10/2009 Kształcenie ustawiczne

okladka_10-2009W paź­dzier­niku ob­cho­dzimy święto pra­cow­ni­ków oświaty, naj­licz­niej­szej grupy za­wo­do­wej w kraju. Jest to grupa za­wo­dowa, która musi po­sia­dać bar­dzo do­bre przy­go­to­wa­nie za­wo­dowe oraz usta­wicz­nie się do­sko­na­lić i do­kształ­cać. Nauczyciele, któ­rzy sami mu­szą się dużo uczyć, mają także obo­wią­zek kształ­to­wać u mło­dych lu­dzi na­wyk ucze­nia się przez całe ży­cie. Ich za­da­niem jest bu­dze­nie za­cie­ka­wie­nia uczniów ota­cza­ją­cym świa­tem, za­chę­ca­nie i po­ma­ga­nie w zdo­by­wa­niu no­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, na­ucza­nie sa­mo­dziel­nego ko­rzy­sta­nia z ogrom­nych za­so­bów in­for­ma­cyj­nych.

Kształcenie usta­wiczne jako pro­ces sta­łego od­na­wia­nia, do­sko­na­le­nia i roz­wi­ja­nia kwa­li­fi­ka­cji ogól­nych i za­wo­do­wych w ciągu ca­łego ży­cia jest pod­stawą lep­szego funk­cjo­no­wa­nia na rynku pracy.

Planowanie ścieżki edukacyjno−zawodowej nie koń­czy się na jed­no­ra­zo­wym wy­bo­rze za­wodu, ale trwa przez całe ży­cie i jest zwią­zane z po­dej­mo­wa­niem de­cy­zji o do­kształ­ca­niu, prze­kwa­li­fi­ko­wa­niu.

Lawinowy przy­rost wie­dzy i po­stęp tech­no­lo­giczny spra­wiają, że wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści zdo­byte w trak­cie edu­ka­cji szkol­nej mu­szą być ak­tu­ali­zo­wane i uzu­peł­niane w ciągu ca­łego ży­cia. Służą temu róż­no­rodne formy kształ­ce­nia usta­wicz­nego, jak: kursy, szko­le­nia spe­cja­li­styczne, szko­le­nia przy­go­to­wu­jące do wy­ko­ny­wa­nia za­wodu, na­uka w szkole dla do­ro­słych, stu­dia po­dy­plo­mowe. Coraz wię­cej osób po­dej­muje różne szko­le­nia: sta­cjo­narne, za­oczne, e−learningowe, prak­tyki za­wo­dowe, staże.

Kształtujmy u na­szych uczniów po­stawę czło­wieka uczą­cego się przez całe ży­cie i twórzmy wa­runki do cią­głego do­sko­na­le­nia i pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Edukacja dru­giej szansy – roz­mowa z Krystyną Łabędzką, dy­rek­tor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
 • Piotr Mars
  CKU przy­ja­zne nie­peł­no­spraw­nym
 • Jarosław Jagieła
  Narcyzm i szkoła
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wiem, że nic nie wiem
 • Marek Warecki, Wojciech Warecki
  Pokochaj na­uczy­ciela – roz­mowa z Henryką Stańczyk
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawo do mą­dro­ści
 • Ewa Gałązka
  Kształcenie i do­kształ­ca­nie
 • Alina Bielawska
  Młodzi se­nio­rzy
 • Maria Fortuna−Sudor
  Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie, czy edu­ka­cja sek­su­alna?
 • Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska
  Odpowiedzialni ro­dzice
 • Paweł M. Nawrocki
  Tajne na­ucza­nie
 • Renata Dulian
  Stare jak nowe! (klucz do ję­zyka)
 • Marzanna Lamch
  Spotkanie z Papieżem. Scenariusz uro­czy­sto­ści dla szkoły pod­sta­wo­wej
 • Ewelina Czajkowska
  Kształcenie usta­wiczne. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Monika Kaczor, Dariusz Świdkiewicz
  „Warsztaty w Drodze” 2009
 • Antoni Zięba
  Procedura „in vi­tro” – NIE!
 • Rafał Michalik
  Naprotechnologia – TAK!

Okładka i zdję­cia w nu­me­rze za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.