11/2017 Edu­ka­cja me­dial­na

okladka_11-2017

Wszy­scy uczest­ni­czy­my w świe­cie me­dial­nym. Do­cie­ra do nas mnó­stwo in­for­ma­cji, praw­dzi­wych i nie­praw­dzi­wych, do­brych i złych. Mu­si­my na­uczyć się ra­cjo­nal­ne­go i bez­piecz­ne­go ko­rzy­sta­nia z me­diów, bo czę­sto ma­my do czy­nie­nia z ma­ni­pu­la­cją in­for­ma­cją, ob­ra­zem, oszu­stwem me­dial­nym.

Dzie­ci i mło­dzież usta­wicz­nie ko­rzy­sta­ją z in­te­rak­tyw­nych me­diów, bar­dzo spraw­nie po­słu­gu­ją się no­wy­mi tech­no­lo­gia­mi. Dla nich nie­waż­ne sta­je się to, co jest w rze­czy­wi­sto­ści, li­czy się tyl­ko prze­kaz me­dial­ny. Sta­ra­ją się być na bie­żą­co w sie­ci, chcą być po­in­for­mo­wa­ni i być in­for­ma­to­ra­mi. Brak ak­tyw­no­ści w sie­ci rów­na się z nie­ist­nie­niem w ży­ciu re­al­nym. Ale bier­ne i nie­roz­waż­ne ko­rzy­sta­nie z me­diów nie roz­wi­ja in­te­lek­tu­al­nie, mo­ral­nie, es­te­tycz­nie – jest stra­tą cza­su.

Za­da­niem no­wo­cze­snej edu­ka­cji me­dial­nej jest przy­go­to­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży do twór­cze­go i kry­tycz­ne­go od­bio­ru me­diów. Ak­ty­wi­zuj­my uczniów do po­sze­rza­nia wie­dzy, do se­lek­cji, ana­li­zy, kry­ty­ki tre­ści, do ak­tyw­ne­go i twór­cze­go wy­ko­rzy­sty­wa­nia in­for­ma­cji. Na­le­ży pro­pa­go­wać za­sa­dy bez­piecz­ne­go i ra­cjo­nal­ne­go ko­rzy­sta­nia z cy­ber­prze­strze­ni, prze­strze­gać przed uza­leż­nie­niem od In­ter­ne­tu, kształ­to­wać wraż­li­wość po­znaw­czą, do­sko­na­lić umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej. Świat rze­czy­wi­sty jest waż­niej­szy niż świat wir­tu­al­ny!

Edu­ka­cja szkol­na co­raz czę­ściej opie­ra się na no­wych tech­no­lo­giach. Sy­tu­acja sprzę­to­wa i ka­dro­wa w szko­łach zmie­nia się na lep­sze. W tej sy­tu­acji waż­ne jest okre­śle­nie kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści, ja­kie po­wi­nien po­sia­dać uczeń szko­ły pod­sta­wo­wej i śred­niej w za­kre­sie edu­ka­cji me­dial­nej, aby do­cie­ra­ją­cy do nie­go prze­kaz był war­to­ścio­wy i jak naj­mniej szko­dli­wy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Te­re­sa Król
  Mi­sja na­uczy­cie­la – oca­la­nie czło­wie­ka. Roz­mo­wa z J.E. ks. bp. Pio­trem Tu­rzyń­skim, de­le­ga­tem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li
 • Ma­ria Sło­bo­dzian
  Edu­ka­cja me­dial­na w dy­dak­ty­ce
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Jak czło­wiek z czło­wie­kiem
 • ks. bp Adam Le­pa
  Świat ma­ni­pu­la­cji
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Kon­tak­ty wir­tu­al­ne
 • Ha­li­na Sut­ko­wy
  Wy­cho­waw­ca świad­kiem wia­ry w szko­le
 • Ali­cja Ja­niak
  Kor­cza­kow­skie wy­cho­wa­nie do war­to­ści
 • Grze­gorz Jur­czyń­ski
  Uza­leż­nie­ni od in­ter­ne­tu
 • Ta­de­usz Ger­sten­korn
  Pro­blem wam­pi­ra
 • Ju­sty­na Jan­kow­ska
  No­we uza­leż­nie­nia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Wspo­mi­na­my bli­skich zmar­łych
 • Agniesz­ka Gra­czyk
  No­we za­gro­że­nia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne)
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  Dzień Wszyst­kich Świę­tych. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla klas I, IIIII
 • Ro­ma­na Cynk
  Hal­lo­we­en czy Świę­to Świę­tych? Sce­na­riusz dla mło­dzie­ży
 • Ka­ro­li­na Kmie­cik-Ju­się­ga
  Bez­pie­czeń­stwo w sie­ci? (list do re­dak­cji)
 • Agniesz­ka Sła­wiń­ska
  Wi­sła – sym­bol opo­ru prze­ciw oku­pan­tom. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Okład­ka fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.