04/2016 Wy­ciecz­ki szkol­ne

okladka_04-2016
Któż z nas nie pa­mię­ta emo­cji zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem się do szkol­nej wy­ciecz­ki. Wca­le nie­rzad­ko wy­cho­waw­cy „roz­da­wa­li ro­le”, dzie­ląc uczniów na ze­spo­ły, z któ­rych np. je­den miał przy­go­to­wać tra­sę, in­ny – do­kład­ny plan po­szcze­gól­nych dni, jesz­cze in­ny miał ze­brać jak naj­wię­cej cie­ka­wych in­for­ma­cji o za­pla­no­wa­nych do zwie­dza­nia obiek­tach. Był też ze­spół go­spo­dar­czy – od­po­wie­dzial­ny za apro­wi­za­cję i po­sił­ki, a tak­że fi­nan­so­wy do do­kład­ne­go za­pla­no­wa­nia kosz­tów wy­ciecz­ki. Ta­kie do­świad­cze­nie uczy pla­no­wa­nia, kształ­tu­je wy­obraź­nię i mo­bi­li­zu­je do od­po­wie­dzial­no­ści. Trze­ba się prze­cież wy­ka­zać, spraw­dzić, by nie za­wieść wy­cho­waw­cy i ko­le­gów.

Już na wstęp­nym eta­pie to­wa­rzy­szy więc uczniom do­świad­cze­nie współ­pra­cy, cza­sem spo­rów i dys­ku­sji. Na­stę­pu­je uści­śle­nie re­la­cji i bliż­sze­go po­zna­nia swo­ich pre­dys­po­zy­cji, a tak­że wza­jem­nych po­trzeb i ocze­ki­wań.

Wy­ciecz­ki, zie­lo­ne i bia­łe szko­ły wspo­ma­ga­ją kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie do­mo­we i szkol­ne, są do­sko­na­łym środ­kiem dy­dak­tycz­nym. Re­ali­za­cja za­pla­no­wa­ne­go pro­gra­mu słu­ży roz­wo­jo­wi fi­zycz­ne­mu, in­te­lek­tu­al­ne­mu, emo­cjo­nal­ne­mu i spo­łecz­ne­mu mło­de­go czło­wie­ka. Za­ję­cia te mo­gą być też cie­ka­wą al­ter­na­ty­wą po­zna­wa­nia śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, świa­ta ro­ślin, drzew, pta­ków, zwie­rząt, po­sze­rza­nia wie­dzy z za­kre­su geo­gra­fii, hi­sto­rii, kul­tu­ry. Wy­ciecz­ki kra­jo­znaw­czo-tu­ry­stycz­ne są do­sko­na­łą szko­łą ży­cia, roz­wi­ja­ją sa­mo­dziel­ność i ak­tyw­ność, wy­zwa­la­ją ini­cja­ty­wę, uczą współ­pra­cy w gru­pie, po­zwa­la­ją na bliż­sze po­zna­nie ko­le­ża­nek i ko­le­gów, na­wią­za­nie re­la­cji przy­ja­ciel­skich, a na­wet pierw­szych sym­pa­tii… Za­chę­ca­ją do ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w ży­ciu kul­tu­ral­nym i spo­łecz­nym.

