06/2008 Ko­chać dziec­ko

okladka_06-2008Dzie­ci są naj­więk­szym skar­bem ro­dzi­ców, są przy­szło­ścią wspól­no­ty, na­ro­du. Wy­ma­ga­ją tro­skli­wej opie­ki, wy­cho­wa­nia, kształ­ce­nia, stop­nio­we­go wpro­wa­dza­nia w świat war­to­ści, na­uki, kul­tu­ry, sztu­ki.

Każ­de dziec­ko ma wła­sny rytm roz­wo­ju, swo­je tem­po po­zna­wa­nia ota­cza­ją­cej go rze­czy­wi­sto­ści. Za­cie­ka­wio­ne świa­tem ba­da, prze­pro­wa­dza eks­pe­ry­men­ty, sta­wia wie­le py­tań i ocze­ku­je na nie od­po­wie­dzi.

Waż­ne jest, by dziec­ko mo­gło otrzy­mać po­moc, sto­sow­ne wy­ja­śnie­nia, by sta­wa­ło się twór­cze, otwar­te, sa­mo­dziel­ne, na­wią­zy­wa­ło wła­ści­we re­la­cje z in­ny­mi, wy­ko­ny­wa­ło da­ną czyn­ność tak dłu­go i z ta­ką in­ten­syw­no­ścią, ja­ka mu w da­nym mo­men­cie spra­wia przy­jem­ność.

Dziec­ko trze­ba ko­chać, mieć do nie­go za­ufa­nie, wie­rzyć w je­go zdol­no­ści i si­ły, sta­wiać ja­sne wy­ma­ga­nia, przy­dzie­lać obo­wiąz­ki do­mo­we na mia­rę je­go moż­li­wo­ści. Trze­ba być wraż­li­wym na los współ­cze­sne­go dziec­ka, aby trak­to­wać je z na­le­ży­tym sza­cun­kiem i tro­ską, ale nie ma po­trze­by speł­nia­nia wszyst­kich je­go za­chcia­nek.

Dziec­ko li­czy na po­moc w roz­wią­za­niu je­go pro­ble­mów, spo­dzie­wa się, że bę­dzie­my mieć du­żo cza­su dla nie­go, cze­ka na uśmiech, do­bre sło­wo, na roz­trop­ną mi­łość. Dla­te­go na­le­ży tak or­ga­ni­zo­wać oto­cze­nie dziec­ka, aby w spo­sób na­tu­ral­ny i sa­mo­dziel­ny oswa­ja­ło świat, by śro­do­wi­sko po­znaw­cze i emo­cjo­nal­ne wspo­ma­ga­ło roz­wój je­go oso­bo­wo­ści. Ta­kie wa­run­ki za­pew­ni mu cie­pły dom, pe­łen har­mo­nii i mi­ło­ści, w któ­rym nie bra­ku­je cza­su i za­in­te­re­so­wa­nia spra­wa­mi po­tom­stwa, w któ­rym dzie­ci na­da­ją sens ży­ciu, oraz do­brze funk­cjo­nu­ją­ce przed­szko­le, do­bra szko­ła.

Po­trzeb­ne jest spo­łecz­ne za­in­te­re­so­wa­nie dzieć­mi, ich wa­run­ka­mi by­to­wy­mi, opie­ką me­dycz­ną, wy­cho­wa­niem przed­szkol­nym, kształ­ce­niem, wy­cho­wa­niem. Po­trzeb­ne jest ta­kie ma­cie­rzyń­stwo, któ­re przy­czy­ni się do two­rze­nia od­po­wied­nich wa­run­ków roz­wo­ju, wzra­sta­nia dzie­ci do peł­ne­go czło­wie­czeń­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Syl­wia Smo­lik
  In­spi­ru­ją­cy dia­log
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O mi­ło­ści, któ­ra jest mi­ło­ścią
 • s. Wan­da Mi­kic­ka
  Mistrz dia­lo­gu
 • Elż­bie­ta Brzo­stow­ska
  Kie­dy pa­ni złość przy­cho­dzi z wi­zy­tą
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ma­cie­rzyń­stwo i wy­cho­wa­nie
 • Ja­ro­sław So­ko­łow­ski
  Ama­tor ana­na­sów
 • Piotr Cho­ro­bik
  Dzie­ci z pro­ble­ma­mi wy­cho­waw­czy­mi
 • Mał­go­rza­ta Po­ręb­ska
  Wszyst­kie dzie­ci są na­sze
 • Bar­ba­ra Zy­cha
  Ro­dzi­na w ży­ciu wy­cho­wan­ków Do­mu Dziec­ka (list)
 • Agniesz­ka Wo­łod­ko
  Co jest cho­re? (list)
 • Czy­tel­ni­cy w spra­wie re­for­my edu­ka­cji
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Je­stem szczę­śli­wym księ­dzem cz. XVII
 • Da­nu­ta Ro­siek
  Że­gnaj szko­ło! Wi­taj­cie wa­ka­cje! (sce­na­riusz na za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go)

Okład­ka i zdję­cia za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.