07-08/2014 Pro­ble­my ro­dzi­ny

okladka_07-08-2014 Ro­dzi­na to naj­waż­niej­sza gru­pa spo­łecz­na, w któ­rej przy­cho­dzi­my na świat i z któ­rą czu­je­my się złą­cze­ni przez ca­łe ży­cie. Sta­no­wi ona na­tu­ral­ne i nie­za­stą­pio­ne śro­do­wi­sko opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cze, jest naj­lep­szym prze­kaź­ni­kiem norm po­stę­po­wa­nia, war­to­ści i kul­tu­ry, ma wpływ na na­sze aspi­ra­cje, styl i ja­kość na­sze­go ży­cia. Ro­dzi­na ja­ko wspól­no­ta ży­cia i mi­ło­ści, wy­peł­nia­ją­ca pra­wi­dło­wo funk­cje na­le­żą­ce do jej kom­pe­ten­cji, jest wiel­kim spo­łecz­nym do­brem, któ­re trze­ba ochra­niać i wspo­ma­gać.

W obec­nych cza­sach wie­le ro­dzin bo­ry­ka się z róż­no­rod­ny­mi pro­ble­ma­mi. Bez­ro­bo­cie, ni­skie pła­ce, wzrost kosz­tów utrzy­ma­nia i kształ­ce­nia po­wo­du­je zu­bo­że­nie wie­lu ro­dzin. Za­gro­że­nie sta­no­wią uza­leż­nie­nia od al­ko­ho­lu i nar­ko­ty­ków oraz prze­moc. Mi­gra­cja za­rob­ko­wa sta­je się przy­czy­ną roz­pa­du wię­zi emo­cjo­nal­nych w ro­dzi­nie. Upa­da au­to­ry­tet ro­dzi­ców.

Ro­śnie licz­ba ro­dzin nie­peł­nych, związ­ków nie­for­mal­nych, związ­ków part­ner­skich po­mię­dzy oso­ba­mi tej sa­mej płci. W mass me­diach zbyt czę­sto spo­ty­ka­my się z nie­przy­chyl­nym prze­ka­zem o mał­żeń­stwie i ro­dzi­nie, oswa­ja­niem od­bior­ców z nie­wier­no­ścią i roz­wo­da­mi, po­wszech­nie wy­stę­pu­ją­cą prze­mo­cą, na­ru­sza­niem tra­dy­cyj­nych ról w ro­dzi­nie.

Po­trzeb­na jest po­wszech­na dys­ku­sja nad za­gro­że­nia­mi i pro­ble­ma­mi, na któ­re na­ra­żo­na jest współ­cze­sna ro­dzi­na. Po­trze­bu­je­my pro­ro­dzin­nej po­li­ty­ki pań­stwa, by mło­dzi mie­li pra­cę za­wo­do­wą, mo­gli zdo­być wła­sne miesz­ka­nie oraz bez obaw utrzy­mać i wy­kształ­cić swo­je dzie­ci. Nie­ro­ze­rwal­ne mał­żeń­stwo i peł­na ro­dzi­na od­po­wia­da na­tu­ral­nej wi­zji czło­wie­ka. Jest osto­ją, w któ­rej kształ­tu­je się na­sze czło­wie­czeń­stwo.

Na czas wa­ka­cyj­ne­go wy­po­czyn­ku, wę­dró­wek i wcza­sów ży­czy­my na­szym Czy­tel­ni­kom ra­do­ści i spo­tka­nia z Bo­giem. War­to wsłu­chać się w barw­ne gło­sy pta­ków, szmer stru­my­ka, do­strzec uro­dę fa­lu­ją­cych traw i ukwie­co­nych łąk. Niech pięk­no przy­ro­dy bę­dzie in­spi­ra­cja do spo­tka­nia z so­bą i bu­do­wa­nia re­la­cji z in­ny­mi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Fran­ci­szek Adam­ski
  Czy ro­dzi­na ma przy­szłość?
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Co­dzien­ność i nie­co­dzien­ność ro­dzi­ny
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Kry­zys współ­cze­snej ro­dzi­ny
 • Ks. Jan Śle­dzia­now­ski
  Ro­dzi­na mię­dzy­po­ko­le­nio­wa w Pol­sce
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O Ka­si i jej po­szu­ki­wa­niu mi­ło­ści
 • Ewa Ba­ruk-Dzię­cioł
  Kil­ka słów o ro­dzi­nie z per­spek­ty­wy dziec­ka
 • Ju­sty­na Miel­nik
  Po­sta­wy ro­dzi­ców wo­bec dzie­ci
 • Krzysz­tof Gło­wiak
  Mi­gra­cje za­gra­nicz­ne za­gro­że­niem dla funk­cjo­no­wa­nia ro­dzin mi­gran­tów
 • Ewa Ku­biak
  Oj­co­wie na wzór Oj­ca…
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Toż­sa­mość męż­czy­zny
 • Do­ro­ta Rusz­kie­wicz
  At­mos­fe­ra do­mo­wa w ro­dzi­nach sa­mot­nych oj­ców
 • Da­nu­ta Bu­la
  Ro­dzi­na a emi­gra­cja
 • Be­ata Pi­sar­czyk
  O wol­no­ści chrze­ści­jań­skiej
 • Bar­ba­ra Trzos
  Zmia­ny w mo­de­lu ro­dzi­ny
 • Bar­ba­ra Li­piec
  Re­la­cje z oj­cem
 • Elż­bie­ta Bo­ro­wiec
  Czcij oj­ca swe­go i mat­kę swo­ją
 • An­na Ka­li­now­ska
  Ja­kim je­stem sy­nem, ja­ką je­stem cór­ką. Go­dzi­na do dys­po­zy­cji wy­cho­waw­cy w kla­sie IV
 • Ju­sty­na Ba­na­szek, Jo­an­na Ma­ra­szek
  Praw­dy nie moż­na roz­strze­lać. Sce­na­riusz dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Po­wsta­nie War­szaw­skie – ma­te­ria­ły re­per­tu­aro­we
 • Ewa Knop
  Szu­kam przy­ja­cie­la. Sce­na­riusz dla pię­cio- lub sze­ścio­lat­ków z od­dzia­łu przed­szkol­ne­go
 • An­to­ni Szy­mań­ski
  Pró­ba na­ru­sze­nie pol­skie­go po­rząd­ku kon­sty­tu­cyj­ne­go

Okład­ka: fot. www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.