06/2018 Oce­nia­nie

okladka_06-2018

Dnia 3 ma­ja 2018 r. od­szedł do Pa­na
śp. An­to­ni Zię­ba, 
wi­ce­pre­zes Pol­skie­go
Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li
i Wy­cho­waw­ców, wy­daw­cy
na­sze­go mie­sięcz­ni­ka

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my na­szych Czy­tel­ni­ków o śmier­ci współ­za­ło­ży­cie­la „Wy­cho­waw­cy”, inż. An­to­nie­go Zię­by. Wspól­nie z Dusz­pa­ster­stwem Na­uczy­cie­li OSTO­JA z No­wej Hu­ty, 25 lat te­mu za­ini­cjo­wał On po­wsta­nie na­sze­go cza­so­pi­sma. Je­go nie­zwy­kłe wie­lo­let­nie za­an­ga­żo­wa­nie w spra­wę obro­ny ży­cia czło­wie­ka zo­sta­ło pod­kre­ślo­ne w li­stach kon­do­len­cyj­nych Pre­zy­den­ta RP An­drze­ja Du­dy i Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ab­pa Sta­ni­sła­wa Gą­dec­kie­go.

Re­dak­cja

List kon­do­len­cyj­ny na­de­sła­ny przez Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej dr An­drze­ja Du­dę

Uczest­ni­cy
uro­czy­sto­ści po­grze­bo­wych
śp. An­to­nie­go Zię­by
w Kra­ko­wie
Wiel­ce Sza­now­na Ro­dzi­no!
Sza­now­ni Pań­stwo!

Z wiel­kim ża­lem że­gnam dzi­siaj śp. dok­to­ra in­ży­nie­ra An­to­nie­go Zię­bę. Łą­czę się w bó­lu i mo­dli­tew­nym sku­pie­niu z Je­go bli­ski­mi i przy­ja­ciół­mi. Ser­decz­ne kon­do­len­cje kie­ru­ję rów­nież do ty­się­cy dzia­ła­czy ru­chu na rzecz obro­ny ży­cia w kra­ju i na świe­cie – któ­rych Zmar­ły od dzie­się­cio­le­ci in­spi­ro­wał, mo­ty­wo­wał oraz umac­niał w prze­ko­na­niu, że to, cze­mu się po­świę­ca­ją, ma głę­bo­ki sens nie tyl­ko w wy­mia­rze etycz­nym i re­li­gij­nym, ale też w kon­tek­ście war­to­ści, któ­re bu­du­ją na­szą cy­wi­li­za­cję.

Śp. An­to­ni Zię­ba, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie in­ży­nie­rii lą­do­wej, uczo­ny i na­uczy­ciel aka­de­mic­ki, speł­niał się też w ro­li pu­bli­cy­sty, dzien­ni­ka­rza, re­dak­to­ra kil­ku cza­so­pism i roz­gło­śni ka­to­lic­kich. Ta­lent or­ga­ni­za­tor­ski i umie­jęt­ność bu­do­wa­nia wię­zi mię­dzy­ludz­kich czy­ni­ły z nie­go wspa­nia­łe­go spo­łecz­ni­ka. Ja­ko wi­ce­pre­zes Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy trosz­czył się o kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie ko­lej­nych ge­ne­ra­cji lu­dzi me­diów, któ­rzy w swo­jej pra­cy na rów­ni z re­gu­ła­mi pro­fe­sjo­na­li­zmu kie­ru­ją się wska­za­nia­mi De­ka­lo­gu. Przede wszyst­kim jed­nak Zmar­ły za­pi­sał się w na­szej pa­mię­ci ja­ko je­den z li­de­rów ru­chu pro-li­fe w Pol­sce. Wo­kół tej spra­wy sta­rał się mo­bi­li­zo­wać au­to­ry­te­ty na­uko­we, ośrod­ki opi­nio­twór­cze oraz naj­szer­sze krę­gi spo­łe­czeń­stwa. Był współ­za­ło­ży­cie­lem, jesz­cze w ro­ku 1980, Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci. Przez wie­le lat peł­nił funk­cję pre­ze­sa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i wi­ce­pre­ze­sa Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia. To rów­nież dzię­ki Je­go ener­gii i de­ter­mi­na­cji po­wsta­ła ini­cja­ty­wa Świa­to­wej Kru­cja­ty Mo­dli­twy w in­ten­cji obro­ny ży­cia czło­wie­ka – World Pray­er for Li­fe.

Świą­ty­nia, w któ­rej od­pra­wio­na zo­sta­nie msza świę­ta po­grze­bo­wa w in­ten­cji śp. An­to­nie­go Zię­by, no­si we­zwa­nie Mat­ki Bo­żej Zwy­cię­skiej. To krze­pią­cy znak na­dziei. Stu­diu­jąc hi­sto­rię XXXXI wie­ku, przy­szłe po­ko­le­nia bę­dą czy­tać o zdu­mie­wa­ją­cych i prze­ra­ża­ją­cych ak­tach po­gar­dy dla fun­da­men­tal­nej war­to­ści, ja­ką jest ży­cie czło­wie­ka. Ale też z po­dzi­wem bę­dą chło­nąć wie­dzę o naj­ak­tyw­niej­szych obroń­cach tej war­to­ści. O lu­dziach ta­kich, jak śp. dok­tor An­to­ni Zię­ba — wiel­ko­dusz­nych, pra­wych, od­waż­nych i wy­trwa­łych.

Cześć Je­go pa­mię­ci!

