07-08/2014 Problemy rodziny

okladka_07-08-2014 Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, w której przychodzimy na świat i z którą czujemy się złączeni przez całe życie. Stanowi ona naturalne i niezastąpione środowisko opiekuńczo-wychowawcze, jest najlepszym przekaźnikiem norm postępowania, wartości i kultury, ma wpływ na nasze aspiracje, styl i jakość naszego życia. Rodzina jako wspólnota życia i miłości, wypełniająca prawidłowo funkcje należące do jej kompetencji, jest wielkim społecznym dobrem, które trzeba ochraniać i wspomagać.

W obecnych czasach wiele rodzin boryka się z różnorodnymi problemami. Bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia powoduje zubożenie wielu rodzin. Zagrożenie stanowią uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemoc. Migracja zarobkowa staje się przyczyną rozpadu więzi emocjonalnych w rodzinie. Upada autorytet rodziców.

Rośnie liczba rodzin niepełnych, związków nieformalnych, związków partnerskich pomiędzy osobami tej samej płci. W mass mediach zbyt często spotykamy się z nieprzychylnym przekazem o małżeństwie i rodzinie, oswajaniem odbiorców z niewiernością i rozwodami, powszechnie występującą przemocą, naruszaniem tradycyjnych ról w rodzinie.

Potrzebna jest powszechna dyskusja nad zagrożeniami i problemami, na które narażona jest współczesna rodzina. Potrzebujemy prorodzinnej polityki państwa, by młodzi mieli pracę zawodową, mogli zdobyć własne mieszkanie oraz bez obaw utrzymać i wykształcić swoje dzieci. Nierozerwalne małżeństwo i pełna rodzina odpowiada naturalnej wizji człowieka. Jest ostoją, w której kształtuje się nasze człowieczeństwo.

Na czas wakacyjnego wypoczynku, wędrówek i wczasów życzymy naszym Czytelnikom radości i spotkania z Bogiem. Warto wsłuchać się w barwne głosy ptaków, szmer strumyka, dostrzec urodę falujących traw i ukwieconych łąk. Niech piękno przyrody będzie inspiracja do spotkania z sobą i budowania relacji z innymi.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 07-08-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Franciszek Adamski
  Czy rodzina ma przyszłość?
 • Natalia Maria Ruman
  Codzienność i niecodzienność rodziny
 • Małgorzata Nowotka
  Kryzys współczesnej rodziny
 • Ks. Jan Śledzianowski
  Rodzina międzypokoleniowa w Polsce
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O Kasi i jej poszukiwaniu miłości
 • Ewa Baruk-Dzięcioł
  Kilka słów o rodzinie z perspektywy dziecka
 • Justyna Mielnik
  Postawy rodziców wobec dzieci
 • Krzysztof Głowiak
  Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin migrantów
 • Ewa Kubiak
  Ojcowie na wzór Ojca…
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Tożsamość mężczyzny
 • Dorota Ruszkiewicz
  Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców
 • Danuta Bula
  Rodzina a emigracja
 • Beata Pisarczyk
  O wolności chrześcijańskiej
 • Barbara Trzos
  Zmiany w modelu rodziny
 • Barbara Lipiec
  Relacje z ojcem
 • Elżbieta Borowiec
  Czcij ojca swego i matkę swoją
 • Anna Kalinowska
  Jakim jestem synem, jaką jestem córką. Godzina do dyspozycji wychowawcy w klasie IV
 • Justyna Banaszek, Joanna Maraszek
  Prawdy nie można rozstrzelać. Scenariusz dla młodzieży gimnazjalnej
 • Elżbieta Trojan
  Powstanie Warszawskie – materiały repertuarowe
 • Ewa Knop
  Szukam przyjaciela. Scenariusz dla pięcio- lub sześciolatków z oddziału przedszkolnego
 • Antoni Szymański
  Próba naruszenie polskiego porządku konstytucyjnego

Okładka: fot. www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.