04/2009 Wychowanie seksualne, ale jakie?

okladka_04-2009Przygotowanie mło­dego czło­wieka do peł­nie­nia przy­szłych ról mał­żeń­skich i ro­dzi­ciel­skich jest waż­nym za­da­niem. Główny jego cię­żar spo­czywa na ro­dzi­cach, ale szkoła może ich wspie­rać po­przez pracę wy­cho­waw­czą i dy­dak­tyczną.

Rodzina, oj­co­stwo, ma­cie­rzyń­stwo, war­tość ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci, mi­łość i od­po­wie­dzial­ność w sfe­rze płcio­wo­ści oraz tro­ska i sza­cu­nek dla każ­dego czło­wieka – to war­to­ści, które winny być urze­czy­wist­nione w pro­gra­mach szkol­nych. Wychowanie do tych war­to­ści za­kła­dają przy­jęte przez MEN pod­stawy pro­gra­mowe (rów­nież te z 23 grud­nia 2008 roku) w ra­mach re­ali­za­cji za­jęć „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”.

Treści za­warte w pod­ręcz­ni­kach do tego przed­miotu są kom­pa­ty­bilne z pro­gra­mami wy­cho­waw­czymi i pro­gra­mami pro­fi­lak­tycz­nymi. Ich wza­jemne uzu­peł­nia­nie się i wspie­ra­nie daje więk­szą gwa­ran­cję sku­tecz­no­ści od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych w kształ­to­wa­niu doj­rza­łej po­stawy ucznia wo­bec sie­bie sa­mego i in­nych lu­dzi.

Naciski pra­sowe (nie­rzadko sen­sa­cyjne), do­ma­ga­jące się wpro­wa­dze­nia do szkół edu­ka­cji sek­su­al­nej w uję­ciu per­mi­syw­nym, nie­stety an­ga­żują rów­nież mło­dzież do przy­ję­cia kry­tycz­nej (an­ta­go­ni­stycz­nej) po­stawy wo­bec wy­cho­wu­ją­cych.

Wychowania do ży­cia w ro­dzi­nie nie wolno za­stą­pić edu­ka­cją sek­su­alną.

Wdrożenie edu­ka­cji sek­su­al­nej, ta­kiej jaka jest re­ali­zo­wana np. w Szwecji, Anglii czy USA, może przy­czy­nić się do in­stru­men­tal­nego, za­ba­wo­wego trak­to­wa­nia ludz­kiej sek­su­al­no­ści, znisz­cze­nia war­to­ści ro­dziny, de­pre­cja­cji war­to­ści czy­sto­ści i wier­no­ści, a także wzro­stu cho­rób prze­no­szo­nych drogą płciową i ciąż nie­let­nich.

Wszyscy od­po­wie­dzialni za wy­cho­wa­nie mło­dego po­ko­le­nia, a szcze­gól­nie ro­dzice, winni po­sia­dać do­brą orien­ta­cję w do­bo­rze pod­ręcz­ni­ków, pro­gra­mów do „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”, a także kwa­li­fi­ka­cji na­uczy­cieli, aby za­ję­cia te nie osła­biły wraż­li­wo­ści emo­cjo­nal­nej i mo­ral­nej uczniów, a przy­czy­niły się do ich ubo­ga­ce­nia.

Życie każ­dego czło­wieka ma swój je­dyny, nie­po­wta­rzalny sens. I nie po­zwólmy go zmar­no­wać.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Krystyna Ostrowska
  Płciowość w wy­cho­wa­niu in­te­gral­nym
 • Urszula Dudziak
  Edukacja czy wy­cho­wa­nie sek­su­alne?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Miłość, która le­czy rany
 • Katarzyna Urban
  Edukacja sek­su­alna ABC
 • Jadwiga Wronicz
  Jaka kon­cep­cja wy­cho­wa­nia?
 • Anna Dziendziel
  Zwycięstwo prawdy (list)
 • Małgorzata Bojarska
  Mądrze i sku­tecz­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Promocja nie­wie­dzy
 • Dorota Mazur, Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Zastępczy dom ro­dzinny – roz­mowa z Anną Szurpicką i Agnieszką Jankiewicz
 • Beata Loch, Elżbieta Trojan
  Rodzina za­stęp­cza – ro­dziną na­dziei (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Anna Wiśnios
  Jeszcze jedno wspo­mnie­nie. Scenariusz apelu w 4. rocz­nicę śmierci Jana Pawła II
 • Beata Prusinkiewicz
  „Wierzę w Jego zmar­twych­wsta­nie”. Scenariusz wiel­ka­nocny dla uczniów gim­na­zjum
 • Renata Gryz
  Przy wiel­ka­noc­nym stole. Konspekt za­jęć zin­te­gro­wa­nych dla klasy II szkoły pod­sta­wo­wej
 • Marianna Liberadzka
  Nauka czy­ta­nia dzieci przed­szkol­nych
 • Ewa Ficoń
  22 kwiet­nia – Dzień Ziemi. Scenariusz apelu dla szkół pod­sta­wo­wych

Okładka i fo­to­gra­fie w nu­me­rze za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.