05/2015 Wychowanie seksualne

okladka_05-2015

Wychowanie w obszarze seksualności stawia ogromne wyzwania rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. W tej dziedzinie wielkich ludzkich przeżyć potrzebne jest prawidłowe spojrzenie na seksualizm, precyzyjne zasady postępowania, tworzenie klimatu sprzyjającego czystości, wierności, otwartości na nowe życie. Płciowość wpisana jest w strukturę osobowości, dotyczy sfery biologicznej, psychicznej, społecznej, duchowej. Edukacji seksualnej nie można ograniczać tylko do informacji na temat funkcjonowania popędu seksualnego oraz tzw. zabezpieczenia się przed ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Wychowanie seksualne powinno wspiera młodych w dochodzeniu do pełnej dojrzałości psychoseksualnej, do pięknej i odpowiedzialnej miłości, poszanowania własnej i cudzej godności, podejmowania właściwych decyzji i przestrzegania norm moralnych. Rozsądek, wzajemna czułość i bliskość, poważanie i szacunek wobec siebie to fundament narzeczeństwa i małżeństwa. Płciowość nie jest umową społeczną. Płeć jest związana z funkcją przekazywania życia, a płodność to dar, który winniśmy przyjmować z wdzięcznością i radością.

Co pewien czas edukacja seksualna staje się przedmiotem polemiki. Niektóre środowiska optują za laicko-permisywną edukacją seksualną, upowszechniają zafałszowany obraz seksualności człowieka w środkach społecznego przekazu, promują pornografię, antykoncepcję, aborcję. To pomieszanie pojęć, przedmiotowe traktowanie drugiej osoby, permanentne niszczenie wrażliwości moralnej młodych dotyczącej seksualności, utrudnia pracę wychowawczą.

W kształtowaniu postaw potrzebne są zasady, normy, motywacja, pozytywny przykład dorosłych. Miłość musi być ważniejsza niż popęd i przyjemność. Im pełniejszy rozwój osobowości młodego człowieka, tym pełniejsze i prawidłowe spojrzenie na ludzki seksualizm. Wychowanie seksualne to przygotowanie do życia w małżeństwie i w rodzinie.

Obawy rodziców związane z próbą narzucenia edukacji seksualnej ich dzieciom zostały zauważone przez biskupów polskich. W wydanym Oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski (O zagrożeniach rodziny i życia) z dnia 4 lutego 2015 roku czytamy: „Nasz poważny niepokój budzą również ataki na przedmiot nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie” realizujący w szkołach edukację seksualną, która promuje wychowanie do abstynencji, czystości i wierności. Coraz wyraźniejsze są próby zastąpienia tych treści programem promującym swobodę korzystania z wolności seksualnej, uczącym technik antykoncepcyjnych zamiast odpowiedzialnej dojrzałości za swoją seksualność i przyjaźń z innymi, w końcu odzierającym sferę życia seksualnego z kontekstu małżeństwa i rodziny”.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Teresa Król
  Pomagać w harmonijnym rozwoju
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pamięć sumienia
 • Marta Komorowska-Pudło
  Wychowanie seksualne w ujęciu holistycznym
 • Krystyna Kluzowa
  Edukacja seksualna a ryzykowne zachowania seksualne nastolatków
 • ks. Marek Dziewiecki
  Między mitami a prawdą
 • Magdalena Czarnik
  Różnorodność seksualna w niemieckich szkołach
 • Jarosław Mańka
  To tylko kwestia czasu…
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do integracji seksualnej w rodzinie i szkole (bibliografia w wyborze)
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Edukacja czy deprawacja? Rozmowa z prof. dr hab. Dorotą Kornas-Bielą
 • Martyna Strembska-Kozieł
  Gender – edukacja wrażliwa na płeć
 • Magdalena Kozica
  Dlaczego czekać?
 • Joanna Wasiuk
  Rodzina – nasz świat. Konspekt zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.