06/2017 Dialog w wychowaniu

okladka_06-2017

Tempo życia sprawia, że brakuje nam czasu na spotkania, rozmowę, na prowadzenie dialogu, który odgrywa szczególną rolę w relacjach międzyludzkich. Dialog pomaga w odkrywaniu siebie, wzajemnym poznaniu, dochodzeniu do uzgodnień, które powinny być przestrzegane przez wszystkie strony. Dialog wymaga wspólnej płaszczyzny porozumienia, umiejętności rozmowy i słuchania, zrozumienia różnych punktów widzenia danego problemu. Potrzebny jest czas na uważne, aktywne słuchanie, niezbędne jest poczucie porozumienia i otwartości, szacunek i życzliwość wobec siebie.

Postawa dialogu umożliwia proces wychowania i samowychowania, uczy miłości i szacunku do drugiego człowieka. Jeżeli dzieci i młodzież traktujemy z życzliwością, to z większą otwartością mówią oni o odczuciach i przeżyciach, są bardziej odpowiedzialni i samodzielni, osiągają lepsze wyniki w kształceniu. Aktywne słuchanie pobudza do myślenia, zwiększa zainteresowanie rozmawiających i pomaga w podjęciu właściwych decyzji. Wysłuchanie ze zrozumieniem wyzwala otwartość, przekonanie, że zawsze można być sobą. Postawa dialogu poprawia relacje z drugimi, pozwala odkryć własne ograniczenia, ukazuje kierunek potrzebnych zmian.

Aktywne uczestnictwo w dialogu rozwija zdolność do odpowiedzialnego podejmowania decyzji i ma szczególne znaczenie w procesie wychowawczym.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 06-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Danuta Bula
  Pedagogika dialogu ks. prof. Janusza Tarnowskiego
 • Elżbieta Wójcik
  Komunikacja w rodzinie
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Aby słowo nas prowadziło…
 • Łukasz Mrózek
  Warto rozmawiać…
 • Barbara Trzos
  Ojciec ubogich i nędzarzy
 • Bożena Weber
  Pomiędzy sztuką a świętością. Rok Świętego Brata Alberta
 • Romana Cynk
  Wiersze
 • Katarzyna Padło
  Słowa, które strącają w niebyt
 • Ewa Gałązka
  Dialog w wychowaniu
 • Alicja Janiak
  Integralność rozwoju dziecka w teorii i praktyce korczakowskiej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Trzy kroki
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Mój talent moim bogactwem. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Małgorzata Sasin
  Świadectwo i talenty
 • Barbara Charczuk
  Budowanie więzi z dzieckiem. Scenariusz na spotkania z rodzicami
 • Anna Górecka
  Rola dialogu we współczesnym świecie. Scenariusz lekcji wychowawczej lub lekcji języka polskiego dla klasy VI
 • Elżbieta Ciemięga
  Wzrastanie w wartościach narodowych i chrześcijańskich. Program lekcji wychowawczych dla szkoły ponadgimnazjalnej lub III klasy gimnazjum

Okładka fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.