10/2017 Osoba pedagoga

okladka_10-2017

Wmawia się nam, że nie ma obiektywnej prawdy, że każdy może mieć swoją prawdę i swoje normy etyczne. Ale brak zewnętrznego i obiektywnego punktu odniesienia sprawia, że wolność człowieka staje się „samo-wolą”. W wychowaniu młodego pokolenia muszą pojawić się czytelne drogowskazy i mądrzy przewodnicy. Niezbędny jest autorytet, który staje się wzorem postępowania, pozwala twórczo budować swoją osobowość. Funkcją autorytetu jest oddziaływanie na emocje, sposób myślenia, hierarchię wartości, decyzje, postępowanie. Dobry przewodnik nie chce uzależnić młodego człowieka od siebie, ale pragnie doprowadzić go do mądrego korzystania z wolności.

Autorytet nauczyciela-wychowawcy budują kompetencje merytoryczne i pedagogiczne, walory intelektualne, walory moralne, subtelna duchowość i realizm życiowy. Liczy się także konsekwencja w postępowaniu, umiejętność motywowania uczniów do nauki i samowychowania, życzliwość, kultura osobista, umiejętność i wola niesienia innym pomocy. Nauczyciel z autorytetem wzbudza poczucie bezpieczeństwa i zaufanie u uczniów, dostrzega ich potrzeby i oczekiwania, jest wymagający i sprawiedliwy, docenia zaangażowanie i wysiłek ucznia, z szacunkiem odnosi się do sukcesów, ale słusznie i obiektywnie ocenia zachowania naganne. Jest oddany swoim uczniom.

Potrzebne jest społeczne docenienie trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy nauczyciela-wychowawcy, troska o ustawiczne budowanie, autorytetu szkoły oraz podjęcie walki z grzechem współczesności – odwracanie się od Boga jako ostatecznej miary i celu życia.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 10-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Grażyna Kich
  O duchowości i realizmie św. Urszuli Ledóchowskiej – refleksje arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
 • fd
  Idźcie w świat z uśmiechem
 • Janusz Rusaczyk
  Znaczenie autorytetu
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jesteś nauczycielem, to znaczy… kim?
 • Marek Mencel
  Nauczycielu, nie irytuj się!
 • ks. Marek Dziewiecki
  Jezus – wychowawca człowieka
 • Krzysztof J. Kwiatkowski
  Nie ma uczniów trudnych
 • Mateusz Mazurek
  Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  WDŻ refleksyjny i dynamiczny – rozmowa z Barbarą Charczuk, autorką „Scenariuszy lekcji WDŻ do klasy VII pt. Wędrując ku dorosłości”
 • Łukasz Mrózek
  Pomóż mi zrobić to samodzielnie
 • Bożena Weber
  Skarbnica pamięci narodowej
 • Dorota Bielawska
  Niepodległość – gra i życie. Scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego

Okładka fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.