Ko­ściół, ró­wie­śni­cy, środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, In­ter­net. Dziec­ko zdo­by­wa wie­dzę o war­to­ściach ob­ser­wu­jąc oso­by z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, oce­nia­jąc sto­su­nek in­nych osób do nie­go i do ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści. Wy­ra­bia so­bie po­gląd na to, co w ży­ciu jest waż­ne, cen­ne, ja­ki styl ży­cia jest urze­czy­wist­nie­niem przy­ję­te­go sys­te­mu war­to­ści. Stop­nio­wo uczy się my­śleć we­dług war­to­ści, żyć war­to­ścia­mi.

Po­ję­cie war­to­ści jest róż­nie de­fi­nio­wa­ne. War­tość to na­sze prze­ko­na­nia, po­sta­wy, za­cho­wa­nia – to coś dla nas waż­ne­go, cen­ne­go. Naj­czę­ściej wy­mie­nia­ne ka­te­go­rie war­to­ści to: bio­lo­gicz­ne, eko­no­micz­ne, psy­chicz­ne, spo­łecz­ne, du­cho­we.

Ist­nie­ją róż­ne sys­te­my war­to­ści. Przy­ję­ta hie­rar­chia war­to­ści okre­śla nasz sto­su­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, do ota­cza­ją­ce­go świa­ta, Bo­ga. Z re­gu­ły hie­rar­chia war­to­ści (od naj­niż­szych do naj­wyż­szych) jest na­stę­pu­ją­ca: war­to­ści he­do­ni­stycz­ne – przy­jem­no­ścio­we, uty­li­tar­ne – przy­no­szą­ce ko­rzy­ści, wi­tal­ne – tro­ska o ży­cie i zdro­wie, in­te­lek­tu­al­ne – wie­dza i do­bra kul­tu­ro­we, du­cho­we – mi­łość i Bóg jest naj­wyż­szą war­to­ścią.

Je­ste­śmy świad­ka­mi i ak­tyw­ny­mi uczest­ni­ka­mi usta­wicz­ne­go pro­ce­su war­to­ścio­wa­nia ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, na­sze­go po­glą­du na czło­wie­ka i wi­zję świa­ta. Ob­ser­wu­je­my też za­ma­zy­wa­nie i re­la­ty­wi­za­cję świa­ta war­to­ści, co utrud­nia dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze. Wy­cho­wa­nie mu­si ba­zo­wać na okre­ślo­nym sys­te­mie war­to­ści, na ja­snej kon­cep­cji czło­wie­ka – na tym, co dla nie­go jest cen­ne, waż­ne, ko­niecz­ne.

W szko­le wy­ra­bia­nie po­staw mo­ral­nych i spo­łecz­nych win­no być opar­te na fun­da­men­cie war­to­ści uni­wer­sal­nych za­pi­sa­nych w pro­gra­mie wy­cho­waw­czym. Pra­cę szko­ły na­le­ży ukie­run­ko­wać na prze­kaz wie­dzy o tym, czym są war­to­ści oraz w ja­ki spo­sób moż­na i trze­ba je urze­czy­wist­niać. Wska­za­ne jest, aby wpro­wa­dza­nie ucznia w świat war­to­ści do­ko­ny­wa­ło się na wszyst­kich za­ję­ciach lek­cyj­nych oraz za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych.

Mło­dy czło­wiek dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju po­trze­bu­je WAR­TO­ŚCI.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Kry­sty­na Ostrow­ska
  Żyć we­dług war­to­ści
 • Mi­ro­sław Hand­ke
  Wy­cho­wa­nie opar­te na chrze­ści­jań­skim sys­te­mie war­to­ści
 • Mag­da­le­na Da­mian, Mał­go­rza­ta Stępień−Kęsik
  Do­ra­sta­nie do war­to­ści
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Zdro­we my­śle­nie
 • Ma­ria To­ta
  Nie spo­sób za­po­mnieć… Roz­mo­wa z o. Paw­łem My­na­rzem OCist
 • Mał­go­rza­ta Gawle−Wiernasz
  Pod­mio­to­wość na­uczy­cie­la
 • Zo­fia Urbań­czyk
  Skarb­ni­ca wzo­rów
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­bór dro­gi
 • Ze­non Adam Wój­cik
  Pa­stusz­ko­wie mi­li, co­ście wi­dzie­li. Ja­seł­ka
 • Bo­że­na Po­lak
  Tra­dy­cje i oby­cza­je. Kon­spekt za­jęć świe­tli­co­wych z oka­zji Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia
 • Edy­ta Brew­czyń­ska
  W po­szu­ki­wa­niu isto­ty Wi­gi­lii. Kon­spekt lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go lub lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Ha­li­na Za­wi­ślak
  Nie daj szan­sy AIDS. Sce­na­riusz za­jęć dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • An­to­ni Zię­ba
  Obro­na ży­cia. Mo­je do­świad­cze­nia ze spo­tkań z mło­dzie­żą

Okład­ka: fot. Wło­dzi­mierz Pła­ne­ta

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.