09/2017 Pro­ble­my wy­cho­waw­cze

okladka_09-2017

Przed na­mi ko­lej­ny rok szkol­ny, czas wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dzie­ci i mło­dzie­ży. Od ro­dzi­ców, od doj­rza­ło­ści oso­bo­wo­ścio­wej i kom­pe­ten­cji psy­cho­pe­da­go­gicz­nych na­uczy­cie­li-wy­cho­waw­ców za­le­ży, ja­kie bę­dą ko­lej­ne po­ko­le­nia. Wśród dzie­ci i mło­dzie­ży szkol­nej za­uwa­ża­my spo­ro nie­po­ko­ją­cych za­cho­wań. Ucznio­wie lek­ce­wa­żą nor­my przy­ję­te w re­gu­la­mi­nie szkol­nym, kła­mią, uży­wa­ją nie­przy­zwo­itych słów, są na­pa­stli­wi w sło­wach i czy­nach, nie in­te­re­su­ją się na­uką, nie wy­ko­nu­ją po­le­ceń na­uczy­cie­la, nisz­czą mie­nie szkol­ne. Sto­su­ją cy­ber­prze­moc, wa­ga­ru­ją, ucie­ka­ją z do­mu, krad­ną, pi­ją al­ko­hol, za­ży­wa­ją nar­ko­ty­ki. Przy­czy­ny trud­no­ści wy­cho­waw­czych tkwią w dziec­ku (przy­czy­ny biop­sy­chicz­ne, źle ukie­run­ko­wa­na ak­tyw­ność wła­sna dziec­ka) i w śro­do­wi­sku: nie­za­spo­ko­jo­ne pod­sta­wo­we po­trze­by dziec­ka, nad­mier­ne wy­ma­ga­nia, ne­ga­tyw­ne wzo­ry po­stę­po­wa­nia w ro­dzi­nie, szko­le, gru­pie ró­wie­śni­czej. Złe za­cho­wa­nie ucznia czę­sto jest re­zul­ta­tem ni­skiej sa­mo­oce­ny oraz nie­po­wo­dzeń szkol­nych.

Nie moż­na być bez­czyn­nym i bez­rad­nym wo­bec nie­wła­ści­wych za­cho­wań wy­cho­wan­ków. Trze­ba szu­kać czyn­ni­ków ade­kwat­nych do prze­mia­ny oso­bo­wo­ści wy­cho­wan­ka. Na­le­ży wy­słu­chać ucznia i za­dbać o za­spo­ko­je­nie je­go po­trzeb. Uka­zać kon­se­kwen­cje nie­wła­ści­we­go po­stę­po­wa­nia dla nie­go i dla oto­cze­nia. Uczyć sza­no­wa­nia in­nych i re­spek­to­wa­nia ich praw, po­ma­ga­nia dru­gie­mu, rze­tel­ne­go wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków do­mo­wych i szkol­nych. Dbać o wy­so­ki po­ziom na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia, bo więk­szość dzie­ci trud­nych to ucznio­wie ma­ją­cy pro­ble­my w na­uce. Stwa­rzać sy­tu­acje po­zwa­la­ją­ce od­no­sić suk­ce­sy uczniom, kształ­to­wać i roz­wi­jać wie­lo­stron­ne za­in­te­re­so­wa­nia, wy­peł­nia­jąc czas wol­ny war­to­ścio­wy­mi za­ję­cia­mi.

We wpro­wa­dza­niu norm i za­sad wła­ści­we­go po­stę­po­wa­nia oraz w ich prze­strze­ga­niu w co­dzien­nym ży­ciu po­trzeb­ne są po­zy­tyw­ne wzo­ry, au­to­ry­tet ro­dzi­ca, na­uczy­cie­la-wy­cho­waw­cy. Po­zy­tyw­nie zin­te­gro­wa­ne gro­no pe­da­go­gicz­ne po­win­no so­li­dar­nie prze­zwy­cię­żać trud­no­ści wy­cho­waw­cze, a ro­dzi­ce po­win­ni wspie­rać dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne przez szko­łę. Dziec­ko, dla któ­re­go ma­my czas, dziec­ko ro­zu­mia­ne, ko­cha­ne, od­no­szą­ce suk­ce­sy szkol­ne, wy­cho­wu­je się ła­twiej…


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Po­ko­le­nie bun­tu i agre­sji
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Sa­mot­ność dziec­ka
 • Ur­szu­la Olek
  Kształ­to­wa­nie po­słu­szeń­stwa
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Dwie wol­no­ści
 • Pa­tryk, lat 12
  Kosz­mar mo­je­go dzie­ciń­stwa
 • Ry­szard Pod­gór­ski
  Ni­hi­lizm ja­ko kry­zys toż­sa­mo­ści
 • Ali­cja Ja­niak
  Dziec­ko w pe­da­go­gii J. Kor­cza­ka
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Pra­ca nad agre­syw­ny­mi za­cho­wa­nia­mi wy­cho­wan­ka (bi­blio­gra­fia)
 • s. Anie­la Kru­pa
  Ku­ra­tor są­do­wy po­mo­cą ro­dzi­nie dys­funk­cyj­nej
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Ochro­na dziec­ka przed por­no­gra­fią
 • Łu­kasz Mróz
  Mię­dzy anar­chią a to­ta­li­ta­ry­zmem
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Uczeń trud­ny – jak skło­nić go do na­uki?
 • Ma­te­usz Bła­że­jew­ski
  Chcę być tam, gdzie ty, Jo­na­ta­nie!
 • Agniesz­ka Ba­lon, Da­nu­ta Żwi­row­ska
  Nie­bez­piecz­ne le­kar­stwa. Sce­na­riusz za­jęć z dzieć­mi z kl. 0–III
 • An­na Gó­rec­ka
  Pro­ble­my wy­cho­waw­cze – jak im za­po­bie­gać? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie szó­stej
 • Do­ro­ta Waw­rzyn
  ABC o nar­ko­ty­kach
 • Bar­ba­ra Kru­piń­ska
  Za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne – ze­staw py­tań kon­kur­so­wych
 • Do­ro­ta Zi­moń
  Przy­po­wieść o mar­no­traw­nych dzie­ciach
 • Gra­ży­na Chro­stek-Żu­gaj
  Los nam, ze­słań­com, nie ską­pił do­znań. Sce­na­riusz te­atral­ny
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Po­szu­ki­wa­cze skar­bów Skarb me­go ser­ca. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII

Okład­ka fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.