05/2008 Wprowadzać do kultury

okladka_05-2008Wprowadzanie w świat war­to­ści, kul­tury i sztuki roz­po­czyna się w domu ro­dzin­nym, na­stęp­nie wspie­rane jest przez szkołę oraz in­sty­tu­cje kul­tury. Te śro­do­wi­ska wy­cho­waw­cze mają uwraż­li­wiać mło­dego czło­wieka na do­bro, prawdę, piękno. Troszczyć się nie tylko o roz­wój umy­słowy, ale kształ­to­wać i roz­wi­jać zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wa­nia kul­tu­ralne, ar­ty­styczne. Młody czło­wiek po­wi­nien mieć moż­li­wość od­kry­wa­nia wła­snych zdol­no­ści i ta­len­tów, ich roz­wi­ja­nia, mieć kon­takt z dzie­łami sztuki, mieć czas na ci­szę, na re­flek­sję, na do­strze­ga­nie piękna w so­bie i wo­kół sie­bie.

Doskonałą formą uczest­nic­twa w kul­tu­rze jest czy­tel­nic­two. Dlatego bi­blio­teka szkolna, na­uczy­ciele po­winni do­kła­dać sta­rań do roz­wi­ja­nia za­in­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych uczniów.

Istotną rolę we wpro­wa­dza­niu w kul­turę od­grywa wy­da­wa­nie ga­zetki szkol­nej, które uczy od­po­wie­dzial­no­ści za słowo, wraż­li­wo­ści na to, co się wo­kół nas dzieje, czy też wpły­wa­nia na opi­nię spo­łeczną.

Uczenie się przez dzia­ła­nie w te­atrze szkol­nym roz­bu­dza wy­obraź­nię, roz­wija oso­bo­wość, wzbo­gaca ży­cie emo­cjo­nalne. Stwarza szansę by­cia re­ży­se­rem, ak­to­rem, sce­no­gra­fem, or­ga­ni­za­to­rem wi­downi.

Zajęcia z pla­styki, mu­zyki wpro­wa­dzają dzieci i mło­dzież w świat sztuki, uczą kre­atyw­no­ści, kształ­tują oso­bo­wość, uspo­łecz­niają, uatrak­cyj­niają po­byt ucznia w szkole. Zajęcia po­za­lek­cyjne, ar­ty­styczne po­winny być pro­wa­dzone w wy­mia­rze od­po­wia­da­ją­cym po­trze­bom uczniów.

Dzieci i mło­dzież na­leży na­uczyć twór­czo wy­ko­rzy­sty­wać czas wolny, prze­zna­cza­nia tego czasu na obej­rze­nie spek­ta­klu te­atral­nego, zwie­dze­nie wy­stawy, obej­rze­nie filmu, wy­słu­cha­nie kon­certu. Należy ich uczyć kul­tury współ­ży­cia i kul­tury świę­to­wa­nia. Szkoły or­ga­ni­zują wiele uro­czy­sto­ści, które do­star­czają wielu po­zy­tyw­nych prze­żyć emo­cjo­nal­nych. Na po­czu­cie piękna, smaku es­te­tycz­nego ma wpływ wy­strój szkoły, od­po­wied­nie ko­lory, wy­gląd szkol­nych ko­ry­ta­rzy, po­miesz­czeń lek­cyj­nych, oto­cze­nia wo­kół szkoły, traw­niki, drzewa, za­dbana zie­leń.

W szko­łach bra­kuje za­jęć po­za­lek­cyj­nych ar­ty­stycz­nych, bra­kuje spe­cja­li­stów do pro­wa­dze­nia przed­mio­tów ar­ty­stycz­nych. Połączenie mu­zyki i pla­styki w przed­miot na­ucza­nia „sztuka” przy­czy­niło się do ob­ni­że­nia po­ziomu edu­ka­cji ar­ty­stycz­nej. Nie ma cią­gło­ści na­ucza­nia przed­mio­tów ar­ty­stycz­nych we wszyst­kich kla­sach da­nego cy­klu kształ­ce­nia, a mała liczba go­dzin mu­zyki i pla­styki po­wo­duje, że na­uczy­ciele tych przed­mio­tów czę­sto uczą w dwóch lub trzech szko­łach. Specjaliści re­zy­gnują z pracy w szkol­nic­twie.

Nasze szkoły po­winny być bar­dziej zo­rien­to­wane na wpro­wa­dza­nie dzieci i mło­dzieży w świat kul­tury i sztuki, na wy­cho­wa­nie przez sztukę.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Piotr Mazur
  Kultura czło­wieka
 • Jolanta Dobrzyńska
  Szkodliwe eks­pe­ry­menty
 • Paweł Nawrocki
  Ocalić od za­po­mnie­nia…
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Niby−kulturalna szkoła
 • Rafał Ryszka
  Przemoc słowna
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ochrona przed agre­sją
 • Alina Wróblewska
  Dom jako miej­sce ży­cia to­wa­rzy­skiego
 • Lucyna Babicka
  Zachęcamy do czy­ta­nia (list)
 • Marta Jedliczko−Malik
  Szkoła bez ta­jem­nic (list)
 • Lucyna Gornowicz
  Bądź wy­jąt­kowy (list)
 • Monika
  Mali dżen­tel­meni (list)
 • Olga Lachowicz
  Muzyka w wy­cho­wa­niu
 • Tamara Kotarska
  Wyprawa w świat ksią­żek (sce­na­riusz aka­de­mii dla uczniów klas I−III szkoły pod­sta­wo­wej)
 • Iwona Anna Czarkowska
  Kocham Cię, Mamo… (sce­na­riusz uro­czy­sto­ści dla dzieci 6−letnich i uczniów klas I−III szk. podst.)
 • Dorota Podstawska
  Po nitce do kłębka (in­sce­ni­za­cja z oka­zji Dnia Matki dla uczniów klas IV−VI szk. podst.)
 • Anna Marek
  Mamo, Tato! (sce­na­riusz uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Matki i Ojca dla uczniów gim­na­zjum)
 • Elżbieta Trojan
  Teatr szkolny. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Każdy jest ważny… cz. XVI
 • Danuta Rajska
  Twórcza te­ra­pia
 • Maria Tota
  Nie bój się po­ma­gać

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.