04/2011 Rzecz­nik Bo­żej Mi­ło­ści

okladka_04-2011Ża­ło­ba po śmier­ci pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II by­ła naj­waż­niej­szym wy­da­rze­niem 2005 ro­ku. Ty­sią­ce wier­nych na mszach świę­tych i oko­licz­no­ścio­wych kon­cer­tach, spon­ta­nicz­ne mar­sze, ty­sią­ce pło­ną­cych zni­czy. Wo­ła­nie ty­się­cy osób: San­to sub­i­to.

San­to sub­i­to wy­peł­ni się 1 ma­ja 2011 ro­ku. Waż­nym wy­da­rze­niem te­go ro­ku bę­dzie be­aty­fi­ka­cja Ja­na Paw­ła II, któ­ry był uoso­bie­niem do­bra, praw­dy, mą­dro­ści i świę­to­ści. Ży­cie i pon­ty­fi­kat Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II na za­wsze zo­stał wpi­sa­ny w na­szą pa­mięć, w hi­sto­rię Ko­ścio­ła, Pol­ski i świa­ta. Oj­ciec Świę­ty wo­łał, na­uczał, po­ru­szał su­mie­nia ludz­kie. Szu­kał lu­dzi w miej­scu ich za­miesz­ka­nia, do­cie­rał do naj­od­le­glej­szych za­kąt­ków Zie­mi. Po­chy­lał się nad cho­ry­mi, bied­ny­mi, za­gu­bio­ny­mi, bło­go­sła­wił wszyst­kim w co­dzien­nym wy­sił­ku ży­cia. Uka­zy­wał wiel­kość i god­ność każ­de­go czło­wie­ka ja­ko oso­by. Na­uczał, że oso­ba ludz­ka urze­czy­wist­nia się przez mi­łość, dla­te­go wła­ści­wym od­nie­sie­niem do oso­by jest umi­ło­wa­nie jej.

Po­dej­mo­wał wie­le ini­cja­tyw na rzecz eku­me­ni­zmu, po­jed­na­nia mię­dzy na­ro­da­mi. Po­zo­sta­wił bo­ga­te prze­sła­nie dla ludz­ko­ści, był rzecz­ni­kiem Bo­żej mi­ło­ści do czło­wie­ka, mi­ło­ści czło­wie­ka do Bo­ga i dru­gie­go czło­wie­ka.

Naj­waż­niej­sze we­zwa­nie Oj­ca Świę­te­go to apel o mo­dli­twę: Mó­dl­cie się i kształ­tuj­cie po­przez mo­dli­twę swo­je ży­cie. Ochra­niał m.in. ta­kie do­bra, jak: mał­żeń­stwo, ro­dzi­na i ży­cie. Ko­chał dzie­ci i mło­dzież, czę­sto się z ni­mi spo­ty­kał, uczył ich łą­cze­nia wie­dzy, wia­ry, kul­tu­ry i ży­cia.

Wiel­kość i świę­tość Ja­na Paw­ła II win­na być na­szym prze­wod­ni­kiem w wy­cho­wa­niu do war­to­ści. Przy­kład Je­go ży­cia jest za­chę­tą do bu­do­wa­nia cy­wi­li­za­cji mi­ło­ści, mi­ło­ści Bo­ga i czło­wie­ka. Na­ucza­nie pa­pie­skie na­le­ży zgłę­biać, wy­peł­niać swo­im ży­ciem, przy­bli­żać mło­de­mu po­ko­le­niu – na tym win­no po­le­gać na­sze przy­go­to­wa­nie do be­aty­fi­ka­cji Wiel­kie­go Czło­wie­ka, Po­la­ka, Pa­pie­ża.

Oj­ciec Świę­ty po­zo­sta­je z na­mi po­przez swo­je na­ucza­nie i dzia­ła­nia. On czu­wa nad lo­sem Pol­ski i świa­ta.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Pa­weł M. Na­wroc­ki
  Nikt nie umie­ra dla sie­bie
 • Jan Pa­weł II
  Apel o mo­dli­twę – naj­waż­niej­sze we­zwa­nie Oj­ca Świę­te­go
 • br. Fran­ci­szek Lu­dwik Kraw­czyk
  Pod­sta­wo­we kry­te­rium mo­ral­no­ści
 • ks. An­drzej Gret­kow­ski
  Mło­dzież na­dzie­ją Ja­na Paw­ła II
 • Elż­bie­ta Go­raj
  Nie tak
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Szu­kać praw­dy!
 • ks. Ja­nusz Skrzy­pek
  Mi­sja ro­dzi­ny
 • ks. Jan Pi­wo­war­czyk
  Róż­ne ob­li­cza bie­dy w na­ucza­niu Ja­na Paw­ła II
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Śla­da­mi Mi­strza
 • Lu­cy­na Ba­bic­ka
  Prze­sła­nia Ja­na Paw­ła II. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla uczniów gim­na­zjum
 • Mał­go­rza­ta Na­wroc­ka
  Przed „Skle­pem z Anio­ła­mi”. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia ku czci Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II
 • Agniesz­ka Zaj­kow­ska, Mag­da­le­na Żak
  Piel­grzym­ki Ja­na Paw­ła II do Pol­ski. Sce­na­riusz wy­sta­wy
 • An­na Cen­co­ra
  Tra­dy­cje i zwy­cza­je zwią­za­ne ze Świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi. Sce­na­riusz za­jęć dla klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. Ar­tu­ro Ma­ri. Re­dak­cja „Wy­cho­waw­cy” z wi­zy­tą u Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II w dniu 29 stycz­nia 1993 r. – o. dr Pa­weł My­narz O. Cist., dr Wan­da Pół­taw­ska i dr inż. An­to­ni Zię­ba.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.