07-08/2017 Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne

okladka_07-08-2017

Ro­dzi­na jest naj­waż­niej­szą gru­pą ży­cia spo­łecz­ne­go. W ro­dzi­nie dziec­ko znaj­du­je zro­zu­mie­nie i wspar­cie, jest wpro­wa­dza­ne w świat war­to­ści, uczy się wzo­rów spo­łecz­ne­go po­stę­po­wa­nia. Tyl­ko po­przez oso­bi­ste do­świad­cze­nie mi­ło­ści dziec­ko wie, czym jest mi­łość i uczy się mi­ło­ści, uczy się oka­zy­wać ją in­nym.

Szko­ła wspie­ra ro­dzi­ców po­przez re­ali­za­cję za­jęć „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, prze­ka­zu­jąc rze­tel­ną in­for­ma­cję o sek­su­al­no­ści czło­wie­ka, o pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści. Szko­ła jest zo­bli­go­wa­na pod­sta­wą pro­gra­mo­wą, by uczeń znał ar­gu­men­ty bio­me­dycz­ne, psy­cho­lo­gicz­ne, spo­łecz­ne i mo­ral­ne za ini­cja­cją sek­su­al­ną do­pie­ro w mał­żeń­stwie.

Współ­cze­sne środ­ki prze­ka­zu nie da­ją do­brych wzor­ców za­cho­wań sek­su­al­nych. Śro­do­wi­ska LGBT i ośrod­ki pro­mu­ją­ce abor­cję i edu­ka­cję sek­su­al­ną w uję­ciu per­mi­syw­nym, sku­pia­ją się głów­nie na fi­zycz­nej stro­nie sek­su­al­no­ści, po­mi­ja­jąc mi­łość, od­po­wie­dzial­ność i etycz­ny aspekt tych za­gad­nień.

Ist­nie­je wie­le fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń, or­ga­ni­za­cji, pro­gra­mów, wy­daw­nictw, któ­re po­ma­ga­ją w roz­wi­ja­niu doj­rza­łej ludz­kiej mi­ło­ści, w har­mo­nij­nym łą­cze­niu po­trzeb i za­cho­wań sek­su­al­nych z uczci­wo­ścią, od­po­wie­dzial­no­ścią i sys­te­mem war­to­ści.

Pa­no­wa­nie nad po­pę­dem sek­su­al­nym jest wa­run­kiem szczę­ścia, bu­du­je trwa­łe wię­zi, gwa­ran­tu­je wier­ność mał­żeń­ską. Sfe­ra sek­su­al­na wy­ma­ga we­wnętrz­nej dys­cy­pli­ny i prze­strze­ga­nia za­sad gwa­ran­tu­ją­cych szczę­ście.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ur­szu­la Du­dziak
  Jak wy­cho­wy­wać do ży­cia w ro­dzi­nie?
 • Mar­ta Ko­mo­row­ska-Pu­dło
  Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne w szko­le – któ­rym uczniom bar­dziej po­trzeb­ne?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Szes­na­ście lat i trud­ne de­cy­zje
 • Bar­ba­ra Char­czuk
  Isto­ta wy­cho­wa­nia sek­su­al­ne­go
 • Ali­na Strzał­kow­ska
  Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A w pol­skiej szko­le
 • ks. Ja­cek Bąk
  Wy­cho­wa­nie do mi­ło­ści i czy­sto­ści sek­su­al­nej
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne w ro­dzi­nie w uję­ciu ks. prof. dra hab. Jó­ze­fa Wil­ka
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Za­ko­cha­nie czy mi­łość?
 • Mo­ni­ka Sta­cho­wiak
  Doj­rza­łość do mał­żeń­stwa
 • Fun­da­cje, sto­wa­rzy­sze­nia
  i or­ga­ni­za­cje, na któ­re moż­na li­czyć
 • Łu­kasz Mró­zek
  Prze­moc sek­su­al­na wśród mło­dzie­ży
 • Ane­ta Pasz­kie­wicz
  Od­kry­wa­nie ta­jem­nic al­ko­wy
 • Mał­go­rza­ta Żmu­da
  Mo­ja przy­szłość w mo­ich rę­kach. Kon­spekt lek­cji wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie dla uczniów III kla­sy gim­na­zjum
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  To mo­że być de­ska ra­tun­ku
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  Mo­je ser­ce czy­nię pięk­nym. Sce­na­riusz za­jęć dydaktyczno–wychowawczych dla kla­sy IIIII SP
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  O pie­le­niu nie tyl­ko ogród­ka
 • Mag­da­le­na Pi­chlak
  Bu­du­ją­ca si­ła mi­ło­ści. Kon­spekt za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klas V-VI SP
 • Mar­ta Ol­szew­ska
  Ba­ba pol­ska i pa­trio­tyzm. Sce­na­riusz te­atral­ny

Okład­ka fot. 123.rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.