06/2016 Na­sto­lat­ki pod pre­sją

okladka_06-2016Doj­rze­wa­nie to okres trud­ny, przez któ­ry każ­dy mu­si przejść. Bez­tro­ski okres dzie­ciń­stwa od­cho­dzi w prze­szłość, a roz­po­czy­na się sa­mo­dziel­ne my­śle­nie i dzia­ła­nie, po­więk­sza­nie za­kre­su od­po­wie­dzial­no­ści, usta­la­nie swej toż­sa­mo­ści, hie­rar­chii war­to­ści. Po­ja­wia­ją się no­we po­trze­by, pla­ny, ma­rze­nia, oraz chęć bu­rze­nia te­go co sta­re i bu­do­wa­nia rze­czy no­wych. Ten okres ce­chu­je z jed­nej stro­ny brak do­sta­tecz­nej wie­dzy i do­świad­cze­nia, a z dru­giej po­goń za przy­jem­no­ścią, suk­ce­sem, dą­że­nie do wy­róż­nie­nia się wśród ró­wie­śni­ków. Współ­cze­sny świat spra­wia, że mło­dzi lu­dzie ży­ją w ogrom­nym po­mie­sza­niu po­jęć. Por­no­gra­fia i sek­su­al­ność se­pa­ru­ją od mał­żeń­stwa i wier­no­ści, a po­żą­da­nie utoż­sa­mia się czę­sto z mi­ło­ścią. Mło­dzi ży­ją złu­dze­nia­mi, któ­re pro­po­nu­je obec­na po­pkul­tu­ra.

Współ­cze­sne pro­ble­my i za­gro­że­nia mło­dzie­ży oraz spo­so­by ich zwal­cza­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia by­ły te­ma­tem kon­fe­ren­cji „Na­sto­lat­ki 2.0. Sek­spre­sja”, któ­ra od­by­ła się w Kra­ko­wie w kwiet­niu br. W tym wy­da­niu „Wy­cho­waw­cy” pu­bli­ku­je­my wy­stą­pie­nia pre­le­gen­tów. Dzię­ku­je­my im za udo­stęp­nie­nie re­fe­ra­tów. Ma­my na­dzie­ję, że ich do­świad­cze­nie i do­ro­bek na­uko­wy oka­żą się po­moc­ne dla na­szych Czy­tel­ni­ków.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Ka­mil Go­łusz­ka
  Zdro­we cia­ło, zdro­we emo­cje
 • An­na Ku­char­ska-Zyg­munt
  Bu­do­wa­nie wię­zi
 • Ewa Stań­czak-Ma­ry­niak
  Już nie dziec­ko, jesz­cze nie do­ro­sły
 • Agniesz­ka Bo­is­se
  Im brzy­dziej, tym ład­niej
 • Piotr T. No­wa­kow­ski
  Mło­dzi, me­dia i seks
 • Mar­ta Pruc­nal-Wój­cik
  Za­cho­wa­nia sek­su­al­ne uczniów w szko­le. Po­moc dla na­uczy­cie­la
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Na­sto­la­tek na wo­jen­nej ścież­ce
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O Ani i jej ser­cu
 • Ur­szu­la Bo­że­na Ocha­ła
  Płcio­wość w ży­ciu czło­wie­ka
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Doj­rze­wa­nie do za­wo­du
 • Łu­kasz Mró­zek
  Sa­mo­bój­stwo ja­ko na­stęp­stwo bra­ku zro­zu­mie­nia
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Uciecz­ka od rze­czy­wi­sto­ści
 • Do­ro­ta Kor­nas-Bie­la
  Mit o nie­szko­dli­wo­ści por­no­gra­fii
 • Te­re­sa Król
  Na­łóg, czy­li o por­no­gra­fii. Kon­spekt lek­cji dla kla­sy III gim­na­zjum lub uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.