05/2012 Powstrzymać przemoc

okladka_05-2012

Efekty pracy wy­cho­waw­czej szkoły za­leżą od za­pew­nie­nia uczniom po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, pew­no­ści, spo­koju, zro­zu­mie­nia i opar­cia w in­nych. W wielu szko­łach funk­cjo­nuje mo­ni­to­ring nad­zo­ru­jący za­cho­wa­nie się uczniów, pro­wa­dzone są za­ję­cia z edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa, w tym bez­pie­czeń­stwa w sfe­rze zdro­wot­nej. W ra­mach za­jęć z wy­cho­wa­nia ko­mu­ni­ka­cyj­nego ucznio­wie za­po­znają się w teo­rii i w prak­tyce z za­sa­dami ru­chu dro­go­wego, by ich droga do i ze szkoły była bez­pieczna.

Niestety, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa ucznia zbyt czę­sto ob­niża wy­stę­pu­jąca na te­re­nie szkoły agre­sja, prze­moc fi­zyczna, psy­chiczna, ośmie­sza­nie, ob­ra­ża­nie, gro­że­nie, wy­klu­cza­nie z grupy, mob­bing.

Agresja i prze­moc są prze­ja­wem nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­nego mło­dego czło­wieka. Częstą przy­czyną nie­do­sto­so­wa­nia jest zły przy­kład do­ro­słych, wy­gó­ro­wane ocze­ki­wa­nia ro­dzi­ców wo­bec dziecka, nie­do­strze­ga­nie jego po­trzeb emo­cjo­nal­nych, nie­po­wo­dze­nia oraz zła at­mos­fera szkolna, nie­umie­jęt­ność ra­dze­nia so­bie z sy­tu­acjami stre­so­wymi, brak umie­jęt­no­ści ra­cjo­nal­nego i kry­tycz­nego my­śle­nia. Coraz czę­ściej mówi się też o zja­wi­sku cy­ber­bul­ly­ingu, czyli otwar­tych, in­ten­cjo­nal­nych ak­tach agre­sji re­ali­zo­wa­nych za po­śred­nic­twem Internetu. Znane są dra­maty mło­dych lu­dzi spo­wo­do­wane in­for­ma­cjami za­miesz­czo­nymi na ich te­mat w Sieci. Niektórzy uwa­żają cy­ber­prze­strzeń za miej­sce, w któ­rym nie obo­wią­zują żadne za­sady, a nie­wła­ściwe za­cho­wa­nie nie jest obar­czone żad­nymi kon­se­kwen­cjami. Stąd po­trzebna jest na­uka za­sad roz­sąd­nego ko­rzy­sta­nia z Internetu i spo­so­bów uni­ka­nia cy­ber­prze­mocy. Fala agre­sji i prze­mocy wśród uczniów i mło­dzieży na­ra­sta. Ogólnokrajowe ak­cje, któ­rych ce­lem jest po­prawa bez­pie­czeń­stwa w na­szych szko­łach („Bezpieczna i przy­ja­zna szkoła”, „Zero to­le­ran­cji dla prze­mocy w szkole”) uka­zują rangę pro­blemu. Społeczna tro­ska o sze­roko ro­zu­miane bez­pie­czeń­stwo na­szych dzieci jest dziś ko­nieczna… Współczesna szkoła po­trze­buje ta­kich war­to­ści, jak: au­to­ry­tet na­uczy­ciela, dys­cy­plina, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Tomasz Nesterak
  Agresja wśród dzieci i mło­dzieży
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Zwyciężyć prze­moc
 • Elżbieta Lebieżyńska
  Zachowania agre­sywne w świe­tle ba­dań psy­cho­lo­gicz­nych
 • Tadeusz Perzanowski
  Wołanie o po­moc
 • ks. Marek Dziewiecki
  Przemoc do­mowa
 • Kazimierz Słupek
  Dziecko krzyw­dzone
 • Iwona Bożena Bukrejewska
  Przemoc w szkole
 • Anna Potocka
  Cyberprzemoc
 • Krzysztof Mrozek
  Redukowanie agre­sji
 • Jan Golc
  Refleksja pe­da­go­giczna
 • Joanna Duda
  STOP prze­mocy! Redagujemy list otwarty
 • Alina Szczepankiewicz
  Przemoc w szkole, agre­sja (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne)
 • Wioletta Rafałowicz
  Jak so­bie ra­dzić z wła­sną i cu­dzą agre­sją? Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Elżbieta Bulik
  Audiencja u Stanisława Augusta Poniatowskiego. Scenariusz te­atralny dla szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.