04/2009 Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne, ale ja­kie?

okladka_04-2009Przy­go­to­wa­nie mło­de­go czło­wie­ka do peł­nie­nia przy­szłych ról mał­żeń­skich i ro­dzi­ciel­skich jest waż­nym za­da­niem. Głów­ny je­go cię­żar spo­czy­wa na ro­dzi­cach, ale szko­ła mo­że ich wspie­rać po­przez pra­cę wy­cho­waw­czą i dy­dak­tycz­ną.

Ro­dzi­na, oj­co­stwo, ma­cie­rzyń­stwo, war­tość ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci, mi­łość i od­po­wie­dzial­ność w sfe­rze płcio­wo­ści oraz tro­ska i sza­cu­nek dla każ­de­go czło­wie­ka – to war­to­ści, któ­re win­ny być urze­czy­wist­nio­ne w pro­gra­mach szkol­nych. Wy­cho­wa­nie do tych war­to­ści za­kła­da­ją przy­ję­te przez MEN pod­sta­wy pro­gra­mo­we (rów­nież te z 23 grud­nia 2008 ro­ku) w ra­mach re­ali­za­cji za­jęć „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”.

Tre­ści za­war­te w pod­ręcz­ni­kach do te­go przed­mio­tu są kom­pa­ty­bil­ne z pro­gra­ma­mi wy­cho­waw­czy­mi i pro­gra­ma­mi pro­fi­lak­tycz­ny­mi. Ich wza­jem­ne uzu­peł­nia­nie się i wspie­ra­nie da­je więk­szą gwa­ran­cję sku­tecz­no­ści od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych w kształ­to­wa­niu doj­rza­łej po­sta­wy ucznia wo­bec sie­bie sa­me­go i in­nych lu­dzi.

Na­ci­ski pra­so­we (nie­rzad­ko sen­sa­cyj­ne), do­ma­ga­ją­ce się wpro­wa­dze­nia do szkół edu­ka­cji sek­su­al­nej w uję­ciu per­mi­syw­nym, nie­ste­ty an­ga­żu­ją rów­nież mło­dzież do przy­ję­cia kry­tycz­nej (an­ta­go­ni­stycz­nej) po­sta­wy wo­bec wy­cho­wu­ją­cych.

Wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie nie wol­no za­stą­pić edu­ka­cją sek­su­al­ną.

Wdro­że­nie edu­ka­cji sek­su­al­nej, ta­kiej ja­ka jest re­ali­zo­wa­na np. w Szwe­cji, An­glii czy USA, mo­że przy­czy­nić się do in­stru­men­tal­ne­go, za­ba­wo­we­go trak­to­wa­nia ludz­kiej sek­su­al­no­ści, znisz­cze­nia war­to­ści ro­dzi­ny, de­pre­cja­cji war­to­ści czy­sto­ści i wier­no­ści, a tak­że wzro­stu cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą i ciąż nie­let­nich.

Wszy­scy od­po­wie­dzial­ni za wy­cho­wa­nie mło­de­go po­ko­le­nia, a szcze­gól­nie ro­dzi­ce, win­ni po­sia­dać do­brą orien­ta­cję w do­bo­rze pod­ręcz­ni­ków, pro­gra­mów do „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, a tak­że kwa­li­fi­ka­cji na­uczy­cie­li, aby za­ję­cia te nie osła­bi­ły wraż­li­wo­ści emo­cjo­nal­nej i mo­ral­nej uczniów, a przy­czy­ni­ły się do ich ubo­ga­ce­nia.

Ży­cie każ­de­go czło­wie­ka ma swój je­dy­ny, nie­po­wta­rzal­ny sens. I nie po­zwól­my go zmar­no­wać.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Kry­sty­na Ostrow­ska
  Płcio­wość w wy­cho­wa­niu in­te­gral­nym
 • Ur­szu­la Du­dziak
  Edu­ka­cja czy wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mi­łość, któ­ra le­czy ra­ny
 • Ka­ta­rzy­na Urban
  Edu­ka­cja sek­su­al­na ABC
 • Ja­dwi­ga Wro­nicz
  Ja­ka kon­cep­cja wy­cho­wa­nia?
 • An­na Dzien­dziel
  Zwy­cię­stwo praw­dy (list)
 • Mał­go­rza­ta Bo­jar­ska
  Mą­drze i sku­tecz­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pro­mo­cja nie­wie­dzy
 • Do­ro­ta Ma­zur, Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Za­stęp­czy dom ro­dzin­ny – roz­mo­wa z An­ną Szur­pic­ką i Agniesz­ką Jan­kie­wicz
 • Be­ata Loch, Elż­bie­ta Tro­jan
  Ro­dzi­na za­stęp­cza – ro­dzi­ną na­dziei (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • An­na Wi­śnios
  Jesz­cze jed­no wspo­mnie­nie. Sce­na­riusz ape­lu w 4. rocz­ni­cę śmier­ci Ja­na Paw­ła II
 • Be­ata Pru­sin­kie­wicz
  „Wie­rzę w Je­go zmar­twych­wsta­nie”. Sce­na­riusz wiel­ka­noc­ny dla uczniów gim­na­zjum
 • Re­na­ta Gryz
  Przy wiel­ka­noc­nym sto­le. Kon­spekt za­jęć zin­te­gro­wa­nych dla kla­sy II szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ma­rian­na Li­be­radz­ka
  Na­uka czy­ta­nia dzie­ci przed­szkol­nych
 • Ewa Fi­coń
  22 kwiet­nia – Dzień Zie­mi. Sce­na­riusz ape­lu dla szkół pod­sta­wo­wych

Okład­ka i fo­to­gra­fie w nu­me­rze za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.