11/2010 Patriotyzm dzisiaj

okladka_11-2010Wychowanie pa­trio­tyczne jest za­da­niem, które stoi przed ca­łym na­ro­dem.

Patriotyzmu nie można bo­wiem uchwa­lić czy na­rzu­cić siłą, można je­dy­nie do niego stop­niowo doj­rze­wać, do­ra­stać, wy­cho­wy­wać. To dom ro­dzinny uczy mi­ło­ści do Ojczyzny, prze­ka­zuje zwy­czaje, oby­czaje, tra­dy­cję, wpro­wa­dza w dzie­dzic­two hi­sto­ryczne, w świat na­ro­do­wej kul­tury. Rodzina winna da­wać za­ko­rze­nie­nie w tym, co bli­skie, co pol­skie, uka­zy­wać bo­ha­te­rów, nie­kwe­stio­no­wane au­to­ry­tety, ide­ały, wpro­wa­dzać w sys­tem war­to­ści. Szkoła ma wy­po­sa­żać ucznia w rze­telną wie­dzę hi­sto­ryczną, wpro­wa­dzać w kul­turę na­ro­dową, uczyć – jak żyć w wol­nym spo­łe­czeń­stwie.

Na prze­strzeni dzie­jów na­szego na­rodu pa­trio­tyzm przy­bie­rał różną po­stać.

Obecnie po­trze­bu­jemy no­wej for­muły pa­trio­ty­zmu – pa­trio­ty­zmu spo­łe­czeń­stwa wol­nego, oby­wa­tel­skiego i so­li­dar­nego, pa­trio­ty­zmu czer­pią­cego z prze­szło­ści, ale z ja­sną wi­zją na­szej przy­szło­ści.

Na za­dane py­ta­nie: „Kto jest pa­triotą?“ przed­szko­lak od­po­wie­dział: „Patriota ko­cha Polskę, lubi po­ma­gać in­nym, chce zwie­dzać i po­zna­wać swój kraj“. A uczeń klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej mó­wił: „Patriota po­piera swoją Ojczyznę, jest za nią od­po­wie­dzialny, broni jej praw, za­wsze ki­bi­cuje pol­skim dru­ży­nom, sza­nuje sym­bole na­ro­dowe a pod­czas słu­cha­nia hymnu na­ro­do­wego czuje się dumny, że jest Polakiem“. Te wy­po­wie­dzi na­pa­wają opty­mi­zmem, ale ist­nieje nie­bez­pie­czeń­stwo, że owi mło­dzi lu­dzie na progu do­ro­sło­ści zmie­nią zda­nie.

Prawidłowemu kształ­to­wa­niu po­staw pa­trio­tycz­nych nie służą spory i kłót­nie elit po­li­tycz­nych, fał­szo­wa­nie na­szej naj­now­szej hi­sto­rii, lek­ce­wa­że­nie na­szej wiary, war­to­ści na­ro­do­wych.

Mówmy i piszmy wię­cej na te­mat pa­trio­ty­zmu i edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej. Pytanie „Czy je­ste­śmy pa­trio­tami?” uczyńmy przed­mio­tem na­szej re­flek­sji.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w spra­wie prób na­ru­sza­nia pod­sta­wo­wych wol­no­ści oby­wa­tel­skich oraz za­sad ładu mo­ral­nego
 • Natalia Maria Ruman
  Patriotyzm w edu­ka­cji ma­łego dziecka
 • Jerzy Lackowski
  Ograniczanie edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej
 • ks. Grzegorz Ziąbski
  Państwo Polskie a Kościół w cza­sach ko­mu­ni­zmu
 • Tadeusz Loster
  Kto ty je­steś?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Patriotyzm dzi­siaj?
 • Małgorzata Pabis
  Jak było w Starobielsku
 • ks. Mariusz Berko
  Pokonać wieżę Babel…
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Krzyż
 • Maria Tota
  Miłość i od­waga
 • ks. Mariusz Berko
  Jak to jest moż­liwe umrzeć?
 • ks. Marek Dziewiecki
  W ob­li­czu ża­łoby
 • Maria Fortuna−Sudor
  W KL Auschwitz nie ro­sła na­wet trawa
 • Katarzyna Nowak−Kwiatkowska
  Święto Niepodległości. Program dla klas 1−3 szkoły pod­sta­wo­wej
 • Bożena Weber
  Na chwałę na­rodu. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie (1910−2010)
 • Bernadetta Górska
  Jak u sie­bie w domu. Konspekt lek­cji dla uczniów gim­na­zjum
 • Marta Regucka
  Łokietek w praw­dzie i le­gen­dzie. Quiz dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej
 • Grzegorz Szymanowski
  Wychowawca wo­bec wy­zwań hi­sto­rii współ­cze­snej (list)
 • Ewelina Czajkowska
  Patriotyzm (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.