09/2014 Kształcenie zróżnicowane

okladka_09-2014Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/2015. Przed nami dziesięć miesięcy pracy nad wspomaganiem rozwoju osobowości uczniów. Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej zależą od profesjonalizmu nauczycieli i zaangażowania uczniów w kształcenie i własny rozwój. Oferta edukacyjna winna być dostosowana do możliwości i potrzeb ucznia, jednak indywidualne podejście do każdego ucznia napotyka na przeszkody: liczne klasy, dużo biurokracji w pracy nauczyciela, brak czasu. Dlatego uśrednia się wymagania edukacyjne, sporo czasu poświęcając uczniom z problemami w nauce i sprawiającym trudności wychowawcze.

Uczniowie dobrze sobie radzą z zadaniami wymagającymi odtworzenia zapamiętanych wiadomości i opanowanych umiejętności, natomiast sprawiają im trudności zadania wymagające innowacyjnego myślenia, własnej pomysłowości. W szkołach brakuje wypracowanego systemu pracy z uczniem wybitnie zdolnym, samodzielnym, ciekawym świata. Uczeń zdolny jest intelektualnie bardzo aktywny, stawia pytania, prowadzi obserwacje, jest dociekliwy, ma wiele nowych pomysłów. Uczy się bez większego wysiłku, szybko, jest krytyczny, wytrwały. Największe zainteresowanie wywołuje u niego materiał nowy, zadania rozwiązuje niestandardowo, twórczo, chodzi własnymi drogami. Uczniowie zdolni powinni w szerszym zakresie korzystać z indywidualnego programu i toku nauki, brać udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, uczestniczyć w zajęciach kół naukowych, rozwiązywać nieszablonowe zadania, uczyć się żyć w szybko zmieniającym się świecie.

Uczeń zdolny nie może być problemem dla nauczyciela (bo stawia trudne pytania) czy problemem dla szkoły. Jest szansą na sukces – warto w niego inwestować. W pracy z uczniem zdolnym trzeba odejść od tradycyjnych modeli edukacyjnych, nakierować nauczanie i uczenie się na kreatywne myślenie, w szerokim zakresie korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych.

W planie pracy na rozpoczynający się rok szkolny należy również uwzględnić uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – słabych i wybitnie zdolnych.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 09-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Elżbieta Trojan
  Nauczanie zróżnicowane
 • Abp Stanisław Gądecki
  Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
 • Seweryn Leszczyński
  Czy uczeń zdolny jest geniuszem?
 • Katarzyna Barszczak
  Dziecko zdolne a dziecko pracowite
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Granice i możliwości dziecka
 • Gertruda Zając
  Wspieranie zdolności i talentów uczniów w szkole podstawowej
 • Katarzyna Gromek-Segit
  Rola bajki w wychowaniu i rozwoju dziecka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Szkoła myślenia
 • Antoni Szymański
  Po co kwestionować „Wychowanie do życia w rodzinie”?
 • Jarosław Kleban
  Samotny bieg
 • Ewa Gałązka
  Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć
 • Katarzyna Barszczak
  Nauczyciel ucznia zdolnego
 • Agnieszka Cecerko
  Problem niepowodzeń szkolnych
 • Marta Komarowska
  Biedronka w nagrodę
 • Danuta Bula
  Działania twórcze, czyli droga rozwoju także dla słabszych uczniów
 • Marta Komarowska
  Uczmy myślenia!
 • Ewa Gałązka
  Indywidualizacja pracy podczas lekcji
 • Izabela Błaszczyk
  Prognoza pogody na rozpoczynający się rok szkolny. Scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego

Okładka: fot. pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.