10/2010 Szkol­ne re­la­cje

okladka_10-2010Szkol­ne re­la­cje do­ty­czą trzech pod­mio­tów: uczniów, na­uczy­cie­li i ro­dzi­ców.

Im lep­sze sto­sun­ki pa­nu­ją wśród na­uczy­cie­li, uczniów i ro­dzi­ców, tym wyż­sza ja­kość re­la­cji szkol­nych. Waż­ne jest, by te re­la­cje opie­ra­ły się na wza­jem­nym sza­cun­ku, praw­dzie, od­po­wie­dzial­no­ści, na bu­do­wa­niu peł­ne­go czło­wie­czeń­stwa. By słu­ży­ły za­cho­wa­niu spój­no­ści for­ma­cyj­nej do­mu i szko­ły.

Nauczyciel−wychowawca po­wi­nien ro­zu­mieć uczniów, mieć dla nich czas i być bli­sko nich, w ra­zie po­trze­by wspie­rać, po­ma­gać w roz­wi­ja­niu ich za­in­te­re­so­wań, ta­len­tów, in­spi­ro­wać, pro­wa­dzić dia­log, wy­cho­wy­wać do wol­no­ści od­po­wie­dzial­nej. Do te­go po­trzeb­ne są przej­rzy­ste re­gu­ły po­stę­po­wa­nia, umie­jęt­ność od­róż­nia­nia do­bra od zła, praw­dy od fał­szu, jed­no­znacz­ny sys­tem war­to­ści.

Są ucznio­wie, któ­rzy zna­ją swo­je pra­wa, ale nie­ko­niecz­nie chcą znać swo­je obo­wiąz­ki, któ­rzy nie li­czą się z ni­kim i ni­czym. Są też ta­cy, któ­rzy przyj­mu­ją po­sta­wę wy­cze­ki­wa­nia, bo­ją się przyj­mo­wa­nia na sie­bie od­po­wie­dzial­no­ści, nie są ży­cio­wo kre­atyw­ni, nie do­ko­na­li wy­bo­ru sys­te­mu war­to­ści. Tym uczniom trze­ba wska­zy­wać dro­gę, wy­zwa­lać w nich wia­rę w sie­bie, two­rzyć ser­decz­ną i przy­ja­ciel­ską at­mos­fe­rę, być wo­bec nich cier­pli­wym, ale tak­że sta­now­czym i kon­se­kwent­nym.

Czę­sto edu­ka­cja spo­łecz­na do­ko­nu­je się w nie­for­mal­nych gru­pach ró­wie­śni­czych, na uli­cy, w cen­trach han­dlo­wych, nie za­wsze zgod­nie z po­żą­da­nym re­zul­ta­tem. Nu­da, nic­nie­ro­bie­nie jest za­gro­że­niem dla mło­de­go czło­wie­ka. Dla­te­go mło­dzież win­na spę­dzać czas wol­ny w spo­sób twór­czy, włą­czać się w re­ali­za­cję za­dań, uczyć się po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za do­ko­ny­wa­ne wy­bo­ry.

Po­trzeb­na jest sku­tecz­na ko­mu­ni­ka­cja pod­mio­tów uczest­ni­czą­cych w szkol­nych re­la­cjach. Po­trzeb­ne są kon­tak­ty bez­po­śred­nie, sku­pia­ją­ce ca­łą na­szą uwa­gę na roz­mów­cy, ale tak­że roz­mo­wy te­le­fo­nicz­ne, kon­tak­ty za po­mo­cą In­ter­ne­tu, sms−u itp.

Pra­wi­dło­we szkol­ne re­la­cje świad­czą o ja­ko­ści pra­cy szko­ły.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Mi­ro­sław Hand­ke, Ed­mund Wit­t­brodt, Woj­ciech Ksią­żek
  Mą­dre zmia­ny a nie li­kwi­da­cja
 • Wan­da Pa­pu­go­wa
  Wza­jem­ność wpły­wów
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Po­wrót jest moż­li­wy!
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Ja­kie­go na­uczy­cie­la po­trze­bu­je mło­dzież?
 • Zo­sia
  Słoń­ce uśmie­chu…
 • Ja­ro­sław Ja­gie­ła
  Stres i kry­zys w szko­le
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Bu­do­wa­nie wię­zi
 • Ra­fał Rysz­ka
  Gru­pa ró­wie­śni­cza a dom
 • Li­dia Pe­pliń­ska
  Twój uczeń
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wi­czJak prze­ciw­dzia­łać agre­sji wśród gim­na­zja­li­stów?
  (Pre­lek­cja dla ro­dzi­ców)
 • Iwo­na Ber­na­to­wicz
  Współ­cze­sne au­to­ry­te­ty – Ks. Je­rzy Po­pie­łusz­ko (list)
 • br. Adam Ka­sprzak FSC
  Sła­bym, cho­rym, cier­pią­cym…
 • Bo­że­na We­ber
  Po­eta for­te­pia­nu. Rok Cho­pi­now­ski 2010
 • An­na Wi­śnios
  Syn tej zie­mi. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści na Dzień Pa­pie­ski
 • An­na Wo­dziń­ska
  Jak roz­wią­zy­wać kon­flik­ty i pro­ble­my? Kon­spekt lek­cji w kla­sach 1−3 szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mo­ni­ka Cho­rab
  Sce­na­riu­sze za­jęć dla uczniów klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Be­ata Loch
  Re­la­cje ró­wie­śni­cze (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • An­to­ni ZiębaXXX−lecie Kru­cja­ty Mo­dli­twy
  w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci

Okład­ka: fot. An­drzej Lip­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.