07-08/2009 Pa­tron szko­ły

okladka_07-08-2009Więk­szość szkół po­sia­da wła­sny znak roz­po­znaw­czy. Naj­czę­ściej jest nim pa­tron szko­ły, wy­bit­ny ab­sol­went, oso­bo­wość dy­rek­to­ra pla­ców­ki, zna­ko­mi­ci na­uczy­cie­le.

Pa­tro­na­mi szkół są świę­ci i bło­go­sła­wie­ni, bo­ha­te­ro­wie na­ro­do­wi, wy­bit­ni ucze­ni, twór­cy kul­tu­ry i sztu­ki, oso­by za­słu­żo­ne w dzie­dzi­nie oświa­ty i dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej. Da­ją oni pla­ców­ce in­dy­wi­du­al­ną toż­sa­mość, ukie­run­ko­wu­ją pra­cę wy­cho­waw­czą i zo­bo­wią­zu­ją do przy­ję­cia okre­ślo­nej po­sta­wy ży­cio­wej.

Wy­bór pa­tro­na nie mo­że być przy­pad­ko­wy, nie­zbęd­ne są kon­sul­ta­cje i opi­nie wszyst­kich grup spo­łecz­no­ści szkol­nej w tej kwe­stii. Po­wi­nien on być zwią­za­ny z da­ną pla­ców­ką, z hi­sto­rią da­nej miej­sco­wo­ści, czy re­gio­nu.

Pa­tron szko­ły to wzór god­ny na­śla­do­wa­nia, oso­ba za­słu­żo­na w sze­rze­niu ła­du mo­ral­ne­go i spo­łecz­ne­go, ma­ją­ca wy­bit­ne osią­gnię­cia na po­lu na­uki i kul­tu­ry. Jej do­ko­na­nia, gło­szo­ne war­to­ści, po­twier­dza­ne wła­snym ży­ciem, po­win­ny być uję­te w pro­gra­mie wy­cho­waw­czym szko­ły, mieć od­zwier­cie­dle­nie w co­dzien­nej pra­cy szko­ły.

Wie­le szkół po­sia­da in­te­re­su­ją­cy pro­gram pra­cy wy­cho­waw­czej zwią­za­ny z pa­tro­nem szko­ły, a ich co­dzien­na pra­ca ma od­nie­sie­nie do wy­bit­nej oso­bo­wo­ści.

W tych szko­łach świę­to pa­tro­na jest wiel­kim wy­da­rze­niem lo­kal­nej spo­łecz­no­ści, po­zo­sta­wia­jąc wie­le prze­żyć i re­flek­sji wśród jej uczest­ni­ków. Po­prze­dza je sze­reg za­jęć dydaktyczno−wychowawczych, kon­kur­sów, przy­go­to­wa­nie czę­ści ar­ty­stycz­nej. Świę­to szko­ły i jej pa­tro­na gro­ma­dzi uczniów i ich ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li, za­pro­szo­nych go­ści i jest zna­ko­mi­tą lek­cją wy­cho­waw­czą.

Ma­my też ro­dzi­ny szkół, sto­wa­rzy­sze­nia szkół da­ne­go pa­tro­na. Sto­wa­rzy­szo­ne szko­ły dzie­lą się swo­imi do­świad­cze­nia­mi z pra­cy wy­cho­waw­czej wo­kół pa­tro­na, or­ga­ni­zu­ją in­te­re­su­ją­ce kon­kur­sy, co­rocz­ne zjaz­dy, piel­grzym­ki, wy­da­ją wła­sne cza­so­pi­sma. Do­ro­bek szkół w za­kre­sie pra­cy z pa­tro­nem szko­ły jest ogrom­ny.

