11/2017 Edukacja medialna

okladka_11-2017

Wszyscy uczest­ni­czymy w świe­cie me­dial­nym. Dociera do nas mnó­stwo in­for­ma­cji, praw­dzi­wych i nie­praw­dzi­wych, do­brych i złych. Musimy na­uczyć się ra­cjo­nal­nego i bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z me­diów, bo czę­sto mamy do czy­nie­nia z ma­ni­pu­la­cją in­for­ma­cją, ob­ra­zem, oszu­stwem me­dial­nym.

Dzieci i mło­dzież usta­wicz­nie ko­rzy­stają z in­te­rak­tyw­nych me­diów, bar­dzo spraw­nie po­słu­gują się no­wymi tech­no­lo­giami. Dla nich nie­ważne staje się to, co jest w rze­czy­wi­sto­ści, li­czy się tylko prze­kaz me­dialny. Starają się być na bie­żąco w sieci, chcą być po­in­for­mo­wani i być in­for­ma­to­rami. Brak ak­tyw­no­ści w sieci równa się z nie­ist­nie­niem w ży­ciu re­al­nym. Ale bierne i nie­roz­ważne ko­rzy­sta­nie z me­diów nie roz­wija in­te­lek­tu­al­nie, mo­ral­nie, es­te­tycz­nie – jest stratą czasu.

Zadaniem no­wo­cze­snej edu­ka­cji me­dial­nej jest przy­go­to­wa­nie dzieci i mło­dzieży do twór­czego i kry­tycz­nego od­bioru me­diów. Aktywizujmy uczniów do po­sze­rza­nia wie­dzy, do se­lek­cji, ana­lizy, kry­tyki tre­ści, do ak­tyw­nego i twór­czego wy­ko­rzy­sty­wa­nia in­for­ma­cji. Należy pro­pa­go­wać za­sady bez­piecz­nego i ra­cjo­nal­nego ko­rzy­sta­nia z cy­ber­prze­strzeni, prze­strze­gać przed uza­leż­nie­niem od Internetu, kształ­to­wać wraż­li­wość po­znaw­czą, do­sko­na­lić umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej. Świat rze­czy­wi­sty jest waż­niej­szy niż świat wir­tu­alny!

Edukacja szkolna co­raz czę­ściej opiera się na no­wych tech­no­lo­giach. Sytuacja sprzę­towa i ka­drowa w szko­łach zmie­nia się na lep­sze. W tej sy­tu­acji ważne jest okre­śle­nie kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści, ja­kie po­wi­nien po­sia­dać uczeń szkoły pod­sta­wo­wej i śred­niej w za­kre­sie edu­ka­cji me­dial­nej, aby do­cie­ra­jący do niego prze­kaz był war­to­ściowy i jak naj­mniej szko­dliwy.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Teresa Król
  Misja na­uczy­ciela – oca­la­nie czło­wieka. Rozmowa z J.E. ks. bp. Piotrem Turzyńskim, de­le­ga­tem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli
 • Maria Słobodzian
  Edukacja me­dialna w dy­dak­tyce
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jak czło­wiek z czło­wie­kiem
 • ks. bp Adam Lepa
  Świat ma­ni­pu­la­cji
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kontakty wir­tu­alne
 • Halina Sutkowy
  Wychowawca świad­kiem wiary w szkole
 • Alicja Janiak
  Korczakowskie wy­cho­wa­nie do war­to­ści
 • Grzegorz Jurczyński
  Uzależnieni od in­ter­netu
 • Tadeusz Gerstenkorn
  Problem wam­pira
 • Justyna Jankowska
  Nowe uza­leż­nie­nia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Małgorzata Sasin
  Wspominamy bli­skich zmar­łych
 • Agnieszka Graczyk
  Nowe za­gro­że­nia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne)
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  Dzień Wszystkich Świętych. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I, II i III
 • Romana Cynk
  Halloween czy Święto Świętych? Scenariusz dla mło­dzieży
 • Karolina Kmiecik-Jusięga
  Bezpieczeństwo w sieci? (list do re­dak­cji)
 • Agnieszka Sławińska
  Wisła – sym­bol oporu prze­ciw oku­pan­tom. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Okładka fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.