11/2007 Sa­mo­rząd­ność szkol­na

okladka_11-2007Sa­mo­rząd uczniow­ski two­rzą wszy­scy ucznio­wie szko­ły, a wy­bra­na w de­mo­kra­tycz­nych wy­bo­rach Ra­da Uczniow­ska jest je­dy­nym re­pre­zen­tan­tem ogó­łu uczniów. Sa­mo­rząd mo­że przed­sta­wiać or­ga­nom szko­ły wnio­ski i opi­nie do­ty­czą­ce szko­ły i praw uczniów, m.in. pra­wa do za­po­zna­nia się z pro­gra­ma­mi na­ucza­nia i sta­wia­ny­mi wy­ma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi, pra­wa do jaw­nej i umo­ty­wo­wa­nej oce­ny, pra­wa re­da­go­wa­nia i wy­da­wa­nia ga­zet­ki szkol­nej, pra­wa do or­ga­ni­za­cji ży­cia szkol­ne­go, or­ga­ni­za­cji dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, spor­to­wej, roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­sny­mi po­trze­ba­mi i moż­li­wo­ścia­mi or­ga­ni­za­cyj­ny­mi szko­ły.

W wie­lu szko­łach sa­mo­rząd uczniow­ski ak­tyw­nie uczest­ni­czy w pro­ce­sie funk­cjo­no­wa­nia szko­ły, w bu­dze­niu po­czu­cia wspól­no­ty, wza­jem­ne­go za­ufa­nia, życz­li­wo­ści, bez­in­te­re­sow­nej po­mo­cy. Słu­ży roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów przez uczniów, roz­wi­ja­niu wy­obraź­ni, twór­cze­go my­śle­nia, pro­wa­dze­nia dia­lo­gu, wraż­li­wo­ści na do­bro wspól­ne. Uczy de­mo­kra­cji, któ­ra za­sa­dza się na prze­ko­na­niu o rów­no­ści i wol­no­ści wszyst­kich oby­wa­te­li, a jej przy­wód­cy wy­bie­ra­ni w wol­nych wy­bo­rach ma­ją obo­wią­zek roz­wią­zy­wać pro­ble­my i za­spo­ka­jać aspi­ra­cje wy­bor­ców. Li­de­rzy sa­mo­rzą­du uczniow­skie­go są wzo­ra­mi god­ny­mi na­śla­do­wa­nia, ma­ją ukształ­to­wa­ny sys­tem war­to­ści, chwa­lą się wie­lo­ma osią­gnię­cia­mi.

W tych szko­łach sa­mo­rząd jest me­to­dą wy­cho­waw­czą, a w dzia­ła­niu wspie­ra go dy­rek­tor, na­uczy­cie­le i ro­dzi­ce. Ma am­bit­ny plan pra­cy i wspa­nia­łe efek­ty swo­jej dzia­łal­no­ści.

Są rów­nież szko­ły, w któ­rych przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­du uczniow­skie­go nie po­sia­da­ją wie­dzy i po­trzeb­nych umie­jęt­no­ści do pra­cy w sa­mo­rzą­dzie. Do Ra­dy Uczniow­skiej wy­bie­ra­ni są ucznio­wie przy­pad­ko­wi, któ­rzy ma­ją pro­ble­my z na­uką i przy­zwo­itym za­cho­wa­niem, nie ma­ją­cy au­to­ry­te­tu wśród ró­wie­śni­ków, nie bę­dą­cy szkol­ny­mi li­de­ra­mi. Szan­sa wy­ko­rzy­sta­nia te­go or­ga­nu szkol­ne­go do edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zo­sta­je za­prze­pasz­czo­na.

Chce­my przy­go­to­wać mło­de po­ko­le­nia do po­dej­mo­wa­nia od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji, by by­ło wraż­li­we na spra­wy spo­łecz­ne i w przy­szło­ści do­brze wy­peł­nia­ło swo­je ży­cio­we po­wo­ła­nie. Dla­te­go ko­rzy­staj­my z sa­mo­rząd­no­ści uczniow­skiej, ucząc dzie­ci i mło­dzież peł­nie­nia ról spo­łecz­nych, pro­wa­dze­nia dia­lo­gu, kie­ro­wa­nia się za­sa­da­mi de­mo­kra­cji oraz ży­cia z in­ny­mi i dla in­nych.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • To­masz Ta­la­czyń­ski
  Sa­mo­rząd uczniow­ski: ra­czej szan­sa niż kło­pot
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Szko­ła nie jest sa­mot­ną wy­spą – roz­mo­wa z prof. Ja­ro­sła­wem Ja­gie­łą
 • Krzysz­tof Kacz­ma­rek
  Sa­mo­rząd uczniow­ski
 • Bo­gu­sła­wa Go­la­kie­wicz
  Spół­dziel­nia Uczniow­ska w szko­le
 • Mie­czy­sław Ku­riań­ski
  Non omnis mor­tu­us
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Uczniow­skie rzą­dy
 • An­na Pie­cho­wiak
  Kro­ni­ka – skarb­ni­ca wie­dzy
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Jak roz­ma­wiać z dzieć­mi o śmier­ci
 • Re­na­ta Cie­siel­ska, Ma­ria Gra­jek, Mał­go­rza­ta Tom­czak
  Bóg – Ho­nor – Oj­czy­zna – sce­na­riusz
 • o. Pa­weł My­narz O. Cist.
  Wspo­mnie­nie o Cze­si
 • Hil­de­gar­da Filas–Gutkowska
  Trzy bo­chen­ki
 • Bar­ba­ra Pa­du­la, Gra­ży­na Szy­nol
  Przy­kład pla­nu pra­cy sa­mo­rzą­du uczniow­skie­go
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne (w wy­bo­rze) – sa­mo­rząd­ność uczniow­ska
 • Mał­go­rza­ta Czar­no­ta, Sa­tur­ni­na Za­rzyc­ka
  Sa­mo­rząd­ność kla­so­wa
 • An­na Ro­ga­la
  O świę­tym Mi­ko­ła­ju – sce­na­riusz
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Cud ży­cia i zdu­mie­nie śmier­cią – cz. X (roz­mo­wy z ks. Ja­nem Twar­dow­skim)
 • Ali­cja Bed­nar­czyk
  Lek­cje twór­czo­ści w kształ­ce­niu zin­te­gro­wa­nym
 • Ce­cy­lia Grzy­bow­ska
  Tur­niej an­drzej­ko­wy – śro­do­wi­sko­wa im­pre­za in­te­gra­cyj­na
 • Mał­go­rza­ta Pa­bis
  Ty­go­dnik Jaś dla naj­młod­szych – roz­mo­wa z Agniesz­ką So­chą

Okład­ka: fot. Ire­na Za­łu­ska (na zdję­ciu ucznio­wie Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­ły Mu­zycz­nej I stop­nia im. I.J. Pa­de­rew­skie­go w Kra­ko­wie

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.