11/2011 Profilktyka zintegrowana

okladka_11-2011Profilaktyka to ze­spół od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych, któ­rych ce­lem jest za­po­bie­ga­nie złu, zja­wi­skom nie­ak­cep­to­wa­nym spo­łecz­nie.

Działania te po­le­gają na in­for­mo­wa­niu o za­gro­że­niach i wzmac­nia­niu czyn­ni­ków chro­nią­cych mło­dych lu­dzi przed po­dej­mo­wa­niem róż­nych ry­zy­kow­nych za­cho­wań.

Niektóre z cech jed­nostki oraz śro­do­wi­ska, w któ­rym młody czło­wiek się wy­cho­wuje, sprzy­jają po­wsta­wa­niu za­cho­wań ry­zy­kow­nych, inne je ogra­ni­czają. Czynniki oso­bo­wo­ściowe, funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie ró­wie­śni­czej, sy­tu­acja w ro­dzi­nie czy w szkole mogą chro­nić lub sprzy­jać za­cho­wa­niom ry­zy­kow­nym. Prawidłowe re­la­cje ro­dzi­ców z dziećmi, na­uczy­cieli z uczniami, po­świę­ca­nie dzie­ciom dużo czasu, in­te­re­so­wa­nie się ich spra­wami, wspólna praca i wspólny wy­po­czy­nek, do­bry przy­kład do­ro­słych, moż­li­wość po­dej­mo­wa­nia sa­mo­dziel­nych dzia­łań przez mło­dych i od­no­sze­nia suk­ce­sów są uni­wer­salną pro­fi­lak­tyką.

Zagrożenie róż­no­rodną pa­to­lo­gią jest za­leżne od wieku dziecka, od śro­do­wi­ska, w któ­rym się wy­cho­wuje. Stopień ry­zyka ulega zwięk­sze­niu, gdy dziecko wy­cho­wuje się w źle funk­cjo­nu­ją­cej ro­dzi­nie, kon­tak­tuje się z grupą pa­to­lo­giczną, ma uła­twiony do­stęp do al­ko­holu, środ­ków odu­rza­ją­cych, jest ule­głe, nie umie roz­wią­zy­wać pro­ble­mów, jest nie­sys­te­ma­tyczne, ma kło­poty z na­uką, nie jest przy­zwy­cza­jone do wy­siłku. Zakres i skala za­gro­żeń ule­gają zmia­nie, zmie­niają się też po­dej­mo­wane dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne.

Model pro­fi­lak­tyki zin­te­gro­wa­nej opiera się na uni­ka­niu wszel­kich za­gro­żeń (m. in. uni­ka­niu pa­le­nia pa­pie­ro­sów, pi­cia al­ko­holu, za­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków, prze­mocy, wcze­snych kon­tak­tów sek­su­al­nych, por­no­gra­fii) dzięki przy­ję­ciu mą­drego i zdro­wego stylu ży­cia. W pro­fi­lak­tyce zin­te­gro­wa­nej kła­dzie się ak­cent na kształ­to­wa­nie sil­nej mo­ty­wa­cji do re­ali­zo­wa­nia mło­dzień­czych pra­gnień i ma­rzeń. Uzyskanie zmiany po­staw i za­cho­wań w jed­nym z ob­sza­rów uła­twia istotną mo­dy­fi­ka­cję ca­łego po­stę­po­wa­nia. Takie zin­te­gro­wane dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne przy­no­szą do­bre re­zul­taty.

Grupa, do któ­rej kie­ro­wane są dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne, po­winna być uprzed­nio zdia­gno­zo­wana pod wzglę­dem róż­no­rod­no­ści po­trzeb oraz po­ziomu ry­zyka za­cho­wań pro­ble­mo­wych. Działania pro­fi­lak­tyczne winny być do­sto­so­wane do ro­dzaju i stop­nia za­gro­że­nia, nie mogą też przy­czy­niać się do roz­bu­dza­nia szko­dli­wych za­in­te­re­so­wań.

Programy pro­fi­lak­tyczne, ad­re­so­wane do dzieci i mło­dzieży, po­winny być stale do­sko­na­lone pod ką­tem zmiany norm i po­staw, uwzględ­nia­jąc po­trzeby grup zwięk­szo­nego ry­zyka. O naj­now­szych kie­run­kach w dzia­ła­niach pro­fi­lak­tycz­nych pi­szemy w li­sto­pa­do­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Marek Dziewiecki
  W kie­runku pro­fi­lak­tyki zin­te­gro­wa­nej
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pasjonujące po­wo­ła­nie
 • Szymon Grzelak
  Model pro­fi­lak­tyki zin­te­gro­wa­nej
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Nuda czy pa­sja ży­cia?
 • Wojciech Hausner
  Abstynencja jako styl ży­cia
 • Magdalena Gołek
  Redukować czy wzmac­niać? Czynniki ry­zyka oraz czyn­niki chro­niące w pro­fi­lak­tyce
 • Diana Paszel
  O śmierci… trudne roz­mowy
 • Szymon Grzelak
  „Archipelag Skarbów”. Profilaktyka zin­te­gro­wana w prak­tyce
 • Anna Szczęsna
  Plaga ni­ko­ty­ni­zmu (list)
 • Anna Chojnacka
  Naród jest, aby był. Scenariusz na rocz­nicę od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści
 • Anna Chojnacka
  Gdy lu­dzie za­po­mną, ka­mie­nie wo­łać będą. Scenariusz z oka­zji 30. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wo­jen­nego
 • ks. Marek Dziewiecki
  Uczę się żyć i ko­chać. Integralny pro­gram pro­fi­lak­tyczny dla uczniów gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.