09/2014 Kształcenie zróżnicowane

okladka_09-2014Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/2015. Przed nami dzie­sięć mie­sięcy pracy nad wspo­ma­ga­niem roz­woju oso­bo­wo­ści uczniów. Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej za­leżą od pro­fe­sjo­na­li­zmu na­uczy­cieli i za­an­ga­żo­wa­nia uczniów w kształ­ce­nie i wła­sny roz­wój. Oferta edu­ka­cyjna winna być do­sto­so­wana do moż­li­wo­ści i po­trzeb ucznia, jed­nak in­dy­wi­du­alne po­dej­ście do każ­dego ucznia na­po­tyka na prze­szkody: liczne klasy, dużo biu­ro­kra­cji w pracy na­uczy­ciela, brak czasu. Dlatego uśred­nia się wy­ma­ga­nia edu­ka­cyjne, sporo czasu po­świę­ca­jąc uczniom z pro­ble­mami w na­uce i spra­wia­ją­cym trud­no­ści wy­cho­waw­cze.

Uczniowie do­brze so­bie ra­dzą z za­da­niami wy­ma­ga­ją­cymi od­two­rze­nia za­pa­mię­ta­nych wia­do­mo­ści i opa­no­wa­nych umie­jęt­no­ści, na­to­miast spra­wiają im trud­no­ści za­da­nia wy­ma­ga­jące in­no­wa­cyj­nego my­śle­nia, wła­snej po­my­sło­wo­ści. W szko­łach bra­kuje wy­pra­co­wa­nego sys­temu pracy z uczniem wy­bit­nie zdol­nym, sa­mo­dziel­nym, cie­ka­wym świata. Uczeń zdolny jest in­te­lek­tu­al­nie bar­dzo ak­tywny, sta­wia py­ta­nia, pro­wa­dzi ob­ser­wa­cje, jest do­cie­kliwy, ma wiele no­wych po­my­słów. Uczy się bez więk­szego wy­siłku, szybko, jest kry­tyczny, wy­trwały. Największe za­in­te­re­so­wa­nie wy­wo­łuje u niego ma­te­riał nowy, za­da­nia roz­wią­zuje nie­stan­dar­dowo, twór­czo, cho­dzi wła­snymi dro­gami. Uczniowie zdolni po­winni w szer­szym za­kre­sie ko­rzy­stać z in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu i toku na­uki, brać udział w kon­kur­sach przed­mio­to­wych, olim­pia­dach, uczest­ni­czyć w za­ję­ciach kół na­uko­wych, roz­wią­zy­wać nie­sza­blo­nowe za­da­nia, uczyć się żyć w szybko zmie­nia­ją­cym się świe­cie.

Uczeń zdolny nie może być pro­ble­mem dla na­uczy­ciela (bo sta­wia trudne py­ta­nia) czy pro­ble­mem dla szkoły. Jest szansą na suk­ces – warto w niego in­we­sto­wać. W pracy z uczniem zdol­nym trzeba odejść od tra­dy­cyj­nych mo­deli edu­ka­cyj­nych, na­kie­ro­wać na­ucza­nie i ucze­nie się na kre­atywne my­śle­nie, w sze­ro­kim za­kre­sie ko­rzy­stać z no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych.

W pla­nie pracy na roz­po­czy­na­jący się rok szkolny na­leży rów­nież uwzględ­nić uczniów o spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych – sła­bych i wy­bit­nie zdol­nych.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Elżbieta Trojan
  Nauczanie zróż­ni­co­wane
 • Abp Stanisław Gądecki
  Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
 • Seweryn Leszczyński
  Czy uczeń zdolny jest ge­niu­szem?
 • Katarzyna Barszczak
  Dziecko zdolne a dziecko pra­co­wite
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Granice i moż­li­wo­ści dziecka
 • Gertruda Zając
  Wspieranie zdol­no­ści i ta­len­tów uczniów w szkole pod­sta­wo­wej
 • Katarzyna Gromek-Segit
  Rola bajki w wy­cho­wa­niu i roz­woju dziecka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Szkoła my­śle­nia
 • Antoni Szymański
  Po co kwe­stio­no­wać „Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie”?
 • Jarosław Kleban
  Samotny bieg
 • Ewa Gałązka
  Edukacja zróż­ni­co­wana ze względu na płeć
 • Katarzyna Barszczak
  Nauczyciel ucznia zdol­nego
 • Agnieszka Cecerko
  Problem nie­po­wo­dzeń szkol­nych
 • Marta Komarowska
  Biedronka w na­grodę
 • Danuta Bula
  Działania twór­cze, czyli droga roz­woju także dla słab­szych uczniów
 • Marta Komarowska
  Uczmy my­śle­nia!
 • Ewa Gałązka
  Indywidualizacja pracy pod­czas lek­cji
 • Izabela Błaszczyk
  Prognoza po­gody na roz­po­czy­na­jący się rok szkolny. Scenariusz na roz­po­czę­cie roku szkol­nego

Okładka: fot. pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.