05/2017 Kul­tu­ra ję­zy­ka

okladka_05-2017

Ję­zyk, któ­rym się po­słu­gu­je­my, świad­czy o nas, jest od­bi­ciem na­sze­go spo­so­bu my­śle­nia, oso­bo­wo­ści, na­szej kul­tu­ry. Jest na­rzę­dziem my­śle­nia i po­zna­wa­nia świa­ta, wy­ra­ża­nia emo­cji, umoż­li­wia ko­mu­ni­ko­wa­nie się i od­dzia­ły­wa­nie na in­nych. Jest skład­ni­kiem kul­tu­ry pań­stwa, któ­ry spa­ja na­ród, świad­czy o je­go od­ręb­no­ści oraz wspól­nym po­cho­dze­niu.

Kul­tu­ra ję­zy­ka to świa­do­me i ce­lo­we po­słu­gi­wa­nie się sło­wem mó­wio­nym i pi­sa­nym oraz umie­jęt­ność po­praw­ne­go mó­wie­nia i pi­sa­nia. To sło­wa praw­dy, rze­tel­ne prze­ka­zy­wa­nie my­śli, spo­kój i sza­cu­nek wo­bec roz­mów­cy. To roz­mo­wa, któ­ra po­sze­rza wie­dzę, po­ma­ga, bu­du­je, mo­ty­wu­je do po­zy­tyw­ne­go dzia­ła­nia. To lek­tu­ra, któ­ra uskrzy­dla in­te­lek­tu­al­nie i du­cho­wo.

Dzie­ci i mło­dzież uczą się ko­rzy­stać z ję­zy­ka w ro­dzi­nie, w szko­le, ze środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. Ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le, au­to­rzy i pre­zen­te­rzy me­diów win­ni być kom­pe­tent­ny­mi prze­wod­ni­ka­mi w dzie­dzi­nie ję­zy­ka, li­te­ra­tu­ry i kul­tu­ry. Tem­po ży­cia po­wo­du­je, że po­ro­zu­mie­wa­my się szyb­ko, skró­to­wo. Bra­ku­je nam cza­su na do­kład­ne i po­praw­ne for­mu­ło­wa­nie i wy­ra­ża­nie my­śli, uza­sad­nia­nie po­glą­dów, opi­nii. Me­dia ma­ją skłon­ność do usta­wicz­ne­go ba­wie­nia od­bior­ców, ob­ni­ża­jąc po­ziom in­te­lek­tu­al­ny, es­te­tycz­ny, mo­ral­ny, kul­tu­rę ję­zy­ka.

Wy­po­wie­dzi mło­dych lu­dzi cha­rak­te­ry­zu­je ubo­gie słow­nic­two, kło­po­ty z bu­do­wa­niem roz­wi­nię­tych zdań, nie­dba­łość w za­kre­sie skład­ni i wy­mo­wy. Roz­mo­wy bez­po­śred­nie za­stę­pu­ją ko­mu­ni­ka­ta­mi elek­tro­nicz­ny­mi. Groź­nym zja­wi­skiem współ­cze­snej pol­sz­czy­zny mło­dych jest wul­ga­ry­za­cja ję­zy­ka. Zbyt czę­sto spo­ty­ka­my się z wul­gar­ny­mi, bru­tal­ny­mi sło­wa­mi, któ­re ra­nią, po­ni­ża­ją i nisz­czą. Co­dzien­nie ma­my do czy­nie­nia z „cho­rym ję­zy­kiem”.

Kul­tu­ra ję­zy­ka uła­twia ko­mu­ni­ka­cję, two­rze­nie i od­bie­ra­nie in­for­ma­cji, za­po­bie­ga nie­po­ro­zu­mie­niom, zwięk­sza wza­jem­ne za­ufa­nie. Pie­lę­gnuj­my pięk­no na­sze­go ję­zy­ka i dbaj­my o ten wiel­ki skarb pol­skiej spo­łecz­no­ści.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

  Re­gi­na Paw­łow­ska
  Uwa­run­ko­wa­nia roz­wo­ju ję­zy­ko­wo-umy­sło­we­go dziec­ka
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Sło­wa peł­ne kul­tu­ry
 • Ma­ria Ma­de­jo­wa
  Kul­tu­ra ję­zy­ka pol­skie­go w szko­le i nie tyl­ko…
 • Łu­kasz Mró­zek
  Tro­ska o ję­zyk
 • Do­mi­ni­ka Dwo­ra­kow­ska
  Ak­sjo­lo­gia w edu­ka­cji po­lo­ni­stycz­nej a re­wo­lu­cja tech­no­lo­gicz­na
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Do­bre ra­dy
 • Zo­fia Wa­ni­co­wa
  O ro­zu­mie­niu Mo­dli­twy Pań­skiej
 • Ali­cja Ja­niak
  Po­sta­wa mi­ło­ści
 • Ali­na Bie­law­ska
  Pięk­no oj­czy­ste­go ję­zy­ka
 • An­na Choj­nac­ka
  Za­po­ży­cze­nia – ko­niecz­ność czy mo­da? Kon­spekt lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • An­na Pa­lę­ga
  Za­ba­wy sło­wem – fra­ze­olo­gia. Kon­spekt lek­cji z ję­zy­ka pol­skie­go dla kla­sy V szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mał­go­rza­ta Wa­wak
  Gim­na­sty­ka ję­zy­ka. Kon­spekt za­jęć dla uczniów gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych oraz szkol­nych grup te­atral­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do kul­tu­ry ję­zy­ka (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Co pod­po­wia­da su­mie­nie? Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Ga­łąz­ka ja­bło­ni
 • Ro­bert Id­ko­wiak
  Sen o Pol­sce, czy­li dziw­ne ob­ra­zy praw­dzi­wej hi­sto­rii. Sce­na­riusz te­atral­ny
 • An­na Gru­cel
  Jak zro­bić do­bry wy­wiad? Kon­spekt.

Fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.