09/2007 Na­sza kla­sa

okladka_09-2007Za na­mi wa­ka­cje, wra­ca­my do szkół, by zno­wu być ra­zem, spo­ty­kać się z ucznia­mi, pro­wa­dzić z ni­mi dia­log, zno­wu roz­po­cząć pra­cę od po­cząt­ku.

Po­czą­tek ro­ku szkol­ne­go dla wie­lu mło­dych lu­dzi to okres trud­ny – czę­sto no­wa szko­ła, no­wa kla­sa, no­wi na­uczy­cie­le. Dla­te­go waż­ne jest, aby każ­dy uczeń od­na­lazł swo­je miej­sce we wspól­no­cie szkol­nej, był ak­cep­to­wa­ny przez ze­spół kla­so­wy, miał wspar­cie ze stro­ny ró­wie­śni­ków i na­uczy­cie­li, aby trosz­czył się o swo­ją kla­sę, swo­ją szko­łę, aby chęt­nie po­dej­mo­wał pra­cę nad wła­snym roz­wo­jem.

Wspól­na na­uka, sa­mo­rząd­ność uczniow­ska, wspól­ne spę­dza­nie cza­su wol­ne­go, wspól­na za­ba­wa po­win­ny po­móc mło­dym lu­dziom od­na­leźć się mię­dzy so­bą. Zin­te­gro­wa­ny ze­spół kla­so­wy ma być gru­pą ró­wie­śni­czą po­zy­tyw­ne­go od­dzia­ły­wa­nia na każ­de­go ucznia.

Pierw­sze dni i ty­go­dnie no­we­go ro­ku szkol­ne­go to czas in­te­gro­wa­nia ze­spo­łów kla­so­wych, ucze­nie się „by­cia ra­zem”, okres o szcze­gól­nym wy­mia­rze wy­cho­waw­czym. Bu­do­wa­nie wła­ści­wych re­la­cji oso­bo­wych, wza­jem­ne­go za­ufa­nia, za­po­zna­wa­nie uczniów z or­ga­ni­za­cją ży­cia w kla­sie, w szko­le, za­wie­ra­nie kon­trak­tów, usta­la­nie re­gu­la­mi­nów, usta­la­nie pro­gra­mów i pla­nów dzia­ła­nia. Jest to czas bu­dze­nia tę­sk­no­ty za tym co lep­sze, czas pla­no­wa­nia bu­do­wy lep­sze­go świa­ta. Te pierw­sze spo­tka­nia, roz­mo­wy i usta­le­nia mo­gą przy­czy­nić się do te­go, że bę­dzie­my mie­li wśród uczniów mniej ego­izmu a wię­cej my­śle­nia, mó­wie­nia i dzia­ła­nia spo­łecz­ne­go, do­strze­ga­nia i trosz­cze­nia się o in­nych.

W szko­le uczeń ma swo­je pra­wa, ale ma tak­że obo­wiąz­ki. Sy­tu­acje szkol­ne zmu­sza­ją uczniów do re­flek­sji nad nor­ma­mi po­stę­po­wa­nia i za­cho­wa­nia, a tak­że do re­flek­sji nad po­win­no­ścia­mi i obo­wiąz­ka­mi uczniow­ski­mi. Uczeń w szko­le po­wi­nien czuć się do­brze, roz­wi­jać swo­je zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wa­nia, mieć moż­li­wość pro­wa­dze­nia do­świad­czeń, do­ko­ny­wa­nia szkol­nych od­kryć na­uko­wych i od­czu­wa­nia sa­tys­fak­cji z sa­mo­dziel­ne­go do­cho­dze­nia do wie­dzy. Nie wy­star­cza po­wtó­rze­nie po­zna­nych wia­do­mo­ści, trze­ba na­uczyć się sa­mo­dziel­nie roz­wią­zy­wać pro­ble­my, być kre­atyw­nym. Trze­ba wie­rzyć w swo­je zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści, w peł­ni je wy­ko­rzy­sty­wać i nie pod­da­wać się trud­no­ściom.

Od­po­wie­dzial­ne wy­cho­wa­nie wy­ma­ga po­świę­ca­nia cza­su dzie­ciom i mło­dzie­ży, wy­cho­waw­ców doj­rza­łych i ko­cha­ją­cych uczniów, któ­rzy to­wa­rzy­szą mło­de­mu czło­wie­ko­wi w ro­li prze­wod­ni­ka, wspo­ma­ga­jąc roz­wój oso­bo­wy. Wy­cho­waw­ców, któ­rzy w du­chu mi­ło­ści, za­ufa­nia i cier­pli­wo­ści bę­dą uka­zy­wać au­ten­tycz­ne war­to­ści, bę­dą mo­bi­li­zo­wać do na­uki, za­chę­cać do po­dej­mo­wa­nia tru­du sa­mo­wy­cho­wa­nia.

Na po­cząt­ku ro­ku szkol­ne­go ży­czę uczniom suk­ce­su w zdo­by­wa­niu wie­dzy, a nauczycielom–wychowawcom sa­tys­fak­cji z re­ali­za­cji swo­je­go po­wo­ła­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • „Na­sze cza­sy wo­ła­ją o świę­tych na­uczy­cie­li”
 • Apel do Pol­skich Na­uczy­cie­li
 • Syl­wia Pal­ka
  Dusz­pa­ster­stwo na­uczy­cie­li by­ło i jest po­trzeb­ne – roz­mo­wa z o. dr. Paw­łem My­na­rzem O. Cist.
 • Do­mi­ni­ka Dworakowska−Marinow
  W kra­inie jed­no­roż­ców
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Prze­gra­ne dzie­ci?
 • Je­rzy Win­czek
  Ra­da ro­dzi­ców w szko­le
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mą­drość i na­uka
 • Ma­rek Ba­bik
  Agre­sja sek­su­al­na w szko­le
 • Jo­an­na No­wak
  Wsty­dli­wość sek­su­al­na
 • He­le­na Ra­dzie­wicz
  Wy­cho­wa­nie pa­trio­tycz­ne w edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej
 • Ka­zi­mierz Pie­trasz­ko
  Ce­re­mo­niał pocz­tu sztan­da­ro­we­go
 • Bar­ba­ra Bed­nar­czyk
  Po­znaj sie­bie i in­nych
 • An­na Bo­kal­ska
  Bu­do­wa­nie wza­jem­ne­go za­ufa­nia. Za­ję­cia in­te­gra­cyj­ne dla pierw­szych klas gim­na­zjum
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Bo­ha­te­ro­wie Bi­blii – cz. VIII (roz­mo­wy z ks. Ja­nem Twar­dow­skim)
 • Ma­rze­na Jo­an­na Gęb­czyń­ska
  Po­zna­je­my na­sze za­le­ty. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sach IV i V szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Re­na­ta Bro­niec­ka
  Na­uka współ­za­wod­nic­twa. Spo­tka­nie integracyjno−sportowe dla klas są­sia­du­ją­cych szkół pod­sta­wo-wych
 • Ko­rze­nie i skrzy­dła – kon­kurs na pro­gra­my, kon­spek­ty i sce­na­riu­sze te­atral­ne o te­ma­ty­ce pa­trio­tycz-nej

Okład­ka i gra­fi­ka w nu­me­rze: ks. Mi­ro­sław Ba­rań­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.