09/2014 Kształ­ce­nie zróż­ni­co­wa­ne

okladka_09-2014Roz­po­czy­na się no­wy rok szkol­ny 2014/2015. Przed na­mi dzie­sięć mie­się­cy pra­cy nad wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju oso­bo­wo­ści uczniów. Efek­ty pra­cy dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czej za­le­żą od pro­fe­sjo­na­li­zmu na­uczy­cie­li i za­an­ga­żo­wa­nia uczniów w kształ­ce­nie i wła­sny roz­wój. Ofer­ta edu­ka­cyj­na win­na być do­sto­so­wa­na do moż­li­wo­ści i po­trzeb ucznia, jed­nak in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go ucznia na­po­ty­ka na prze­szko­dy: licz­ne kla­sy, du­żo biu­ro­kra­cji w pra­cy na­uczy­cie­la, brak cza­su. Dla­te­go uśred­nia się wy­ma­ga­nia edu­ka­cyj­ne, spo­ro cza­su po­świę­ca­jąc uczniom z pro­ble­ma­mi w na­uce i spra­wia­ją­cym trud­no­ści wy­cho­waw­cze.

Ucznio­wie do­brze so­bie ra­dzą z za­da­nia­mi wy­ma­ga­ją­cy­mi od­two­rze­nia za­pa­mię­ta­nych wia­do­mo­ści i opa­no­wa­nych umie­jęt­no­ści, na­to­miast spra­wia­ją im trud­no­ści za­da­nia wy­ma­ga­ją­ce in­no­wa­cyj­ne­go my­śle­nia, wła­snej po­my­sło­wo­ści. W szko­łach bra­ku­je wy­pra­co­wa­ne­go sys­te­mu pra­cy z uczniem wy­bit­nie zdol­nym, sa­mo­dziel­nym, cie­ka­wym świa­ta. Uczeń zdol­ny jest in­te­lek­tu­al­nie bar­dzo ak­tyw­ny, sta­wia py­ta­nia, pro­wa­dzi ob­ser­wa­cje, jest do­cie­kli­wy, ma wie­le no­wych po­my­słów. Uczy się bez więk­sze­go wy­sił­ku, szyb­ko, jest kry­tycz­ny, wy­trwa­ły. Naj­więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie wy­wo­łu­je u nie­go ma­te­riał no­wy, za­da­nia roz­wią­zu­je nie­stan­dar­do­wo, twór­czo, cho­dzi wła­sny­mi dro­ga­mi. Ucznio­wie zdol­ni po­win­ni w szer­szym za­kre­sie ko­rzy­stać z in­dy­wi­du­al­ne­go pro­gra­mu i to­ku na­uki, brać udział w kon­kur­sach przed­mio­to­wych, olim­pia­dach, uczest­ni­czyć w za­ję­ciach kół na­uko­wych, roz­wią­zy­wać nie­sza­blo­no­we za­da­nia, uczyć się żyć w szyb­ko zmie­nia­ją­cym się świe­cie.

Uczeń zdol­ny nie mo­że być pro­ble­mem dla na­uczy­cie­la (bo sta­wia trud­ne py­ta­nia) czy pro­ble­mem dla szko­ły. Jest szan­są na suk­ces – war­to w nie­go in­we­sto­wać. W pra­cy z uczniem zdol­nym trze­ba odejść od tra­dy­cyj­nych mo­de­li edu­ka­cyj­nych, na­kie­ro­wać na­ucza­nie i ucze­nie się na kre­atyw­ne my­śle­nie, w sze­ro­kim za­kre­sie ko­rzy­stać z no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych.

W pla­nie pra­cy na roz­po­czy­na­ją­cy się rok szkol­ny na­le­ży rów­nież uwzględ­nić uczniów o spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych – sła­bych i wy­bit­nie zdol­nych.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Na­ucza­nie zróż­ni­co­wa­ne
 • Abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki
  Oświad­cze­nie Prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
 • Se­we­ryn Lesz­czyń­ski
  Czy uczeń zdol­ny jest ge­niu­szem?
 • Ka­ta­rzy­na Barsz­czak
  Dziec­ko zdol­ne a dziec­ko pra­co­wi­te
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Gra­ni­ce i moż­li­wo­ści dziec­ka
 • Ger­tru­da Za­jąc
  Wspie­ra­nie zdol­no­ści i ta­len­tów uczniów w szko­le pod­sta­wo­wej
 • Ka­ta­rzy­na Gro­mek-Se­git
  Ro­la baj­ki w wy­cho­wa­niu i roz­wo­ju dziec­ka
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Szko­ła my­śle­nia
 • An­to­ni Szy­mań­ski
  Po co kwe­stio­no­wać „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”?
 • Ja­ro­sław Kle­ban
  Sa­mot­ny bieg
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na ze wzglę­du na płeć
 • Ka­ta­rzy­na Barsz­czak
  Na­uczy­ciel ucznia zdol­ne­go
 • Agniesz­ka Ce­cer­ko
  Pro­blem nie­po­wo­dzeń szkol­nych
 • Mar­ta Ko­ma­row­ska
  Bie­dron­ka w na­gro­dę
 • Da­nu­ta Bu­la
  Dzia­ła­nia twór­cze, czy­li dro­ga roz­wo­ju tak­że dla słab­szych uczniów
 • Mar­ta Ko­ma­row­ska
  Uczmy my­śle­nia!
 • Ewa Ga­łąz­ka
  In­dy­wi­du­ali­za­cja pra­cy pod­czas lek­cji
 • Iza­be­la Błasz­czyk
  Pro­gno­za po­go­dy na roz­po­czy­na­ją­cy się rok szkol­ny. Sce­na­riusz na roz­po­czę­cie ro­ku szkol­ne­go

Okład­ka: fot. pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.