04/2009 Wychowanie seksualne, ale jakie?

okladka_04-2009Przygotowanie młodego człowieka do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich jest ważnym zadaniem. Główny jego ciężar spoczywa na rodzicach, ale szkoła może ich wspierać poprzez pracę wychowawczą i dydaktyczną.

Rodzina, ojcostwo, macierzyństwo, wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, miłość i odpowiedzialność w sferze płciowości oraz troska i szacunek dla każdego człowieka – to wartości, które winny być urzeczywistnione w programach szkolnych. Wychowanie do tych wartości zakładają przyjęte przez MEN podstawy programowe (również te z 23 grudnia 2008 roku) w ramach realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”.

Treści zawarte w podręcznikach do tego przedmiotu są kompatybilne z programami wychowawczymi i programami profilaktycznymi. Ich wzajemne uzupełnianie się i wspieranie daje większą gwarancję skuteczności oddziaływań wychowawczych w kształtowaniu dojrzałej postawy ucznia wobec siebie samego i innych ludzi.

Naciski prasowe (nierzadko sensacyjne), domagające się wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej w ujęciu permisywnym, niestety angażują również młodzież do przyjęcia krytycznej (antagonistycznej) postawy wobec wychowujących.

Wychowania do życia w rodzinie nie wolno zastąpić edukacją seksualną.

Wdrożenie edukacji seksualnej, takiej jaka jest realizowana np. w Szwecji, Anglii czy USA, może przyczynić się do instrumentalnego, zabawowego traktowania ludzkiej seksualności, zniszczenia wartości rodziny, deprecjacji wartości czystości i wierności, a także wzrostu chorób przenoszonych drogą płciową i ciąż nieletnich.

Wszyscy odpowiedzialni za wychowanie młodego pokolenia, a szczególnie rodzice, winni posiadać dobrą orientację w doborze podręczników, programów do „wychowania do życia w rodzinie”, a także kwalifikacji nauczycieli, aby zajęcia te nie osłabiły wrażliwości emocjonalnej i moralnej uczniów, a przyczyniły się do ich ubogacenia.

Życie każdego człowieka ma swój jedyny, niepowtarzalny sens. I nie pozwólmy go zmarnować.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Krystyna Ostrowska
  Płciowość w wychowaniu integralnym
 • Urszula Dudziak
  Edukacja czy wychowanie seksualne?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Miłość, która leczy rany
 • Katarzyna Urban
  Edukacja seksualna ABC
 • Jadwiga Wronicz
  Jaka koncepcja wychowania?
 • Anna Dziendziel
  Zwycięstwo prawdy (list)
 • Małgorzata Bojarska
  Mądrze i skutecznie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Promocja niewiedzy
 • Dorota Mazur, Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Zastępczy dom rodzinny – rozmowa z Anną Szurpicką i Agnieszką Jankiewicz
 • Beata Loch, Elżbieta Trojan
  Rodzina zastępcza – rodziną nadziei (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Anna Wiśnios
  Jeszcze jedno wspomnienie. Scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II
 • Beata Prusinkiewicz
  „Wierzę w Jego zmartwychwstanie”. Scenariusz wielkanocny dla uczniów gimnazjum
 • Renata Gryz
  Przy wielkanocnym stole. Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II szkoły podstawowej
 • Marianna Liberadzka
  Nauka czytania dzieci przedszkolnych
 • Ewa Ficoń
  22 kwietnia – Dzień Ziemi. Scenariusz apelu dla szkół podstawowych

Okładka i fotografie w numerze za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.