11/2014 Świetlica, internat, bursa

okladka_11-2014

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świe­tlica szkolna, in­ter­nat, bursa) wspo­ma­gają ro­dzi­ców w wy­peł­nia­niu ich po­win­no­ści. Czas spę­dzony w świe­tlicy wi­nien słu­żyć roz­wo­jowi dziecka. Po lek­cjach po­trzebny jest od­po­czy­nek, wska­zane są za­ję­cia re­lak­sa­cyjne, za­bawy w ogro­dzie czy na bo­isku szkol­nym. Zajęcia świe­tli­cowe mu­szą być atrak­cyjne, do­sto­so­wane do za­in­te­re­so­wań i moż­li­wo­ści dzieci.

Efektywność pracy świe­tlicy za­leży od wła­ści­wej po­stawy wy­cho­waw­ców, zna­jo­mo­ści tre­ści, form i me­tod pracy świe­tli­co­wej, umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia ich w prak­tyce. Rozmowy z wy­cho­wan­kami, by­cie z nimi w chwi­lach smut­nych i ra­do­snych, do­strze­ga­nie wszyst­kich w gru­pie, wy­zwa­la­nie i roz­wi­ja­nie zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań, ucze­nie życz­li­wo­ści i sa­mo­dziel­no­ści – to za­da­nia wy­cho­wawcy. Potrzebna jest też umie­jęt­ność współ­pracy z ro­dzi­cami dziecka, wy­cho­wawcą klasy, pe­da­go­giem szkol­nym. Sale świe­tlicy po­winny być przy­tulne, ko­lo­rowe, od­po­wied­nio wy­po­sa­żone w po­moce dy­dak­tyczne, sprzęt spor­towy i za­bawki, utrzy­mane w ła­dzie i wzo­ro­wym po­rządku.

Uczniowie za­miej­scowi szkół po­nad­gim­na­zjal­nych miesz­kają w in­ter­na­cie lub bur­sie. Są to pla­cówki opieki peł­nej, co umoż­li­wia po­głę­bioną pracę opiekuńczo- wy­cho­waw­czą. Uczniowie mają or­ga­ni­zo­wany czas na­uki wła­snej, po­moc ko­le­żeń­ską, za­ję­cia spor­towe i kul­tu­ralne. Są współ­or­ga­ni­za­to­rami róż­no­rod­nych kon­kur­sów, spo­tkań z in­te­re­su­ją­cymi oso­bami, wy­cie­czek, ze­spo­łów te­atral­nych, mu­zycz­nych, klu­bów czy­tel­ni­czych, dys­ku­syj­nych itp. Wychowankowie uczą się sa­mo­dziel­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści, ży­cia w ze­spole, po­ma­ga­nia in­nym, dba­nia o ład i po­rzą­dek w po­ko­jach, o es­te­tykę pla­cówki i naj­bliż­szego oto­cze­nia.

W świe­tlicy, in­ter­na­cie czy bur­sie na­leży za­pew­nić wy­cho­wan­kom do­bre wa­runki by­to­wa­nia, na­uki i wy­po­czynku. Odpowiedni kli­mat wy­cho­waw­czy pro­wa­dzi do roz­woju, wy­zwala za­do­wo­le­nie i ra­dość dzieci i mło­dzieży, a wy­cho­waw­com daje po­czu­cie sa­tys­fak­cji z trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pracy.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Agnieszka Kaczor
  Portret świe­tli­cza­nina
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Z klu­czem na szyi
 • Urszula Olek
  Troska o zdro­wie uczniów
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawa dziecka
 • Ewa Stefańska
  Bursa i in­ter­nat szansą na lep­szą szkołę
 • Nadzieja Charysz
  Świetlica szkolna
 • Wojciech Obraniak
  Przywrócić spo­łe­czeń­stwu
 • s. Teresa Kuniszewska
  Drugi dom
 • Paweł Nawrocki
  Bóg, Ojczyzna, czło­wiek
 • Jan Bruski
  Współpraca z ro­dzi­cami wy­cho­wan­ków bursy szkol­nej
 • Ewa Gałązka
  Wychowawca w świe­tlicy
 • Jan Bruski
  Innowacje pe­da­go­giczne
 • Danuta Kmita
  Grupy cyr­kowe w świe­tlicy
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie w in­ter­na­cie i bur­sie
 • Paulina Kiczko-Kamut
  Agresja – czer­wone świa­tło! Warsztaty dla dzieci i mło­dzieży uczęsz­cza­ją­cych do świe­tlic
 • Ewa Zając
  Ta, co nie zgi­nęła. Montaż słowno-muzyczny z oka­zji Święta Niepodległości

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.