11/2010 Pa­trio­tyzm dzi­siaj

okladka_11-2010Wy­cho­wa­nie pa­trio­tycz­ne jest za­da­niem, któ­re stoi przed ca­łym na­ro­dem.

Pa­trio­ty­zmu nie moż­na bo­wiem uchwa­lić czy na­rzu­cić si­łą, moż­na je­dy­nie do nie­go stop­nio­wo doj­rze­wać, do­ra­stać, wy­cho­wy­wać. To dom ro­dzin­ny uczy mi­ło­ści do Oj­czy­zny, prze­ka­zu­je zwy­cza­je, oby­cza­je, tra­dy­cję, wpro­wa­dza w dzie­dzic­two hi­sto­rycz­ne, w świat na­ro­do­wej kul­tu­ry. Ro­dzi­na win­na da­wać za­ko­rze­nie­nie w tym, co bli­skie, co pol­skie, uka­zy­wać bo­ha­te­rów, nie­kwe­stio­no­wa­ne au­to­ry­te­ty, ide­ały, wpro­wa­dzać w sys­tem war­to­ści. Szko­ła ma wy­po­sa­żać ucznia w rze­tel­ną wie­dzę hi­sto­rycz­ną, wpro­wa­dzać w kul­tu­rę na­ro­do­wą, uczyć – jak żyć w wol­nym spo­łe­czeń­stwie.

Na prze­strze­ni dzie­jów na­sze­go na­ro­du pa­trio­tyzm przy­bie­rał róż­ną po­stać.

Obec­nie po­trze­bu­je­my no­wej for­mu­ły pa­trio­ty­zmu – pa­trio­ty­zmu spo­łe­czeń­stwa wol­ne­go, oby­wa­tel­skie­go i so­li­dar­ne­go, pa­trio­ty­zmu czer­pią­ce­go z prze­szło­ści, ale z ja­sną wi­zją na­szej przy­szło­ści.

Na za­da­ne py­ta­nie: „Kto jest pa­trio­tą?“ przed­szko­lak od­po­wie­dział: „Pa­trio­ta ko­cha Pol­skę, lu­bi po­ma­gać in­nym, chce zwie­dzać i po­zna­wać swój kraj“. A uczeń kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej mó­wił: „Pa­trio­ta po­pie­ra swo­ją Oj­czy­znę, jest za nią od­po­wie­dzial­ny, bro­ni jej praw, za­wsze ki­bi­cu­je pol­skim dru­ży­nom, sza­nu­je sym­bo­le na­ro­do­we a pod­czas słu­cha­nia hym­nu na­ro­do­we­go czu­je się dum­ny, że jest Po­la­kiem“. Te wy­po­wie­dzi na­pa­wa­ją opty­mi­zmem, ale ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo, że owi mło­dzi lu­dzie na pro­gu do­ro­sło­ści zmie­nią zda­nie.

Pra­wi­dło­we­mu kształ­to­wa­niu po­staw pa­trio­tycz­nych nie słu­żą spo­ry i kłót­nie elit po­li­tycz­nych, fał­szo­wa­nie na­szej naj­now­szej hi­sto­rii, lek­ce­wa­że­nie na­szej wia­ry, war­to­ści na­ro­do­wych.

Mów­my i pisz­my wię­cej na te­mat pa­trio­ty­zmu i edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej. Py­ta­nie „Czy je­ste­śmy pa­trio­ta­mi?” uczyń­my przed­mio­tem na­szej re­flek­sji.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Sta­no­wi­sko Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wy­cho­waw­ców w spra­wie prób na­ru­sza­nia pod­sta­wo­wych wol­no­ści oby­wa­tel­skich oraz za­sad ła­du mo­ral­ne­go
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Pa­trio­tyzm w edu­ka­cji ma­łe­go dziec­ka
 • Je­rzy Lac­kow­ski
  Ogra­ni­cza­nie edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej
 • ks. Grze­gorz Ziąb­ski
  Pań­stwo Pol­skie a Ko­ściół w cza­sach ko­mu­ni­zmu
 • Ta­de­usz Lo­ster
  Kto ty je­steś?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pa­trio­tyzm dzi­siaj?
 • Mał­go­rza­ta Pa­bis
  Jak by­ło w Sta­ro­biel­sku
 • ks. Ma­riusz Ber­ko
  Po­ko­nać wie­żę Ba­bel…
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Krzyż
 • Ma­ria To­ta
  Mi­łość i od­wa­ga
 • ks. Ma­riusz Ber­ko
  Jak to jest moż­li­we umrzeć?
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  W ob­li­czu ża­ło­by
 • Ma­ria Fortuna−Sudor
  W KL Au­schwitz nie ro­sła na­wet tra­wa
 • Ka­ta­rzy­na Nowak−Kwiatkowska
  Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Pro­gram dla klas 1−3 szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Bo­że­na We­ber
  Na chwa­łę na­ro­du. Po­mnik Grun­waldz­ki w Kra­ko­wie (1910−2010)
 • Ber­na­det­ta Gór­ska
  Jak u sie­bie w do­mu. Kon­spekt lek­cji dla uczniów gim­na­zjum
 • Mar­ta Re­guc­ka
  Ło­kie­tek w praw­dzie i le­gen­dzie. Qu­iz dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Grze­gorz Szy­ma­now­ski
  Wy­cho­waw­ca wo­bec wy­zwań hi­sto­rii współ­cze­snej (list)
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Pa­trio­tyzm (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.