04/2019 Dyk­ta­tu­ra mo­dy w szko­le

okladka_04-2019

Es­te­ty­ka ubio­ru, hi­gie­ny, tak­tu i sza­cun­ku wo­bec dru­gich to kwe­stie in­te­re­su­ją­ce ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li, a przede wszyst­kim uczniów. Uczeń po­wi­nien dbać o wi­ze­ru­nek szko­ły po­przez od­po­wied­ni strój oraz schlud­ny, es­te­tycz­ny wy­gląd. Re­gu­la­min stro­ju szkol­ne­go jest wspól­nie usta­la­ny przez na­uczy­cie­li, ro­dzi­ców i uczniów. Każ­dy uczeń po­wi­nien go znać, ak­cep­to­wać i prze­strze­gać. W tym re­gu­la­mi­nie ma­my opis stro­ju co­dzien­ne­go, stro­ju ga­lo­we­go oraz ubio­ru nie­ak­cep­to­wa­ne­go. Co­dzien­ny strój szkol­ny nie po­wi­nien za­wie­rać bluzek/sukienek z od­sło­nię­ty­mi ra­mio­na­mi, ple­ca­mi, du­żym de­kol­tem, od­sła­nia­ją­cych brzuch, ubrań prze­świ­tu­ją­cych, czy z na­dru­ka­mi wul­gar­ny­mi, agre­syw­ny­mi, ero­tycz­ny­mi. Je­że­li wszy­scy na­uczy­cie­le i ro­dzi­ce bę­dą sta­wia­li jed­na­ko­we wy­ma­ga­nia w spra­wie es­te­ty­ki szkol­ne­go ubio­ru co­dzien­ne­go i ga­lo­we­go oraz hi­gie­ny ucznia, to efek­ty bę­dą za­do­wa­la­ją­ce.

Mo­da peł­ni istot­ną ro­lę w ży­ciu mło­dzie­ży, ale trze­ba bro­nić uczniów przed bez­kry­tycz­nym jej ule­ga­niu. Ucznio­wie chcą się wy­róż­niać stro­jem, fry­zu­rą, bi­żu­te­rią, ale po­nie­waż strój jest wy­ra­zem sza­cun­ku dla in­nych, po­wi­nien być do­sto­so­wa­ny do miej­sca prze­by­wa­nia i oko­licz­no­ści. Strój co­dzien­ny po­wi­nien być skrom­ny, schlud­ny, a wy­gląd za­dba­ny i czy­sty.

W szko­le nie­zbęd­ny jest ład i po­rzą­dek ze­wnętrz­ny i we­wnętrz­ny, sta­tut, re­gu­la­mi­ny, ład ak­sjo­lo­gicz­ny. W okre­sie dyk­ta­tu mo­dy, tym­cza­so­wo­ści, kon­sump­cjo­ni­zmu trze­ba uczyć mło­de po­ko­le­nie od­cho­dze­nia od kul­tu rze­czy, przy­mu­su po­sia­da­nia mod­nych stro­jów, kon­cen­tro­wa­nia się na po­sia­da­niu. Bied­nym nie jest ten, kto ma ma­ło, ale ten ko­mu ma­ło. Cią­głe zmia­ny w sty­lach ubie­ra­nia się i fry­zu­rach ma­ją od­bi­cie w mo­dzie szkol­nej. Ze­wnętrz­ny wy­gląd ucznia jest waż­ny, ale dąż­my do te­go, aby je­go ozdo­bą by­ły do­bre uczyn­ki, kie­ro­wa­nie się praw­dą, do­strze­ga­nie rze­czy­wi­ste­go pięk­na w so­bie i wo­kół sie­bie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC,
  Mo­da na­uczy­ciel­ska i uczniow­ska
 • Agniesz­ka Ha­jos-Iwań­ska,
  Mo­da dla ubo­gich – jak po­go­dzić du­cha ubó­stwa z tro­ską o sza­fę?
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk,
  Aby być do­brym ko­le­gą. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Ma­ria Ko­wal,
  Strój, któ­ry prze­ma­wia
 • Elż­bie­ta Tro­jan,
  Dress co­de w szko­le – służ­bo­wy ubiór na­uczy­cie­la (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze); Po­wsta­nia Ślą­skie – 1919, 1920, 1921 (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Ma­ria Ko­wal,
  Eg­za­min ósmo­kla­si­sty
 • Bp Piotr Tu­rzyń­ski,
  O cha­osie i o szko­le
 • An­na Wło­dar­czyk,
  „Oto jest mi­łość”
 • Ks. An­drzej Zwo­liń­ski,
  Zwy­cię­stwo krzy­ża
 • Szy­mon Rduch,
  Le­cze­nie skut­ków dłu­go­trwa­łe­go stre­su
 • Mar­cin No­wak,
  Przy­kład mi­ło­ści do czło­wie­ka, któ­re­go nie zna­cie
 • Ks. To­masz Pod­lew­ski,
  Wspól­no­ty – miej­sca roz­wo­ju czy uciecz­ki?
 • Bo­gna Bia­łec­ka,
  Gry on­li­ne – dla­cze­go wcią­ga­ją?
 • Ro­ma­na Cynk,
  O po­sze­rza­niu wol­no­ści w wa­run­kach szkol­nych
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki,
  Przy­jaźń: więź ze zna­kiem ja­ko­ści

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.