06/2015 Per­spek­ty­wy mło­dzie­ży

okladka_06-2015

Wzrost ku doj­rza­ło­ści do­ko­nu­je się eta­pa­mi i trwa dłu­go. Od ja­ko­ści wy­kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia za­le­ży sens i war­tość ży­cia mło­dych oraz zmia­ny za­cho­dzą­ce wo­kół nas i w świe­cie. Za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go za­chę­ca do re­flek­sji nad sku­tecz­no­ścią kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży.

Rok szkol­ny to dla uczniów czas po­zna­wa­nia swo­ich moż­li­wo­ści, czas ak­tyw­no­ści i roz­wo­ju sa­mo­dziel­no­ści, kształ­to­wa­nia ży­cio­wych aspi­ra­cji. To przy­go­to­wy­wa­nie mło­de­go czło­wie­ka do usta­wicz­ne­go kształ­ce­nia, do sa­mo­do­sko­na­le­nia, do zgod­ne­go współ­ży­cia i współ­dzia­ła­nia z in­ny­mi. Dla­te­go ana­li­zu­je się prze­by­tą dro­gę oraz oce­nia re­zul­ta­ty kształ­ce­nia fi­zycz­ne­go, umy­sło­we­go, du­cho­we­go, oce­ny koń­co­we, wy­ni­ki eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych, wy­ni­ki ma­tur, po­rów­nu­je się wskaź­ni­ki EWD. Czy uczeń koń­czą­cy da­ny typ kształ­ce­nia prze­cho­dzi na ko­lej­ny etap do­brze przy­go­to­wa­ny? Czy po skoń­cze­niu szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej wcho­dzi w do­ro­słość ja­ko oso­ba od­po­wie­dzial­na i doj­rza­ła? Mło­dzi lu­dzie po­trze­bu­ją au­to­ry­te­tów i ja­snych za­sad. Cze­ka­ją na dro­go­wska­zy i do­ro­słych prze­wod­ni­ków, któ­rzy po­mo­gą im wy­ra­zić to, co w nich jest naj­lep­sze. Naj­wła­ściw­szym prze­wod­ni­kiem jest ro­dzic, na­uczy­ciel- wy­cho­waw­ca, któ­ry ży­je zgod­nie z war­to­ścia­mi prze­ka­zy­wa­ny­mi dzie­ciom, jest czło­wie­kiem życz­li­wym i au­ten­tycz­nym. Cho­dzi o to, aby w cza­sie na­uki trosz­czyć się o opty­mal­ny roz­wój oso­bo­wo­ści wy­cho­wan­ka, opty­mal­ne uspo­łecz­nie­nie i je­go ak­tyw­ność twór­czą.

Co ro­ku ty­sią­ce mło­dych lu­dzi koń­czy szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne i stu­dia wyż­sze. For­mal­nie speł­nia­ją wa­run­ki, aby się usa­mo­dziel­nić, pod­jąć pra­cę, re­ali­zo­wać swo­je po­wo­ła­nie. Jed­nak ma­ją oni trud­no­ści ze zna­le­zie­niem pra­cy, nie wi­dzą re­al­nych per­spek­tyw, nie ma­ją po­my­słu na to, co zro­bić ze swo­im ży­ciem. Po­trzeb­ne jest ści­ślej­sze po­wią­za­nie kształ­ce­nia z ryn­kiem pra­cy, aby zmniej­szyć bez­ro­bo­cie wśród mło­dych, ko­niecz­ne są no­we ure­gu­lo­wa­nia praw­ne, uła­twia­ją­ce start za­wo­do­wy ab­sol­wen­tów szkół. Trze­ba za­trzy­mać mło­dych lu­dzi w kra­ju, stwa­rza­jąc im lep­sze wa­run­ki re­ali­za­cji aspi­ra­cji za­wo­do­wych i ży­cio­wych.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ka­ta­rzy­na Do­bro­chow­ska-Ło­puch
  Mło­dzież cza­sów prze­mian spo­łecz­nych
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wi­dzi­mi­się
 • Ur­szu­la So­liń­ska
  Czyn­ni­ki kształ­tu­ją­ce aspi­ra­cje ży­cio­we mło­dzie­ży
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Aspi­ra­cje. (Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Agniesz­ka Na­dzie­ja-Ma­ziarz
  Oso­bo­wość a przy­sto­so­wa­nie spo­łecz­ne mło­dzie­ży
 • Oprac. ADA­MED Smar­tUP
  Ży­cio­we dy­le­ma­ty ma­tu­rzy­sty
 • Da­niel Bu­cho­wiec­ki
  Mło­dzi o mło­dych
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Por­tret współ­cze­sne­go na­sto­lat­ka
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  W świe­cie do­bra i pięk­na. Wy­wiad z Agniesz­ką i Szy­mo­nem Grze­la­ka­mi
 • Mał­go­rza­ta Mróz
  Jak wspo­ma­gać roz­wój dziec­ka zdol­ne­go?
 • Ar­tur Men­dra­la
  Klucz do ka­rie­ry
 • Mał­go­rza­ta Żmu­da
  Uczyć żyć
 • Da­nu­ta Bu­la
  Cze­go pra­gną dzie­ci?
 • Wan­da Ter­lec­ka
  Pro­ce­du­ra in vi­tro
 • An­na Pa­sio­wiec
  Czas two­im sprzy­mie­rzeń­cem. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów gim­na­zjum
 • Elż­bie­ta Gut
  Ko­le­żeń­stwo a przy­jaźń. Kon­spekt za­jęć wy­cho­waw­czych w kla­sie V szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Re­na­ta Ka­nia
  Na­sze uczu­cia i emo­cje. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • An­na Fi­glus
  Po­emat mo­ra­li­sty (mo­no­dram)

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.