11/2012 Stres w szko­le

okladka_11-2012

Stres jest okre­śle­niem wie­lo­znacz­nym. To stan na­pię­cia, za­chwia­nie we­wnętrz­nej rów­no­wa­gi, gdy w re­ali­za­cji na­szych ocze­ki­wań po­ja­wia się prze­szko­da. To tak­że ogól­na mo­bi­li­za­cja sił or­ga­ni­zmu do po­ko­na­nia sil­ne­go bodź­ca fi­zycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go. Stres jest więc na­tu­ral­ną re­ak­cją or­ga­ni­zmu o po­zy­tyw­nym od­dzia­ły­wa­niu, ale mo­że też być przy­czy­ną scho­rzeń, gdy stres sil­ny i dłu­go­trwa­ły od­bie­ra ra­dość ży­cia.

Stres szkol­ny to nie­zbyt przy­jem­ne uczu­cie, ze zmien­nym na­tę­że­niem wpi­sa­ne w ży­cie ucznia, przez ca­ły czas na­uki. Każ­da szko­ła jest no­wym śro­do­wi­skiem dla dziec­ka, na­rzu­ca ogra­ni­cze­nia, sta­wia wy­ma­ga­nia. Spraw­dzia­ny, kla­sów­ki, eg­za­mi­ny, sy­tu­acje pro­ble­mo­we bu­dzą róż­no­rod­ne oba­wy i emo­cje, są stre­su­ją­ce.

Ale ta­kich sy­tu­acji w szko­le nie da się unik­nąć, one też po­ma­ga­ją w prze­kra­cza­niu ogra­ni­czeń uczniów, mo­bi­li­zu­ją ich do szu­ka­nia no­wych roz­wią­zań, do zwięk­szo­ne­go wy­sił­ku, słu­żą ich roz­wo­jo­wi. Skut­kiem zbyt ni­skie­go po­zio­mu stre­su jest znu­dze­nie, brak za­in­te­re­so­wa­nia, przy­gnę­bie­nie. Z ko­lei nad­mier­ny stres ob­ni­ża sku­tecz­ność ucze­nia się, po­wo­du­je brak kon­cen­tra­cji, wy­wo­łu­je lę­ki, ner­wi­ce.

Re­ak­cje uczniów na stres są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne. Ja­ki jest opty­mal­ny po­zom stre­su dla da­nej oso­by, aby bu­dził wia­rę we wła­sne si­ły, mo­bi­li­zo­wał do roz­wi­ja­nia za­in­te­re­so­wań, mo­ty­wo­wał do na­uki, do po­dej­mo­wa­nia dzia­łań? Jak chro­nić ucznia przed sil­nym i dłu­go­trwa­łym stre­sem, któ­ry pro­wa­dzi do roz­re­gu­lo­wa­nia or­ga­ni­zmu, do utra­ty kon­tro­li nad so­bą? Trze­ba uczniów wy­cho­wy­wać do pa­no­wa­nia nad stre­sem, po­zna­wa­nia swo­ich moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń. Po­zna­nie sie­bie po­zwo­li im prze­wi­dy­wać re­ak­cje na okre­ślo­ne sy­tu­acje, sys­te­ma­tycz­nie i so­lid­nie przy­go­to­wy­wać się do za­dań szkol­nych. Za­wsze jed­nak ucznio­wie po­win­ni mieć czas na wy­po­czy­nek i re­kre­ację, a w ich oto­cze­niu po­win­ny zna­leźć się za­ufa­ne oso­by, z któ­ry­mi w ra­zie po­trze­by mo­gą po­dzie­lić się swo­imi trud­no­ścia­mi czy pro­ble­ma­mi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Da­niel Bu­cho­wiec­ki
  Jak ra­dzić so­bie ze stre­sem?
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­cho­wa­nie bez­stre­so­we
 • Al­do­na Ru­miń­ska
  Stres i eu­stres w szko­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wróg czy przy­ja­ciel?
 • Wio­let­ta Król-Te­re­lak
  Kon­flikt w szko­le
 • Łu­kasz Cu­ry
  Stres wy­cho­waw­ców w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych
 • Mag­da­le­na Krze­low­ska
  „Roz­łóż rę­ce i spró­buj szy­bo­wać”
 • Piotr Tkacz
  Kon­flik­ty na­sto­lat­ków
 • Sła­wo­mir Ko­zieł
  Świę­ci nie stra­szą…
 • Jo­an­na Ma­cie­jew­ska
  Kształ­to­wa­nie na­sta­wie­nia pro­spo­łecz­ne­go dziec­ka
 • Ewan­ge­li­za­cja przez me­dia. Z księ­dzem in­fu­ła­tem Ire­ne­uszem Sku­bi­siem, re­dak­to­rem na­czel­nym ty­go­dni­ka „Nie­dzie­la”, roz­ma­wia Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
 • Agniesz­ka Zaj­kow­ska
  Czy po­tra­fię prze­zwy­cię­żyć stres? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej w VI kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Elż­bie­ta Utig
  Świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla kla­sy I gim­na­zjum
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  „Tę­sk­no­ta nie­jed­no ma imię…” Sce­na­riusz te­atral­ny dla uczniów gim­na­zjum­lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Be­ata Loch
  Stres w szko­le (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okład­ka i zdję­cia: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.