07-08/2014 Problemy rodziny

okladka_07-08-2014 Rodzina to naj­waż­niej­sza grupa spo­łeczna, w któ­rej przy­cho­dzimy na świat i z którą czu­jemy się złą­czeni przez całe ży­cie. Stanowi ona na­tu­ralne i nie­za­stą­pione śro­do­wi­sko opiekuńczo-wychowawcze, jest naj­lep­szym prze­kaź­ni­kiem norm po­stę­po­wa­nia, war­to­ści i kul­tury, ma wpływ na na­sze aspi­ra­cje, styl i ja­kość na­szego ży­cia. Rodzina jako wspól­nota ży­cia i mi­ło­ści, wy­peł­nia­jąca pra­wi­dłowo funk­cje na­le­żące do jej kom­pe­ten­cji, jest wiel­kim spo­łecz­nym do­brem, które trzeba ochra­niać i wspo­ma­gać.

W obec­nych cza­sach wiele ro­dzin bo­ryka się z róż­no­rod­nymi pro­ble­mami. Bezrobocie, ni­skie płace, wzrost kosz­tów utrzy­ma­nia i kształ­ce­nia po­wo­duje zu­bo­że­nie wielu ro­dzin. Zagrożenie sta­no­wią uza­leż­nie­nia od al­ko­holu i nar­ko­ty­ków oraz prze­moc. Migracja za­rob­kowa staje się przy­czyną roz­padu więzi emo­cjo­nal­nych w ro­dzi­nie. Upada au­to­ry­tet ro­dzi­ców.

Rośnie liczba ro­dzin nie­peł­nych, związ­ków nie­for­mal­nych, związ­ków part­ner­skich po­mię­dzy oso­bami tej sa­mej płci. W mass me­diach zbyt czę­sto spo­ty­kamy się z nie­przy­chyl­nym prze­ka­zem o mał­żeń­stwie i ro­dzi­nie, oswa­ja­niem od­bior­ców z nie­wier­no­ścią i roz­wo­dami, po­wszech­nie wy­stę­pu­jącą prze­mocą, na­ru­sza­niem tra­dy­cyj­nych ról w ro­dzi­nie.

Potrzebna jest po­wszechna dys­ku­sja nad za­gro­że­niami i pro­ble­mami, na które na­ra­żona jest współ­cze­sna ro­dzina. Potrzebujemy pro­ro­dzin­nej po­li­tyki pań­stwa, by mło­dzi mieli pracę za­wo­dową, mo­gli zdo­być wła­sne miesz­ka­nie oraz bez obaw utrzy­mać i wy­kształ­cić swoje dzieci. Nierozerwalne mał­żeń­stwo i pełna ro­dzina od­po­wiada na­tu­ral­nej wi­zji czło­wieka. Jest ostoją, w któ­rej kształ­tuje się na­sze czło­wie­czeń­stwo.

Na czas wa­ka­cyj­nego wy­po­czynku, wę­dró­wek i wcza­sów ży­czymy na­szym Czytelnikom ra­do­ści i spo­tka­nia z Bogiem. Warto wsłu­chać się w barwne głosy pta­ków, szmer stru­myka, do­strzec urodę fa­lu­ją­cych traw i ukwie­co­nych łąk. Niech piękno przy­rody bę­dzie in­spi­ra­cja do spo­tka­nia z sobą i bu­do­wa­nia re­la­cji z in­nymi.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Franciszek Adamski
  Czy ro­dzina ma przy­szłość?
 • Natalia Maria Ruman
  Codzienność i nie­co­dzien­ność ro­dziny
 • Małgorzata Nowotka
  Kryzys współ­cze­snej ro­dziny
 • Ks. Jan Śledzianowski
  Rodzina mię­dzy­po­ko­le­niowa w Polsce
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O Kasi i jej po­szu­ki­wa­niu mi­ło­ści
 • Ewa Baruk-Dzięcioł
  Kilka słów o ro­dzi­nie z per­spek­tywy dziecka
 • Justyna Mielnik
  Postawy ro­dzi­ców wo­bec dzieci
 • Krzysztof Głowiak
  Migracje za­gra­niczne za­gro­że­niem dla funk­cjo­no­wa­nia ro­dzin mi­gran­tów
 • Ewa Kubiak
  Ojcowie na wzór Ojca…
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Tożsamość męż­czy­zny
 • Dorota Ruszkiewicz
  Atmosfera do­mowa w ro­dzi­nach sa­mot­nych oj­ców
 • Danuta Bula
  Rodzina a emi­gra­cja
 • Beata Pisarczyk
  O wol­no­ści chrze­ści­jań­skiej
 • Barbara Trzos
  Zmiany w mo­delu ro­dziny
 • Barbara Lipiec
  Relacje z oj­cem
 • Elżbieta Borowiec
  Czcij ojca swego i matkę swoją
 • Anna Kalinowska
  Jakim je­stem sy­nem, jaką je­stem córką. Godzina do dys­po­zy­cji wy­cho­wawcy w kla­sie IV
 • Justyna Banaszek, Joanna Maraszek
  Prawdy nie można roz­strze­lać. Scenariusz dla mło­dzieży gim­na­zjal­nej
 • Elżbieta Trojan
  Powstanie Warszawskie – ma­te­riały re­per­tu­arowe
 • Ewa Knop
  Szukam przy­ja­ciela. Scenariusz dla pięcio- lub sze­ścio­lat­ków z od­działu przed­szkol­nego
 • Antoni Szymański
  Próba na­ru­sze­nie pol­skiego po­rządku kon­sty­tu­cyj­nego

Okładka: fot. www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.