04/2016 Wycieczki szkolne

okladka_04-2016
Któż z nas nie pamięta emocji związanych z przygotowaniem się do szkolnej wycieczki. Wcale nierzadko wychowawcy „rozdawali role”, dzieląc uczniów na zespoły, z których np. jeden miał przygotować trasę, inny – dokładny plan poszczególnych dni, jeszcze inny miał zebrać jak najwięcej ciekawych informacji o zaplanowanych do zwiedzania obiektach. Był też zespół gospodarczy – odpowiedzialny za aprowizację i posiłki, a także finansowy do dokładnego zaplanowania kosztów wycieczki. Takie doświadczenie uczy planowania, kształtuje wyobraźnię i mobilizuje do odpowiedzialności. Trzeba się przecież wykazać, sprawdzić, by nie zawieść wychowawcy i kolegów.

Już na wstępnym etapie towarzyszy więc uczniom doświadczenie współpracy, czasem sporów i dyskusji. Następuje uściślenie relacji i bliższego poznania swoich predyspozycji, a także wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Wycieczki, zielone i białe szkoły wspomagają kształcenie i wychowanie domowe i szkolne, są doskonałym środkiem dydaktycznym. Realizacja zaplanowanego programu służy rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu młodego człowieka. Zajęcia te mogą być też ciekawą alternatywą poznawania środowiska przyrodniczego, świata roślin, drzew, ptaków, zwierząt, poszerzania wiedzy z zakresu geografii, historii, kultury. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne są doskonałą szkołą życia, rozwijają samodzielność i aktywność, wyzwalają inicjatywę, uczą współpracy w grupie, pozwalają na bliższe poznanie koleżanek i kolegów, nawiązanie relacji przyjacielskich, a nawet pierwszych sympatii… Zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

W procesie dydaktycznym występuje przewaga informacji elektronicznych o otaczającym świecie kosztem bezpośredniego kontaktu z przyrodą i realną rzeczywistością. Wielość materiału i ciągły brak czasu sprawiają, że zajęcia w terenie są często pomijane. Aby mieć właściwe pojęcie morza, nie wystarczą zdjęcia, filmy, ale trzeba zobaczyć fale, pochodzić boso po brzegu, poczuć zapach i smak wody. Warto poznawać rzeczywisty, naturalny świat. Korzystajmy z aktywnych metod nauczania, prowadźmy obserwacje, zwiedzajmy z młodzieżą ciekawe miejsca, wystawy, zabytki. Wzbudzajmy zaciekawienie uczniów otaczającym światem. To uczyni ich bardziej wrażliwymi, wyczulonymi na piękno sztuki i historię naszych dziejów. A szacunek do przyrody najbardziej się wyzwoli, gdy wybierzemy się z naszymi wychowankami do puszczy czy na wycieczkę w góry.

Wiosna sprzyja wyjazdom na wycieczki i zielone szkoły. To dobry czas na regenerację sił, wyrwanie się ze szkolnych ław, aby poczuć zapach ziemi, zaobserwować pędzące po niebie chmury i cieszyć się młodym życiem.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Ewa Kosińska
  Wycieczki szkolne – radość czy zmora?
 • Ilona Gołębiewska
  Wartość dodana
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Tajemnica Tomka
 • Aneta Baranowska
  Edukacyjne walory zajęć prowadzonych w lesie
 • Małgorzata Mróz
  Znaczenie wycieczek w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ewelina Czajkowska
  Wycieczki szkolne – (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Zielone szkoły – nauka i wypoczynek
  (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Edmund Juśko
  Nauczanie historii regionalnej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Motywować do rozwoju
 • Jolanta Synowiec
  Tajemnica origami
 • Przemysław Józefczyk
  Jak zorganizować atrakcyjną wycieczkę?
 • Ewelina Krzymowska
  Wyjazdy pielgrzymkowe przed maturą
 • Maria Fortuna-Sudor
  Nie jest łatwo
 • Joanna Żelazny
  Mord w Katyniu
 • Agata Korzeń
  Zbrodnia niezmierna. Wieczornica z okazji Rocznicy Katyńskiej dla uczniów gimnazjum
 • Elżbieta Trojan
  Wycieczka, która uczy i wychowuje. Bibliografia w wyborze
 • Elżbieta Bulik
  Operacja wojskowa Anioł Stróż. Scenariusz spektaklu dla uczniów gimnazjum
 • Anna Wodzińska
  Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe? Scenariusz zajęć podczas „zielonej szkoły” (kl. III–IV SP)
 • Joanna Wójcik
  Wypłyń na głębię. Scenariusz lekcji wychowawczej, zajęć w świetlicy, internacie
 • Anna Górecka
  A ja kocham moją mamę! Scenariusz lekcji otwartej dla klas IV-VI
 • Ewa Rowicka
  Czuła, dobra, kochająca. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki (szkoła podstawowa)
 • Sylwia Błażejczak
  Rozwiązywanie konfliktów

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.