11/2007 Samorządność szkolna

okladka_11-2007Samorząd uczniow­ski two­rzą wszy­scy ucznio­wie szkoły, a wy­brana w de­mo­kra­tycz­nych wy­bo­rach Rada Uczniowska jest je­dy­nym re­pre­zen­tan­tem ogółu uczniów. Samorząd może przed­sta­wiać or­ga­nom szkoły wnio­ski i opi­nie do­ty­czące szkoły i praw uczniów, m.in. prawa do za­po­zna­nia się z pro­gra­mami na­ucza­nia i sta­wia­nymi wy­ma­ga­niami edu­ka­cyj­nymi, prawa do jaw­nej i umo­ty­wo­wa­nej oceny, prawa re­da­go­wa­nia i wy­da­wa­nia ga­zetki szkol­nej, prawa do or­ga­ni­za­cji ży­cia szkol­nego, or­ga­ni­za­cji dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, spor­to­wej, roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­snymi po­trze­bami i moż­li­wo­ściami or­ga­ni­za­cyj­nymi szkoły.

W wielu szko­łach sa­mo­rząd uczniow­ski ak­tyw­nie uczest­ni­czy w pro­ce­sie funk­cjo­no­wa­nia szkoły, w bu­dze­niu po­czu­cia wspól­noty, wza­jem­nego za­ufa­nia, życz­li­wo­ści, bez­in­te­re­sow­nej po­mocy. Służy roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów przez uczniów, roz­wi­ja­niu wy­obraźni, twór­czego my­śle­nia, pro­wa­dze­nia dia­logu, wraż­li­wo­ści na do­bro wspólne. Uczy de­mo­kra­cji, która za­sa­dza się na prze­ko­na­niu o rów­no­ści i wol­no­ści wszyst­kich oby­wa­teli, a jej przy­wódcy wy­bie­rani w wol­nych wy­bo­rach mają obo­wią­zek roz­wią­zy­wać pro­blemy i za­spo­ka­jać aspi­ra­cje wy­bor­ców. Liderzy sa­mo­rządu uczniow­skiego są wzo­rami god­nymi na­śla­do­wa­nia, mają ukształ­to­wany sys­tem war­to­ści, chwalą się wie­loma osią­gnię­ciami.

W tych szko­łach sa­mo­rząd jest me­todą wy­cho­waw­czą, a w dzia­ła­niu wspiera go dy­rek­tor, na­uczy­ciele i ro­dzice. Ma am­bitny plan pracy i wspa­niałe efekty swo­jej dzia­łal­no­ści.

Są rów­nież szkoły, w któ­rych przed­sta­wi­ciele sa­mo­rządu uczniow­skiego nie po­sia­dają wie­dzy i po­trzeb­nych umie­jęt­no­ści do pracy w sa­mo­rzą­dzie. Do Rady Uczniowskiej wy­bie­rani są ucznio­wie przy­pad­kowi, któ­rzy mają pro­blemy z na­uką i przy­zwo­itym za­cho­wa­niem, nie ma­jący au­to­ry­tetu wśród ró­wie­śni­ków, nie bę­dący szkol­nymi li­de­rami. Szansa wy­ko­rzy­sta­nia tego or­ganu szkol­nego do edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zo­staje za­prze­pasz­czona.

Chcemy przy­go­to­wać młode po­ko­le­nia do po­dej­mo­wa­nia od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji, by było wraż­liwe na sprawy spo­łeczne i w przy­szło­ści do­brze wy­peł­niało swoje ży­ciowe po­wo­ła­nie. Dlatego ko­rzy­stajmy z sa­mo­rząd­no­ści uczniow­skiej, ucząc dzieci i mło­dzież peł­nie­nia ról spo­łecz­nych, pro­wa­dze­nia dia­logu, kie­ro­wa­nia się za­sa­dami de­mo­kra­cji oraz ży­cia z in­nymi i dla in­nych.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Tomasz Talaczyński
  Samorząd uczniow­ski: ra­czej szansa niż kło­pot
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Szkoła nie jest sa­motną wy­spą – roz­mowa z prof. Jarosławem Jagiełą
 • Krzysztof Kaczmarek
  Samorząd uczniow­ski
 • Bogusława Golakiewicz
  Spółdzielnia Uczniowska w szkole
 • Mieczysław Kuriański
  Non omnis mor­tuus
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Uczniowskie rządy
 • Anna Piechowiak
  Kronika – skarb­nica wie­dzy
 • ks. Marek Dziewiecki
  Jak roz­ma­wiać z dziećmi o śmierci
 • Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak
  Bóg – Honor – Ojczyzna – sce­na­riusz
 • o. Paweł Mynarz O. Cist.
  Wspomnienie o Czesi
 • Hildegarda Filas–Gutkowska
  Trzy bo­chenki
 • Barbara Padula, Grażyna Szynol
  Przykład planu pracy sa­mo­rządu uczniow­skiego
 • Elżbieta Trojan
  Zestawienie bi­blio­gra­ficzne (w wy­bo­rze) – sa­mo­rząd­ność uczniow­ska
 • Małgorzata Czarnota, Saturnina Zarzycka
  Samorządność kla­sowa
 • Anna Rogala
  O świę­tym Mikołaju – sce­na­riusz
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Cud ży­cia i zdu­mie­nie śmier­cią – cz. X (roz­mowy z ks. Janem Twardowskim)
 • Alicja Bednarczyk
  Lekcje twór­czo­ści w kształ­ce­niu zin­te­gro­wa­nym
 • Cecylia Grzybowska
  Turniej an­drzej­kowy – śro­do­wi­skowa im­preza in­te­gra­cyjna
 • Małgorzata Pabis
  Tygodnik Jaś dla naj­młod­szych – roz­mowa z Agnieszką Sochą

Okładka: fot. Irena Załuska (na zdję­ciu ucznio­wie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stop­nia im. I.J. Paderewskiego w Krakowie

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.