09/2016 Indywidualizacja kształcenia

okladka_09-2016Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przed nami nowe plany, na­dzieje i usta­wiczna tro­ska o roz­wój każ­dego ucznia-wychowanka. Złożoność na­tury ludz­kiej wy­maga na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego, czyli do­sto­so­wa­nia od­dzia­ły­wań dy­dak­tycz­nych i wy­cho­waw­czych do in­dy­wi­du­al­nych cech ucznia oraz do jego moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych. Nauczyciel pra­cuje z uczniem w jego wła­snym ryt­mie i na od­po­wied­nim dla niego po­zio­mie, aby umoż­li­wić mu osią­ga­nie suk­ce­sów na miarę jego moż­li­wo­ści. Uwzględnia jego mocne i słabe strony, zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, umie­jęt­no­ści i mo­ty­wuje do sa­mo­dziel­nego my­śle­nia.

Do pro­cesu kształ­ce­nia wcho­dzą nowe tech­no­lo­gie in­for­ma­cyjne, zmie­nia­jące śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne i funk­cjo­no­wa­nie ucznia w szkole. Nauczyciel dys­po­nuje już no­wo­cze­snymi środ­kami dy­dak­tycz­nymi, a me­dia wcho­dzą w rolę ży­wego na­uczy­ciela. Platformy edu­ka­cyjne umoż­li­wiają na­ukę w do­wol­nym miej­scu, cza­sie i tem­pie po­przez kursy on-line, e-podręcznik, kształ­ce­nie wy­prze­dza­jące, w któ­rym uczeń przed lek­cją sa­mo­dziel­nie zbiera po­trzebne in­for­ma­cje.

Wyjątkową po­trzebą dziecka jest sa­mo­re­ali­za­cja, po­trzeba roz­woju i wzro­stu. Sprzyjają temu od­po­wied­nie wa­runki, za­sady i me­tody pe­da­go­giczne, któ­rych ce­lem jest bu­do­wa­nie re­la­cji, pla­no­wa­nie roz­woju, usta­la­nie ścieżki edu­ka­cyj­nej i za­wo­do­wej. Wzrastające wy­ma­ga­nia edu­ka­cyjne, za­wo­dowe i spo­łeczne zmu­szają na­uczy­cieli do usta­wicz­nego szu­ka­nia efek­tyw­niej­szego kształ­ce­nia mło­dego po­ko­le­nia – to wy­zwa­nie roz­po­czy­na­ją­cego się roku szkol­nego 2016/2017.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Maria Fortuna-Sudor
  Uczeń jest naj­waż­niej­szy. Rozmowa z Kuratorem Małopolskiej Oświaty Barbarą Nowak
 • Grzegorz Jurczyński
  Indywidualizacja sys­te­mo­wych dzia­łań ce­lo­wa­nych
 • Ewelina Krzymowska
  Indywidualizacja a per­so­na­li­zmw kształ­ce­niu
 • ks. Marek Dziewiecki
  Fundament wy­cho­wa­nia
 • Patrycja Woźniak
  Szkoła czy firma?
 • Ewa Gałązka
  Nauczanie zin­dy­wi­du­ali­zo­wane w kla­sach IV–VI
 • Karolina Piotrowska
  Indywidualizacja mo­ty­wo­wa­nia
 • Elżbieta Trojan
  Indywidualizacja kształ­ce­nia. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Joanna Berska
  Czym jest tu­to­ring?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Uszanować czło­wieka
 • Paweł Ferdynus
  Ćwiczenia in­te­gru­jące od­ru­chy pier­wotne
 • Maria Fortuna-Sudor
  Wrzesień… i de­cy­zje o wy­cho­wa­niu do ży­cia w ro­dzi­nie
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Czy WDŻ tylko dla elity? Rozmowa z Wawrzyńcem Kowalskim, b. wi­zy­ta­to­rem MEN ds. wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie
 • ks. Andrzej Zwoliński
  W po­szu­ki­wa­niu szczę­ścia
 • Romana Cynk
  Dzwon i dzwonki
 • Dorota Frączek
  Stawanie się osobą
 • Barbara Dagmara Niziołek
  Ocena szkolna
 • Magdalena Korzekwa
  Nowoczesność – za­kaz my­śle­nia?
 • Ewelina Krzymowska
  Kultura ję­zy­kowa
 • Ewa Mroczek
  Czy wszystko musi być zaje…fajne? Wypowiadamy wojnę wul­ga­ry­zmom. Scenariusz za­jęć dla I klasy gim­na­zjum
 • Biuro Prasowe Profbud
  Innowacyjny pro­gram przed­szkola na UKSW
 • Aleksandra Stolarczyk
  Uroda świata i tra­gizm bo­ha­te­rów z Westerplatte. Scenariusz lek­cji ję­zyka pol­skiego w kla­sie VI

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.