06/2008 Kochać dziecko

okladka_06-2008Dzieci są naj­więk­szym skar­bem ro­dzi­ców, są przy­szło­ścią wspól­noty, na­rodu. Wymagają tro­skli­wej opieki, wy­cho­wa­nia, kształ­ce­nia, stop­nio­wego wpro­wa­dza­nia w świat war­to­ści, na­uki, kul­tury, sztuki.

Każde dziecko ma wła­sny rytm roz­woju, swoje tempo po­zna­wa­nia ota­cza­ją­cej go rze­czy­wi­sto­ści. Zaciekawione świa­tem bada, prze­pro­wa­dza eks­pe­ry­menty, sta­wia wiele py­tań i ocze­kuje na nie od­po­wie­dzi.

Ważne jest, by dziecko mo­gło otrzy­mać po­moc, sto­sowne wy­ja­śnie­nia, by sta­wało się twór­cze, otwarte, sa­mo­dzielne, na­wią­zy­wało wła­ściwe re­la­cje z in­nymi, wy­ko­ny­wało daną czyn­ność tak długo i z taką in­ten­syw­no­ścią, jaka mu w da­nym mo­men­cie spra­wia przy­jem­ność.

Dziecko trzeba ko­chać, mieć do niego za­ufa­nie, wie­rzyć w jego zdol­no­ści i siły, sta­wiać ja­sne wy­ma­ga­nia, przy­dzie­lać obo­wiązki do­mowe na miarę jego moż­li­wo­ści. Trzeba być wraż­li­wym na los współ­cze­snego dziecka, aby trak­to­wać je z na­le­ży­tym sza­cun­kiem i tro­ską, ale nie ma po­trzeby speł­nia­nia wszyst­kich jego za­chcia­nek.

Dziecko li­czy na po­moc w roz­wią­za­niu jego pro­ble­mów, spo­dziewa się, że bę­dziemy mieć dużo czasu dla niego, czeka na uśmiech, do­bre słowo, na roz­tropną mi­łość. Dlatego na­leży tak or­ga­ni­zo­wać oto­cze­nie dziecka, aby w spo­sób na­tu­ralny i sa­mo­dzielny oswa­jało świat, by śro­do­wi­sko po­znaw­cze i emo­cjo­nalne wspo­ma­gało roz­wój jego oso­bo­wo­ści. Takie wa­runki za­pewni mu cie­pły dom, pe­łen har­mo­nii i mi­ło­ści, w któ­rym nie bra­kuje czasu i za­in­te­re­so­wa­nia spra­wami po­tom­stwa, w któ­rym dzieci na­dają sens ży­ciu, oraz do­brze funk­cjo­nu­jące przed­szkole, do­bra szkoła.

Potrzebne jest spo­łeczne za­in­te­re­so­wa­nie dziećmi, ich wa­run­kami by­to­wymi, opieką me­dyczną, wy­cho­wa­niem przed­szkol­nym, kształ­ce­niem, wy­cho­wa­niem. Potrzebne jest ta­kie ma­cie­rzyń­stwo, które przy­czyni się do two­rze­nia od­po­wied­nich wa­run­ków roz­woju, wzra­sta­nia dzieci do peł­nego czło­wie­czeń­stwa.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Sylwia Smolik
  Inspirujący dia­log
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O mi­ło­ści, która jest mi­ło­ścią
 • s. Wanda Mikicka
  Mistrz dia­logu
 • Elżbieta Brzostowska
  Kiedy pani złość przy­cho­dzi z wi­zytą
 • ks. Marek Dziewiecki
  Macierzyństwo i wy­cho­wa­nie
 • Jarosław Sokołowski
  Amator ana­na­sów
 • Piotr Chorobik
  Dzieci z pro­ble­mami wy­cho­waw­czymi
 • Małgorzata Porębska
  Wszystkie dzieci są na­sze
 • Barbara Zycha
  Rodzina w ży­ciu wy­cho­wan­ków Domu Dziecka (list)
 • Agnieszka Wołodko
  Co jest chore? (list)
 • Czytelnicy w spra­wie re­formy edu­ka­cji
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Jestem szczę­śli­wym księ­dzem cz. XVII
 • Danuta Rosiek
  Żegnaj szkoło! Witajcie wa­ka­cje! (sce­na­riusz na za­koń­cze­nie roku szkol­nego)

Okładka i zdję­cia za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.