11/2014 Świe­tli­ca, in­ter­nat, bur­sa

okladka_11-2014

Pla­ców­ki opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cze (świe­tli­ca szkol­na, in­ter­nat, bur­sa) wspo­ma­ga­ją ro­dzi­ców w wy­peł­nia­niu ich po­win­no­ści. Czas spę­dzo­ny w świe­tli­cy wi­nien słu­żyć roz­wo­jo­wi dziec­ka. Po lek­cjach po­trzeb­ny jest od­po­czy­nek, wska­za­ne są za­ję­cia re­lak­sa­cyj­ne, za­ba­wy w ogro­dzie czy na bo­isku szkol­nym. Za­ję­cia świe­tli­co­we mu­szą być atrak­cyj­ne, do­sto­so­wa­ne do za­in­te­re­so­wań i moż­li­wo­ści dzie­ci.

Efek­tyw­ność pra­cy świe­tli­cy za­le­ży od wła­ści­wej po­sta­wy wy­cho­waw­ców, zna­jo­mo­ści tre­ści, form i me­tod pra­cy świe­tli­co­wej, umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia ich w prak­ty­ce. Roz­mo­wy z wy­cho­wan­ka­mi, by­cie z ni­mi w chwi­lach smut­nych i ra­do­snych, do­strze­ga­nie wszyst­kich w gru­pie, wy­zwa­la­nie i roz­wi­ja­nie zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań, ucze­nie życz­li­wo­ści i sa­mo­dziel­no­ści – to za­da­nia wy­cho­waw­cy. Po­trzeb­na jest też umie­jęt­ność współ­pra­cy z ro­dzi­ca­mi dziec­ka, wy­cho­waw­cą kla­sy, pe­da­go­giem szkol­nym. Sa­le świe­tli­cy po­win­ny być przy­tul­ne, ko­lo­ro­we, od­po­wied­nio wy­po­sa­żo­ne w po­mo­ce dy­dak­tycz­ne, sprzęt spor­to­wy i za­baw­ki, utrzy­ma­ne w ła­dzie i wzo­ro­wym po­rząd­ku.

Ucznio­wie za­miej­sco­wi szkół po­nad­gim­na­zjal­nych miesz­ka­ją w in­ter­na­cie lub bur­sie. Są to pla­ców­ki opie­ki peł­nej, co umoż­li­wia po­głę­bio­ną pra­cę opie­kuń­czo- wy­cho­waw­czą. Ucznio­wie ma­ją or­ga­ni­zo­wa­ny czas na­uki wła­snej, po­moc ko­le­żeń­ską, za­ję­cia spor­to­we i kul­tu­ral­ne. Są współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi róż­no­rod­nych kon­kur­sów, spo­tkań z in­te­re­su­ją­cy­mi oso­ba­mi, wy­cie­czek, ze­spo­łów te­atral­nych, mu­zycz­nych, klu­bów czy­tel­ni­czych, dys­ku­syj­nych itp. Wy­cho­wan­ko­wie uczą się sa­mo­dziel­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści, ży­cia w ze­spo­le, po­ma­ga­nia in­nym, dba­nia o ład i po­rzą­dek w po­ko­jach, o es­te­ty­kę pla­ców­ki i naj­bliż­sze­go oto­cze­nia.

W świe­tli­cy, in­ter­na­cie czy bur­sie na­le­ży za­pew­nić wy­cho­wan­kom do­bre wa­run­ki by­to­wa­nia, na­uki i wy­po­czyn­ku. Od­po­wied­ni kli­mat wy­cho­waw­czy pro­wa­dzi do roz­wo­ju, wy­zwa­la za­do­wo­le­nie i ra­dość dzie­ci i mło­dzie­ży, a wy­cho­waw­com da­je po­czu­cie sa­tys­fak­cji z trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pra­cy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Agniesz­ka Ka­czor
  Por­tret świe­tli­cza­ni­na
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Z klu­czem na szyi
 • Ur­szu­la Olek
  Tro­ska o zdro­wie uczniów
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pra­wa dziec­ka
 • Ewa Ste­fań­ska
  Bur­sa i in­ter­nat szan­są na lep­szą szko­łę
 • Na­dzie­ja Cha­rysz
  Świe­tli­ca szkol­na
 • Woj­ciech Ob­ra­niak
  Przy­wró­cić spo­łe­czeń­stwu
 • s. Te­re­sa Ku­ni­szew­ska
  Dru­gi dom
 • Pa­weł Na­wroc­ki
  Bóg, Oj­czy­zna, czło­wiek
 • Jan Bru­ski
  Współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi wy­cho­wan­ków bur­sy szkol­nej
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Wy­cho­waw­ca w świe­tli­cy
 • Jan Bru­ski
  In­no­wa­cje pe­da­go­gicz­ne
 • Da­nu­ta Kmi­ta
  Gru­py cyr­ko­we w świe­tli­cy
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie w in­ter­na­cie i bur­sie
 • Pau­li­na Kicz­ko-Ka­mut
  Agre­sja – czer­wo­ne świa­tło! Warsz­ta­ty dla dzie­ci i mło­dzie­ży uczęsz­cza­ją­cych do świe­tlic
 • Ewa Za­jąc
  Ta, co nie zgi­nę­ła. Mon­taż słow­no-mu­zycz­ny z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.