07-08/2019 Wa­ka­cyj­ny od­po­czy­nek

okladka_07-08-2019

Po trud­nym ro­ku szkol­nym, wy­czer­pu­ją­cej i od­po­wie­dzial­nej pra­cy pe­da­go­gicz­nej, straj­kach na­uczy­cie­li, po­dzia­łach w ze­spo­łach na­uczy­ciel­skich, za­wi­ro­wa­niu wo­kół eg­za­mi­nów i ma­tu­ry, nie­po­ko­ju uczniów i ro­dzi­ców – na­de­szły upra­gnio­ne wa­ka­cje. Du­żo wol­ne­go cza­su na re­ge­ne­ra­cje sił fi­zycz­nych i du­cho­wych, na roz­ryw­kę, na wła­sny roz­wój. Wa­ka­cje to po­ra od­po­czyn­ku, któ­ry jest ko­niecz­nie po­trzeb­ny dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka, dla zdro­wia fi­zycz­ne­go, psy­chicz­ne­go, du­cho­we­go. Sens wy­po­czyn­ku po­le­ga na od­re­ago­wa­niu zmę­cze­nia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go, na wy­rów­ny­wa­niu w or­ga­ni­zmie strat spo­wo­do­wa­nych wy­sił­kiem, na po­dej­mo­wa­niu dzia­łań od­mien­nych od tych, któ­re wy­wo­ła­ły zmę­cze­nie. Po­zna­je­my no­we miej­sca, oso­by, śro­do­wi­ska, prze­ży­wa­my no­we do­świad­cze­nia, ma­my czas na prze­my­śle­nia ak­tu­al­nych wy­da­rzeń, hie­rar­chii war­to­ści, re­la­cji z in­ny­mi.

Ro­dzi­ce i na­uczy­cie­le win­ni za­dbać, by dzie­ci i mło­dzież spę­dzi­li wa­ka­cje z po­żyt­kiem dla sie­bie. In­spi­ruj­my mło­dych, aby wy­po­czy­nek wa­ka­cyj­ny po­łą­czy­li z sa­mo­wy­cho­wa­niem, sa­mo­kształ­ce­niem, z wła­snym roz­wo­jem. Cho­dzi o to, by do­strze­ga­li pięk­no w so­bie i ra­do­wa­li się pięk­nem ota­cza­ją­ce­go świa­ta. Od­po­czy­nek to nie „bez­czyn­ność”, „nic­nie­ro­bie­nie”, bo ta­ki stan znu­ży i zmę­czy.

Ten czas ma być za­go­spo­da­ro­wa­ny i wy­ko­rzy­sta­ny, prze­ży­ty do­brze i pięk­nie. Słu­ży te­mu ci­sza, re­flek­sja, ak­tyw­ność fi­zycz­na, in­te­lek­tu­al­na, na­to­miast szko­dzi nad­miar in­for­ma­cji. Na­le­ży ogra­ni­czyć ko­rzy­sta­nie z lap­to­pa, smart­fo­na, te­le­fo­nu, te­le­wi­zji. Czę­sto prze­by­wać na świe­żym po­wie­trzu, mięć bli­ski kon­takt z przy­ro­da, być ak­tyw­nym fi­zycz­ne, spor­to­wo, ko­rzy­stać z dóbr kul­tu­ry.

Pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­po­czyn­ku za­dbaj­my o cia­ło, in­te­lekt i du­sze. Niech na­sze wa­ka­cje bę­dą pięk­ne i po­ży­tecz­ne!


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. To­masz Pod­lew­ski,
  Re­laks, ale ja­ki?
 • Aga­ta Goł­da,
  Noc­ny sprzy­mie­rze­niec
 • Ja­nusz War­dak,
  Wy­ko­rzy­sta­nie wa­ka­cji do pra­cy nad cha­rak­te­rem
 • An­na Ku­char­ska-Zyg­munt,
  Mą­drze się po­wy­głu­piać!
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC,
  Wy­pocz­nij­cie nie­co…
 • Sta­ni­sław Ko­gut,
  Le­śne all in­c­lu­si­ve
 • ks. To­masz Pod­lew­ski,
  Na­uczy­cie­lu, nie za­po­mnij o so­bie
 • Be­ata Brze­ziń­ska, Iwo­na Sza­łas,
  Mo­ty­wo­wa­nie dziec­ka z au­ty­zmem do roz­wi­ja­nia no­wych umie­jęt­no­ści i za­cho­wań pod­czas tre­nin­gu umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych
 • Bp Piotr Tu­rzyń­ski,
  Świa­dec­two
 • s. Ju­lia Ka­la­rus CFS,
  Na­uczy­cielm – du­cho­wy au­to­ry­tet
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki,
  Za­ko­cha­nie: lek­cja bli­sko­ści
 • Be­ata Brze­ziń­ska, Iwo­na Sza­łas,
  Czy ma­my wpływ na za­cho­wa­nie swo­ich dzie­ci?
 • Mag­da­le­na Po­pra­wa,
  Su­per­wi­zja w pra­cy na­uczy­cie­la
 • Bo­gna Bia­łec­ka,
  Jak ry­ba w wo­dzie
 • Ro­ma­na Cynk,
  Szu­kaj­my Bo­ga na wa­ka­cyj­nych ścież­kach
 • Jo­an­na Łu­ka­sik,
  Re­ge­ne­ro­wa­nie sił pod­czas ucze­nia się (ćwi­cze­nia). Go­dzi­na wy­cho­waw­cza dla uczniów gim­na­zjum oraz li­ceum
 • Ma­ciej Klu­za, Ma­ria Paw­łow­ska,
  Pod prze­wod­nią gwiaz­dą na­uki
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski,
  Wa­ka­cyj­ni wę­drow­cy
 • Mag­da­le­na Hinc,
  Jak po­móc dziec­ku po do­świad­cze­niu stra­ty?
 • Mał­go­rza­ta Ku­li­sie­wicz,
  List
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk,
  Szkol­ne wy­zwa­nia uczniów z wa­da­mi wy­mo­wy
 • Ma­ria Ko­wal,
  Wy­cho­wa­nie – po­wrót do przy­szło­ści
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin,
  Naj­pięk­niej­sze miej­sce na świe­cie. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.