06/2017 Dia­log w wy­cho­wa­niu

okladka_06-2017

Tem­po ży­cia spra­wia, że bra­ku­je nam cza­su na spo­tka­nia, roz­mo­wę, na pro­wa­dze­nie dia­lo­gu, któ­ry od­gry­wa szcze­gól­ną ro­lę w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich. Dia­log po­ma­ga w od­kry­wa­niu sie­bie, wza­jem­nym po­zna­niu, do­cho­dze­niu do uzgod­nień, któ­re po­win­ny być prze­strze­ga­ne przez wszyst­kie stro­ny. Dia­log wy­ma­ga wspól­nej płasz­czy­zny po­ro­zu­mie­nia, umie­jęt­no­ści roz­mo­wy i słu­cha­nia, zro­zu­mie­nia róż­nych punk­tów wi­dze­nia da­ne­go pro­ble­mu. Po­trzeb­ny jest czas na uważ­ne, ak­tyw­ne słu­cha­nie, nie­zbęd­ne jest po­czu­cie po­ro­zu­mie­nia i otwar­to­ści, sza­cu­nek i życz­li­wość wo­bec sie­bie.

Po­sta­wa dia­lo­gu umoż­li­wia pro­ces wy­cho­wa­nia i sa­mo­wy­cho­wa­nia, uczy mi­ło­ści i sza­cun­ku do dru­gie­go czło­wie­ka. Je­że­li dzie­ci i mło­dzież trak­tu­je­my z życz­li­wo­ścią, to z więk­szą otwar­to­ścią mó­wią oni o od­czu­ciach i prze­ży­ciach, są bar­dziej od­po­wie­dzial­ni i sa­mo­dziel­ni, osią­ga­ją lep­sze wy­ni­ki w kształ­ce­niu. Ak­tyw­ne słu­cha­nie po­bu­dza do my­śle­nia, zwięk­sza za­in­te­re­so­wa­nie roz­ma­wia­ją­cych i po­ma­ga w pod­ję­ciu wła­ści­wych de­cy­zji. Wy­słu­cha­nie ze zro­zu­mie­niem wy­zwa­la otwar­tość, prze­ko­na­nie, że za­wsze moż­na być so­bą. Po­sta­wa dia­lo­gu po­pra­wia re­la­cje z dru­gi­mi, po­zwa­la od­kryć wła­sne ogra­ni­cze­nia, uka­zu­je kie­ru­nek po­trzeb­nych zmian.

Ak­tyw­ne uczest­nic­two w dia­lo­gu roz­wi­ja zdol­ność do od­po­wie­dzial­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji i ma szcze­gól­ne zna­cze­nie w pro­ce­sie wy­cho­waw­czym.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Da­nu­ta Bu­la
  Pe­da­go­gi­ka dia­lo­gu ks. prof. Ja­nu­sza Tar­now­skie­go
 • Elż­bie­ta Wój­cik
  Ko­mu­ni­ka­cja w ro­dzi­nie
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Aby sło­wo nas pro­wa­dzi­ło…
 • Łu­kasz Mró­zek
  War­to roz­ma­wiać…
 • Bar­ba­ra Trzos
  Oj­ciec ubo­gich i nę­dza­rzy
 • Bo­że­na We­ber
  Po­mię­dzy sztu­ką a świę­to­ścią. Rok Świę­te­go Bra­ta Al­ber­ta
 • Ro­ma­na Cynk
  Wier­sze
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Sło­wa, któ­re strą­ca­ją w nie­byt
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Dia­log w wy­cho­wa­niu
 • Ali­cja Ja­niak
  In­te­gral­ność roz­wo­ju dziec­ka w teo­rii i prak­ty­ce kor­cza­kow­skiej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Trzy kro­ki
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Mój ta­lent mo­im bo­gac­twem. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Świa­dec­two i ta­len­ty
 • Bar­ba­ra Char­czuk
  Bu­do­wa­nie wię­zi z dziec­kiem. Sce­na­riusz na spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi
 • An­na Gó­rec­ka
  Ro­la dia­lo­gu we współ­cze­snym świe­cie. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej lub lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go dla kla­sy VI
 • Elż­bie­ta Cie­mię­ga
  Wzra­sta­nie w war­to­ściach na­ro­do­wych i chrze­ści­jań­skich. Pro­gram lek­cji wy­cho­waw­czych dla szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej lub III kla­sy gim­na­zjum

Okład­ka fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.