10/2016 Etos wy­cho­waw­cy

okladka_10-2016

Po­wo­ła­nie na­uczy­ciel­skie wy­ma­ga szcze­gól­nych pre­dys­po­zy­cji oso­bo­wych, so­lid­ne­go przy­go­to­wa­nia me­ry­to­rycz­ne­go i me­to­dycz­ne­go, usta­wicz­ne­go do­kształ­ca­nia się. Na­uczy­ciel-wy­cho­waw­ca po­wi­nien być dla uczniów wzo­rem doj­rza­łej oso­bo­wo­ści, pra­wej, wraż­li­wej, od­po­wie­dzial­nej za sie­bie i za in­nych. W dzia­łal­no­ści opie­kuń­czej, dy­dak­tycz­nej i wy­cho­waw­czej wie­le za­le­ży od je­go su­mien­no­ści za­wo­do­wej, mą­dro­ści i au­to­ry­te­tu.

Etos na­uczy­cie­la i wy­cho­waw­cy bu­du­ją: jed­ność prze­ko­nań, słów i ży­cia, pra­wość etycz­na, po­sta­wa ra­cjo­nal­na, otwar­ta na praw­dę i ar­gu­men­ty. Li­czy się tak­że twór­cza i in­no­wa­cyj­na pra­ca, tro­ska o każ­de­go ucznia i o spo­łecz­ność szkol­ną. Do­bry na­uczy­ciel to czło­wiek ro­zu­mu i ser­ca, cier­pli­wy, wy­ro­zu­mia­ły, ko­cha­ją­cy dzie­ci, po­cią­ga­ją­cy wy­cho­wan­ków przy­kła­dem swo­je­go ży­cia. Na­uczy­ciel bez świa­do­mo­ści po­słan­nic­twa za­wo­do­we­go oraz od­po­wie­dzial­no­ści za swój roz­wój in­te­lek­tu­al­ny i mo­ral­ny, za wy­zwa­la­nie naj­szla­chet­niej­szych pra­gnień i za­in­te­re­so­wań uczniów oraz wspo­ma­ga­nie ich wie­lo­stron­ne­go roz­wo­ju, nie wy­trwa dłu­go w tym za­wo­dzie.

Mło­dzi lu­dzie po­trze­bu­ją praw­dzi­wych au­to­ry­te­tów i mi­strzów. Spo­łe­czeń­stwo du­żo wy­ma­ga od na­uczy­cie­li i wy­cho­waw­ców, ale mu­si też do­ce­niać ich trud­ną i bar­dzo od­po­wie­dzial­ną pra­cę. Dzień Edu­ka­cji Na­ro­do­wej skła­nia do re­flek­sji nad cią­głym re­for­mo­wa­niem na­sze­go sys­te­mu oświa­ty oraz nad po­zio­mem edu­ka­cji w Pol­sce.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Aga­ta Pła­tek
  O eto­sie wy­cho­waw­cy
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Ce­chy na­uczy­cie­la wy­cho­waw­cy
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Po­win­ność wy­cho­waw­cza
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Na­uczy­cie­lu do­bry, praw­dę czyń w mi­ło­ści
 • Mał­go­rza­ta Gaw­le-Wier­nasz
  Etos na­uczy­cie­la
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Uczyć my­śleć
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Wy­cho­waw­cza mi­sja szko­ły
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Na­uczy­ciel opie­kun
 • Ka­ro­li­na Pio­trow­ska
  Za­wód z pa­sją
 • Ewa Wiel­gosz
  Świat w środ­ku
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Etos wy­cho­waw­cy. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Ma­te­usz Bła­że­jew­ski
  Pe­da­go­gi­ka Joh­na De­weya
 • To­masz Ogrod­nik
  Po­znaj sie­bie!
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Mit za­ło­ży­ciel­ski szko­ły pu­blicz­nej
 • Agniesz­ka Wo­łod­ko
  Wzór i au­to­ry­tet? (list)
 • o. Pa­weł My­narz OCist
  Po świę­cie mło­dych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Dzień Edu­ka­cji Na­ro­do­wej. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Ali­cja Grze­gor­czyk
  „Prze­szłość jest to dziś, tyl­ko co­kol­wiek da­lej”. Sce­na­riusz na Na­ro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści
 • Aga­ta Ba­zak
  Pro­jekt edu­ka­cyj­ny o Ja­nie Paw­le II w star­szych kla­sach SP.
 • Ma­te­usz Bła­że­jew­ski
  Szko­ła ma­rzeń – lek­cja klek­so­gra­fii w Aka­de­mii Pa­na Klek­sa. Sce­na­riusz lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go dla kla­sy IV szko­ły pod­sta­wo­wej

Zdję­cie na okład­ce: dr Ali­cja Ja­niak

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.