09/2013 No­we uza­leż­nie­nia

okladka_09-2013Roz­po­czy­na­my ko­lej­ny rok szkol­ny, czas trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pra­cy. W pra­cy wy­cho­waw­czej pa­mię­taj­my o za­gro­że­niach, z któ­ry­mi mo­że się spo­tkać lub sty­ka się mło­dy czło­wiek. Na­le­ży ochra­niać dzie­ci i mło­dzież przed ni­ko­ty­ną, al­ko­ho­lem, nar­ko­ty­ka­mi, ha­zar­dem, ano­rek­sją, na­tręt­ny­mi za­ku­pa­mi, por­no­gra­fią, uza­leż­nie­niem od świa­ta wir­tu­al­ne­go.

Trze­ba mieć dla nich czas, in­te­re­so­wać się ich spra­wa­mi, słu­chać ich z uwa­gą i mi­ło­ścią. Mło­dy czło­wiek, wy­cho­wy­wa­ny w ko­cha­ją­cej się ro­dzi­nie, w do­brej szko­le, w wie­rze, w po­sza­no­wa­niu wła­snej god­no­ści, w wol­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści, nie się­gnie po środ­ki uza­leż­nia­ją­ce.

Ma­my wie­lu uczniów spra­wia­ją­cych pro­ble­my wy­cho­waw­cze, nie­ak­cep­tu­ją­cych sie­bie, nie­szczę­śli­wych. Ich ry­zy­kow­ne po­stę­po­wa­nie ma przy­czy­nę w wa­dli­wie funk­cjo­nu­ją­cym śro­do­wi­sku wy­cho­waw­czym: brak ja­snych re­guł po­stę­po­wa­nia, kon­se­kwen­cji w re­ali­za­cji przy­ję­tych usta­leń, prze­strze­ga­nia praw i obo­wiąz­ków, wła­ści­wych re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, po­sza­no­wa­nia god­no­ści oso­by. W cha­osie ak­sjo­lo­gicz­nym mło­dzi lu­dzie czu­ją się osa­mot­nie­ni emo­cjo­nal­nie i mo­ral­nie, nie wi­dzą swo­jej war­to­ści i sen­su ży­cia. Dla nich uza­leż­nie­nie sta­je się środ­kiem „znie­czu­la­ją­cym”, le­kiem na sa­mot­ność, pust­kę we­wnętrz­ną, na pro­ble­mo­we sy­tu­acje w ży­ciu.

Ro­dzi­ce ma­ją nie­zby­wal­ne pra­wo i obo­wią­zek wy­cho­wa­nia dziec­ka do wol­no­ści od uza­leż­nień. In­ne in­sty­tu­cje ma­ją w tym za­da­niu wspo­ma­gać ro­dzi­nę. Nie­zbęd­ne są wspól­ne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne oraz wspól­ne wpro­wa­dza­nie mło­dych w świat war­to­ści, któ­re naj­sku­tecz­niej chro­nią przed uza­leż­nie­nia­mi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Bu­do­wać na Ska­le. Roz­mo­wa z ks. bp. Mar­kiem Men­dy­kiem, prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Wy­cho­wa­nia Ka­to­lic­kie­go
 • Bar­ba­ra Trzos
  Czło­wiek wo­bec war­to­ści
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  W kra­inie za­po­mnia­nych war­to­ści
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Pro­fi­lak­ty­ka w dzia­łal­no­ści wy­cho­waw­czej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Za­gro­że­nie wol­no­ści
 • Mag­da­le­na Opyr­chał
  Czym jest uza­leż­nie­nie?
 • Mag­da­le­na Ko­zi­ca
  In­ter­ne­to­we im­pe­rium sek­su
 • Mag­da­le­na Go­łek
  Mło­dzież pa­li nie tyl­ko pa­pie­ro­sy
 • Ka­ta­rzy­na Wa­si­lew­ska-Ostrow­ska
  Mo­tyl­ki, czy­li Ano­re­xia ne­rvo­sa
 • Li­dia Ko­wal­czyk
  Dziec­ko pra­co­ho­li­ka
 • Ma­rze­na To­me­ra
  Pre­zent. Sce­na­riusz dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Uza­leż­nie­nie od kom­pu­te­ra i In­ter­ne­tu (wy­bór bi­blio­gra­fii)

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.