06/2016 Nastolatki pod presją

okladka_06-2016Dojrzewanie to okres trudny, przez który każdy musi przejść. Beztroski okres dzie­ciń­stwa od­cho­dzi w prze­szłość, a roz­po­czyna się sa­mo­dzielne my­śle­nie i dzia­ła­nie, po­więk­sza­nie za­kresu od­po­wie­dzial­no­ści, usta­la­nie swej toż­sa­mo­ści, hie­rar­chii war­to­ści. Pojawiają się nowe po­trzeby, plany, ma­rze­nia, oraz chęć bu­rze­nia tego co stare i bu­do­wa­nia rze­czy no­wych. Ten okres ce­chuje z jed­nej strony brak do­sta­tecz­nej wie­dzy i do­świad­cze­nia, a z dru­giej po­goń za przy­jem­no­ścią, suk­ce­sem, dą­że­nie do wy­róż­nie­nia się wśród ró­wie­śni­ków. Współczesny świat spra­wia, że mło­dzi lu­dzie żyją w ogrom­nym po­mie­sza­niu po­jęć. Pornografia i sek­su­al­ność se­pa­rują od mał­żeń­stwa i wier­no­ści, a po­żą­da­nie utoż­sa­mia się czę­sto z mi­ło­ścią. Młodzi żyją złu­dze­niami, które pro­po­nuje obecna po­pkul­tura.

Współczesne pro­blemy i za­gro­że­nia mło­dzieży oraz spo­soby ich zwal­cza­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia były te­ma­tem kon­fe­ren­cji „Nastolatki 2.0. Sekspresja”, która od­była się w Krakowie w kwiet­niu br. W tym wy­da­niu „Wychowawcy” pu­bli­ku­jemy wy­stą­pie­nia pre­le­gen­tów. Dziękujemy im za udo­stęp­nie­nie re­fe­ra­tów. Mamy na­dzieję, że ich do­świad­cze­nie i do­ro­bek na­ukowy okażą się po­mocne dla na­szych Czytelników.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Kamil Gołuszka
  Zdrowe ciało, zdrowe emo­cje
 • Anna Kucharska-Zygmunt
  Budowanie więzi
 • Ewa Stańczak-Maryniak
  Już nie dziecko, jesz­cze nie do­ro­sły
 • Agnieszka Boisse
  Im brzy­dziej, tym ład­niej
 • Piotr T. Nowakowski
  Młodzi, me­dia i seks
 • Marta Prucnal-Wójcik
  Zachowania sek­su­alne uczniów w szkole. Pomoc dla na­uczy­ciela
 • Ewa Gałązka
  Nastolatek na wo­jen­nej ścieżce
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O Ani i jej sercu
 • Urszula Bożena Ochała
  Płciowość w ży­ciu czło­wieka
 • Ilona Gołębiewska
  Dojrzewanie do za­wodu
 • Łukasz Mrózek
  Samobójstwo jako na­stęp­stwo braku zro­zu­mie­nia
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ucieczka od rze­czy­wi­sto­ści
 • Dorota Kornas-Biela
  Mit o nie­szko­dli­wo­ści por­no­gra­fii
 • Teresa Król
  Nałóg, czyli o por­no­gra­fii. Konspekt lek­cji dla klasy III gim­na­zjum lub uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.