07-08/2013 Kon­su­men­ci me­diów

okladka_07-08-2013

W do­bie la­wi­no­wo ro­sną­cej licz­by in­for­ma­cji me­dial­nych oraz nie­ogra­ni­czo­nej do­stęp­no­ści do nich, trud­no so­bie wy­obra­zić współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo bez ra­cjo­nal­nie ukształ­to­wa­nej sfe­ry in­for­ma­cyj­nej. Chce­my być spo­łe­czeń­stwem in­for­ma­cyj­nym, któ­re ma roz­wi­nię­te środ­ki prze­twa­rza­nia in­for­ma­cji i ko­mu­ni­ko­wa­nia i umie ko­rzy­stać z tych do­bro­dziejstw. Ma­my pra­wo wy­ma­gać od me­diów praw­dzi­wych in­for­ma­cji, prze­strze­ga­nia pra­wo­rząd­no­ści, pro­pa­go­wa­nia bez­in­te­re­sow­ne­go słu­że­nia in­nym, uka­zy­wa­nia fun­da­men­tal­nych war­to­ści i spo­so­bów ich re­ali­zo­wa­nia w ży­ciu co­dzien­nym.

W pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą ko­rzy­staj­my z do­bro­dziejstw me­diów, któ­re uła­twia­ją do­stęp do sztu­ki, li­te­ra­tu­ry, mu­zy­ki, te­atru, umoż­li­wia­ją po­zna­wa­nie świa­ta. Wy­ko­rzy­stuj­my in­ter­ne­to­we plat­for­my edu­ka­cyj­ne, ale broń­my mło­de po­ko­le­nie przed ich nie­po­żą­da­nym wpły­wem. Me­dia kształ­tu­ją świa­do­mość i po­sta­wy, przy ich od­bio­rze nie­zbęd­ne jest se­lek­cjo­no­wa­nie i war­to­ścio­wa­nie in­for­ma­cji, kry­ty­cyzm, zdol­ność do re­flek­sji i lo­gicz­ne­go my­śle­nia. Pro­gra­my na­sy­co­ne prze­mo­cą, agre­sją, sek­su­ali­za­cją, za­śmie­ca­ją­ce wy­obraź­nię mło­de­go wi­dza, po­win­ny być od­rzu­ca­ne. Mło­dzi lu­dzie wchła­nia­ją­cy ty­sią­ce go­dzin pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych, gier kom­pu­te­ro­wych, rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej, sta­ją się wi­de­oma­na­mi. Są uza­leż­nie­ni od świa­ta wir­tu­al­ne­go, czu­ją we­wnętrz­ny przy­mus by­cia w cy­ber­prze­strze­ni. Nie są zdol­ni do re­flek­sji nad tym, co oglą­da­ją, bo prze­kaz wi­zu­al­ny osła­bia zdol­ność kry­tycz­nej oce­ny, nie są zdol­ni do dłuż­szej kon­cen­tra­cji uwa­gi na da­nym pro­gra­mie.

Dzi­siej­sze me­dia pro­mu­ją kon­sump­cyj­ny styl ży­cia, a szczę­ście uza­leż­nia­ją od ilo­ści po­sia­da­nych dóbr ma­te­rial­nych.

Mie­szan­ka re­kla­mo­wo-roz­ryw­ko­wa, ser­wo­wa­na w co­raz więk­szych ilo­ściach, roz­bu­dza za­chcian­ki i po­trze­by od­bior­cy. Lan­so­wa­ny kon­sump­cjo­nizm po­wo­du­je prze­rost po­trzeb ma­te­rial­nych kosz­tem roz­wo­ju in­te­lek­tu­al­ne­go, kul­tu­ral­ne­go, du­cho­we­go czło­wie­ka. Świat wir­tu­al­ny po­zba­wio­ny wyż­szych war­to­ści sta­je się za­gro­że­niem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Me­dia w kul­tu­rze
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pięk­niej żyć!
 • Mi­chał Wy­rost­kie­wicz
  Kon­tro­lo­wać czy nie? Re­flek­sja nad za­da­nia­mi edu­ka­cji me­dial­nej
 • Agniesz­ka Ba­lon, Da­nu­ta Żwi­row­ska
  Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nie­nia od In­ter­ne­tu
 • Ka­ta­rzy­na Pysz­czek-Mi­cha­lak
  Po­zy­tyw­ne i ne­ga­tyw­ne aspek­ty gier kom­pu­te­ro­wych
 • Ka­ro­li­na Kar­bow­nik
  Gry kom­pu­te­ro­we i sie­cio­ho­lizm
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Uciecz­ka od wy­cho­wa­nia
 • Mał­go­rza­ta Go­go­lew­ska-Toś­ka
  Jak roz­po­znać uza­leż­nie­nie od In­ter­ne­tu?
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Bez­piecz­na Sieć (list)
 • Ra­fał Orzech
  Funk­cja po­staw w wy­cho­wa­niu do mass me­diów
 • Jo­an­na My­so­na Byr­ska
  Wiecz­ne dzie­ci, czy­li ide­al­ni kon­su­men­ci
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Pod­glą­da­nie świa­ta
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Od­po­wie­dzial­ne spoj­rze­nie na sek­su­al­ność – roz­mo­wa z o. Jó­ze­fem Au­gu­sty­nem
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Pro­test
 • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
  O Kop­ciusz­ku, któ­ry jest ho­mo­fo­bem
 • Ja­cek Urban
  Rów­no­ścio­we przed­szko­le?
 • An­to­ni Zię­ba
  STOP dla prób de­mo­ra­li­za­cji na­szych dzie­ci!
 • Da­nu­ta Lesz­czyń­ska
  „Bóg umi­ło­wał świat…” (przy­ro­da w po­ezji ks. Ja­na Twar­dow­skie­go). Sce­na­riusz po­etyc­ki dla klas VI szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zjów
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  Te­le­fon ko­mór­ko­wy – przy­ja­ciel czy wróg ucznia? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Cy­ber­prze­moc wśród dzie­ci i mło­dzie­ży (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Mar­ta Ka­ta­rzy­na Ma­li­now­ska
  Edu­ka­cja me­dial­na (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.