07-08/2017 Wychowanie seksualne

okladka_07-08-2017

Rodzina jest najważniejszą grupą życia społecznego. W rodzinie dziecko znajduje zrozumienie i wsparcie, jest wprowadzane w świat wartości, uczy się wzorów społecznego postępowania. Tylko poprzez osobiste doświadczenie miłości dziecko wie, czym jest miłość i uczy się miłości, uczy się okazywać ją innym.

Szkoła wspiera rodziców poprzez realizację zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”, przekazując rzetelną informację o seksualności człowieka, o pięknej i odpowiedzialnej miłości. Szkoła jest zobligowana podstawą programową, by uczeń znał argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną dopiero w małżeństwie.

Współczesne środki przekazu nie dają dobrych wzorców zachowań seksualnych. Środowiska LGBT i ośrodki promujące aborcję i edukację seksualną w ujęciu permisywnym, skupiają się głównie na fizycznej stronie seksualności, pomijając miłość, odpowiedzialność i etyczny aspekt tych zagadnień.

Istnieje wiele fundacji, stowarzyszeń, organizacji, programów, wydawnictw, które pomagają w rozwijaniu dojrzałej ludzkiej miłości, w harmonijnym łączeniu potrzeb i zachowań seksualnych z uczciwością, odpowiedzialnością i systemem wartości.

Panowanie nad popędem seksualnym jest warunkiem szczęścia, buduje trwałe więzi, gwarantuje wierność małżeńską. Sfera seksualna wymaga wewnętrznej dyscypliny i przestrzegania zasad gwarantujących szczęście.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 07-08-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Urszula Dudziak
  Jak wychowywać do życia w rodzinie?
 • Marta Komorowska-Pudło
  Wychowanie seksualne w szkole – którym uczniom bardziej potrzebne?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Szesnaście lat i trudne decyzje
 • Barbara Charczuk
  Istota wychowania seksualnego
 • Alina Strzałkowska
  Edukacja seksualna typu A w polskiej szkole
 • ks. Jacek Bąk
  Wychowanie do miłości i czystości seksualnej
 • Urszula Tokarska
  Wychowanie seksualne w rodzinie w ujęciu ks. prof. dra hab. Józefa Wilka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Zakochanie czy miłość?
 • Monika Stachowiak
  Dojrzałość do małżeństwa
 • Fundacje, stowarzyszenia
  i organizacje, na które można liczyć
 • Łukasz Mrózek
  Przemoc seksualna wśród młodzieży
 • Aneta Paszkiewicz
  Odkrywanie tajemnic alkowy
 • Małgorzata Żmuda
  Moja przyszłość w moich rękach. Konspekt lekcji wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów III klasy gimnazjum
 • Maria Fortuna-Sudor
  To może być deska ratunku
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  Moje serce czynię pięknym. Scenariusz zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla klasy II i III SP
 • Małgorzata Sasin
  O pieleniu nie tylko ogródka
 • Magdalena Pichlak
  Budująca siła miłości. Konspekt zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klas V-VI SP
 • Marta Olszewska
  Baba polska i patriotyzm. Scenariusz teatralny

Okładka fot. 123.rf.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.