06/2014 Pro­gi edu­ka­cyj­ne

okladka_06-2014

Uczeń w trak­cie kształ­ce­nia mu­si przejść wie­le pro­gów edu­ka­cyj­nych. Po­ko­ny­wa­nie ich przy­nie­sie wię­cej do­bre­go niż złe­go, gdy uczeń na po­przed­nim eta­pie na­bę­dzie wie­le po­zy­tyw­nych zmian roz­wo­jo­wych, cech ad­ap­ta­cyj­nych, wia­do­mo­ści, umie­jęt­no­ści oraz kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji prze­wi­dzia­nych dla ko­lej­ne­go eta­pu kształ­ce­nia. Uła­twią one do­bry start w no­wej kla­sie, no­wej szko­le, po­zwo­lą na ła­god­ne prze­cho­dze­nie z jed­ne­go eta­pu na­ucza­nia do dru­gie­go. To przej­ście win­no być ła­twe, bez­piecz­ne, da­ją­ce szan­sę na roz­wój.

Po­ko­ny­wa­nie pro­gów edu­ka­cyj­nych za­le­ży od doj­rza­ło­ści szkol­nej, emo­cjo­nal­nej, in­te­lek­tu­al­nej, od sa­mo­dziel­no­ści i sys­te­ma­tycz­no­ści dziec­ka. Dziec­ko 6–7, let­nie z ra­do­ścią idzie do szko­ły, ma­jąc du­że moż­li­wo­ści szyb­kie­go roz­wo­ju. Pierw­sze la­ta na­uki de­cy­du­ją o suk­ce­sie ca­łej edu­ka­cji ucznia. W na­szych szko­łach edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na jest przy­ja­znym i naj­bez­piecz­niej­szym śro­do­wi­skiem dla ucznia, jest so­lid­nym fun­da­men­tem dal­sze­go kształ­ce­nia. Uczeń kla­sy IV mu­si przy­sto­so­wać się do wie­lu no­wych wy­ma­gań: na­ucza­nia przed­mio­to­we­go, ko­rzy­sta­nia z no­wych pod­ręcz­ni­ków, no­we­go sys­te­mu oce­nia­nia, no­wych na­uczy­cie­li oraz zwięk­szo­ne­go ob­cią­że­nia na­uką. Przy do­brze pro­wa­dzo­nej pra­cy wy­cho­waw­czo-dy­dak­tycz­nej prze­kra­cza­nie te­go pro­gu nie spra­wia uczniom więk­szych trud­no­ści.

Pod­ję­cie na­uki w gim­na­zjum wią­że się ze zmia­ną oto­cze­nia, zwięk­sze­niem wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych, pro­ble­ma­mi ko­le­żeń­ski­mi, więk­szą ilo­ścią za­dań do­mo­wych oraz bra­kiem cza­su wol­ne­go. Na tym eta­pie edu­ka­cyj­nym zde­cy­do­wa­nie wię­cej uwa­gi po­świę­ca się dy­dak­ty­ce niż kwe­stiom wy­cho­waw­czym – jest to próg trud­ny do po­ko­na­nia. Gim­na­zja czę­sto są ne­ga­tyw­nie oce­nia­ne w środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, jak i w obie­go­wych opi­niach, stąd ujaw­nia­ją się lę­ko­we re­ak­cje uczniów przed roz­po­czę­ciem w nich na­uki. Z ko­lei wy­bór szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej i przy­szłe­go za­wo­du to za­da­nie trud­ne i od­po­wie­dzial­ne, ale mło­dzież w tym wie­ku jest bar­dziej doj­rza­ła, sa­mo­dziel­na, ma spre­cy­zo­wa­ne aspi­ra­cje edu­ka­cyj­ne, du­żo wy­ma­ga od sie­bie i od in­nych.

Ła­god­niej­sze po­ko­ny­wa­nie pro­gów edu­ka­cyj­nych za­le­ży od do­bre­go przy­go­to­wa­nia uczniów do na­uki na ko­lej­nym po­zio­mie na­ucza­nia. Du­że zna­cze­nie ma tak­że współ­dzia­ła­nie na­uczy­cie­li w ra­mach pra­cy opie­kuń­czo- -wy­cho­waw­czej oraz współ­pra­ca na­uczy­cie­li-wy­cho­waw­ców z ro­dzi­ca­mi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ka­ta­rzy­na Do­bro­chow­ska-Ło­puch
  Szan­se wy­bo­ru dróg ży­cio­wych
 • Be­ata Te­re­sa Sa­bat
  Roz­wój dzie­ci sze­ścio­let­nich
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Sze­ścio­la­tek w szko­le
 • Ger­tru­da Za­jąc
  Pierw­szo­kla­si­sta w szko­le
 • Eks­per­ci ser­wi­su Bazgroszyt.pl
  Czy Two­je dziec­ko jest go­to­we do szko­ły?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Szkol­ne pro­gi i wy­zwa­nia
 • Aga­ta Sty­pu­ła, Ma­ria Ro­siek
  Dziec­ko w kla­sie IV
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Mię­dzy ro­zu­mem i emo­cja­mi a cia­łem
 • Ur­szu­la Wa­li­jew­ska
  Ty­ra­nia sek­su­ali­za­cji
 • Pa­try­cja Ko­ze­ra-Mi­ku­ła
  Gim­na­zja­li­sta u pro­gu do­ro­sło­ści
 • Do­mi­ni­ka Dwo­ra­kow­ska
  Uczeń szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej po­śród tek­stów kul­tu­ry
 • Ja­dwi­ga Ja­wor-Ba­ra­now­ska
  Li­sty z przy­szło­ści
 • Ali­cja Smo­czeń­ska, Mał­go­rza­ta Pół­to­rak
  Po­ko­nu­je­my IIIII próg szkol­ny
 • s. Fe­li­cy­ta (Li­dia Świerz)
  Czas. Sce­na­riusz na za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go dla VI kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjów

Okład­ka: fot. www.stockfreeimage.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.