10/2016 Etos wychowawcy

okladka_10-2016

Powołanie na­uczy­ciel­skie wy­maga szcze­gól­nych pre­dys­po­zy­cji oso­bo­wych, so­lid­nego przy­go­to­wa­nia me­ry­to­rycz­nego i me­to­dycz­nego, usta­wicz­nego do­kształ­ca­nia się. Nauczyciel-wychowawca po­wi­nien być dla uczniów wzo­rem doj­rza­łej oso­bo­wo­ści, pra­wej, wraż­li­wej, od­po­wie­dzial­nej za sie­bie i za in­nych. W dzia­łal­no­ści opie­kuń­czej, dy­dak­tycz­nej i wy­cho­waw­czej wiele za­leży od jego su­mien­no­ści za­wo­do­wej, mą­dro­ści i au­to­ry­tetu.

Etos na­uczy­ciela i wy­cho­wawcy bu­dują: jed­ność prze­ko­nań, słów i ży­cia, pra­wość etyczna, po­stawa ra­cjo­nalna, otwarta na prawdę i ar­gu­menty. Liczy się także twór­cza i in­no­wa­cyjna praca, tro­ska o każ­dego ucznia i o spo­łecz­ność szkolną. Dobry na­uczy­ciel to czło­wiek ro­zumu i serca, cier­pliwy, wy­ro­zu­miały, ko­cha­jący dzieci, po­cią­ga­jący wy­cho­wan­ków przy­kła­dem swo­jego ży­cia. Nauczyciel bez świa­do­mo­ści po­słan­nic­twa za­wo­do­wego oraz od­po­wie­dzial­no­ści za swój roz­wój in­te­lek­tu­alny i mo­ralny, za wy­zwa­la­nie naj­szla­chet­niej­szych pra­gnień i za­in­te­re­so­wań uczniów oraz wspo­ma­ga­nie ich wie­lo­stron­nego roz­woju, nie wy­trwa długo w tym za­wo­dzie.

Młodzi lu­dzie po­trze­bują praw­dzi­wych au­to­ry­te­tów i mi­strzów. Społeczeństwo dużo wy­maga od na­uczy­cieli i wy­cho­waw­ców, ale musi też do­ce­niać ich trudną i bar­dzo od­po­wie­dzialną pracę. Dzień Edukacji Narodowej skła­nia do re­flek­sji nad cią­głym re­for­mo­wa­niem na­szego sys­temu oświaty oraz nad po­zio­mem edu­ka­cji w Polsce.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Agata Płatek
  O eto­sie wy­cho­wawcy
 • Urszula Tokarska
  Cechy na­uczy­ciela wy­cho­wawcy
 • Natalia Maria Ruman
  Powinność wy­cho­waw­cza
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Nauczycielu do­bry, prawdę czyń w mi­ło­ści
 • Małgorzata Gawle-Wiernasz
  Etos na­uczy­ciela
 • ks. Marek Dziewiecki
  Uczyć my­śleć
 • Mateusz Mazurek
  Wychowawcza mi­sja szkoły
 • Patrycja Woźniak
  Nauczyciel opie­kun
 • Karolina Piotrowska
  Zawód z pa­sją
 • Ewa Wielgosz
  Świat w środku
 • Elżbieta Trojan
  Etos wy­cho­wawcy. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Mateusz Błażejewski
  Pedagogika Johna Deweya
 • Tomasz Ogrodnik
  Poznaj sie­bie!
 • Mateusz Mazurek
  Mit za­ło­ży­ciel­ski szkoły pu­blicz­nej
 • Agnieszka Wołodko
  Wzór i au­to­ry­tet? (list)
 • o. Paweł Mynarz OCist
  Po świę­cie mło­dych
 • Elżbieta Trojan
  Dzień Edukacji Narodowej. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Alicja Grzegorczyk
  „Przeszłość jest to dziś, tylko co­kol­wiek da­lej”. Scenariusz na Narodowe Święto Niepodległości
 • Agata Bazak
  Projekt edu­ka­cyjny o Janie Pawle II w star­szych kla­sach SP.
 • Mateusz Błażejewski
  Szkoła ma­rzeń – lek­cja klek­so­gra­fii w Akademii Pana Kleksa. Scenariusz lek­cji ję­zyka pol­skiego dla klasy IV szkoły pod­sta­wo­wej

Zdjęcie na okładce: dr Alicja Janiak 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.