04/2018 Twórczość w edukacji

okladka_04-2018

Twórcą może być każdy z nas. Potencjał twórczy dziecka jest naturalny i wręcz nieograniczony. Małe dzieci działają spontanicznie, niekonwencjonalnie. Zadają mnóstwo pytań, mają bujną wyobraźnię, oryginalne pomysły. W starszych klasach szkoły podstawowej spontaniczna twórczość maleje. Uczniowie stają się bardziej krytyczni wobec swoich pomysłów, obawiają się dezaprobaty ze strony kolegów i nauczycieli. Nauczyciele często nie doceniają pomysłów uczniów oraz ich twórczego podejścia do problemu. Nie zabiegają o oryginalne pomysły uczniów, czasem narzucają schematyczne rozwiązania, mało czasu poświęcają na rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych.
Rozwijanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem szkoły. Trzeba tworzyć klimat do rozwijania własnej twórczości, dostarczać wiedzy, którą uczeń aktywnie i twórczo poznaje i interpretuje rzeczywistość. Pobudzajmy ciekawość poznawczą ucznia, twórzmy warunki, by aktywnie poznawał i interpretował rzeczywistość, doceniajmy jego kreatywność, innowacyjność, nowe pomysły. Dbajmy o rozwój procesów poznawczych i zdolności intelektualnych uczniów: spostrzegawczości, uwagi, wyobraźni, myślenia, radości tworzenia. Stosujmy nieszablonowe, aktywne metody pracy: nauczanie problemowe, multisensoryczne, gry dydaktyczno- symulacyjne, inscenizacje, twórczość plastyczną, muzyczną. Dzieci i młodzież, przy sprzyjających warunkach, z radością tworzą dzieła plastyczne, literackie, muzyczne, techniczne, a nawet naukowe.
Treningi twórczości dotyczą szczególnie wyobraźni – odtwarzania, uzupełniania, przewidywania oraz sposobów ich realizacji i umiejętności przekazania nowych pomysłów innym. Systematyczne ćwiczenia zdolności i umiejętności twórczych kształtują człowieka kreatywnego. W naszej pracy pedagogicznej dbajmy o rozwój talentów twórczych dzieci i młodzieży.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Justyna Cieślińska
  Warunkowanie twórczości w procesie edukacyjnym
 • Jolanta Dobrzyńska
  Szkoły demokratyczne i edukacja wolnościowa w Polsce
 • Janusz Rusaczyk
  Aktywność muzyczna dzieci przedszkolnych
 • Janusz Rusaczyk
  Muzyka – dziecko – rodzina (analiza wyników badań)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nie mam granic w rozwoju
 • Ewelina Gierłach
  Język angielski metodą multisensoryczną
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Twórcza miłość
 • Bożena Dybowska
  Lubimy uczyć
 • Agnieszka Puszczykowska-Glapa
  Moje miasto – moje gniazdo
 • Ewa Cybula
  Teatr Czterdziestu
 • Romana Cynk
  Niedojrzałość, więc niemiłość. Rozważania moralne nad filmem Andrieja Zwiagincewa
 • Joanna Janosz
  Uczeń i mistrz
 • Monika Widlarz
  Być w obiektywie aparatu. Konspekt zajęć
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  Jak dobrze jest być miłym dla wszystkich. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III SP
 • Małgorzata Sasin
  Bajka o pewnej bardzo miłej królewnie
 • Elżbieta Trojan
  Pedagogika twórczości (bibliografia)
 • Maria Kozar
  Jest taki kwiat. Scenariusz dla szkół podstawowych
 • Mateusz Błażejewski
  Kreatywna edukacja

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.