Ro­dzi­nę, wszyst­kich bli­skich, przy­ja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków śp. An­to­nie­go Zię­by pro­szę o przy­ję­cie z ser­ca pły­ną­cych wy­ra­zów współ­czu­cia.

Z wy­ra­za­mi sza­cun­ku

An­drzej Du­da
Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej
War­sza­wa, 8 ma­ja 2018 ro­ku

List kon­do­len­cyj­ny JE ks. abp. Sta­ni­sła­wa Gą­dec­kie­go w imie­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski

Eks­ce­len­cjo,
Naj­do­stoj­niej­szy Księ­że Ar­cy­bi­sku­pie Me­tro­po­li­to Kra­kow­ski,
Dro­ga Ro­dzi­no,
Dro­dzy krew­ni i przy­ja­cie­le Zmar­łe­go!

Ze smut­kiem, ale i w du­chu chrze­ści­jań­skiej na­dziei przy­ją­łem in­for­ma­cję o śmier­ci ś.p. Pa­na In­ży­nie­ra An­to­nie­go Zię­by – pre­ze­sa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia Na­sza Przy­szłość oraz wi­ce­pre­ze­sa Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia, uho­no­ro­wa­ne­go wie­lo­ma od­zna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi i ko­ściel­ny­mi, w tym pa­pie­skim me­da­lem Pro Ec­c­le­sia et Pon­ti­fi­ce.

W imie­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski skła­dam wy­ra­zy współ­czu­cia ro­dzi­nie, bli­skim, przy­ja­cio­łom i tym wszyst­kim, któ­rych do­tknę­ło je­go odej­ście.

Ko­ściół w Pol­sce wy­ra­ża dziś wdzięcz­ność wo­bec Bo­ga za ży­cie ś.p. An­to­nie­go, któ­re by­ło nie­ustan­nym po­szu­ki­wa­niem i wy­peł­nia­niem wo­li Bo­żej. Re­ali­zo­wa­ło się to mię­dzy in­ny­mi po­przez obro­nę ży­cia naj­słab­szych, czy­li dzie­ci po­czę­tych, a jesz­cze nie­na­ro­dzo­nych, po­przez pro­mo­wa­nie kul­tu­ry ży­cia oraz pro­mo­wa­nie sza­cun­ku wo­bec czło­wie­ka w każ­dej fa­zie je­go roz­wo­ju.
Ś.p. Zmar­ły był gło­sem tych, któ­rzy nie po­tra­fią jesz­cze mó­wić; su­mie­niem tych, któ­rych su­mie­nia prze­sta­ły być straż­ni­ka­mi każ­de­go ży­cia ludz­kie­go; był świad­kiem Ewan­ge­lii ży­cia wo­bec tych, któ­rzy – bar­dziej niż świa­tło i ży­cie – umi­ło­wa­li ciem­ność i śmierć. Tyl­ko Bóg sam wie ile tru­du, ile po­świę­ce­nia, ile mi­ło­ści wło­żył w re­ali­za­cję tej mi­sji. Tyl­ko Bóg sam wie ile prze­ciw­no­ści, ile nie­prze­spa­nych no­cy, ile upo­ko­rzeń kosz­to­wa­ła go wier­ność ewan­ge­licz­ne­mu prze­sła­niu.

To wszyst­ko spra­wia, że o ś.p. An­to­nim Zię­bie mo­że­my po­wie­dzieć ja­ko o jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych obroń­ców ży­cia osób nie­na­ro­dzo­nych i pro­mo­to­rów kul­tu­ry ży­cia w po­wo­jen­nej hi­sto­rii Ko­ścio­ła w Pol­sce.

Ufa­my, że ten, któ­ry jest Po­cząt­kiem i Koń­cem, Al­fą i Ome­gą, Pa­nem ży­cia i Ży­ciem sa­mym przy­jął ś.p. An­to­nie­go do swo­jej chwa­ły.

W smut­ku i w mo­dli­twie,

+ Sta­ni­sław Gą­dec­ki
Ar­cy­bi­skup Me­tro­po­li­ta Po­znań­ski
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Eu­ro­py (CCEE)

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Te­re­sa Król, Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Kim był śp. An­to­ni Zię­ba?
 • Jo­lan­ta Do­brzyń­ska
  Edu­ka­cyj­ny dryf
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Jak oce­niać?
 • Łu­kasz Mró­zek
  Pięć stra­te­gii oce­nia­nia kształ­tu­ją­ce­go
 • Ewa Ko­siń­ska
  Roz­mo­wy przy gril­lu
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ku war­to­ściom
 • Ma­ria Ma­de­jo­wa
  Kon­tro­la wy­pra­co­wań i na­rzę­dzia oce­nia­nia
 • Da­nu­ta Bu­la
  Od oce­nia­nia do re­cen­zo­wa­nia
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Oce­nia­nie kształ­tu­ją­ce, któ­re po­ma­ga się uczyć
 • Gra­ży­na Cze­czot
  Sku­tecz­ność wy­cho­waw­cza na­gra­dza­nia
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Oce­nia­nie kształ­tu­ją­ce (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ka­zi­mierz Pie­trasz­ko
  Me­to­da oce­nia­nia cząst­ko­we­go
 • Ka­ta­rzy­na Mi­lew­ska
  Oce­nia­nie (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ewa Afte­ni-Zdrza­lik
  Pro­jekt oce­ny ucznia
 • Re­na­ta Gry­nie­wicz
  Kry­te­ria oce­ny z re­li­gii
 • An­na Żoł­nier­czyk
  Ma­te­ma­tycz­ne (punk­to­we) oce­nia­nie za­cho­wa­nia

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.