06/2011 Oj­co­stwo

okladka_06-2011Oj­ciec ma nie­zby­wal­ne pra­wo do opie­ki, wy­cho­wa­nia i kształ­ce­nia dzie­ci. Wy­peł­nia­nie tych oj­cow­skich po­win­no­ści jest nie­zbęd­ne dla har­mo­nij­ne­go roz­wo­ju dziec­ka. Oj­cow­ska obec­ność, mi­łość, au­to­ry­tet, od­po­wie­dzial­ność, za­in­te­re­so­wa­nie spra­wa­mi dziec­ka ma istot­ne zna­cze­nia dla je­go roz­wo­ju. Re­la­cje oj­ciec – syn, oj­ciec – cór­ka po­zwa­la­ją od­kryć swo­ją oso­bo­wość, od­mien­ność płci i ról peł­nio­nych w ży­ciu.

Oj­ciec wi­nien wspo­ma­gać roz­wój każ­dej oso­by w ro­dzi­nie, wpro­wa­dzać w świat war­to­ści ma­te­rial­nych i du­cho­wych, wy­zna­czać obo­wiąz­ki i uczyć ich speł­nia­nia, prze­strze­gać przed za­gro­że­nia­mi i nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, stwa­rzać wa­run­ki do usa­mo­dziel­nie­nia się w ży­ciu. Waż­ne jest za­spo­ka­ja­nie po­trzeb ma­te­rial­nych dzie­ci i ro­dzi­ny, ale za­bie­ga­nie o co­raz lep­sze wa­run­ki ży­cia nie mo­że pro­wa­dzić do nie­obec­no­ści oj­ca w do­mu, nie­wy­peł­nia­nia oj­cow­skie­go po­wo­ła­nia.

Trud­no być do­brym czło­wie­kiem, bar­dzo trud­no być do­brym mę­żem, naj­trud­niej być do­brym oj­cem’ (Norm Wa­ke­field). Do­bry ta­to to prze­cież nie tyl­ko ta­ki, któ­ry po pro­stu jest. Jed­nak wie­lu dzi­siej­szym męż­czy­znom trud­no jest od­na­leźć się w tej ro­li. I na­wet, je­śli męż­czy­zna chce speł­nić się ja­ko do­bry oj­ciec, to nie­rzad­ko nie wie, jak to zro­bić. Tym­cza­sem męż­czy­zna swo­ją sta­now­czo­ścią, kon­se­kwen­cją i si­łą ma po­móc mat­ce w tru­dzie wy­cho­wy­wa­nia dzie­ci, aby we­szły w do­ro­słe ży­cie z ba­ga­żem do­brych prze­żyć i wspo­mnień. Je­śli nie mo­że to być oj­ciec, niech bę­dzie dzia­dek, wu­jek, ktoś z ro­dzi­ny. Dziec­ko wy­cho­wa­ne je­dy­nie w ko­bie­cym świe­cie nie po­zna wszyst­kich aspek­tów czło­wie­czeń­stwa.

Po­trzeb­ni są oj­co­wie, któ­rzy ko­cha­ją, wpro­wa­dza­ją w świat rze­czy­wi­sty, uczą ro­ze­zna­nia w świe­cie re­al­nym i trud­nych wy­bo­rów, po­ka­zu­ją ide­ały i dro­gi pro­wa­dzą­ce do nich, prze­strze­ga­ją przed ułu­dą szczę­ścia lan­so­wa­ną przez mass me­dia, wy­cho­wu­ją do praw­dzi­wych war­to­ści. To oni ma­ją wpro­wa­dzać dzie­ci w obo­wiąz­ki, uczyć wy­trwa­ło­ści, kon­se­kwen­cji, od­po­wie­dzial­no­ści, być obec­ni w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia dzie­ci.

Nie­zbęd­na jest obec­ność oj­ca w ro­dzi­nie, do­bry kon­takt emo­cjo­nal­ny z dzieć­mi, czas dla nich, da­wa­nie przy­kła­du wła­snym ży­ciem i po­stę­po­wa­niem.

Trwa­łość i szczę­ście ro­dzi­ny, przy­szłość dzie­ci za­le­ży od po­sta­wy mę­ża i oj­ca.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ks. Ro­bert Nę­cek
  Być oj­cem
 • Mar­ta Bo­ro­wiec
  Mą­dre ko­cha­nie
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Hi­sto­ria me­go oj­ca
 • Sel­wa­na Szo­łek
  Od cze­go jest ta­to?
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Oj­ciec w ro­dzi­nie
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Doj­rza­ła mi­łość
 • Hen­ryk Wie­ja
  Moc bło­go­sła­wień­stwa oj­ca
 • Br. Ta­de­usz Ru­ciń­ski
  Na ob­raz i po­do­bień­stwo Bo­ga Oj­ca
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ro­la oj­ca w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Wie­sław Li­piec
  Do­ra­sta­ją­ce dzie­ci
 • Alek­san­dra Ko­zak
  Za­an­ga­żo­wa­ni ra­zem. Kon­spekt spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi
 • Ta­de­usz Puł­czyń­ski
  Je­stem oj­cem… (list)
 • Kry­sty­na Klu­zo­wa, Ja­ni­na Pa­lus, Ja­dwi­ga Wro­nicz
  Edu­ka­cja sek­su­al­na w Pol­sce na tle wy­bra­nych kra­jów Unii Eu­ro­pej­skiej
 • Kry­sty­na Le­wic­ka
  Szczę­śli­wą ro­dzi­ną sta­je­my się każ­de­go dnia. Sce­na­riusz za­jęć z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla kla­sy V szko­ły podst.
 • Da­nu­ta Ro­ga­ce­wicz
  Na­uczy­ciel­ska piel­grzym­ka

Okład­ka: fot. Edy­ta Giert­ner

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.