05/2011 STOP demoralizacji

okladka_05-2011Edukacja sek­su­alna w wielu kra­jach Europy za­chod­niej jest obo­wiąz­kowa, m.in. w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także w Kanadzie i nie­któ­rych sta­nach USA. Szkoleniem ob­jęte są nie tylko na­sto­latki, ale rów­nież dzieci dużo młod­sze, cza­sem na­wet przed­szko­laki. Jednak po­mimo ogrom­nych na­kła­dów na edu­ka­cję sek­su­alną (w 2010 roku w Anglii wy­dano 165 mln fun­tów), skutki są mało efek­tywne. Dzieci stają się ro­dzi­cami, ofia­rami pan­de­mii cho­rób prze­no­szo­nych drogą płciową i wielu zra­nień psy­chicz­nych. Masowe ciąże nie­let­nich nie wy­ni­kają z braku wie­dzy, bo ro­dzaje środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych i spo­soby ich uży­wa­nia tam­tej­sza mło­dzież bar­dzo do­brze po­znała w ra­mach na­ucza­nia szkolnego.Badania wielu pro­fi­lak­ty­ków po­twier­dzają tezę, że sama wie­dza nie wy­star­czy. Aby wy­cho­wać mło­dego czło­wieka do od­po­wie­dzial­no­ści w każ­dej sfe­rze ży­cia, szcze­gól­nie w sfe­rze płcio­wo­ści, po­trzebna jest for­ma­cja, czyli kształ­to­wa­nie cha­rak­teru. Ten aspekt uwzględ­nia pol­ska szkoła wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­nego. Wypracowane i funk­cjo­nu­jące od 13 lat in­te­gralne uję­cie ludz­kiej sek­su­al­no­ści (pod­stawy pro­gra­mowe, pro­gramy i pod­ręcz­niki) można uznać za duże osią­gnię­cie. Wiedza bio­lo­giczna prze­ka­zy­wana jest na­sto­lat­kom w kon­tek­ście in­for­ma­cji z dzie­dziny psy­cho­lo­gii, etyki i so­cjo­lo­gii. Seksualność czło­wieka uka­zana w per­spek­ty­wie mał­żeń­stwa i ro­dziny nie krzyw­dzi i nie de­pra­wuje. Jeśli przy­go­to­wany na­uczy­ciel (nie gi­ne­ko­log czy sek­su­olog, który nie ma wy­kształ­ce­nia pe­da­go­gicz­nego!) do­brze po­pro­wa­dzi ten nie­ła­twy, ale po­trzebny przed­miot „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, wów­czas ro­dzice pol­skich dzieci nie po­winni mieć obaw. A je­śli, mimo wszystko, nie ze­chcą po­sy­łać swo­ich dzieci na te za­ję­cia, pol­skie wła­dze oświa­towe, re­spek­tu­jąc ar­ty­kuł 48. Konstytucji RP, dają im to prawo.

Głównym za­da­niem pol­skiej szkoły w dzie­dzi­nie wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­nego jest wspie­ra­nie dzieci i mło­dzieży w ich har­mo­nij­nym roz­woju, aby mo­gły kie­dyś za­ło­żyć szczę­śliwe ro­dziny i do­ro­sły do od­po­wie­dzial­nego ro­dzi­ciel­stwa.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Dorota Kornas−Biela
  Skutki edu­ka­cji sek­su­al­nej
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pójdź, dzie­cię! Ja Cię uczyć każę!
 • Jakub Goraj
  Dobre wy­niki „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”. Typ A edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej oświa­cie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Między mi­tami a prawdą
 • Krzysztof Mrozek
  Wychowanie sek­su­alne
 • Maria Szweda
  Kształtowanie su­mie­nia (list)
 • Elżbieta Rogozińska−Zalewska
  Błędne za­ło­że­nia
 • Alina Strzałkowska
  Polska szkoła wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­nego
 • Iwona Stanisławska
  Wartość nie­za­leżna (list)
 • Przemysław Eugeniusz Kaniok
  Kohabitacja ro­dzi­ców a funk­cjo­no­wa­nie dzieci
 • Beata Pisarczyk
  Kompromis w mał­żeń­stwie – czy to moż­liwe?
 • Selwana Barbara Szołek
  Rady nie od pa­rady. Scenariusz za­koń­cze­nia roku w przed­szkolu
 • Wioletta Rafałowicz
  Most. Scenariusz za­koń­cze­nia roku szkol­nego klas trze­cich gim­na­zjum

Okładka: fot. iStock­Foto

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.