09/2007 Nasza klasa

okladka_09-2007Za nami wa­ka­cje, wra­camy do szkół, by znowu być ra­zem, spo­ty­kać się z uczniami, pro­wa­dzić z nimi dia­log, znowu roz­po­cząć pracę od po­czątku.

Początek roku szkol­nego dla wielu mło­dych lu­dzi to okres trudny – czę­sto nowa szkoła, nowa klasa, nowi na­uczy­ciele. Dlatego ważne jest, aby każdy uczeń od­na­lazł swoje miej­sce we wspól­no­cie szkol­nej, był ak­cep­to­wany przez ze­spół kla­sowy, miał wspar­cie ze strony ró­wie­śni­ków i na­uczy­cieli, aby trosz­czył się o swoją klasę, swoją szkołę, aby chęt­nie po­dej­mo­wał pracę nad wła­snym roz­wo­jem.

Wspólna na­uka, sa­mo­rząd­ność uczniow­ska, wspólne spę­dza­nie czasu wol­nego, wspólna za­bawa po­winny po­móc mło­dym lu­dziom od­na­leźć się mię­dzy sobą. Zintegrowany ze­spół kla­sowy ma być grupą ró­wie­śni­czą po­zy­tyw­nego od­dzia­ły­wa­nia na każ­dego ucznia.

Pierwsze dni i ty­go­dnie no­wego roku szkol­nego to czas in­te­gro­wa­nia ze­spo­łów kla­so­wych, ucze­nie się „by­cia ra­zem”, okres o szcze­gól­nym wy­mia­rze wy­cho­waw­czym. Budowanie wła­ści­wych re­la­cji oso­bo­wych, wza­jem­nego za­ufa­nia, za­po­zna­wa­nie uczniów z or­ga­ni­za­cją ży­cia w kla­sie, w szkole, za­wie­ra­nie kon­trak­tów, usta­la­nie re­gu­la­mi­nów, usta­la­nie pro­gra­mów i pla­nów dzia­ła­nia. Jest to czas bu­dze­nia tę­sk­noty za tym co lep­sze, czas pla­no­wa­nia bu­dowy lep­szego świata. Te pierw­sze spo­tka­nia, roz­mowy i usta­le­nia mogą przy­czy­nić się do tego, że bę­dziemy mieli wśród uczniów mniej ego­izmu a wię­cej my­śle­nia, mó­wie­nia i dzia­ła­nia spo­łecz­nego, do­strze­ga­nia i trosz­cze­nia się o in­nych.

W szkole uczeń ma swoje prawa, ale ma także obo­wiązki. Sytuacje szkolne zmu­szają uczniów do re­flek­sji nad nor­mami po­stę­po­wa­nia i za­cho­wa­nia, a także do re­flek­sji nad po­win­no­ściami i obo­wiąz­kami uczniow­skimi. Uczeń w szkole po­wi­nien czuć się do­brze, roz­wi­jać swoje zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wa­nia, mieć moż­li­wość pro­wa­dze­nia do­świad­czeń, do­ko­ny­wa­nia szkol­nych od­kryć na­uko­wych i od­czu­wa­nia sa­tys­fak­cji z sa­mo­dziel­nego do­cho­dze­nia do wie­dzy. Nie wy­star­cza po­wtó­rze­nie po­zna­nych wia­do­mo­ści, trzeba na­uczyć się sa­mo­dziel­nie roz­wią­zy­wać pro­blemy, być kre­atyw­nym. Trzeba wie­rzyć w swoje zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści, w pełni je wy­ko­rzy­sty­wać i nie pod­da­wać się trud­no­ściom.

Odpowiedzialne wy­cho­wa­nie wy­maga po­świę­ca­nia czasu dzie­ciom i mło­dzieży, wy­cho­waw­ców doj­rza­łych i ko­cha­ją­cych uczniów, któ­rzy to­wa­rzy­szą mło­demu czło­wie­kowi w roli prze­wod­nika, wspo­ma­ga­jąc roz­wój oso­bowy. Wychowawców, któ­rzy w du­chu mi­ło­ści, za­ufa­nia i cier­pli­wo­ści będą uka­zy­wać au­ten­tyczne war­to­ści, będą mo­bi­li­zo­wać do na­uki, za­chę­cać do po­dej­mo­wa­nia trudu sa­mo­wy­cho­wa­nia.

Na po­czątku roku szkol­nego ży­czę uczniom suk­cesu w zdo­by­wa­niu wie­dzy, a nauczycielom–wychowawcom sa­tys­fak­cji z re­ali­za­cji swo­jego po­wo­ła­nia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • „Nasze czasy wo­łają o świę­tych na­uczy­cieli”
 • Apel do Polskich Nauczycieli
 • Sylwia Palka
  Duszpasterstwo na­uczy­cieli było i jest po­trzebne – roz­mowa z o. dr. Pawłem Mynarzem O. Cist.
 • Dominika Dworakowska−Marinow
  W kra­inie jed­no­roż­ców
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Przegrane dzieci?
 • Jerzy Winczek
  Rada ro­dzi­ców w szkole
 • ks. Marek Dziewiecki
  Mądrość i na­uka
 • Marek Babik
  Agresja sek­su­alna w szkole
 • Joanna Nowak
  Wstydliwość sek­su­alna
 • Helena Radziewicz
  Wychowanie pa­trio­tyczne w edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej
 • Kazimierz Pietraszko
  Ceremoniał pocztu sztan­da­ro­wego
 • Barbara Bednarczyk
  Poznaj sie­bie i in­nych
 • Anna Bokalska
  Budowanie wza­jem­nego za­ufa­nia. Zajęcia in­te­gra­cyjne dla pierw­szych klas gim­na­zjum
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Bohaterowie Biblii – cz. VIII (roz­mowy z ks. Janem Twardowskim)
 • Marzena Joanna Gębczyńska
  Poznajemy na­sze za­lety. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sach IV i V szkoły pod­sta­wo­wej
 • Renata Broniecka
  Nauka współ­za­wod­nic­twa. Spotkanie integracyjno−sportowe dla klas są­sia­du­ją­cych szkół podstawo-wych
 • Korzenie i skrzy­dła – kon­kurs na pro­gramy, kon­spekty i sce­na­riu­sze te­atralne o te­ma­tyce patriotycz-nej

Okładka i gra­fika w nu­me­rze: ks. Mirosław Barański

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.