W tym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy” za­miesz­cza­my spraw­dzo­ne sce­na­riu­sze uro­czy­sto­ści szkol­nych i in­ne ma­te­ria­ły zwią­za­ne z po­pu­lar­ny­mi pa­tro­na­mi szkół.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ed­mund Juś­ko
  Pa­tron szko­ły – po­stać wy­bit­na
 • Mał­go­rza­ta Ba­giń­ska
  Wzór do na­śla­do­wa­nia
 • Woj­ciech Żmu­dziń­ski SJ
  Tro­ska o do­bre imię
 • Jó­zef Z. Ostrow­ski
  Pa­tron jed­no­czy (list)
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ko­mu po­trzeb­ny jest pa­tron
 • Zo­fia Ki­jak, Ma­ria Ba­ka­larz, An­na Chaw­ry­lak, Ewa Pie­trzyk, An­na Mar­ce­wicz, Ali­na Wi­del­ska, Ire­na Ży­dek
  „Nie lę­kaj się”. Pro­jekt wy­cho­waw­czo – edu­ka­cyj­ny dla szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Ma­rze­na Wój­to­wicz
  Spo­tka­nie z Oj­cem Świę­tym. In­sce­ni­za­cja dla szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Ju­sty­na Bździuch
  Czło­wiek nie­zwy­kłej mia­ry. Mon­taż li­te­rac­ki po­świę­co­ny Ste­fa­no­wi Kar­dy­na­ło­wi Wy­szyń­skie­mu Pry­ma­so­wi Pol­ski
 • Ta­ma­ra Pa­lic­ka
  Krzyk Oj­czy­zny. Sce­na­riusz na rocz­ni­cę mę­czeń­skiej śmier­ci ks. J. Po­pie­łusz­ki
 • Jo­lan­ta Masz­ta­lerz, Mał­go­rza­ta Ka­płoń­ska
  Świę­ty Fran­ci­szek – pa­tron eko­lo­gów. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ochro­nić świat
 • Aga­ta Ba­zak
  Świę­ta Ja­dwi­ga Kró­lo­wa. Kon­spekt ka­te­che­zy dla klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mał­go­rza­ta Wal­czak
  W świe­cie ba­śni An­der­se­na. Sce­na­riusz te­atral­ny dla klas I−III szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Be­ata Flank, Ma­ria Skow­ron
  Stóp­ka Kró­lo­wej Ja­dwi­gi. In­sce­ni­za­cja z oka­zji Świę­ta Pa­tron­ki Szko­ły
 • Mał­go­rza­ta Ło­pu­szyń­ska Ra­ty­na, Ewa Ko­ło­dziej­czyk
  „Pod pędz­lem Ma­tej­ki hi­sto­ria oży­wa…” In­sce­ni­za­cja dla szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Ge­no­we­fa Bo­ry­szew­ska
  Twór­czość Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w pra­cy dy­dak­tycz­no – wy­cho­waw­czej (list)
 • M. Jax, Ż. Ma­jew­ska, A. Spi­żew­ska, M. To­ma­szew­ska, K. No­wic­ka, L. Szczę­sna, M. Woj­cie­chow­ska
  Uczy­ła żyć Pol­ską. Tur­niej literacko−czytelniczy po­świę­co­ny twór­czo­ści Ma­rii Ko­nop­nic­kiej
 • Ka­ta­rzy­na Dyrcz
  „Wiel­ki przez ro­zum, cno­ty i wa­lecz­ne spra­wy”. Ta­de­usz Ko­ściusz­ko – in­sce­ni­za­cja dla szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Ka­zi­mie­ra Ce­te­ra, Bar­ba­ra Si­tek
  Do­bry Dok­tor. In­sce­ni­za­cja z oka­zji Dnia Pa­tro­na Szko­ły – Ja­nu­sza Kor­cza­ka
 • Ka­ta­rzy­na Frą­czek, Mał­go­rza­ta Prze­nio­sło
  Po­wstań­cy War­sza­wy. Sce­na­riusz aka­de­mii ku czci Pa­tro­na szko­ły
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Prze­moc w pol­skiej szko­le
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Po­zy­tyw­ny prze­kaz – roz­mo­wa z mu­zy­ko­lo­giem Be­atą Men­cel
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Pa­tron szko­ły. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Re­na­ta Du­lian
  Lan­czo­wi­sko (klucz do ję­zy­ka)

Okład­ka: fot. An­drzej Lip­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.