05/2008 Wprowadzać do kultury

okladka_05-2008Wprowadzanie w świat wartości, kultury i sztuki rozpoczyna się w domu rodzinnym, następnie wspierane jest przez szkołę oraz instytucje kultury. Te środowiska wychowawcze mają uwrażliwiać młodego człowieka na dobro, prawdę, piękno. Troszczyć się nie tylko o rozwój umysłowy, ale kształtować i rozwijać zdolności i zainteresowania kulturalne, artystyczne. Młody człowiek powinien mieć możliwość odkrywania własnych zdolności i talentów, ich rozwijania, mieć kontakt z dziełami sztuki, mieć czas na ciszę, na refleksję, na dostrzeganie piękna w sobie i wokół siebie.

Doskonałą formą uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo. Dlatego biblioteka szkolna, nauczyciele powinni dokładać starań do rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów.

Istotną rolę we wprowadzaniu w kulturę odgrywa wydawanie gazetki szkolnej, które uczy odpowiedzialności za słowo, wrażliwości na to, co się wokół nas dzieje, czy też wpływania na opinię społeczną.

Uczenie się przez działanie w teatrze szkolnym rozbudza wyobraźnię, rozwija osobowość, wzbogaca życie emocjonalne. Stwarza szansę bycia reżyserem, aktorem, scenografem, organizatorem widowni.

Zajęcia z plastyki, muzyki wprowadzają dzieci i młodzież w świat sztuki, uczą kreatywności, kształtują osobowość, uspołeczniają, uatrakcyjniają pobyt ucznia w szkole. Zajęcia pozalekcyjne, artystyczne powinny być prowadzone w wymiarze odpowiadającym potrzebom uczniów.

Dzieci i młodzież należy nauczyć twórczo wykorzystywać czas wolny, przeznaczania tego czasu na obejrzenie spektaklu teatralnego, zwiedzenie wystawy, obejrzenie filmu, wysłuchanie koncertu. Należy ich uczyć kultury współżycia i kultury świętowania. Szkoły organizują wiele uroczystości, które dostarczają wielu pozytywnych przeżyć emocjonalnych. Na poczucie piękna, smaku estetycznego ma wpływ wystrój szkoły, odpowiednie kolory, wygląd szkolnych korytarzy, pomieszczeń lekcyjnych, otoczenia wokół szkoły, trawniki, drzewa, zadbana zieleń.

W szkołach brakuje zajęć pozalekcyjnych artystycznych, brakuje specjalistów do prowadzenia przedmiotów artystycznych. Połączenie muzyki i plastyki w przedmiot nauczania „sztuka” przyczyniło się do obniżenia poziomu edukacji artystycznej. Nie ma ciągłości nauczania przedmiotów artystycznych we wszystkich klasach danego cyklu kształcenia, a mała liczba godzin muzyki i plastyki powoduje, że nauczyciele tych przedmiotów często uczą w dwóch lub trzech szkołach. Specjaliści rezygnują z pracy w szkolnictwie.

Nasze szkoły powinny być bardziej zorientowane na wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat kultury i sztuki, na wychowanie przez sztukę.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • ks. Piotr Mazur
  Kultura człowieka
 • Jolanta Dobrzyńska
  Szkodliwe eksperymenty
 • Paweł Nawrocki
  Ocalić od zapomnienia…
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Niby−kulturalna szkoła
 • Rafał Ryszka
  Przemoc słowna
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ochrona przed agresją
 • Alina Wróblewska
  Dom jako miejsce życia towarzyskiego
 • Lucyna Babicka
  Zachęcamy do czytania (list)
 • Marta Jedliczko−Malik
  Szkoła bez tajemnic (list)
 • Lucyna Gornowicz
  Bądź wyjątkowy (list)
 • Monika
  Mali dżentelmeni (list)
 • Olga Lachowicz
  Muzyka w wychowaniu
 • Tamara Kotarska
  Wyprawa w świat książek (scenariusz akademii dla uczniów klas I−III szkoły podstawowej)
 • Iwona Anna Czarkowska
  Kocham Cię, Mamo… (scenariusz uroczystości dla dzieci 6−letnich i uczniów klas I−III szk. podst.)
 • Dorota Podstawska
  Po nitce do kłębka (inscenizacja z okazji Dnia Matki dla uczniów klas IV−VI szk. podst.)
 • Anna Marek
  Mamo, Tato! (scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca dla uczniów gimnazjum)
 • Elżbieta Trojan
  Teatr szkolny. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Każdy jest ważny… cz. XVI
 • Danuta Rajska
  Twórcza terapia
 • Maria Tota
  Nie bój się pomagać

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.