06/2011 Ojcostwo

okladka_06-2011Ojciec ma nie­zby­walne prawo do opieki, wy­cho­wa­nia i kształ­ce­nia dzieci. Wypełnianie tych oj­cow­skich po­win­no­ści jest nie­zbędne dla har­mo­nij­nego roz­woju dziecka. Ojcowska obec­ność, mi­łość, au­to­ry­tet, od­po­wie­dzial­ność, za­in­te­re­so­wa­nie spra­wami dziecka ma istotne zna­cze­nia dla jego roz­woju. Relacje oj­ciec – syn, oj­ciec – córka po­zwa­lają od­kryć swoją oso­bo­wość, od­mien­ność płci i ról peł­nio­nych w ży­ciu.

Ojciec wi­nien wspo­ma­gać roz­wój każ­dej osoby w ro­dzi­nie, wpro­wa­dzać w świat war­to­ści ma­te­rial­nych i du­cho­wych, wy­zna­czać obo­wiązki i uczyć ich speł­nia­nia, prze­strze­gać przed za­gro­że­niami i nie­bez­pie­czeń­stwami, stwa­rzać wa­runki do usa­mo­dziel­nie­nia się w ży­ciu. Ważne jest za­spo­ka­ja­nie po­trzeb ma­te­rial­nych dzieci i ro­dziny, ale za­bie­ga­nie o co­raz lep­sze wa­runki ży­cia nie może pro­wa­dzić do nie­obec­no­ści ojca w domu, nie­wy­peł­nia­nia oj­cow­skiego po­wo­ła­nia.

Trudno być do­brym czło­wie­kiem, bar­dzo trudno być do­brym mę­żem, naj­trud­niej być do­brym oj­cem’ (Norm Wakefield). Dobry tato to prze­cież nie tylko taki, który po pro­stu jest. Jednak wielu dzi­siej­szym męż­czy­znom trudno jest od­na­leźć się w tej roli. I na­wet, je­śli męż­czy­zna chce speł­nić się jako do­bry oj­ciec, to nie­rzadko nie wie, jak to zro­bić. Tymczasem męż­czy­zna swoją sta­now­czo­ścią, kon­se­kwen­cją i siłą ma po­móc matce w tru­dzie wy­cho­wy­wa­nia dzieci, aby we­szły w do­ro­słe ży­cie z ba­ga­żem do­brych prze­żyć i wspo­mnień. Jeśli nie może to być oj­ciec, niech bę­dzie dzia­dek, wu­jek, ktoś z ro­dziny. Dziecko wy­cho­wane je­dy­nie w ko­bie­cym świe­cie nie po­zna wszyst­kich aspek­tów czło­wie­czeń­stwa.

Potrzebni są oj­co­wie, któ­rzy ko­chają, wpro­wa­dzają w świat rze­czy­wi­sty, uczą ro­ze­zna­nia w świe­cie re­al­nym i trud­nych wy­bo­rów, po­ka­zują ide­ały i drogi pro­wa­dzące do nich, prze­strze­gają przed ułudą szczę­ścia lan­so­waną przez mass me­dia, wy­cho­wują do praw­dzi­wych war­to­ści. To oni mają wpro­wa­dzać dzieci w obo­wiązki, uczyć wy­trwa­ło­ści, kon­se­kwen­cji, od­po­wie­dzial­no­ści, być obecni w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia dzieci.

Niezbędna jest obec­ność ojca w ro­dzi­nie, do­bry kon­takt emo­cjo­nalny z dziećmi, czas dla nich, da­wa­nie przy­kładu wła­snym ży­ciem i po­stę­po­wa­niem.

Trwałość i szczę­ście ro­dziny, przy­szłość dzieci za­leży od po­stawy męża i ojca.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ks. Robert Nęcek
  Być oj­cem
 • Marta Borowiec
  Mądre ko­cha­nie
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Historia mego ojca
 • Selwana Szołek
  Od czego jest tato?
 • Ewa Gałązka
  Ojciec w ro­dzi­nie
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Dojrzała mi­łość
 • Henryk Wieja
  Moc bło­go­sła­wień­stwa ojca
 • Br. Tadeusz Ruciński
  Na ob­raz i po­do­bień­stwo Boga Ojca
 • Elżbieta Trojan
  Rola ojca w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia. Bibliografia w wy­bo­rze
 • Wiesław Lipiec
  Dorastające dzieci
 • Aleksandra Kozak
  Zaangażowani ra­zem. Konspekt spo­tka­nia z ro­dzi­cami
 • Tadeusz Pułczyński
  Jestem oj­cem… (list)
 • Krystyna Kluzowa, Janina Palus, Jadwiga Wronicz
  Edukacja sek­su­alna w Polsce na tle wy­bra­nych kra­jów Unii Europejskiej
 • Krystyna Lewicka
  Szczęśliwą ro­dziną sta­jemy się każ­dego dnia. Scenariusz za­jęć z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klasy V szkoły podst.
 • Danuta Rogacewicz
  Nauczycielska piel­grzymka

Okładka: fot. Edyta Giertner

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.