07-08/2013 Konsumenci mediów

okladka_07-08-2013

W do­bie la­wi­nowo ro­sną­cej liczby in­for­ma­cji me­dial­nych oraz nie­ogra­ni­czo­nej do­stęp­no­ści do nich, trudno so­bie wy­obra­zić współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo bez ra­cjo­nal­nie ukształ­to­wa­nej sfery in­for­ma­cyj­nej. Chcemy być spo­łe­czeń­stwem in­for­ma­cyj­nym, które ma roz­wi­nięte środki prze­twa­rza­nia in­for­ma­cji i ko­mu­ni­ko­wa­nia i umie ko­rzy­stać z tych do­bro­dziejstw. Mamy prawo wy­ma­gać od me­diów praw­dzi­wych in­for­ma­cji, prze­strze­ga­nia pra­wo­rząd­no­ści, pro­pa­go­wa­nia bez­in­te­re­sow­nego słu­że­nia in­nym, uka­zy­wa­nia fun­da­men­tal­nych war­to­ści i spo­so­bów ich re­ali­zo­wa­nia w ży­ciu co­dzien­nym.

W pracy z dziećmi i mło­dzieżą ko­rzy­stajmy z do­bro­dziejstw me­diów, które uła­twiają do­stęp do sztuki, li­te­ra­tury, mu­zyki, te­atru, umoż­li­wiają po­zna­wa­nie świata. Wykorzystujmy in­ter­ne­towe plat­formy edu­ka­cyjne, ale brońmy młode po­ko­le­nie przed ich nie­po­żą­da­nym wpły­wem. Media kształ­tują świa­do­mość i po­stawy, przy ich od­bio­rze nie­zbędne jest se­lek­cjo­no­wa­nie i war­to­ścio­wa­nie in­for­ma­cji, kry­ty­cyzm, zdol­ność do re­flek­sji i lo­gicz­nego my­śle­nia. Programy na­sy­cone prze­mocą, agre­sją, sek­su­ali­za­cją, za­śmie­ca­jące wy­obraź­nię mło­dego wi­dza, po­winny być od­rzu­cane. Młodzi lu­dzie wchła­nia­jący ty­siące go­dzin pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych, gier kom­pu­te­ro­wych, rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej, stają się wi­de­oma­nami. Są uza­leż­nieni od świata wir­tu­al­nego, czują we­wnętrzny przy­mus by­cia w cy­ber­prze­strzeni. Nie są zdolni do re­flek­sji nad tym, co oglą­dają, bo prze­kaz wi­zu­alny osła­bia zdol­ność kry­tycz­nej oceny, nie są zdolni do dłuż­szej kon­cen­tra­cji uwagi na da­nym pro­gra­mie.

Dzisiejsze me­dia pro­mują kon­sump­cyjny styl ży­cia, a szczę­ście uza­leż­niają od ilo­ści po­sia­da­nych dóbr ma­te­rial­nych.

Mieszanka reklamowo-rozrywkowa, ser­wo­wana w co­raz więk­szych ilo­ściach, roz­bu­dza za­chcianki i po­trzeby od­biorcy. Lansowany kon­sump­cjo­nizm po­wo­duje prze­rost po­trzeb ma­te­rial­nych kosz­tem roz­woju in­te­lek­tu­al­nego, kul­tu­ral­nego, du­cho­wego czło­wieka. Świat wir­tu­alny po­zba­wiony wyż­szych war­to­ści staje się za­gro­że­niem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Natalia Maria Ruman
  Media w kul­tu­rze
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Piękniej żyć!
 • Michał Wyrostkiewicz
  Kontrolować czy nie? Refleksja nad za­da­niami edu­ka­cji me­dial­nej
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Profilaktyka uza­leż­nie­nia od Internetu
 • Katarzyna Pyszczek-Michalak
  Pozytywne i ne­ga­tywne aspekty gier kom­pu­te­ro­wych
 • Karolina Karbownik
  Gry kom­pu­te­rowe i sie­cio­ho­lizm
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ucieczka od wy­cho­wa­nia
 • Małgorzata Gogolewska-Tośka
  Jak roz­po­znać uza­leż­nie­nie od Internetu?
 • Ewa Gałązka
  Bezpieczna Sieć (list)
 • Rafał Orzech
  Funkcja po­staw w wy­cho­wa­niu do mass me­diów
 • Joanna Mysona Byrska
  Wieczne dzieci, czyli ide­alni kon­su­menci
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Podglądanie świata
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Odpowiedzialne spoj­rze­nie na sek­su­al­ność – roz­mowa z o. Józefem Augustynem
 • Maria Fortuna-Sudor
  Protest
 • Magdalena Guziak-Nowak
  O Kopciuszku, który jest ho­mo­fo­bem
 • Jacek Urban
  Równościowe przed­szkole?
 • Antoni Zięba
  STOP dla prób de­mo­ra­li­za­cji na­szych dzieci!
 • Danuta Leszczyńska
  „Bóg umi­ło­wał świat…” (przy­roda w po­ezji ks. Jana Twardowskiego). Scenariusz po­etycki dla klas VI szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zjów
 • Wioletta Rafałowicz
  Telefon ko­mór­kowy – przy­ja­ciel czy wróg ucznia? Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Elżbieta Trojan
  Cyberprzemoc wśród dzieci i mło­dzieży (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Marta Katarzyna Malinowska
  Edukacja me­dialna (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.