06/2015 Perspektywy młodzieży

okladka_06-2015

Wzrost ku dojrzałości dokonuje się etapami i trwa długo. Od jakości wykształcenia i wychowania zależy sens i wartość życia młodych oraz zmiany zachodzące wokół nas i w świecie. Zakończenie roku szkolnego zachęca do refleksji nad skutecznością kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Rok szkolny to dla uczniów czas poznawania swoich możliwości, czas aktywności i rozwoju samodzielności, kształtowania życiowych aspiracji. To przygotowywanie młodego człowieka do ustawicznego kształcenia, do samodoskonalenia, do zgodnego współżycia i współdziałania z innymi. Dlatego analizuje się przebytą drogę oraz ocenia rezultaty kształcenia fizycznego, umysłowego, duchowego, oceny końcowe, wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki matur, porównuje się wskaźniki EWD. Czy uczeń kończący dany typ kształcenia przechodzi na kolejny etap dobrze przygotowany? Czy po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej wchodzi w dorosłość jako osoba odpowiedzialna i dojrzała? Młodzi ludzie potrzebują autorytetów i jasnych zasad. Czekają na drogowskazy i dorosłych przewodników, którzy pomogą im wyrazić to, co w nich jest najlepsze. Najwłaściwszym przewodnikiem jest rodzic, nauczyciel- wychowawca, który żyje zgodnie z wartościami przekazywanymi dzieciom, jest człowiekiem życzliwym i autentycznym. Chodzi o to, aby w czasie nauki troszczyć się o optymalny rozwój osobowości wychowanka, optymalne uspołecznienie i jego aktywność twórczą.

Co roku tysiące młodych ludzi kończy szkoły ponadgimnazjalne i studia wyższe. Formalnie spełniają warunki, aby się usamodzielnić, podjąć pracę, realizować swoje powołanie. Jednak mają oni trudności ze znalezieniem pracy, nie widzą realnych perspektyw, nie mają pomysłu na to, co zrobić ze swoim życiem. Potrzebne jest ściślejsze powiązanie kształcenia z rynkiem pracy, aby zmniejszyć bezrobocie wśród młodych, konieczne są nowe uregulowania prawne, ułatwiające start zawodowy absolwentów szkół. Trzeba zatrzymać młodych ludzi w kraju, stwarzając im lepsze warunki realizacji aspiracji zawodowych i życiowych.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 06-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Katarzyna Dobrochowska-Łopuch
  Młodzież czasów przemian społecznych
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Widzimisię
 • Urszula Solińska
  Czynniki kształtujące aspiracje życiowe młodzieży
 • Elżbieta Trojan
  Aspiracje. (Bibliografia w wyborze)
 • Agnieszka Nadzieja-Maziarz
  Osobowość a przystosowanie społeczne młodzieży
 • Oprac. ADAMED SmartUP
  Życiowe dylematy maturzysty
 • Daniel Buchowiecki
  Młodzi o młodych
 • ks. Marek Dziewiecki
  Portret współczesnego nastolatka
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  W świecie dobra i piękna. Wywiad z Agnieszką i Szymonem Grzelakami
 • Małgorzata Mróz
  Jak wspomagać rozwój dziecka zdolnego?
 • Artur Mendrala
  Klucz do kariery
 • Małgorzata Żmuda
  Uczyć żyć
 • Danuta Bula
  Czego pragną dzieci?
 • Wanda Terlecka
  Procedura in vitro
 • Anna Pasiowiec
  Czas twoim sprzymierzeńcem. Konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum
 • Elżbieta Gut
  Koleżeństwo a przyjaźń. Konspekt zajęć wychowawczych w klasie V szkoły podstawowej
 • Renata Kania
  Nasze uczucia i emocje. Konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej
 • Anna Figlus
  Poemat moralisty (monodram)

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.