04/2011 Rzecznik Bożej Miłości

okladka_04-2011Żałoba po śmierci pa­pieża Jana Pawła II była naj­waż­niej­szym wy­da­rze­niem 2005 roku. Tysiące wier­nych na mszach świę­tych i oko­licz­no­ścio­wych kon­cer­tach, spon­ta­niczne mar­sze, ty­siące pło­ną­cych zni­czy. Wołanie ty­sięcy osób: Santo sub­ito.

Santo sub­ito wy­pełni się 1 maja 2011 roku. Ważnym wy­da­rze­niem tego roku bę­dzie be­aty­fi­ka­cja Jana Pawła II, który był uoso­bie­niem do­bra, prawdy, mą­dro­ści i świę­to­ści. Życie i pon­ty­fi­kat Ojca Świętego Jana Pawła II na za­wsze zo­stał wpi­sany w na­szą pa­mięć, w hi­sto­rię Kościoła, Polski i świata. Ojciec Święty wo­łał, na­uczał, po­ru­szał su­mie­nia ludz­kie. Szukał lu­dzi w miej­scu ich za­miesz­ka­nia, do­cie­rał do naj­od­le­glej­szych za­kąt­ków Ziemi. Pochylał się nad cho­rymi, bied­nymi, za­gu­bio­nymi, bło­go­sła­wił wszyst­kim w co­dzien­nym wy­siłku ży­cia. Ukazywał wiel­kość i god­ność każ­dego czło­wieka jako osoby. Nauczał, że osoba ludzka urze­czy­wist­nia się przez mi­łość, dla­tego wła­ści­wym od­nie­sie­niem do osoby jest umi­ło­wa­nie jej.

Podejmował wiele ini­cja­tyw na rzecz eku­me­ni­zmu, po­jed­na­nia mię­dzy na­ro­dami. Pozostawił bo­gate prze­sła­nie dla ludz­ko­ści, był rzecz­ni­kiem Bożej mi­ło­ści do czło­wieka, mi­ło­ści czło­wieka do Boga i dru­giego czło­wieka.

Najważniejsze we­zwa­nie Ojca Świętego to apel o mo­dli­twę: Módlcie się i kształ­tuj­cie po­przez mo­dli­twę swoje ży­cie. Ochraniał m.in. ta­kie do­bra, jak: mał­żeń­stwo, ro­dzina i ży­cie. Kochał dzieci i mło­dzież, czę­sto się z nimi spo­ty­kał, uczył ich łą­cze­nia wie­dzy, wiary, kul­tury i ży­cia.

Wielkość i świę­tość Jana Pawła II winna być na­szym prze­wod­ni­kiem w wy­cho­wa­niu do war­to­ści. Przykład Jego ży­cia jest za­chętą do bu­do­wa­nia cy­wi­li­za­cji mi­ło­ści, mi­ło­ści Boga i czło­wieka. Nauczanie pa­pie­skie na­leży zgłę­biać, wy­peł­niać swoim ży­ciem, przy­bli­żać mło­demu po­ko­le­niu – na tym winno po­le­gać na­sze przy­go­to­wa­nie do be­aty­fi­ka­cji Wielkiego Człowieka, Polaka, Papieża.

Ojciec Święty po­zo­staje z nami po­przez swoje na­ucza­nie i dzia­ła­nia. On czuwa nad lo­sem Polski i świata.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Paweł M. Nawrocki
  Nikt nie umiera dla sie­bie
 • Jan Paweł II
  Apel o mo­dli­twę – naj­waż­niej­sze we­zwa­nie Ojca Świętego
 • br. Franciszek Ludwik Krawczyk
  Podstawowe kry­te­rium mo­ral­no­ści
 • ks. Andrzej Gretkowski
  Młodzież na­dzieją Jana Pawła II
 • Elżbieta Goraj
  Nie tak
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Szukać prawdy!
 • ks. Janusz Skrzypek
  Misja ro­dziny
 • ks. Jan Piwowarczyk
  Różne ob­li­cza biedy w na­ucza­niu Jana Pawła II
 • Maria Mojzesowicz
  Śladami Mistrza
 • Lucyna Babicka
  Przesłania Jana Pawła II. Scenariusz przed­sta­wie­nia dla uczniów gim­na­zjum
 • Małgorzata Nawrocka
  Przed „Sklepem z Aniołami”. Scenariusz przed­sta­wie­nia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Agnieszka Zajkowska, Magdalena Żak
  Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Scenariusz wy­stawy
 • Anna Cencora
  Tradycje i zwy­czaje zwią­zane ze Świętami Wielkanocnymi. Scenariusz za­jęć dla klas IV−VI szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. Arturo Mari. Redakcja „Wychowawcy” z wi­zytą u Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 29 stycz­nia 1993 r. – o. dr Paweł Mynarz O. Cist., dr Wanda Półtawska i dr inż. Antoni Zięba.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.