11/2013 Edu­ka­cja hi­sto­rycz­na

okladka_11-2013W cza­sach szyb­ko za­cho­dzą­cych zmian, ogrom­nej ilo­ści in­for­ma­cji za­po­mi­na­my o prze­szło­ści. Tym­cza­sem edu­ka­cja hi­sto­rycz­na roz­wi­ja nas in­te­lek­tu­al­nie i du­cho­wo, słu­ży bu­do­wa­niu toż­sa­mo­ści jed­nost­ki i na­ro­du, po­ma­ga w zro­zu­mie­niu zja­wisk i pro­ble­mów te­raź­niej­szo­ści. Sprzy­ja ochro­nie tra­dy­cji, kul­tu­ry na­ro­do­wej, bu­dze­niu du­my z te­go, że je­ste­śmy Po­la­ka­mi.

Mło­dzi lu­dzie in­te­re­su­ją się te­raź­niej­szo­ścią, przy­szło­ścią swo­ją i naj­bliż­sze­go śro­do­wi­ska oraz hi­sto­rią współ­cze­sną. Chęt­nie od­wie­dza­ją Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go, są za­in­te­re­so­wa­ni wy­jaz­da­mi na Kre­sy Wschod­nie, mar­szem Szla­kiem I Kom­pa­nii Ka­dro­wej, ru­chem „So­li­dar­no­ści”. Mul­ti­me­dial­ne środ­ki dy­dak­tycz­ne uła­twia­ją i uatrak­cyj­nia­ją prze­kaz wie­dzy o prze­szło­ści, z ja­kim uczeń spo­ty­ka się w szko­le. Dom ro­dzin­ny wi­nien prze­ka­zy­wać zwy­cza­je, tra­dy­cję, wpro­wa­dzać w świat na­ro­do­wej kul­tu­ry, po­ka­zy­wać jak ko­chać Oj­czy­znę. Szko­ła, Ko­ściół, środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu ma­ją uzu­peł­niać i po­sze­rzać wie­dzę hi­sto­rycz­ną i uczyć ży­cia w spo­łe­czeń­stwie. Kul­tu­ro­wa toż­sa­mość, ide­ały, sys­tem war­to­ści i wol­ność po­zwa­la­ją ko­chać i two­rzyć, a nie bu­rzyć. Trze­ba pa­mię­tać o wy­da­rze­niach, rocz­ni­cach, wiel­kich po­sta­ciach, bo­wiem one kształ­tu­ją na­szą oso­bo­wość.

Edu­ka­cja hi­sto­rycz­na to ca­ło­kształt róż­no­rod­nych ele­men­tów wy­cho­wa­nia, zwią­za­nych z prze­ka­zy­wa­niem wie­dzy o do­ko­na­niach na­szych przod­ków oraz kształ­to­wa­niem po­staw. Je­że­li szko­ła bę­dzie miej­scem spo­tka­nia i dia­lo­gu, to po­zna­wa­nie prawd hi­sto­rycz­nych, wcho­dze­nie w kul­tu­rę pa­mię­ci za­cie­ka­wi mło­dych lu­dzi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Kon­tek­sty pa­trio­tycz­no-hi­sto­rycz­ne w edu­ka­cji
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Na­uczy­ciel­ka ży­cia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Si­gnum tem­po­ris
 • ks. Grze­gorz Ziąb­ski
  Ko­ściół wo­bec ko­mu­ni­zmu
 • Ka­ta­rzy­na Pier­sa
  Kró­lo­wie od­wa­gi
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Pod­ręcz­nik szkol­ny w na­ucza­niu hi­sto­rii
 • Da­nu­ta Bu­la
  Li­te­ra­tu­ra w edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej
 • Al­do­na Ru­miń­ska
  Szla­chet­na idea wo­lon­ta­ria­tu
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  O Oj­czyź­nie (wy­bór my­śli)
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pa­trio­tyzm dzi­siaj
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Po pierw­sze: nie ogłu­piać
 • Mo­ni­ka Kor­ba
  Dla ta­kiej mi­ło­ści war­to żyć
 • Ire­na Kopf
  Hołd bo­ha­ter­skim przod­kom. Sce­na­riusz in­sce­ni­za­cji na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski
 • Elż­bie­ta Bu­lik
  Noc w mu­zeum. Sce­na­riusz spek­ta­klu dla uczniów V–VI kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Jo­wi­ta Czyż
  Uro­czy­sty dzień
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Edu­ka­cja hi­sto­rycz­na (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Pa­mię­ci zmar­łych (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Fot. na okład­ce: Ali­cja Ja­niak

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.