04/2008 Dziecko skrzywdzone

okladka_04-2008Najodpowiedniejszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest dom rodzinny. Tu są zaspokajane jego potrzeby rozwojowe, poczucie bezpieczeństwa, tu dziecko oczekuje na gesty oraz słowa akceptacji i miłości. Małe dziecko szybko uczy się przez przykład, więc to co czuje, widzi i słyszy, powinno być godne naśladowania. Jeżeli w domu pojawiają się kłopoty, należy rodzinie pomóc, aby mogła samodzielnie utrzymać i wychować potomstwo. Dziecko wzrastające w atmosferze miłości, mające szczęśliwe dzieciństwo, dobry przykład osób, z którymi przebywa, jest zdecydowanie lepiej przygotowane do późniejszego życia.

Niestety, wiele dzieci nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb bytowych oraz należytej opieki i wychowania. Żyją w ubóstwie, w nędzy moralnej, brakuje im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, są krzywdzone fizycznie i psychicznie, bite, maltretowane, są poniżane, wykorzystywane do prac przynoszących dochody osobom dorosłym.

Źródłem zachwiania rozwoju emocjonalno−seksualnego dziecka jest brak akceptacji jego płci, dostarczanie bodźców seksualnych przekraczających emocjonalną wrażliwość, wykorzystywanie seksualne.

Jakakolwiek próba ingerowania w sferę seksualną dziecka jest zawsze ogromnym krzywdzeniem go.

Jak zapobiegać krzywdzeniu dzieci? Jak pomagać dzieciom skrzywdzonym? Jest to wyzwanie dla nauczycieli−wychowawców, lekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy – wszystkich osób pomagającym dzieciom. Trzeba interesować się sytuacją środowiskową każdego dziecka, a w razie potrzeby podejmować działania interwencyjne. Przywracać bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecku, budować poczucie jego własnej wartości oraz właściwe relacje z innymi. Proces uzdrawiania, pomaganie dziecku skrzywdzonemu musi być skoordynowane i rozsądnie prowadzone.

Ten numer „Wychowawcy” poświęcony został dzieciom krzywdzonym.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Katarzyna Padło
  O dobro dziecka skrzywdzonego
 • Marian Łakomski
  Dziecko – ofiara seksualnego wykorzystania
 • Jarosław Sokołowski
  Dzieci głosu nie mają
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Mali samotni
 • Katarzyna Ładwikowska
  Rozbite osobowości (list)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Pokolenie JP2
 • Beata Mazurek
  Zanim odejdziesz…
 • Jadwiga Cholewa
  Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)
 • Małgorzata Chojak
  Rodzina z problemem alkoholowym cz. III
 • Krystyna Majka
  „Niedokończony” dom
 • Barbara Lipińska−Postawa
  Katharsis
 • Barbara Lipińska−Postawa
  Listy do…
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Święty… pokój i spokój cz. XV
 • Marzanna Lamch
  Wieczór Jana Pawła II
 • Elżbieta Trojan
  Dziecko krzywdzone. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Okładka i zdjęcia za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.