05/2018 Agre­sja wer­bal­na

okladka_05-2018Ję­zyk pol­ski jest na­szym do­brem na­ro­do­wym. Wszy­scy je­ste­śmy zo­bo­wią­za­ni do ochro­ny pol­sz­czy­zny, do po­praw­ne­go uży­wa­nia i do­sko­na­le­nia na­sze­go ję­zy­ka. Sło­wa utrwa­la­ją i prze­ka­zu­ją dzie­dzic­two kul­tu­ral­ne, hi­sto­rycz­ne, na­uko­we. Sło­wa zbli­ża­ją lu­dzi, prze­ka­zu­ją na­sze my­śli, od­czu­cia, pra­gnie­nia, tę­sk­no­ty, na­sze war­to­ści du­cho­we. Po­ro­zu­mie­nie się z dru­gim czło­wie­kiem jest moż­li­we, gdy na­sza wy­po­wiedź jest szcze­ra i au­ten­tycz­na, gdy ujaw­nia­my swo­je prze­ko­na­nia, gdy sło­wa są ade­kwat­ne do na­szych my­śli. Za­da­niem ro­dzi­ny i szko­ły jest ucze­nie kul­tu­ry sło­wa, na­ucza­nie po­praw­ne­go i ko­mu­ni­ka­tyw­ne­go uży­wa­nia ję­zy­ka pol­skie­go.

Ob­ser­wu­je­my po­stę­pu­ją­cą de­wa­lu­ację sło­wa, agre­sję wer­bal­ną, du­żo gnie­wu. Pa­da­ją oskar­że­nia, wy­zwi­ska, drwi­ny, czę­sto spo­ty­ka­my się z po­ni­ża­niem dru­giej oso­by. Słow­ny agre­sor dą­ży do do­mi­na­cji nad dru­gą oso­bą, prze­ry­wa wy­po­wiedź, kwe­stio­nu­je prze­my­śle­nia, po­glą­dy, ne­gu­je wszyst­ko. Prze­moc słow­na jest rów­nież bo­le­sna jak prze­moc fi­zycz­na, wy­rzą­dza ogrom­ne szko­dy psy­chicz­ne. Na­le­ży się bro­nić przed agre­sją wer­bal­ną, mieć wła­sne zda­nie, nie po­zwa­lać się lek­ce­wa­żyć, oskar­żać. Po­dej­muj­my wal­kę z wul­ga­ry­za­cją ję­zy­ka, z wy­zwi­ska­mi, krzy­kiem, z pró­bą do­mi­na­cji nad dru­gą oso­bą.

Spo­ro dzie­ci wy­cho­wu­je się w at­mos­fe­rze krzy­ku i wy­zwisk. Dzie­ci po­ni­ża­ne przez wy­zwi­ska, ośmie­sza­ne, do­świad­cza­ją­ce agre­sji słow­nej ma­ją ni­ską sa­mo­oce­nę, osią­ga­ją słab­sze wy­ni­ki w na­uce, czę­ściej są agre­syw­ne wo­bec ró­wie­śni­ków. Prze­moc słow­na oraz chłód emo­cjo­nal­ny wo­bec dziec­ka ma­ją ne­ga­tyw­ny wpływ na je­go roz­wój, czę­sto są ba­ga­te­li­zo­wa­ne.

Waż­ny jest jed­no­li­ty front wy­cho­waw­czy, by dom i szko­ła wpro­wa­dza­ła mło­de po­ko­le­nie w ta­jem­ni­cę i ma­gię sło­wa, uczy­ła „dać rze­czy od­po­wied­nie sło­wo” i sza­cun­ku dla dru­gie­go czło­wie­ka.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Mie­czy­sław Ru­siec­ki
  War­tość sło­wa
 • Ane­ta Ba­ra­now­ska
  Krzyw­dze­nie emo­cjo­nal­ne dzie­ci w ro­dzi­nie
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ja­ki jest świat?
 • Ma­rek Ba­bik
  Wul­ga­ry­zmy prze­ja­wem agre­sji sek­su­al­nej uczniów
 • ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa
  Sło­wa ma­ją moc
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Uho­no­ro­wa­ny za dzia­łal­ność pro-li­fe. Roz­mo­wa z dr. inż. An­to­nim Zię­bą
 • Da­nu­ta Bu­la
  Róż­ne ob­li­cza agre­sji i prze­mo­cy
 • Łu­kasz Mró­zek
  Czło­wiek czło­wie­ko­wi wil­kiem…
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Sło­wa, któ­re ra­nią
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Agre­sja wer­bal­na (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mi­łość i sło­wo
 • Ewa Ko­siń­ska
  Po­wiedz, ja­kich słów uży­wasz, a po­wiem ci, kim je­steś
 • Ma­te­usz Bła­że­jew­ski
  Ob­raz mat­ki w róż­nych tek­stach kul­tu­ry
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  I ty mo­żesz zo­stać mo­im przy­ja­cie­lem. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Przy­ja­cie­le
 • Ka­ta­rzy­na Mi­lew­ska
  Ję­zyk agre­sji (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • An­na Gó­rec­ka
  O agre­sji wer­bal­nej. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.