07-08/2011 Sekty

okladka_07-08-2011Wakacje to czas za­słu­żo­nego wy­po­czynku, na­wią­zy­wa­nia no­wych zna­jo­mo­ści, po­zna­wa­nia no­wych miejsc, szansa wzmac­nia­nia sił fi­zycz­nych i intelektualno−duchowych. Ale wła­śnie w tym cza­sie przed­sta­wi­ciele no­wych ru­chów re­li­gij­nych i sekt prze­ja­wiają wzmo­żoną ak­tyw­ność wer­bun­kową.

W Polsce działa około 300 sekt. Nie in­for­mują one o fak­tycz­nych ce­lach, za­da­niach i nor­mach pa­nu­ją­cych w gru­pie, ale usi­łują wkro­czyć w każdą dzie­dzinę ży­cia czło­wieka, ogra­ni­czyć kon­takt z naj­bliż­szymi, ze swoim śro­do­wi­skiem. Starają się cał­ko­wi­cie wy­peł­nić czas, m.in. za­ję­ciami tech­nik wschod­nich, dar­mową pracą na rzecz przy­wódcy, zmie­nić za­cho­wa­nie, po­stę­po­wa­nie, uczu­cia, my­śle­nie. Prowadzona psy­cho­ma­ni­pu­la­cja po­wo­duje spu­sto­sze­nie w psy­chice dzieci i mło­dzieży.

Do po­pu­lar­no­ści sekt przy­czy­nia się mała ak­tyw­ność spo­łeczna mło­dzieży, ni­skie aspi­ra­cje edu­ka­cyjne wielu mło­dych lu­dzi, brak sa­mo­dziel­no­ści, kry­tycz­nego my­śle­nia, od­po­wie­dzial­no­ści za wła­sne po­stę­po­wa­nie, za­gu­bie­nie, ła­two­wier­ność oraz pro­blemy w domu ro­dzin­nym, w szkole.

Początkowo młody czło­wiek nie wie, w jaką grupę wcho­dzi, wy­daje mu się, że w tym to­wa­rzy­stwie bę­dzie bez­pieczny i szczę­śliwy. Szuka zro­zu­mie­nia, za­in­te­re­so­wa­nia swo­imi pro­ble­mami, wspar­cia. Nie wie, że pre­zen­to­wana przez sektę oferta za­spo­ka­ja­nia po­trzeb emo­cjo­nal­nych, kre­owa­nia szczę­ścia i rze­czy­wi­sto­ści jest fał­szywa.

Sekta na­ru­sza pod­sta­wowe prawa czło­wieka i za­sady współ­ży­cia spo­łecz­nego, a jej wpływ na człon­ków ma cha­rak­ter de­struk­cyjny. Przed sek­tami chroni zdro­wo­roz­sąd­kowe my­śle­nie, ja­sny sys­tem war­to­ści, do­bry dom ro­dzinny, który daje dużo siły, opty­mi­zmu i szczę­ścia oraz od­po­wied­nio pro­wa­dzona praca wy­cho­waw­cza w szkole.

W Polsce działa wiele ośrod­ków i biur po­mocy dla ofiar psy­cho­ma­ni­pu­la­cji.

Pracownicy i wo­lon­ta­riu­sze rze­czowo i kom­pe­tent­nie prze­strze­gają przed za­gro­że­niami pły­ną­cymi ze strony sekt, po­dej­mują dzia­ła­nia pro­fi­lak­tyczne, po­ma­gają oso­bom po­szko­do­wa­nym.

Wakacyjny ze­szyt „Wychowawcy” po­świę­cony jest sek­tom i in­nym gru­pom psy­cho­ma­ni­pu­la­cyj­nym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Dariusz Hryciuk
  Czy sekty na­dal są groźne?
 • Joanna Wnęk−Gozdek
  Przyczyny wstę­po­wa­nia mło­dych do sekt
 • Pomoc dla ofiar psychomanipulacji(adresy)
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  W ob­ję­ciach sekty
 • Piotr Tomasz Nowakowski
  Celebryta twa­rzą sekty
 • Ilona Gołębiewska
  Sekty w szkole
 • ks. Marek Dziewiecki
  Uwaga! Sekty!
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Oferta Scjentologów
 • Anna Paprocka
  Chrześcijanin wo­bec New Age
 • Beata Witek
  Nieuświadomione za­gro­że­nie
 • Iwona Ulfik−Jaworska
  Gry kom­pu­te­rowe – złe czy do­bre?
 • Justyna Post, Paulina Wysocka
  Rozwój emo­cjo­nalny dziecka
 • Józef Rostworowski
  Bezpieczne wa­ka­cje
 • Marzena Borowska
  Sektom „nie”. Program pro­fi­lak­tyczny dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do wol­no­ści od sekt (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne)
 • Beata Korus
  Organizacja wy­cie­czek szkol­nych
 • Zofia Gorczyca
  Źródło in­for­ma­cji, czy na­rzę­dzie ma­ni­pu­la­cji?
 • Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski
  Informuję – ostrze­gam. Gminny Projekt Edukacyjny (Niepołomice, woj. ma­ło­pol­skie)
 • Adam Wicher
  Szukajcie a znaj­dzie­cie…
 • Adopcja Serca

okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.