11/2011 Pro­filk­ty­ka zin­te­gro­wa­na

okladka_11-2011Pro­fi­lak­ty­ka to ze­spół od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych, któ­rych ce­lem jest za­po­bie­ga­nie złu, zja­wi­skom nie­ak­cep­to­wa­nym spo­łecz­nie.

Dzia­ła­nia te po­le­ga­ją na in­for­mo­wa­niu o za­gro­że­niach i wzmac­nia­niu czyn­ni­ków chro­nią­cych mło­dych lu­dzi przed po­dej­mo­wa­niem róż­nych ry­zy­kow­nych za­cho­wań.

Nie­któ­re z cech jed­nost­ki oraz śro­do­wi­ska, w któ­rym mło­dy czło­wiek się wy­cho­wu­je, sprzy­ja­ją po­wsta­wa­niu za­cho­wań ry­zy­kow­nych, in­ne je ogra­ni­cza­ją. Czyn­ni­ki oso­bo­wo­ścio­we, funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie ró­wie­śni­czej, sy­tu­acja w ro­dzi­nie czy w szko­le mo­gą chro­nić lub sprzy­jać za­cho­wa­niom ry­zy­kow­nym. Pra­wi­dło­we re­la­cje ro­dzi­ców z dzieć­mi, na­uczy­cie­li z ucznia­mi, po­świę­ca­nie dzie­ciom du­żo cza­su, in­te­re­so­wa­nie się ich spra­wa­mi, wspól­na pra­ca i wspól­ny wy­po­czy­nek, do­bry przy­kład do­ro­słych, moż­li­wość po­dej­mo­wa­nia sa­mo­dziel­nych dzia­łań przez mło­dych i od­no­sze­nia suk­ce­sów są uni­wer­sal­ną pro­fi­lak­ty­ką.

Za­gro­że­nie róż­no­rod­ną pa­to­lo­gią jest za­leż­ne od wie­ku dziec­ka, od śro­do­wi­ska, w któ­rym się wy­cho­wu­je. Sto­pień ry­zy­ka ule­ga zwięk­sze­niu, gdy dziec­ko wy­cho­wu­je się w źle funk­cjo­nu­ją­cej ro­dzi­nie, kon­tak­tu­je się z gru­pą pa­to­lo­gicz­ną, ma uła­twio­ny do­stęp do al­ko­ho­lu, środ­ków odu­rza­ją­cych, jest ule­głe, nie umie roz­wią­zy­wać pro­ble­mów, jest nie­sys­te­ma­tycz­ne, ma kło­po­ty z na­uką, nie jest przy­zwy­cza­jo­ne do wy­sił­ku. Za­kres i ska­la za­gro­żeń ule­ga­ją zmia­nie, zmie­nia­ją się też po­dej­mo­wa­ne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne.

Mo­del pro­fi­lak­ty­ki zin­te­gro­wa­nej opie­ra się na uni­ka­niu wszel­kich za­gro­żeń (m. in. uni­ka­niu pa­le­nia pa­pie­ro­sów, pi­cia al­ko­ho­lu, za­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków, prze­mo­cy, wcze­snych kon­tak­tów sek­su­al­nych, por­no­gra­fii) dzię­ki przy­ję­ciu mą­dre­go i zdro­we­go sty­lu ży­cia. W pro­fi­lak­ty­ce zin­te­gro­wa­nej kła­dzie się ak­cent na kształ­to­wa­nie sil­nej mo­ty­wa­cji do re­ali­zo­wa­nia mło­dzień­czych pra­gnień i ma­rzeń. Uzy­ska­nie zmia­ny po­staw i za­cho­wań w jed­nym z ob­sza­rów uła­twia istot­ną mo­dy­fi­ka­cję ca­łe­go po­stę­po­wa­nia. Ta­kie zin­te­gro­wa­ne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne przy­no­szą do­bre re­zul­ta­ty.

Gru­pa, do któ­rej kie­ro­wa­ne są dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne, po­win­na być uprzed­nio zdia­gno­zo­wa­na pod wzglę­dem róż­no­rod­no­ści po­trzeb oraz po­zio­mu ry­zy­ka za­cho­wań pro­ble­mo­wych. Dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne win­ny być do­sto­so­wa­ne do ro­dza­ju i stop­nia za­gro­że­nia, nie mo­gą też przy­czy­niać się do roz­bu­dza­nia szko­dli­wych za­in­te­re­so­wań.

Pro­gra­my pro­fi­lak­tycz­ne, ad­re­so­wa­ne do dzie­ci i mło­dzie­ży, po­win­ny być sta­le do­sko­na­lo­ne pod ką­tem zmia­ny norm i po­staw, uwzględ­nia­jąc po­trze­by grup zwięk­szo­ne­go ry­zy­ka. O naj­now­szych kie­run­kach w dzia­ła­niach pro­fi­lak­tycz­nych pi­sze­my w li­sto­pa­do­wym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  W kie­run­ku pro­fi­lak­ty­ki zin­te­gro­wa­nej
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pa­sjo­nu­ją­ce po­wo­ła­nie
 • Szy­mon Grze­lak
  Mo­del pro­fi­lak­ty­ki zin­te­gro­wa­nej
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Nu­da czy pa­sja ży­cia?
 • Woj­ciech Hau­sner
  Abs­ty­nen­cja ja­ko styl ży­cia
 • Mag­da­le­na Go­łek
  Re­du­ko­wać czy wzmac­niać? Czyn­ni­ki ry­zy­ka oraz czyn­ni­ki chro­nią­ce w pro­fi­lak­ty­ce
 • Dia­na Pa­szel
  O śmier­ci… trud­ne roz­mo­wy
 • Szy­mon Grze­lak
  „Ar­chi­pe­lag Skar­bów”. Pro­fi­lak­ty­ka zin­te­gro­wa­na w prak­ty­ce
 • An­na Szczę­sna
  Pla­ga ni­ko­ty­ni­zmu (list)
 • An­na Choj­nac­ka
  Na­ród jest, aby był. Sce­na­riusz na rocz­ni­cę od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści
 • An­na Choj­nac­ka
  Gdy lu­dzie za­po­mną, ka­mie­nie wo­łać bę­dą. Sce­na­riusz z oka­zji 30. rocz­ni­cy wpro­wa­dze­nia sta­nu wo­jen­ne­go
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Uczę się żyć i ko­chać. In­te­gral­ny pro­gram pro­fi­lak­tycz­ny dla uczniów gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.