05/2011 STOP demoralizacji

okladka_05-2011Edukacja seksualna w wielu krajach Europy zachodniej jest obowiązkowa, m.in. w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także w Kanadzie i niektórych stanach USA. Szkoleniem objęte są nie tylko nastolatki, ale również dzieci dużo młodsze, czasem nawet przedszkolaki. Jednak pomimo ogromnych nakładów na edukację seksualną (w 2010 roku w Anglii wydano 165 mln funtów), skutki są mało efektywne. Dzieci stają się rodzicami, ofiarami pandemii chorób przenoszonych drogą płciową i wielu zranień psychicznych. Masowe ciąże nieletnich nie wynikają z braku wiedzy, bo rodzaje środków antykoncepcyjnych i sposoby ich używania tamtejsza młodzież bardzo dobrze poznała w ramach nauczania szkolnego.Badania wielu profilaktyków potwierdzają tezę, że sama wiedza nie wystarczy. Aby wychować młodego człowieka do odpowiedzialności w każdej sferze życia, szczególnie w sferze płciowości, potrzebna jest formacja, czyli kształtowanie charakteru. Ten aspekt uwzględnia polska szkoła wychowania prorodzinnego. Wypracowane i funkcjonujące od 13 lat integralne ujęcie ludzkiej seksualności (podstawy programowe, programy i podręczniki) można uznać za duże osiągnięcie. Wiedza biologiczna przekazywana jest nastolatkom w kontekście informacji z dziedziny psychologii, etyki i socjologii. Seksualność człowieka ukazana w perspektywie małżeństwa i rodziny nie krzywdzi i nie deprawuje. Jeśli przygotowany nauczyciel (nie ginekolog czy seksuolog, który nie ma wykształcenia pedagogicznego!) dobrze poprowadzi ten niełatwy, ale potrzebny przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie”, wówczas rodzice polskich dzieci nie powinni mieć obaw. A jeśli, mimo wszystko, nie zechcą posyłać swoich dzieci na te zajęcia, polskie władze oświatowe, respektując artykuł 48. Konstytucji RP, dają im to prawo.

Głównym zadaniem polskiej szkoły w dziedzinie wychowania prorodzinnego jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich harmonijnym rozwoju, aby mogły kiedyś założyć szczęśliwe rodziny i dorosły do odpowiedzialnego rodzicielstwa.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Dorota Kornas−Biela
  Skutki edukacji seksualnej
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pójdź, dziecię! Ja Cię uczyć każę!
 • Jakub Goraj
  Dobre wyniki „wychowania do życia w rodzinie”. Typ A edukacji seksualnej w polskiej oświacie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Między mitami a prawdą
 • Krzysztof Mrozek
  Wychowanie seksualne
 • Maria Szweda
  Kształtowanie sumienia (list)
 • Elżbieta Rogozińska−Zalewska
  Błędne założenia
 • Alina Strzałkowska
  Polska szkoła wychowania prorodzinnego
 • Iwona Stanisławska
  Wartość niezależna (list)
 • Przemysław Eugeniusz Kaniok
  Kohabitacja rodziców a funkcjonowanie dzieci
 • Beata Pisarczyk
  Kompromis w małżeństwie – czy to możliwe?
 • Selwana Barbara Szołek
  Rady nie od parady. Scenariusz zakończenia roku w przedszkolu
 • Wioletta Rafałowicz
  Most. Scenariusz zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum

Okładka: fot. iStockFoto

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.