10/2009 Kształ­ce­nie usta­wicz­ne

okladka_10-2009W paź­dzier­ni­ku ob­cho­dzi­my świę­to pra­cow­ni­ków oświa­ty, naj­licz­niej­szej gru­py za­wo­do­wej w kra­ju. Jest to gru­pa za­wo­do­wa, któ­ra mu­si po­sia­dać bar­dzo do­bre przy­go­to­wa­nie za­wo­do­we oraz usta­wicz­nie się do­sko­na­lić i do­kształ­cać. Na­uczy­cie­le, któ­rzy sa­mi mu­szą się du­żo uczyć, ma­ją tak­że obo­wią­zek kształ­to­wać u mło­dych lu­dzi na­wyk ucze­nia się przez ca­łe ży­cie. Ich za­da­niem jest bu­dze­nie za­cie­ka­wie­nia uczniów ota­cza­ją­cym świa­tem, za­chę­ca­nie i po­ma­ga­nie w zdo­by­wa­niu no­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, na­ucza­nie sa­mo­dziel­ne­go ko­rzy­sta­nia z ogrom­nych za­so­bów in­for­ma­cyj­nych.

Kształ­ce­nie usta­wicz­ne ja­ko pro­ces sta­łe­go od­na­wia­nia, do­sko­na­le­nia i roz­wi­ja­nia kwa­li­fi­ka­cji ogól­nych i za­wo­do­wych w cią­gu ca­łe­go ży­cia jest pod­sta­wą lep­sze­go funk­cjo­no­wa­nia na ryn­ku pra­cy.

Pla­no­wa­nie ścież­ki edukacyjno−zawodowej nie koń­czy się na jed­no­ra­zo­wym wy­bo­rze za­wo­du, ale trwa przez ca­łe ży­cie i jest zwią­za­ne z po­dej­mo­wa­niem de­cy­zji o do­kształ­ca­niu, prze­kwa­li­fi­ko­wa­niu.

La­wi­no­wy przy­rost wie­dzy i po­stęp tech­no­lo­gicz­ny spra­wia­ją, że wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści zdo­by­te w trak­cie edu­ka­cji szkol­nej mu­szą być ak­tu­ali­zo­wa­ne i uzu­peł­nia­ne w cią­gu ca­łe­go ży­cia. Słu­żą te­mu róż­no­rod­ne for­my kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go, jak: kur­sy, szko­le­nia spe­cja­li­stycz­ne, szko­le­nia przy­go­to­wu­ją­ce do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du, na­uka w szko­le dla do­ro­słych, stu­dia po­dy­plo­mo­we. Co­raz wię­cej osób po­dej­mu­je róż­ne szko­le­nia: sta­cjo­nar­ne, za­ocz­ne, e−learningowe, prak­ty­ki za­wo­do­we, sta­że.

Kształ­tuj­my u na­szych uczniów po­sta­wę czło­wie­ka uczą­ce­go się przez ca­łe ży­cie i twórz­my wa­run­ki do cią­głe­go do­sko­na­le­nia i pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 10-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Edu­ka­cja dru­giej szan­sy – roz­mo­wa z Kry­sty­ną Ła­będz­ką, dy­rek­tor Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go w Kra­ko­wie
 • Piotr Mars
  CKU przy­ja­zne nie­peł­no­spraw­nym
 • Ja­ro­sław Ja­gie­ła
  Nar­cyzm i szko­ła
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wiem, że nic nie wiem
 • Ma­rek Wa­rec­ki, Woj­ciech Wa­rec­ki
  Po­ko­chaj na­uczy­cie­la – roz­mo­wa z Hen­ry­ką Stań­czyk
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pra­wo do mą­dro­ści
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Kształ­ce­nie i do­kształ­ca­nie
 • Ali­na Bie­law­ska
  Mło­dzi se­nio­rzy
 • Ma­ria Fortuna−Sudor
  Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, czy edu­ka­cja sek­su­al­na?
 • Je­rzy T. Mar­cin­kow­ski, An­na Ba­jek, Ire­na Ga­lew­ska
  Od­po­wie­dzial­ni ro­dzi­ce
 • Pa­weł M. Na­wroc­ki
  Taj­ne na­ucza­nie
 • Re­na­ta Du­lian
  Sta­re jak no­we! (klucz do ję­zy­ka)
 • Ma­rzan­na Lamch
  Spo­tka­nie z Pa­pie­żem. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści dla szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Kształ­ce­nie usta­wicz­ne. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Mo­ni­ka Ka­czor, Da­riusz Świd­kie­wicz
  „Warsz­ta­ty w Dro­dze” 2009
 • An­to­ni Zię­ba
  Pro­ce­du­ra „in vi­tro” – NIE!
 • Ra­fał Mi­cha­lik
  Na­pro­tech­no­lo­gia – TAK!

Okład­ka i zdję­cia w nu­me­rze za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.