04/2011 Rzecznik Bożej Miłości

okladka_04-2011Żałoba po śmierci papieża Jana Pawła II była najważniejszym wydarzeniem 2005 roku. Tysiące wiernych na mszach świętych i okolicznościowych koncertach, spontaniczne marsze, tysiące płonących zniczy. Wołanie tysięcy osób: Santo subito.

Santo subito wypełni się 1 maja 2011 roku. Ważnym wydarzeniem tego roku będzie beatyfikacja Jana Pawła II, który był uosobieniem dobra, prawdy, mądrości i świętości. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II na zawsze został wpisany w naszą pamięć, w historię Kościoła, Polski i świata. Ojciec Święty wołał, nauczał, poruszał sumienia ludzkie. Szukał ludzi w miejscu ich zamieszkania, docierał do najodleglejszych zakątków Ziemi. Pochylał się nad chorymi, biednymi, zagubionymi, błogosławił wszystkim w codziennym wysiłku życia. Ukazywał wielkość i godność każdego człowieka jako osoby. Nauczał, że osoba ludzka urzeczywistnia się przez miłość, dlatego właściwym odniesieniem do osoby jest umiłowanie jej.

Podejmował wiele inicjatyw na rzecz ekumenizmu, pojednania między narodami. Pozostawił bogate przesłanie dla ludzkości, był rzecznikiem Bożej miłości do człowieka, miłości człowieka do Boga i drugiego człowieka.

Najważniejsze wezwanie Ojca Świętego to apel o modlitwę: Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Ochraniał m.in. takie dobra, jak: małżeństwo, rodzina i życie. Kochał dzieci i młodzież, często się z nimi spotykał, uczył ich łączenia wiedzy, wiary, kultury i życia.

Wielkość i świętość Jana Pawła II winna być naszym przewodnikiem w wychowaniu do wartości. Przykład Jego życia jest zachętą do budowania cywilizacji miłości, miłości Boga i człowieka. Nauczanie papieskie należy zgłębiać, wypełniać swoim życiem, przybliżać młodemu pokoleniu – na tym winno polegać nasze przygotowanie do beatyfikacji Wielkiego Człowieka, Polaka, Papieża.

Ojciec Święty pozostaje z nami poprzez swoje nauczanie i działania. On czuwa nad losem Polski i świata.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Paweł M. Nawrocki
  Nikt nie umiera dla siebie
 • Jan Paweł II
  Apel o modlitwę – najważniejsze wezwanie Ojca Świętego
 • br. Franciszek Ludwik Krawczyk
  Podstawowe kryterium moralności
 • ks. Andrzej Gretkowski
  Młodzież nadzieją Jana Pawła II
 • Elżbieta Goraj
  Nie tak
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Szukać prawdy!
 • ks. Janusz Skrzypek
  Misja rodziny
 • ks. Jan Piwowarczyk
  Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II
 • Maria Mojzesowicz
  Śladami Mistrza
 • Lucyna Babicka
  Przesłania Jana Pawła II. Scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum
 • Małgorzata Nawrocka
  Przed „Sklepem z Aniołami”. Scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Agnieszka Zajkowska, Magdalena Żak
  Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Scenariusz wystawy
 • Anna Cencora
  Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Scenariusz zajęć dla klas IV−VI szkoły podstawowej

Okładka: fot. Arturo Mari. Redakcja „Wychowawcy” z wizytą u Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 29 stycznia 1993 r. – o. dr Paweł Mynarz O. Cist., dr Wanda Półtawska i dr inż. Antoni Zięba.

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.