W pro­ce­sie dy­dak­tycz­nym wy­stę­pu­je prze­wa­ga in­for­ma­cji elek­tro­nicz­nych o ota­cza­ją­cym świe­cie kosz­tem bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z przy­ro­dą i re­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią. Wie­lość ma­te­ria­łu i cią­gły brak cza­su spra­wia­ją, że za­ję­cia w te­re­nie są czę­sto po­mi­ja­ne. Aby mieć wła­ści­we po­ję­cie mo­rza, nie wy­star­czą zdję­cia, fil­my, ale trze­ba zo­ba­czyć fa­le, po­cho­dzić bo­so po brze­gu, po­czuć za­pach i smak wo­dy. War­to po­zna­wać rze­czy­wi­sty, na­tu­ral­ny świat. Ko­rzy­staj­my z ak­tyw­nych me­tod na­ucza­nia, pro­wadź­my ob­ser­wa­cje, zwie­dzaj­my z mło­dzie­żą cie­ka­we miej­sca, wy­sta­wy, za­byt­ki. Wzbu­dzaj­my za­cie­ka­wie­nie uczniów ota­cza­ją­cym świa­tem. To uczy­ni ich bar­dziej wraż­li­wy­mi, wy­czu­lo­ny­mi na pięk­no sztu­ki i hi­sto­rię na­szych dzie­jów. A sza­cu­nek do przy­ro­dy naj­bar­dziej się wy­zwo­li, gdy wy­bie­rze­my się z na­szy­mi wy­cho­wan­ka­mi do pusz­czy czy na wy­ciecz­kę w gó­ry.

Wio­sna sprzy­ja wy­jaz­dom na wy­ciecz­ki i zie­lo­ne szko­ły. To do­bry czas na re­ge­ne­ra­cję sił, wy­rwa­nie się ze szkol­nych ław, aby po­czuć za­pach zie­mi, za­ob­ser­wo­wać pę­dzą­ce po nie­bie chmu­ry i cie­szyć się mło­dym ży­ciem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ewa Ko­siń­ska
  Wy­ciecz­ki szkol­ne – ra­dość czy zmo­ra?
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  War­tość do­da­na
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ta­jem­ni­ca Tom­ka
 • Ane­ta Ba­ra­now­ska
  Edu­ka­cyj­ne wa­lo­ry za­jęć pro­wa­dzo­nych w le­sie
 • Mał­go­rza­ta Mróz
  Zna­cze­nie wy­cie­czek w roz­wo­ju dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Wy­ciecz­ki szkol­ne – (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Zie­lo­ne szko­ły – na­uka i wy­po­czy­nek
  (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ed­mund Juś­ko
  Na­ucza­nie hi­sto­rii re­gio­nal­nej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mo­ty­wo­wać do roz­wo­ju
 • Jo­lan­ta Sy­no­wiec
  Ta­jem­ni­ca ori­ga­mi
 • Prze­my­sław Jó­zef­czyk
  Jak zor­ga­ni­zo­wać atrak­cyj­ną wy­ciecz­kę?
 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  Wy­jaz­dy piel­grzym­ko­we przed ma­tu­rą
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Nie jest ła­two
 • Jo­an­na Że­la­zny
  Mord w Ka­ty­niu
 • Aga­ta Ko­rzeń
  Zbrod­nia nie­zmier­na. Wie­czor­ni­ca z oka­zji Rocz­ni­cy Ka­tyń­skiej dla uczniów gim­na­zjum
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­ciecz­ka, któ­ra uczy i wy­cho­wu­je. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze
 • Elż­bie­ta Bu­lik
  Ope­ra­cja woj­sko­wa Anioł Stróż. Sce­na­riusz spek­ta­klu dla uczniów gim­na­zjum
 • An­na Wo­dziń­ska
  Czy mo­je za­cho­wa­nie za­wsze jest pra­wi­dło­we? Sce­na­riusz za­jęć pod­czas „zie­lo­nej szko­ły” (kl. IIIIV SP)
 • Jo­an­na Wój­cik
  Wy­płyń na głę­bię. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej, za­jęć w świe­tli­cy, in­ter­na­cie
 • An­na Gó­rec­ka
  A ja ko­cham mo­ją ma­mę! Sce­na­riusz lek­cji otwar­tej dla klas IV-VI
 • Ewa Ro­wic­ka
  Czu­ła, do­bra, ko­cha­ją­ca. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Mat­ki (szko­ła pod­sta­wo­wa)
 • Syl­wia Bła­żej­czak
  Roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.