10/2011 Dziec­ko z FASADHD

okladka_10-2011W przed­szko­lach, szko­łach i od­dzia­łach ogól­no­do­stęp­nych oraz in­te­gra­cyj­nych przy­by­wa dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej i nie­do­sto­so­wa­nej spo­łecz­nie.

Przed­szko­le i szko­ła ma­ją two­rzyć opty­mal­ne wa­run­ki do wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju każ­de­go ucznia (w tym nie­peł­no­spraw­ne­go) oraz za­pew­nić peł­ną re­ali­za­cję za­le­ceń za­war­tych w orze­cze­niu po­rad­ni psychologiczno−pedagogicznej, od­po­wied­nie wa­run­ki lo­ka­lo­we, za­ję­cia spe­cja­li­stycz­ne. Dla ucznia ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi na­uczy­cie­le i spe­cja­li­ści pro­wa­dzą­cy za­ję­cia ma­ją wspól­nie opra­co­wać in­dy­wi­du­al­ny pro­gram edukacyjno−terapeutyczny, for­my i me­to­dy pra­cy.

W ni­niej­szym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy” wię­cej miej­sca po­świę­ca­my uczniom z ADHD oraz FAS. Ucznio­wie z ze­spo­łem nad­po­bu­dli­wo­ści psy­cho­ru­cho­wej i de­fi­cy­tu uwa­gi (ADHD) ma­ją kło­po­ty w do­sto­so­wa­niu się do wy­mo­gów szkol­nych, któ­re wy­ni­ka­ją z ich nad­mier­nej ru­chli­wo­ści, nad­po­bu­dli­wo­ści, bra­ku wy­trwa­ło­ści w re­ali­za­cji pod­ję­tych za­dań (do­ty­czy to ok. 4−8% dzie­ci w wie­ku 6−9 lat). Z upły­wem cza­su u wie­lu z tych dzie­ci ustę­pu­ją ob­ja­wy nad­po­bu­dli­wo­ści psy­cho­ru­cho­wej. Waż­nym dzia­ła­niem jest wy­ga­sza­nie złych na­wy­ków, wzmac­nia­nie do­brych, prze­strze­ga­nie sta­łych za­sad i kon­se­kwen­cja w po­stę­po­wa­niu, kon­tro­la i przy­po­mi­na­nie o obo­wiąz­kach, or­ga­ni­za­cja ży­cia dziec­ka każ­de­go dnia, sta­ła po­moc w na­uce. Za­ję­cia win­ny być in­te­re­su­ją­ce, cie­ka­we, a wy­ma­ga­nia sta­wia­ne na mia­rę moż­li­wo­ści dziec­ka.

Więk­szość dzie­ci z FAS ma opóź­nie­nia roz­wo­jo­we, uszko­dzo­ny układ ner­wo­wy w wy­ni­ku szko­dli­we­go dzia­ła­nia al­ko­ho­lu w ży­ciu pło­do­wym. FAS to ze­spół umy­sło­wych i fi­zycz­nych za­bu­rzeń, któ­re utrud­nia­ją my­śle­nie abs­trak­cyj­ne, za­pa­mię­ty­wa­nie, po­czu­cie cza­su, wy­wo­łu­ją zmia­ny na­stro­ju. Dla­te­go do dzie­ci z ze­spo­łem FAS na­le­ży mó­wić uży­wa­jąc kon­kret­nych zwro­tów, czę­sto po­wta­rzać, przy­po­mi­nać prze­ka­zy­wa­ne in­for­ma­cje, utrwa­lać sta­łe za­sa­dy po­stę­po­wa­nia, kon­tro­lo­wać za­cho­wa­nie.

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem MEN z dnia 17 li­sto­pa­da 2010 r. w spra­wie wa­run­ków or­ga­ni­zo­wa­nia kształ­ce­nia, wy­cho­wa­nia i opie­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej oraz nie­do­sto­so­wa­nej spo­łecz­nie… od wrze­śnia 2011 ro­ku w przed­szko­lach i gim­na­zjach, a rok póź­niej w po­zo­sta­łych ty­pach szkół, obo­wią­zu­je no­wa for­ma kształ­ce­nia uczniów ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Mał­go­rza­ta Lis
  Zdą­żyć przed FAS
 • Bar­ba­ra Kacz­mar­ska
  Za FA­Sa­dą
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Ro­dzin Ad­op­cyj­nych i Za­stęp­czych „Pro Fa­mi­lia”
  Me­to­da ośmiu kro­ków
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mieć gło­wę na kar­ku
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  FA­Scy­nu­ją­ce dzie­ci. Roz­mo­wa z Krzysz­to­fem Lisz­czem
 • Iwo­na Gór­ka
  Jak in­ne dzie­ci…
 • Mag­da­le­na Da­mian, Mał­go­rza­ta Stępień−Kęsik
  Stra­te­gie po­stę­po­wa­nia w le­cze­niu ADHD
 • Li­dia Pe­pliń­ska
  Jak pra­co­wać z uczniem z ADHD?
 • Ka­ro­li­na Ir­la
  Dziec­ko z ADHD w szko­le
 • Be­ata Ku­lik
  Za­pra­co­wać na au­to­ry­tet
 • Ma­rzen­na Ku­biak
  Na­uczy­cie­lu, za­dbaj o swój głos
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  Od­da­ny wszyst­kim i każ­de­mu z osob­na. Sce­na­riusz wie­czor­ni­cy po­świę­co­nej Ja­no­wi Paw­ło­wi II
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Dziec­ko z FAS. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Agniesz­ka Gra­czyk
  Dziec­ko z ADHD. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.