06/2014 Progi edukacyjne

okladka_06-2014

Uczeń w trak­cie kształ­ce­nia musi przejść wiele pro­gów edu­ka­cyj­nych. Pokonywanie ich przy­nie­sie wię­cej do­brego niż złego, gdy uczeń na po­przed­nim eta­pie na­bę­dzie wiele po­zy­tyw­nych zmian roz­wo­jo­wych, cech ad­ap­ta­cyj­nych, wia­do­mo­ści, umie­jęt­no­ści oraz kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji prze­wi­dzia­nych dla ko­lej­nego etapu kształ­ce­nia. Ułatwią one do­bry start w no­wej kla­sie, no­wej szkole, po­zwolą na ła­godne prze­cho­dze­nie z jed­nego etapu na­ucza­nia do dru­giego. To przej­ście winno być ła­twe, bez­pieczne, da­jące szansę na roz­wój.

Pokonywanie pro­gów edu­ka­cyj­nych za­leży od doj­rza­ło­ści szkol­nej, emo­cjo­nal­nej, in­te­lek­tu­al­nej, od sa­mo­dziel­no­ści i sys­te­ma­tycz­no­ści dziecka. Dziecko 6–7, let­nie z ra­do­ścią idzie do szkoły, ma­jąc duże moż­li­wo­ści szyb­kiego roz­woju. Pierwsze lata na­uki de­cy­dują o suk­ce­sie ca­łej edu­ka­cji ucznia. W na­szych szko­łach edu­ka­cja wcze­snosz­kolna jest przy­ja­znym i naj­bez­piecz­niej­szym śro­do­wi­skiem dla ucznia, jest so­lid­nym fun­da­men­tem dal­szego kształ­ce­nia. Uczeń klasy IV musi przy­sto­so­wać się do wielu no­wych wy­ma­gań: na­ucza­nia przed­mio­to­wego, ko­rzy­sta­nia z no­wych pod­ręcz­ni­ków, no­wego sys­temu oce­nia­nia, no­wych na­uczy­cieli oraz zwięk­szo­nego ob­cią­że­nia na­uką. Przy do­brze pro­wa­dzo­nej pracy wychowawczo-dydaktycznej prze­kra­cza­nie tego progu nie spra­wia uczniom więk­szych trud­no­ści.

Podjęcie na­uki w gim­na­zjum wiąże się ze zmianą oto­cze­nia, zwięk­sze­niem wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych, pro­ble­mami ko­le­żeń­skimi, więk­szą ilo­ścią za­dań do­mo­wych oraz bra­kiem czasu wol­nego. Na tym eta­pie edu­ka­cyj­nym zde­cy­do­wa­nie wię­cej uwagi po­święca się dy­dak­tyce niż kwe­stiom wy­cho­waw­czym – jest to próg trudny do po­ko­na­nia. Gimnazja czę­sto są ne­ga­tyw­nie oce­niane w środ­kach spo­łecz­nego prze­kazu, jak i w obie­go­wych opi­niach, stąd ujaw­niają się lę­kowe re­ak­cje uczniów przed roz­po­czę­ciem w nich na­uki. Z ko­lei wy­bór szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej i przy­szłego za­wodu to za­da­nie trudne i od­po­wie­dzialne, ale mło­dzież w tym wieku jest bar­dziej doj­rzała, sa­mo­dzielna, ma spre­cy­zo­wane aspi­ra­cje edu­ka­cyjne, dużo wy­maga od sie­bie i od in­nych.

Łagodniejsze po­ko­ny­wa­nie pro­gów edu­ka­cyj­nych za­leży od do­brego przy­go­to­wa­nia uczniów do na­uki na ko­lej­nym po­zio­mie na­ucza­nia. Duże zna­cze­nie ma także współ­dzia­ła­nie na­uczy­cieli w ra­mach pracy opiekuńczo- -wy­cho­waw­czej oraz współ­praca nauczycieli-wychowawców z ro­dzi­cami.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Katarzyna Dobrochowska-Łopuch
  Szanse wy­boru dróg ży­cio­wych
 • Beata Teresa Sabat
  Rozwój dzieci sze­ścio­let­nich
 • ks. Marek Dziewiecki
  Sześciolatek w szkole
 • Gertruda Zając
  Pierwszoklasista w szkole
 • Eksperci ser­wisu Bazgroszyt.pl
  Czy Twoje dziecko jest go­towe do szkoły?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Szkolne progi i wy­zwa­nia
 • Agata Stypuła, Maria Rosiek
  Dziecko w kla­sie IV
 • Natalia Maria Ruman
  Między ro­zu­mem i emo­cjami a cia­łem
 • Urszula Walijewska
  Tyrania sek­su­ali­za­cji
 • Patrycja Kozera-Mikuła
  Gimnazjalista u progu do­ro­sło­ści
 • Dominika Dworakowska
  Uczeń szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej po­śród tek­stów kul­tury
 • Jadwiga Jawor-Baranowska
  Listy z przy­szło­ści
 • Alicja Smoczeńska, Małgorzata Półtorak
  Pokonujemy II i III próg szkolny
 • s. Felicyta (Lidia Świerz)
  Czas. Scenariusz na za­koń­cze­nie roku szkol­nego dla VI klasy szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjów

Okładka: fot. www.stockfreeimage.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.