10/2017 Oso­ba pe­da­go­ga

okladka_10-2017

Wma­wia się nam, że nie ma obiek­tyw­nej praw­dy, że każ­dy mo­że mieć swo­ją praw­dę i swo­je nor­my etycz­ne. Ale brak ze­wnętrz­ne­go i obiek­tyw­ne­go punk­tu od­nie­sie­nia spra­wia, że wol­ność czło­wie­ka sta­je się „sa­mo-wo­lą”. W wy­cho­wa­niu mło­de­go po­ko­le­nia mu­szą po­ja­wić się czy­tel­ne dro­go­wska­zy i mą­drzy prze­wod­ni­cy. Nie­zbęd­ny jest au­to­ry­tet, któ­ry sta­je się wzo­rem po­stę­po­wa­nia, po­zwa­la twór­czo bu­do­wać swo­ją oso­bo­wość. Funk­cją au­to­ry­te­tu jest od­dzia­ły­wa­nie na emo­cje, spo­sób my­śle­nia, hie­rar­chię war­to­ści, de­cy­zje, po­stę­po­wa­nie. Do­bry prze­wod­nik nie chce uza­leż­nić mło­de­go czło­wie­ka od sie­bie, ale pra­gnie do­pro­wa­dzić go do mą­dre­go ko­rzy­sta­nia z wol­no­ści.

Au­to­ry­tet na­uczy­cie­la-wy­cho­waw­cy bu­du­ją kom­pe­ten­cje me­ry­to­rycz­ne i pe­da­go­gicz­ne, wa­lo­ry in­te­lek­tu­al­ne, wa­lo­ry mo­ral­ne, sub­tel­na du­cho­wość i re­alizm ży­cio­wy. Li­czy się tak­że kon­se­kwen­cja w po­stę­po­wa­niu, umie­jęt­ność mo­ty­wo­wa­nia uczniów do na­uki i sa­mo­wy­cho­wa­nia, życz­li­wość, kul­tu­ra oso­bi­sta, umie­jęt­ność i wo­la nie­sie­nia in­nym po­mo­cy. Na­uczy­ciel z au­to­ry­te­tem wzbu­dza po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i za­ufa­nie u uczniów, do­strze­ga ich po­trze­by i ocze­ki­wa­nia, jest wy­ma­ga­ją­cy i spra­wie­dli­wy, do­ce­nia za­an­ga­żo­wa­nie i wy­si­łek ucznia, z sza­cun­kiem od­no­si się do suk­ce­sów, ale słusz­nie i obiek­tyw­nie oce­nia za­cho­wa­nia na­gan­ne. Jest od­da­ny swo­im uczniom.

Po­trzeb­ne jest spo­łecz­ne do­ce­nie­nie trud­nej i bar­dzo od­po­wie­dzial­nej pra­cy na­uczy­cie­la-wy­cho­waw­cy, tro­ska o usta­wicz­ne bu­do­wa­nie, au­to­ry­te­tu szko­ły oraz pod­ję­cie wal­ki z grze­chem współ­cze­sno­ści – od­wra­ca­nie się od Bo­ga ja­ko osta­tecz­nej mia­ry i ce­lu ży­cia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Gra­ży­na Kich
  O du­cho­wo­ści i re­ali­zmie św. Ur­szu­li Le­dó­chow­skiej – re­flek­sje ar­cy­bi­sku­pa Mar­ka Ję­dra­szew­skie­go
 • fd
  Idź­cie w świat z uśmie­chem
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Zna­cze­nie au­to­ry­te­tu
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Je­steś na­uczy­cie­lem, to zna­czy… kim?
 • Ma­rek Men­cel
  Na­uczy­cie­lu, nie iry­tuj się!
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Je­zus – wy­cho­waw­ca czło­wie­ka
 • Krzysz­tof J. Kwiat­kow­ski
  Nie ma uczniów trud­nych
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Ja­kich zmian po­trze­bu­je pol­ska szko­ła?
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  WDŻ re­flek­syj­ny i dy­na­micz­ny – roz­mo­wa z Bar­ba­rą Char­czuk, au­tor­ką „Sce­na­riu­szy lek­cji WDŻ do kla­sy VII pt. Wę­dru­jąc ku do­ro­sło­ści”
 • Łu­kasz Mró­zek
  Po­móż mi zro­bić to sa­mo­dziel­nie
 • Bo­że­na We­ber
  Skarb­ni­ca pa­mię­ci na­ro­do­wej
 • Do­ro­ta Bie­law­ska
  Nie­pod­le­głość – gra i ży­cie. Sce­na­riusz ape­lu prze­zna­czo­ne­go dla II eta­pu edu­ka­cyj­ne­go

Okład­ka fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.