04/2018 Twórczość w edukacji

okladka_04-2018

Twórcą może być każdy z nas. Potencjał twór­czy dziecka jest na­tu­ralny i wręcz nie­ogra­ni­czony. Małe dzieci dzia­łają spon­ta­nicz­nie, nie­kon­wen­cjo­nal­nie. Zadają mnó­stwo py­tań, mają bujną wy­obraź­nię, ory­gi­nalne po­my­sły. W star­szych kla­sach szkoły pod­sta­wo­wej spon­ta­niczna twór­czość ma­leje. Uczniowie stają się bar­dziej kry­tyczni wo­bec swo­ich po­my­słów, oba­wiają się dez­apro­baty ze strony ko­le­gów i na­uczy­cieli. Nauczyciele czę­sto nie do­ce­niają po­my­słów uczniów oraz ich twór­czego po­dej­ścia do pro­blemu. Nie za­bie­gają o ory­gi­nalne po­my­sły uczniów, cza­sem na­rzu­cają sche­ma­tyczne roz­wią­za­nia, mało czasu po­świę­cają na roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań i zdol­no­ści twór­czych.
Rozwijanie zdol­no­ści twór­czych dzieci i mło­dzieży jest waż­nym za­da­niem szkoły. Trzeba two­rzyć kli­mat do roz­wi­ja­nia wła­snej twór­czo­ści, do­star­czać wie­dzy, którą uczeń ak­tyw­nie i twór­czo po­znaje i in­ter­pre­tuje rze­czy­wi­stość. Pobudzajmy cie­ka­wość po­znaw­czą ucznia, twórzmy wa­runki, by ak­tyw­nie po­zna­wał i in­ter­pre­to­wał rze­czy­wi­stość, do­ce­niajmy jego kre­atyw­ność, in­no­wa­cyj­ność, nowe po­my­sły. Dbajmy o roz­wój pro­ce­sów po­znaw­czych i zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych uczniów: spo­strze­gaw­czo­ści, uwagi, wy­obraźni, my­śle­nia, ra­do­ści two­rze­nia. Stosujmy nie­sza­blo­nowe, ak­tywne me­tody pracy: na­ucza­nie pro­ble­mowe, mul­ti­sen­so­ryczne, gry dydaktyczno- sy­mu­la­cyjne, in­sce­ni­za­cje, twór­czość pla­styczną, mu­zyczną. Dzieci i mło­dzież, przy sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach, z ra­do­ścią two­rzą dzieła pla­styczne, li­te­rac­kie, mu­zyczne, tech­niczne, a na­wet na­ukowe.
Treningi twór­czo­ści do­ty­czą szcze­gól­nie wy­obraźni – od­twa­rza­nia, uzu­peł­nia­nia, prze­wi­dy­wa­nia oraz spo­so­bów ich re­ali­za­cji i umie­jęt­no­ści prze­ka­za­nia no­wych po­my­słów in­nym. Systematyczne ćwi­cze­nia zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści twór­czych kształ­tują czło­wieka kre­atyw­nego. W na­szej pracy pe­da­go­gicz­nej dbajmy o roz­wój ta­len­tów twór­czych dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Justyna Cieślińska
  Warunkowanie twór­czo­ści w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym
 • Jolanta Dobrzyńska
  Szkoły de­mo­kra­tyczne i edu­ka­cja wol­no­ściowa w Polsce
 • Janusz Rusaczyk
  Aktywność mu­zyczna dzieci przed­szkol­nych
 • Janusz Rusaczyk
  Muzyka – dziecko – ro­dzina (ana­liza wy­ni­ków ba­dań)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Nie mam gra­nic w roz­woju
 • Ewelina Gierłach
  Język an­giel­ski me­todą mul­ti­sen­so­ryczną
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Twórcza mi­łość
 • Bożena Dybowska
  Lubimy uczyć
 • Agnieszka Puszczykowska-Glapa
  Moje mia­sto – moje gniazdo
 • Ewa Cybula
  Teatr Czterdziestu
 • Romana Cynk
  Niedojrzałość, więc nie­mi­łość. Rozważania mo­ralne nad fil­mem Andrieja Zwiagincewa
 • Joanna Janosz
  Uczeń i mistrz
 • Monika Widlarz
  Być w obiek­ty­wie apa­ratu. Konspekt za­jęć
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  Jak do­brze jest być mi­łym dla wszyst­kich. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III SP
 • Małgorzata Sasin
  Bajka o pew­nej bar­dzo mi­łej kró­lew­nie
 • Elżbieta Trojan
  Pedagogika twór­czo­ści (bi­blio­gra­fia)
 • Maria Kozar
  Jest taki kwiat. Scenariusz dla szkół pod­sta­wo­wych
 • Mateusz Błażejewski
  Kreatywna edu­ka­cja

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.