05/2011 STOP de­mo­ra­li­za­cji

okladka_05-2011Edu­ka­cja sek­su­al­na w wie­lu kra­jach Eu­ro­py za­chod­niej jest obo­wiąz­ko­wa, m.in. w Niem­czech, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, a tak­że w Ka­na­dzie i nie­któ­rych sta­nach USA. Szko­le­niem ob­ję­te są nie tyl­ko na­sto­lat­ki, ale rów­nież dzie­ci du­żo młod­sze, cza­sem na­wet przed­szko­la­ki. Jed­nak po­mi­mo ogrom­nych na­kła­dów na edu­ka­cję sek­su­al­ną (w 2010 ro­ku w An­glii wy­da­no 165 mln fun­tów), skut­ki są ma­ło efek­tyw­ne. Dzie­ci sta­ją się ro­dzi­ca­mi, ofia­ra­mi pan­de­mii cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą i wie­lu zra­nień psy­chicz­nych. Ma­so­we cią­że nie­let­nich nie wy­ni­ka­ją z bra­ku wie­dzy, bo ro­dza­je środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych i spo­so­by ich uży­wa­nia tam­tej­sza mło­dzież bar­dzo do­brze po­zna­ła w ra­mach na­ucza­nia szkolnego.Badania wie­lu pro­fi­lak­ty­ków po­twier­dza­ją te­zę, że sa­ma wie­dza nie wy­star­czy. Aby wy­cho­wać mło­de­go czło­wie­ka do od­po­wie­dzial­no­ści w każ­dej sfe­rze ży­cia, szcze­gól­nie w sfe­rze płcio­wo­ści, po­trzeb­na jest for­ma­cja, czy­li kształ­to­wa­nie cha­rak­te­ru. Ten aspekt uwzględ­nia pol­ska szko­ła wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­ne­go. Wy­pra­co­wa­ne i funk­cjo­nu­ją­ce od 13 lat in­te­gral­ne uję­cie ludz­kiej sek­su­al­no­ści (pod­sta­wy pro­gra­mo­we, pro­gra­my i pod­ręcz­ni­ki) moż­na uznać za du­że osią­gnię­cie. Wie­dza bio­lo­gicz­na prze­ka­zy­wa­na jest na­sto­lat­kom w kon­tek­ście in­for­ma­cji z dzie­dzi­ny psy­cho­lo­gii, ety­ki i so­cjo­lo­gii. Sek­su­al­ność czło­wie­ka uka­za­na w per­spek­ty­wie mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny nie krzyw­dzi i nie de­pra­wu­je. Je­śli przy­go­to­wa­ny na­uczy­ciel (nie gi­ne­ko­log czy sek­su­olog, któ­ry nie ma wy­kształ­ce­nia pe­da­go­gicz­ne­go!) do­brze po­pro­wa­dzi ten nie­ła­twy, ale po­trzeb­ny przed­miot „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, wów­czas ro­dzi­ce pol­skich dzie­ci nie po­win­ni mieć obaw. A je­śli, mi­mo wszyst­ko, nie ze­chcą po­sy­łać swo­ich dzie­ci na te za­ję­cia, pol­skie wła­dze oświa­to­we, re­spek­tu­jąc ar­ty­kuł 48. Kon­sty­tu­cji RP, da­ją im to pra­wo.

Głów­nym za­da­niem pol­skiej szko­ły w dzie­dzi­nie wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­ne­go jest wspie­ra­nie dzie­ci i mło­dzie­ży w ich har­mo­nij­nym roz­wo­ju, aby mo­gły kie­dyś za­ło­żyć szczę­śli­we ro­dzi­ny i do­ro­sły do od­po­wie­dzial­ne­go ro­dzi­ciel­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Do­ro­ta Kornas−Biela
  Skut­ki edu­ka­cji sek­su­al­nej
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pójdź, dzie­cię! Ja Cię uczyć ka­żę!
 • Ja­kub Go­raj
  Do­bre wy­ni­ki „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”. Typ A edu­ka­cji sek­su­al­nej w pol­skiej oświa­cie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mię­dzy mi­ta­mi a praw­dą
 • Krzysz­tof Mro­zek
  Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne
 • Ma­ria Szwe­da
  Kształ­to­wa­nie su­mie­nia (list)
 • Elż­bie­ta Rogozińska−Zalewska
  Błęd­ne za­ło­że­nia
 • Ali­na Strzał­kow­ska
  Pol­ska szko­ła wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­ne­go
 • Iwo­na Sta­ni­sław­ska
  War­tość nie­za­leż­na (list)
 • Prze­my­sław Eu­ge­niusz Ka­niok
  Ko­ha­bi­ta­cja ro­dzi­ców a funk­cjo­no­wa­nie dzie­ci
 • Be­ata Pi­sar­czyk
  Kom­pro­mis w mał­żeń­stwie – czy to moż­li­we?
 • Sel­wa­na Bar­ba­ra Szo­łek
  Ra­dy nie od pa­ra­dy. Sce­na­riusz za­koń­cze­nia ro­ku w przed­szko­lu
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  Most. Sce­na­riusz za­koń­cze­nia ro­ku szkol­ne­go klas trze­cich gim­na­zjum

Okład­ka: fot. iStock­Fo­to

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.