07-08/2009 Patron szkoły

okladka_07-08-2009Większość szkół po­siada wła­sny znak roz­po­znaw­czy. Najczęściej jest nim pa­tron szkoły, wy­bitny ab­sol­went, oso­bo­wość dy­rek­tora pla­cówki, zna­ko­mici na­uczy­ciele.

Patronami szkół są święci i bło­go­sła­wieni, bo­ha­te­ro­wie na­ro­dowi, wy­bitni uczeni, twórcy kul­tury i sztuki, osoby za­słu­żone w dzie­dzi­nie oświaty i dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej. Dają oni pla­cówce in­dy­wi­du­alną toż­sa­mość, ukie­run­ko­wują pracę wy­cho­waw­czą i zo­bo­wią­zują do przy­ję­cia okre­ślo­nej po­stawy ży­cio­wej.

Wybór pa­trona nie może być przy­pad­kowy, nie­zbędne są kon­sul­ta­cje i opi­nie wszyst­kich grup spo­łecz­no­ści szkol­nej w tej kwe­stii. Powinien on być zwią­zany z daną pla­cówką, z hi­sto­rią da­nej miej­sco­wo­ści, czy re­gionu.

Patron szkoły to wzór godny na­śla­do­wa­nia, osoba za­słu­żona w sze­rze­niu ładu mo­ral­nego i spo­łecz­nego, ma­jąca wy­bitne osią­gnię­cia na polu na­uki i kul­tury. Jej do­ko­na­nia, gło­szone war­to­ści, po­twier­dzane wła­snym ży­ciem, po­winny być ujęte w pro­gra­mie wy­cho­waw­czym szkoły, mieć od­zwier­cie­dle­nie w co­dzien­nej pracy szkoły.

Wiele szkół po­siada in­te­re­su­jący pro­gram pracy wy­cho­waw­czej zwią­zany z pa­tro­nem szkoły, a ich co­dzienna praca ma od­nie­sie­nie do wy­bit­nej oso­bo­wo­ści.

W tych szko­łach święto pa­trona jest wiel­kim wy­da­rze­niem lo­kal­nej spo­łecz­no­ści, po­zo­sta­wia­jąc wiele prze­żyć i re­flek­sji wśród jej uczest­ni­ków. Poprzedza je sze­reg za­jęć dydaktyczno−wychowawczych, kon­kur­sów, przy­go­to­wa­nie czę­ści ar­ty­stycz­nej. Święto szkoły i jej pa­trona gro­ma­dzi uczniów i ich ro­dzi­ców, na­uczy­cieli, za­pro­szo­nych go­ści i jest zna­ko­mitą lek­cją wy­cho­waw­czą.

Mamy też ro­dziny szkół, sto­wa­rzy­sze­nia szkół da­nego pa­trona. Stowarzyszone szkoły dzielą się swo­imi do­świad­cze­niami z pracy wy­cho­waw­czej wo­kół pa­trona, or­ga­ni­zują in­te­re­su­jące kon­kursy, co­roczne zjazdy, piel­grzymki, wy­dają wła­sne cza­so­pi­sma. Dorobek szkół w za­kre­sie pracy z pa­tro­nem szkoły jest ogromny.

W tym nu­me­rze „Wychowawcy” za­miesz­czamy spraw­dzone sce­na­riu­sze uro­czy­sto­ści szkol­nych i inne ma­te­riały zwią­zane z po­pu­lar­nymi pa­tro­nami szkół.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Edmund Juśko
  Patron szkoły – po­stać wy­bitna
 • Małgorzata Bagińska
  Wzór do na­śla­do­wa­nia
 • Wojciech Żmudziński SJ
  Troska o do­bre imię
 • Józef Z. Ostrowski
  Patron jed­no­czy (list)
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Komu po­trzebny jest pa­tron
 • Zofia Kijak, Maria Bakalarz, Anna Chawrylak, Ewa Pietrzyk, Anna Marcewicz, Alina Widelska, Irena Żydek
  „Nie lę­kaj się”. Projekt wy­cho­waw­czo – edu­ka­cyjny dla szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Marzena Wójtowicz
  Spotkanie z Ojcem Świętym. Inscenizacja dla szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Justyna Bździuch
  Człowiek nie­zwy­kłej miary. Montaż li­te­racki po­świę­cony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski
 • Tamara Palicka
  Krzyk Ojczyzny. Scenariusz na rocz­nicę mę­czeń­skiej śmierci ks. J. Popiełuszki
 • Jolanta Masztalerz, Małgorzata Kapłońska
  Święty Franciszek – pa­tron eko­lo­gów. Projekt edu­ka­cyjny
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ochronić świat
 • Agata Bazak
  Święta Jadwiga Królowa. Konspekt ka­te­chezy dla klas IV−VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Małgorzata Walczak
  W świe­cie ba­śni Andersena. Scenariusz te­atralny dla klas I−III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Beata Flank, Maria Skowron
  Stópka Królowej Jadwigi. Inscenizacja z oka­zji Święta Patronki Szkoły
 • Małgorzata Łopuszyńska Ratyna, Ewa Kołodziejczyk
  „Pod pędz­lem Matejki hi­sto­ria ożywa…” Inscenizacja dla szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Genowefa Boryszewska
  Twórczość Marii Konopnickiej w pracy dy­dak­tyczno – wy­cho­waw­czej (list)
 • M. Jax, Ż. Majewska, A. Spiżewska, M. Tomaszewska, K. Nowicka, L. Szczęsna, M. Wojciechowska
  Uczyła żyć Polską. Turniej literacko−czytelniczy po­świę­cony twór­czo­ści Marii Konopnickiej
 • Katarzyna Dyrcz
  „Wielki przez ro­zum, cnoty i wa­leczne sprawy”. Tadeusz Kościuszko – in­sce­ni­za­cja dla szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Kazimiera Cetera, Barbara Sitek
  Dobry Doktor. Inscenizacja z oka­zji Dnia Patrona Szkoły – Janusza Korczaka
 • Katarzyna Frączek, Małgorzata Przeniosło
  Powstańcy Warszawy. Scenariusz aka­de­mii ku czci Patrona szkoły
 • Małgorzata Nowotka
  Przemoc w pol­skiej szkole
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Pozytywny prze­kaz – roz­mowa z mu­zy­ko­lo­giem Beatą Mencel
 • Ewelina Czajkowska
  Patron szkoły. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Renata Dulian
  Lanczowisko (klucz do ję­zyka)

Okładka: fot. Andrzej Lipski

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.