10/2010 Szkolne relacje

okladka_10-2010Szkolne re­la­cje do­ty­czą trzech pod­mio­tów: uczniów, na­uczy­cieli i ro­dzi­ców.

Im lep­sze sto­sunki pa­nują wśród na­uczy­cieli, uczniów i ro­dzi­ców, tym wyż­sza ja­kość re­la­cji szkol­nych. Ważne jest, by te re­la­cje opie­rały się na wza­jem­nym sza­cunku, praw­dzie, od­po­wie­dzial­no­ści, na bu­do­wa­niu peł­nego czło­wie­czeń­stwa. By słu­żyły za­cho­wa­niu spój­no­ści for­ma­cyj­nej domu i szkoły.

Nauczyciel−wychowawca po­wi­nien ro­zu­mieć uczniów, mieć dla nich czas i być bli­sko nich, w ra­zie po­trzeby wspie­rać, po­ma­gać w roz­wi­ja­niu ich za­in­te­re­so­wań, ta­len­tów, in­spi­ro­wać, pro­wa­dzić dia­log, wy­cho­wy­wać do wol­no­ści od­po­wie­dzial­nej. Do tego po­trzebne są przej­rzy­ste re­guły po­stę­po­wa­nia, umie­jęt­ność od­róż­nia­nia do­bra od zła, prawdy od fał­szu, jed­no­znaczny sys­tem war­to­ści.

Są ucznio­wie, któ­rzy znają swoje prawa, ale nie­ko­niecz­nie chcą znać swoje obo­wiązki, któ­rzy nie li­czą się z ni­kim i ni­czym. Są też tacy, któ­rzy przyj­mują po­stawę wy­cze­ki­wa­nia, boją się przyj­mo­wa­nia na sie­bie od­po­wie­dzial­no­ści, nie są ży­ciowo kre­atywni, nie do­ko­nali wy­boru sys­temu war­to­ści. Tym uczniom trzeba wska­zy­wać drogę, wy­zwa­lać w nich wiarę w sie­bie, two­rzyć ser­deczną i przy­ja­ciel­ską at­mos­ferę, być wo­bec nich cier­pli­wym, ale także sta­now­czym i kon­se­kwent­nym.

Często edu­ka­cja spo­łeczna do­ko­nuje się w nie­for­mal­nych gru­pach ró­wie­śni­czych, na ulicy, w cen­trach han­dlo­wych, nie za­wsze zgod­nie z po­żą­da­nym re­zul­ta­tem. Nuda, nic­nie­ro­bie­nie jest za­gro­że­niem dla mło­dego czło­wieka. Dlatego mło­dzież winna spę­dzać czas wolny w spo­sób twór­czy, włą­czać się w re­ali­za­cję za­dań, uczyć się po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za do­ko­ny­wane wy­bory.

Potrzebna jest sku­teczna ko­mu­ni­ka­cja pod­mio­tów uczest­ni­czą­cych w szkol­nych re­la­cjach. Potrzebne są kon­takty bez­po­śred­nie, sku­pia­jące całą na­szą uwagę na roz­mówcy, ale także roz­mowy te­le­fo­niczne, kon­takty za po­mocą Internetu, sms−u itp.

Prawidłowe szkolne re­la­cje świad­czą o ja­ko­ści pracy szkoły.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Mirosław Handke, Edmund Wittbrodt, Wojciech Książek
  Mądre zmiany a nie li­kwi­da­cja
 • Wanda Papugowa
  Wzajemność wpły­wów
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Powrót jest moż­liwy!
 • Patrycja Woźniak
  Jakiego na­uczy­ciela po­trze­buje mło­dzież?
 • Zosia
  Słońce uśmie­chu…
 • Jarosław Jagieła
  Stres i kry­zys w szkole
 • ks. Marek Dziewiecki
  Budowanie więzi
 • Rafał Ryszka
  Grupa ró­wie­śni­cza a dom
 • Lidia Peplińska
  Twój uczeń
 • Wioletta RafałowiczJak prze­ciw­dzia­łać agre­sji wśród gim­na­zja­li­stów?
  (Prelekcja dla ro­dzi­ców)
 • Iwona Bernatowicz
  Współczesne au­to­ry­tety – Ks. Jerzy Popiełuszko (list)
 • br. Adam Kasprzak FSC
  Słabym, cho­rym, cier­pią­cym…
 • Bożena Weber
  Poeta for­te­pianu. Rok Chopinowski 2010
 • Anna Wiśnios
  Syn tej ziemi. Scenariusz uro­czy­sto­ści na Dzień Papieski
 • Anna Wodzińska
  Jak roz­wią­zy­wać kon­flikty i pro­blemy? Konspekt lek­cji w kla­sach 1−3 szkoły pod­sta­wo­wej
 • Monika Chorab
  Scenariusze za­jęć dla uczniów klas IV−VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Beata Loch
  Relacje ró­wie­śni­cze (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Antoni ZiębaXXX−lecie Krucjaty Modlitwy
  w Obronie Poczętych Dzieci

Okładka: fot. Andrzej Lipski

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.