10/2011 Dziecko z FAS z ADHD

okladka_10-2011W przed­szko­lach, szko­łach i od­dzia­łach ogól­no­do­stęp­nych oraz in­te­gra­cyj­nych przy­bywa dzieci i mło­dzieży nie­peł­no­spraw­nej i nie­do­sto­so­wa­nej spo­łecz­nie.

Przedszkole i szkoła mają two­rzyć opty­malne wa­runki do wspo­ma­ga­nia roz­woju każ­dego ucznia (w tym nie­peł­no­spraw­nego) oraz za­pew­nić pełną re­ali­za­cję za­le­ceń za­war­tych w orze­cze­niu po­radni psychologiczno−pedagogicznej, od­po­wied­nie wa­runki lo­ka­lowe, za­ję­cia spe­cja­li­styczne. Dla ucznia ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi na­uczy­ciele i spe­cja­li­ści pro­wa­dzący za­ję­cia mają wspól­nie opra­co­wać in­dy­wi­du­alny pro­gram edukacyjno−terapeutyczny, formy i me­tody pracy.

W ni­niej­szym nu­me­rze „Wychowawcy” wię­cej miej­sca po­świę­camy uczniom z ADHD oraz FAS. Uczniowie z ze­spo­łem nad­po­bu­dli­wo­ści psy­cho­ru­cho­wej i de­fi­cytu uwagi (ADHD) mają kło­poty w do­sto­so­wa­niu się do wy­mo­gów szkol­nych, które wy­ni­kają z ich nad­mier­nej ru­chli­wo­ści, nad­po­bu­dli­wo­ści, braku wy­trwa­ło­ści w re­ali­za­cji pod­ję­tych za­dań (do­ty­czy to ok. 4−8% dzieci w wieku 6−9 lat). Z upły­wem czasu u wielu z tych dzieci ustę­pują ob­jawy nad­po­bu­dli­wo­ści psy­cho­ru­cho­wej. Ważnym dzia­ła­niem jest wy­ga­sza­nie złych na­wy­ków, wzmac­nia­nie do­brych, prze­strze­ga­nie sta­łych za­sad i kon­se­kwen­cja w po­stę­po­wa­niu, kon­trola i przy­po­mi­na­nie o obo­wiąz­kach, or­ga­ni­za­cja ży­cia dziecka każ­dego dnia, stała po­moc w na­uce. Zajęcia winny być in­te­re­su­jące, cie­kawe, a wy­ma­ga­nia sta­wiane na miarę moż­li­wo­ści dziecka.

Większość dzieci z FAS ma opóź­nie­nia roz­wo­jowe, uszko­dzony układ ner­wowy w wy­niku szko­dli­wego dzia­ła­nia al­ko­holu w ży­ciu pło­do­wym. FAS to ze­spół umy­sło­wych i fi­zycz­nych za­bu­rzeń, które utrud­niają my­śle­nie abs­trak­cyjne, za­pa­mię­ty­wa­nie, po­czu­cie czasu, wy­wo­łują zmiany na­stroju. Dlatego do dzieci z ze­spo­łem FAS na­leży mó­wić uży­wa­jąc kon­kret­nych zwro­tów, czę­sto po­wta­rzać, przy­po­mi­nać prze­ka­zy­wane in­for­ma­cje, utrwa­lać stałe za­sady po­stę­po­wa­nia, kon­tro­lo­wać za­cho­wa­nie.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 li­sto­pada 2010 r. w spra­wie wa­run­ków or­ga­ni­zo­wa­nia kształ­ce­nia, wy­cho­wa­nia i opieki dla dzieci i mło­dzieży nie­peł­no­spraw­nej oraz nie­do­sto­so­wa­nej spo­łecz­nie… od wrze­śnia 2011 roku w przed­szko­lach i gim­na­zjach, a rok póź­niej w po­zo­sta­łych ty­pach szkół, obo­wią­zuje nowa forma kształ­ce­nia uczniów ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Małgorzata Lis
  Zdążyć przed FAS
 • Barbara Kaczmarska
  Za FASadą
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
  Metoda ośmiu kro­ków
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Mieć głowę na karku
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  FAScynujące dzieci. Rozmowa z Krzysztofem Liszczem
 • Iwona Górka
  Jak inne dzieci…
 • Magdalena Damian, Małgorzata Stępień−Kęsik
  Strategie po­stę­po­wa­nia w le­cze­niu ADHD
 • Lidia Peplińska
  Jak pra­co­wać z uczniem z ADHD?
 • Karolina Irla
  Dziecko z ADHD w szkole
 • Beata Kulik
  Zapracować na au­to­ry­tet
 • Marzenna Kubiak
  Nauczycielu, za­dbaj o swój głos
 • Wioletta Rafałowicz
  Oddany wszyst­kim i każ­demu z osobna. Scenariusz wie­czor­nicy po­świę­co­nej Janowi Pawłowi II
 • Elżbieta Trojan
  Dziecko z FAS. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Agnieszka Graczyk
  Dziecko z ADHD. Bibliografia w wy­bo­rze

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.