11/2013 Edukacja historyczna

okladka_11-2013W cza­sach szybko za­cho­dzą­cych zmian, ogrom­nej ilo­ści in­for­ma­cji za­po­mi­namy o prze­szło­ści. Tymczasem edu­ka­cja hi­sto­ryczna roz­wija nas in­te­lek­tu­al­nie i du­chowo, służy bu­do­wa­niu toż­sa­mo­ści jed­nostki i na­rodu, po­maga w zro­zu­mie­niu zja­wisk i pro­ble­mów te­raź­niej­szo­ści. Sprzyja ochro­nie tra­dy­cji, kul­tury na­ro­do­wej, bu­dze­niu dumy z tego, że je­ste­śmy Polakami.

Młodzi lu­dzie in­te­re­sują się te­raź­niej­szo­ścią, przy­szło­ścią swoją i naj­bliż­szego śro­do­wi­ska oraz hi­sto­rią współ­cze­sną. Chętnie od­wie­dzają Muzeum Powstania Warszawskiego, są za­in­te­re­so­wani wy­jaz­dami na Kresy Wschodnie, mar­szem Szlakiem I Kompanii Kadrowej, ru­chem „Solidarności”. Multimedialne środki dy­dak­tyczne uła­twiają i uatrak­cyj­niają prze­kaz wie­dzy o prze­szło­ści, z ja­kim uczeń spo­tyka się w szkole. Dom ro­dzinny wi­nien prze­ka­zy­wać zwy­czaje, tra­dy­cję, wpro­wa­dzać w świat na­ro­do­wej kul­tury, po­ka­zy­wać jak ko­chać Ojczyznę. Szkoła, Kościół, środki spo­łecz­nego prze­kazu mają uzu­peł­niać i po­sze­rzać wie­dzę hi­sto­ryczną i uczyć ży­cia w spo­łe­czeń­stwie. Kulturowa toż­sa­mość, ide­ały, sys­tem war­to­ści i wol­ność po­zwa­lają ko­chać i two­rzyć, a nie bu­rzyć. Trzeba pa­mię­tać o wy­da­rze­niach, rocz­ni­cach, wiel­kich po­sta­ciach, bo­wiem one kształ­tują na­szą oso­bo­wość.

Edukacja hi­sto­ryczna to ca­ło­kształt róż­no­rod­nych ele­men­tów wy­cho­wa­nia, zwią­za­nych z prze­ka­zy­wa­niem wie­dzy o do­ko­na­niach na­szych przod­ków oraz kształ­to­wa­niem po­staw. Jeżeli szkoła bę­dzie miej­scem spo­tka­nia i dia­logu, to po­zna­wa­nie prawd hi­sto­rycz­nych, wcho­dze­nie w kul­turę pa­mięci za­cie­kawi mło­dych lu­dzi.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Natalia Maria Ruman
  Konteksty patriotyczno-historyczne w edu­ka­cji
 • Maria Fortuna-Sudor
  Nauczycielka ży­cia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Signum tem­po­ris
 • ks. Grzegorz Ziąbski
  Kościół wo­bec ko­mu­ni­zmu
 • Katarzyna Piersa
  Królowie od­wagi
 • Ilona Gołębiewska
  Podręcznik szkolny w na­ucza­niu hi­sto­rii
 • Danuta Bula
  Literatura w edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej
 • Aldona Rumińska
  Szlachetna idea wo­lon­ta­riatu
 • Elżbieta Trojan
  O Ojczyźnie (wy­bór my­śli)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Patriotyzm dzi­siaj
 • Mateusz Mazurek
  Po pierw­sze: nie ogłu­piać
 • Monika Korba
  Dla ta­kiej mi­ło­ści warto żyć
 • Irena Kopf
  Hołd bo­ha­ter­skim przod­kom. Scenariusz in­sce­ni­za­cji na Święto Niepodległości Polski
 • Elżbieta Bulik
  Noc w mu­zeum. Scenariusz spek­ta­klu dla uczniów V–VI klasy szkoły pod­sta­wo­wej
 • Jowita Czyż
  Uroczysty dzień
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja hi­sto­ryczna (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elżbieta Trojan
  Pamięci zmar­łych (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Fot. na okładce: Alicja Janiak 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.