11/2012 Stres w szkole

okladka_11-2012

Stres jest okre­śle­niem wie­lo­znacz­nym. To stan na­pię­cia, za­chwia­nie we­wnętrz­nej rów­no­wagi, gdy w re­ali­za­cji na­szych ocze­ki­wań po­ja­wia się prze­szkoda. To także ogólna mo­bi­li­za­cja sił or­ga­ni­zmu do po­ko­na­nia sil­nego bodźca fi­zycz­nego lub psy­chicz­nego. Stres jest więc na­tu­ralną re­ak­cją or­ga­ni­zmu o po­zy­tyw­nym od­dzia­ły­wa­niu, ale może też być przy­czyną scho­rzeń, gdy stres silny i dłu­go­trwały od­biera ra­dość ży­cia.

Stres szkolny to nie­zbyt przy­jemne uczu­cie, ze zmien­nym na­tę­że­niem wpi­sane w ży­cie ucznia, przez cały czas na­uki. Każda szkoła jest no­wym śro­do­wi­skiem dla dziecka, na­rzuca ogra­ni­cze­nia, sta­wia wy­ma­ga­nia. Sprawdziany, kla­sówki, eg­za­miny, sy­tu­acje pro­ble­mowe bu­dzą róż­no­rodne obawy i emo­cje, są stre­su­jące.

Ale ta­kich sy­tu­acji w szkole nie da się unik­nąć, one też po­ma­gają w prze­kra­cza­niu ogra­ni­czeń uczniów, mo­bi­li­zują ich do szu­ka­nia no­wych roz­wią­zań, do zwięk­szo­nego wy­siłku, służą ich roz­wo­jowi. Skutkiem zbyt ni­skiego po­ziomu stresu jest znu­dze­nie, brak za­in­te­re­so­wa­nia, przy­gnę­bie­nie. Z ko­lei nad­mierny stres ob­niża sku­tecz­ność ucze­nia się, po­wo­duje brak kon­cen­tra­cji, wy­wo­łuje lęki, ner­wice.

Reakcje uczniów na stres są bar­dzo zróż­ni­co­wane. Jaki jest opty­malny po­zom stresu dla da­nej osoby, aby bu­dził wiarę we wła­sne siły, mo­bi­li­zo­wał do roz­wi­ja­nia za­in­te­re­so­wań, mo­ty­wo­wał do na­uki, do po­dej­mo­wa­nia dzia­łań? Jak chro­nić ucznia przed sil­nym i dłu­go­trwa­łym stre­sem, który pro­wa­dzi do roz­re­gu­lo­wa­nia or­ga­ni­zmu, do utraty kon­troli nad sobą? Trzeba uczniów wy­cho­wy­wać do pa­no­wa­nia nad stre­sem, po­zna­wa­nia swo­ich moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń. Poznanie sie­bie po­zwoli im prze­wi­dy­wać re­ak­cje na okre­ślone sy­tu­acje, sys­te­ma­tycz­nie i so­lid­nie przy­go­to­wy­wać się do za­dań szkol­nych. Zawsze jed­nak ucznio­wie po­winni mieć czas na wy­po­czy­nek i re­kre­ację, a w ich oto­cze­niu po­winny zna­leźć się za­ufane osoby, z któ­rymi w ra­zie po­trzeby mogą po­dzie­lić się swo­imi trud­no­ściami czy pro­ble­mami.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Daniel Buchowiecki
  Jak ra­dzić so­bie ze stre­sem?
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Wychowanie bez­stre­sowe
 • Aldona Rumińska
  Stres i eu­stres w szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wróg czy przy­ja­ciel?
 • Wioletta Król-Terelak
  Konflikt w szkole
 • Łukasz Cury
  Stres wy­cho­waw­ców w pla­ców­kach opiekuńczo-wychowawczych
 • Magdalena Krzelowska
  „Rozłóż ręce i spró­buj szy­bo­wać”
 • Piotr Tkacz
  Konflikty na­sto­lat­ków
 • Sławomir Kozieł
  Święci nie stra­szą…
 • Joanna Maciejewska
  Kształtowanie na­sta­wie­nia pro­spo­łecz­nego dziecka
 • Ewangelizacja przez me­dia. Z księ­dzem in­fu­ła­tem Ireneuszem Skubisiem, re­dak­to­rem na­czel­nym ty­go­dnika „Niedziela”, roz­ma­wia Jolanta Tęcza-Ćwierz
 • Agnieszka Zajkowska
  Czy po­tra­fię prze­zwy­cię­żyć stres? Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej w VI kla­sie szkoły pod­sta­wo­wej
 • Elżbieta Utig
  Święto Niepodległości Polski. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla klasy I gim­na­zjum
 • Maria Mojzesowicz
  „Tęsknota nie­jedno ma imię…” Scenariusz te­atralny dla uczniów gim­na­zjum­lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Beata Loch
  Stres w szkole (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okładka i zdję­cia: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.