04/2018 Twór­czość w edu­ka­cji

okladka_04-2018

Twór­cą mo­że być każ­dy z nas. Po­ten­cjał twór­czy dziec­ka jest na­tu­ral­ny i wręcz nie­ogra­ni­czo­ny. Ma­łe dzie­ci dzia­ła­ją spon­ta­nicz­nie, nie­kon­wen­cjo­nal­nie. Za­da­ją mnó­stwo py­tań, ma­ją buj­ną wy­obraź­nię, ory­gi­nal­ne po­my­sły. W star­szych kla­sach szko­ły pod­sta­wo­wej spon­ta­nicz­na twór­czość ma­le­je. Ucznio­wie sta­ją się bar­dziej kry­tycz­ni wo­bec swo­ich po­my­słów, oba­wia­ją się dez­apro­ba­ty ze stro­ny ko­le­gów i na­uczy­cie­li. Na­uczy­cie­le czę­sto nie do­ce­nia­ją po­my­słów uczniów oraz ich twór­cze­go po­dej­ścia do pro­ble­mu. Nie za­bie­ga­ją o ory­gi­nal­ne po­my­sły uczniów, cza­sem na­rzu­ca­ją sche­ma­tycz­ne roz­wią­za­nia, ma­ło cza­su po­świę­ca­ją na roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań i zdol­no­ści twór­czych.
Roz­wi­ja­nie zdol­no­ści twór­czych dzie­ci i mło­dzie­ży jest waż­nym za­da­niem szko­ły. Trze­ba two­rzyć kli­mat do roz­wi­ja­nia wła­snej twór­czo­ści, do­star­czać wie­dzy, któ­rą uczeń ak­tyw­nie i twór­czo po­zna­je i in­ter­pre­tu­je rze­czy­wi­stość. Po­bu­dzaj­my cie­ka­wość po­znaw­czą ucznia, twórz­my wa­run­ki, by ak­tyw­nie po­zna­wał i in­ter­pre­to­wał rze­czy­wi­stość, do­ce­niaj­my je­go kre­atyw­ność, in­no­wa­cyj­ność, no­we po­my­sły. Dbaj­my o roz­wój pro­ce­sów po­znaw­czych i zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych uczniów: spo­strze­gaw­czo­ści, uwa­gi, wy­obraź­ni, my­śle­nia, ra­do­ści two­rze­nia. Sto­suj­my nie­sza­blo­no­we, ak­tyw­ne me­to­dy pra­cy: na­ucza­nie pro­ble­mo­we, mul­ti­sen­so­rycz­ne, gry dy­dak­tycz­no- sy­mu­la­cyj­ne, in­sce­ni­za­cje, twór­czość pla­stycz­ną, mu­zycz­ną. Dzie­ci i mło­dzież, przy sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach, z ra­do­ścią two­rzą dzie­ła pla­stycz­ne, li­te­rac­kie, mu­zycz­ne, tech­nicz­ne, a na­wet na­uko­we.
Tre­nin­gi twór­czo­ści do­ty­czą szcze­gól­nie wy­obraź­ni – od­twa­rza­nia, uzu­peł­nia­nia, prze­wi­dy­wa­nia oraz spo­so­bów ich re­ali­za­cji i umie­jęt­no­ści prze­ka­za­nia no­wych po­my­słów in­nym. Sys­te­ma­tycz­ne ćwi­cze­nia zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści twór­czych kształ­tu­ją czło­wie­ka kre­atyw­ne­go. W na­szej pra­cy pe­da­go­gicz­nej dbaj­my o roz­wój ta­len­tów twór­czych dzie­ci i mło­dzie­ży.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ju­sty­na Cie­śliń­ska
  Wa­run­ko­wa­nie twór­czo­ści w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym
 • Jo­lan­ta Do­brzyń­ska
  Szko­ły de­mo­kra­tycz­ne i edu­ka­cja wol­no­ścio­wa w Pol­sce
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Ak­tyw­ność mu­zycz­na dzie­ci przed­szkol­nych
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Mu­zy­ka – dziec­ko – ro­dzi­na (ana­li­za wy­ni­ków ba­dań)
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Nie mam gra­nic w roz­wo­ju
 • Ewe­li­na Gier­łach
  Ję­zyk an­giel­ski me­to­dą mul­ti­sen­so­rycz­ną
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Twór­cza mi­łość
 • Bo­że­na Dy­bow­ska
  Lu­bi­my uczyć
 • Agniesz­ka Pusz­czy­kow­ska-Gla­pa
  Mo­je mia­sto – mo­je gniaz­do
 • Ewa Cy­bu­la
  Te­atr Czter­dzie­stu
 • Ro­ma­na Cynk
  Nie­doj­rza­łość, więc nie­mi­łość. Roz­wa­ża­nia mo­ral­ne nad fil­mem An­drie­ja Zwia­gin­ce­wa
 • Jo­an­na Ja­nosz
  Uczeń i mistrz
 • Mo­ni­ka Wi­dlarz
  Być w obiek­ty­wie apa­ra­tu. Kon­spekt za­jęć
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  Jak do­brze jest być mi­łym dla wszyst­kich. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla klas IIIII SP
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Baj­ka o pew­nej bar­dzo mi­łej kró­lew­nie
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Pe­da­go­gi­ka twór­czo­ści (bi­blio­gra­fia)
 • Ma­ria Ko­zar
  Jest ta­ki kwiat. Sce­na­riusz dla szkół pod­sta­wo­wych
 • Ma­te­usz Bła­że­jew­ski
  Kre­atyw­na edu­ka­cja

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.