05/2012 Po­wstrzy­mać prze­moc

okladka_05-2012

Efek­ty pra­cy wy­cho­waw­czej szko­ły za­le­żą od za­pew­nie­nia uczniom po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, pew­no­ści, spo­ko­ju, zro­zu­mie­nia i opar­cia w in­nych. W wie­lu szko­łach funk­cjo­nu­je mo­ni­to­ring nad­zo­ru­ją­cy za­cho­wa­nie się uczniów, pro­wa­dzo­ne są za­ję­cia z edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa, w tym bez­pie­czeń­stwa w sfe­rze zdro­wot­nej. W ra­mach za­jęć z wy­cho­wa­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go ucznio­wie za­po­zna­ją się w teo­rii i w prak­ty­ce z za­sa­da­mi ru­chu dro­go­we­go, by ich dro­ga do i ze szko­ły by­ła bez­piecz­na.

Nie­ste­ty, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa ucznia zbyt czę­sto ob­ni­ża wy­stę­pu­ją­ca na te­re­nie szko­ły agre­sja, prze­moc fi­zycz­na, psy­chicz­na, ośmie­sza­nie, ob­ra­ża­nie, gro­że­nie, wy­klu­cza­nie z gru­py, mob­bing.

Agre­sja i prze­moc są prze­ja­wem nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go mło­de­go czło­wie­ka. Czę­stą przy­czy­ną nie­do­sto­so­wa­nia jest zły przy­kład do­ro­słych, wy­gó­ro­wa­ne ocze­ki­wa­nia ro­dzi­ców wo­bec dziec­ka, nie­do­strze­ga­nie je­go po­trzeb emo­cjo­nal­nych, nie­po­wo­dze­nia oraz zła at­mos­fe­ra szkol­na, nie­umie­jęt­ność ra­dze­nia so­bie z sy­tu­acja­mi stre­so­wy­mi, brak umie­jęt­no­ści ra­cjo­nal­ne­go i kry­tycz­ne­go my­śle­nia. Co­raz czę­ściej mó­wi się też o zja­wi­sku cy­ber­bul­ly­in­gu, czy­li otwar­tych, in­ten­cjo­nal­nych ak­tach agre­sji re­ali­zo­wa­nych za po­śred­nic­twem In­ter­ne­tu. Zna­ne są dra­ma­ty mło­dych lu­dzi spo­wo­do­wa­ne in­for­ma­cja­mi za­miesz­czo­ny­mi na ich te­mat w Sie­ci. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją cy­ber­prze­strzeń za miej­sce, w któ­rym nie obo­wią­zu­ją żad­ne za­sa­dy, a nie­wła­ści­we za­cho­wa­nie nie jest obar­czo­ne żad­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi. Stąd po­trzeb­na jest na­uka za­sad roz­sąd­ne­go ko­rzy­sta­nia z In­ter­ne­tu i spo­so­bów uni­ka­nia cy­ber­prze­mo­cy. Fa­la agre­sji i prze­mo­cy wśród uczniów i mło­dzie­ży na­ra­sta. Ogól­no­kra­jo­we ak­cje, któ­rych ce­lem jest po­pra­wa bez­pie­czeń­stwa w na­szych szko­łach („Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła”, „Ze­ro to­le­ran­cji dla prze­mo­cy w szko­le”) uka­zu­ją ran­gę pro­ble­mu. Spo­łecz­na tro­ska o sze­ro­ko ro­zu­mia­ne bez­pie­czeń­stwo na­szych dzie­ci jest dziś ko­niecz­na… Współ­cze­sna szko­ła po­trze­bu­je ta­kich war­to­ści, jak: au­to­ry­tet na­uczy­cie­la, dys­cy­pli­na, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • To­masz Ne­ste­rak
  Agre­sja wśród dzie­ci i mło­dzie­ży
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Zwy­cię­żyć prze­moc
 • Elż­bie­ta Le­bie­żyń­ska
  Za­cho­wa­nia agre­syw­ne w świe­tle ba­dań psy­cho­lo­gicz­nych
 • Ta­de­usz Perza­now­ski
  Wo­ła­nie o po­moc
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Prze­moc do­mo­wa
 • Ka­zi­mierz Słu­pek
  Dziec­ko krzyw­dzo­ne
 • Iwo­na Bo­że­na Bu­kre­jew­ska
  Prze­moc w szko­le
 • An­na Po­toc­ka
  Cy­ber­prze­moc
 • Krzysz­tof Mro­zek
  Re­du­ko­wa­nie agre­sji
 • Jan Golc
  Re­flek­sja pe­da­go­gicz­na
 • Jo­an­na Du­da
  STOP prze­mo­cy! Re­da­gu­je­my list otwar­ty
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Prze­moc w szko­le, agre­sja (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne)
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  Jak so­bie ra­dzić z wła­sną i cu­dzą agre­sją? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Elż­bie­ta Bu­lik
  Au­dien­cja u Sta­ni­sła­wa Au­gu­sta Po­nia­tow­skie­go. Sce­na­riusz te­atral­ny dla szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.