05/2008 Wpro­wa­dzać do kul­tu­ry

okladka_05-2008Wpro­wa­dza­nie w świat war­to­ści, kul­tu­ry i sztu­ki roz­po­czy­na się w do­mu ro­dzin­nym, na­stęp­nie wspie­ra­ne jest przez szko­łę oraz in­sty­tu­cje kul­tu­ry. Te śro­do­wi­ska wy­cho­waw­cze ma­ją uwraż­li­wiać mło­de­go czło­wie­ka na do­bro, praw­dę, pięk­no. Trosz­czyć się nie tyl­ko o roz­wój umy­sło­wy, ale kształ­to­wać i roz­wi­jać zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wa­nia kul­tu­ral­ne, ar­ty­stycz­ne. Mło­dy czło­wiek po­wi­nien mieć moż­li­wość od­kry­wa­nia wła­snych zdol­no­ści i ta­len­tów, ich roz­wi­ja­nia, mieć kon­takt z dzie­ła­mi sztu­ki, mieć czas na ci­szę, na re­flek­sję, na do­strze­ga­nie pięk­na w so­bie i wo­kół sie­bie.

Do­sko­na­łą for­mą uczest­nic­twa w kul­tu­rze jest czy­tel­nic­two. Dla­te­go bi­blio­te­ka szkol­na, na­uczy­cie­le po­win­ni do­kła­dać sta­rań do roz­wi­ja­nia za­in­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych uczniów.

Istot­ną ro­lę we wpro­wa­dza­niu w kul­tu­rę od­gry­wa wy­da­wa­nie ga­zet­ki szkol­nej, któ­re uczy od­po­wie­dzial­no­ści za sło­wo, wraż­li­wo­ści na to, co się wo­kół nas dzie­je, czy też wpły­wa­nia na opi­nię spo­łecz­ną.

Ucze­nie się przez dzia­ła­nie w te­atrze szkol­nym roz­bu­dza wy­obraź­nię, roz­wi­ja oso­bo­wość, wzbo­ga­ca ży­cie emo­cjo­nal­ne. Stwa­rza szan­sę by­cia re­ży­se­rem, ak­to­rem, sce­no­gra­fem, or­ga­ni­za­to­rem wi­dow­ni.

Za­ję­cia z pla­sty­ki, mu­zy­ki wpro­wa­dza­ją dzie­ci i mło­dzież w świat sztu­ki, uczą kre­atyw­no­ści, kształ­tu­ją oso­bo­wość, uspo­łecz­nia­ją, uatrak­cyj­nia­ją po­byt ucznia w szko­le. Za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne, ar­ty­stycz­ne po­win­ny być pro­wa­dzo­ne w wy­mia­rze od­po­wia­da­ją­cym po­trze­bom uczniów.

Dzie­ci i mło­dzież na­le­ży na­uczyć twór­czo wy­ko­rzy­sty­wać czas wol­ny, prze­zna­cza­nia te­go cza­su na obej­rze­nie spek­ta­klu te­atral­ne­go, zwie­dze­nie wy­sta­wy, obej­rze­nie fil­mu, wy­słu­cha­nie kon­cer­tu. Na­le­ży ich uczyć kul­tu­ry współ­ży­cia i kul­tu­ry świę­to­wa­nia. Szko­ły or­ga­ni­zu­ją wie­le uro­czy­sto­ści, któ­re do­star­cza­ją wie­lu po­zy­tyw­nych prze­żyć emo­cjo­nal­nych. Na po­czu­cie pięk­na, sma­ku es­te­tycz­ne­go ma wpływ wy­strój szko­ły, od­po­wied­nie ko­lo­ry, wy­gląd szkol­nych ko­ry­ta­rzy, po­miesz­czeń lek­cyj­nych, oto­cze­nia wo­kół szko­ły, traw­ni­ki, drze­wa, za­dba­na zie­leń.

W szko­łach bra­ku­je za­jęć po­za­lek­cyj­nych ar­ty­stycz­nych, bra­ku­je spe­cja­li­stów do pro­wa­dze­nia przed­mio­tów ar­ty­stycz­nych. Po­łą­cze­nie mu­zy­ki i pla­sty­ki w przed­miot na­ucza­nia „sztu­ka” przy­czy­ni­ło się do ob­ni­że­nia po­zio­mu edu­ka­cji ar­ty­stycz­nej. Nie ma cią­gło­ści na­ucza­nia przed­mio­tów ar­ty­stycz­nych we wszyst­kich kla­sach da­ne­go cy­klu kształ­ce­nia, a ma­ła licz­ba go­dzin mu­zy­ki i pla­sty­ki po­wo­du­je, że na­uczy­cie­le tych przed­mio­tów czę­sto uczą w dwóch lub trzech szko­łach. Spe­cja­li­ści re­zy­gnu­ją z pra­cy w szkol­nic­twie.

Na­sze szko­ły po­win­ny być bar­dziej zo­rien­to­wa­ne na wpro­wa­dza­nie dzie­ci i mło­dzie­ży w świat kul­tu­ry i sztu­ki, na wy­cho­wa­nie przez sztu­kę.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Piotr Ma­zur
  Kul­tu­ra czło­wie­ka
 • Jo­lan­ta Do­brzyń­ska
  Szko­dli­we eks­pe­ry­men­ty
 • Pa­weł Na­wroc­ki
  Oca­lić od za­po­mnie­nia…
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Niby−kulturalna szko­ła
 • Ra­fał Rysz­ka
  Prze­moc słow­na
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ochro­na przed agre­sją
 • Ali­na Wró­blew­ska
  Dom ja­ko miej­sce ży­cia to­wa­rzy­skie­go
 • Lu­cy­na Ba­bic­ka
  Za­chę­ca­my do czy­ta­nia (list)
 • Mar­ta Jedliczko−Malik
  Szko­ła bez ta­jem­nic (list)
 • Lu­cy­na Gor­no­wicz
  Bądź wy­jąt­ko­wy (list)
 • Mo­ni­ka
  Ma­li dżen­tel­me­ni (list)
 • Ol­ga La­cho­wicz
  Mu­zy­ka w wy­cho­wa­niu
 • Ta­ma­ra Ko­tar­ska
  Wy­pra­wa w świat ksią­żek (sce­na­riusz aka­de­mii dla uczniów klas I−III szko­ły pod­sta­wo­wej)
 • Iwo­na An­na Czar­kow­ska
  Ko­cham Cię, Ma­mo… (sce­na­riusz uro­czy­sto­ści dla dzie­ci 6−letnich i uczniów klas I−III szk. podst.)
 • Do­ro­ta Pod­staw­ska
  Po nit­ce do kłęb­ka (in­sce­ni­za­cja z oka­zji Dnia Mat­ki dla uczniów klas IVVI szk. podst.)
 • An­na Ma­rek
  Ma­mo, Ta­to! (sce­na­riusz uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Mat­ki i Oj­ca dla uczniów gim­na­zjum)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Te­atr szkol­ny. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Każ­dy jest waż­ny… cz. XVI
 • Da­nu­ta Raj­ska
  Twór­cza te­ra­pia
 • Ma­ria To­ta
  Nie bój się po­ma­gać

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.