07-08/2011 Sek­ty

okladka_07-08-2011Wa­ka­cje to czas za­słu­żo­ne­go wy­po­czyn­ku, na­wią­zy­wa­nia no­wych zna­jo­mo­ści, po­zna­wa­nia no­wych miejsc, szan­sa wzmac­nia­nia sił fi­zycz­nych i intelektualno−duchowych. Ale wła­śnie w tym cza­sie przed­sta­wi­cie­le no­wych ru­chów re­li­gij­nych i sekt prze­ja­wia­ją wzmo­żo­ną ak­tyw­ność wer­bun­ko­wą.

W Pol­sce dzia­ła oko­ło 300 sekt. Nie in­for­mu­ją one o fak­tycz­nych ce­lach, za­da­niach i nor­mach pa­nu­ją­cych w gru­pie, ale usi­łu­ją wkro­czyć w każ­dą dzie­dzi­nę ży­cia czło­wie­ka, ogra­ni­czyć kon­takt z naj­bliż­szy­mi, ze swo­im śro­do­wi­skiem. Sta­ra­ją się cał­ko­wi­cie wy­peł­nić czas, m.in. za­ję­cia­mi tech­nik wschod­nich, dar­mo­wą pra­cą na rzecz przy­wód­cy, zmie­nić za­cho­wa­nie, po­stę­po­wa­nie, uczu­cia, my­śle­nie. Pro­wa­dzo­na psy­cho­ma­ni­pu­la­cja po­wo­du­je spu­sto­sze­nie w psy­chi­ce dzie­ci i mło­dzie­ży.

Do po­pu­lar­no­ści sekt przy­czy­nia się ma­ła ak­tyw­ność spo­łecz­na mło­dzie­ży, ni­skie aspi­ra­cje edu­ka­cyj­ne wie­lu mło­dych lu­dzi, brak sa­mo­dziel­no­ści, kry­tycz­ne­go my­śle­nia, od­po­wie­dzial­no­ści za wła­sne po­stę­po­wa­nie, za­gu­bie­nie, ła­two­wier­ność oraz pro­ble­my w do­mu ro­dzin­nym, w szko­le.

Po­cząt­ko­wo mło­dy czło­wiek nie wie, w ja­ką gru­pę wcho­dzi, wy­da­je mu się, że w tym to­wa­rzy­stwie bę­dzie bez­piecz­ny i szczę­śli­wy. Szu­ka zro­zu­mie­nia, za­in­te­re­so­wa­nia swo­imi pro­ble­ma­mi, wspar­cia. Nie wie, że pre­zen­to­wa­na przez sek­tę ofer­ta za­spo­ka­ja­nia po­trzeb emo­cjo­nal­nych, kre­owa­nia szczę­ścia i rze­czy­wi­sto­ści jest fał­szy­wa.

Sek­ta na­ru­sza pod­sta­wo­we pra­wa czło­wie­ka i za­sa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, a jej wpływ na człon­ków ma cha­rak­ter de­struk­cyj­ny. Przed sek­ta­mi chro­ni zdro­wo­roz­sąd­ko­we my­śle­nie, ja­sny sys­tem war­to­ści, do­bry dom ro­dzin­ny, któ­ry da­je du­żo si­ły, opty­mi­zmu i szczę­ścia oraz od­po­wied­nio pro­wa­dzo­na pra­ca wy­cho­waw­cza w szko­le.

W Pol­sce dzia­ła wie­le ośrod­ków i biur po­mo­cy dla ofiar psy­cho­ma­ni­pu­la­cji.

Pra­cow­ni­cy i wo­lon­ta­riu­sze rze­czo­wo i kom­pe­tent­nie prze­strze­ga­ją przed za­gro­że­nia­mi pły­ną­cy­mi ze stro­ny sekt, po­dej­mu­ją dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne, po­ma­ga­ją oso­bom po­szko­do­wa­nym.

Wa­ka­cyj­ny ze­szyt „Wy­cho­waw­cy” po­świę­co­ny jest sek­tom i in­nym gru­pom psy­cho­ma­ni­pu­la­cyj­nym.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Da­riusz Hry­ciuk
  Czy sek­ty na­dal są groź­ne?
 • Jo­an­na Wnęk−Gozdek
  Przy­czy­ny wstę­po­wa­nia mło­dych do sekt
 • Po­moc dla ofiar psychomanipulacji(adresy)
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  W ob­ję­ciach sek­ty
 • Piotr To­masz No­wa­kow­ski
  Ce­le­bry­ta twa­rzą sek­ty
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Sek­ty w szko­le
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Uwa­ga! Sek­ty!
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Ofer­ta Scjen­to­lo­gów
 • An­na Pa­proc­ka
  Chrze­ści­ja­nin wo­bec New Age
 • Be­ata Wi­tek
  Nie­uświa­do­mio­ne za­gro­że­nie
 • Iwo­na Ulfik−Jaworska
  Gry kom­pu­te­ro­we – złe czy do­bre?
 • Ju­sty­na Post, Pau­li­na Wy­soc­ka
  Roz­wój emo­cjo­nal­ny dziec­ka
 • Jó­zef Ro­stwo­row­ski
  Bez­piecz­ne wa­ka­cje
 • Ma­rze­na Bo­row­ska
  Sek­tom „nie”. Pro­gram pro­fi­lak­tycz­ny dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do wol­no­ści od sekt (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne)
 • Be­ata Ko­rus
  Or­ga­ni­za­cja wy­cie­czek szkol­nych
 • Zo­fia Gor­czy­ca
  Źró­dło in­for­ma­cji, czy na­rzę­dzie ma­ni­pu­la­cji?
 • Bo­że­na To­ma­szek, An­drzej Gą­słow­ski
  In­for­mu­ję – ostrze­gam. Gmin­ny Pro­jekt Edu­ka­cyj­ny (Nie­po­ło­mi­ce, woj. ma­ło­pol­skie)
 • Adam Wi­cher
  Szu­kaj­cie a znaj­dzie­cie…
 • Ad­op­cja Ser­ca

okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.