04/2008 Dziec­ko skrzyw­dzo­ne

okladka_04-2008Naj­od­po­wied­niej­szym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym dla dziec­ka jest dom ro­dzin­ny. Tu są za­spo­ka­ja­ne je­go po­trze­by roz­wo­jo­we, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, tu dziec­ko ocze­ku­je na ge­sty oraz sło­wa ak­cep­ta­cji i mi­ło­ści. Ma­łe dziec­ko szyb­ko uczy się przez przy­kład, więc to co czu­je, wi­dzi i sły­szy, po­win­no być god­ne na­śla­do­wa­nia. Je­że­li w do­mu po­ja­wia­ją się kło­po­ty, na­le­ży ro­dzi­nie po­móc, aby mo­gła sa­mo­dziel­nie utrzy­mać i wy­cho­wać po­tom­stwo. Dziec­ko wzra­sta­ją­ce w at­mos­fe­rze mi­ło­ści, ma­ją­ce szczę­śli­we dzie­ciń­stwo, do­bry przy­kład osób, z któ­ry­mi prze­by­wa, jest zde­cy­do­wa­nie le­piej przy­go­to­wa­ne do póź­niej­sze­go ży­cia.

Nie­ste­ty, wie­le dzie­ci nie ma za­spo­ko­jo­nych pod­sta­wo­wych po­trzeb by­to­wych oraz na­le­ży­tej opie­ki i wy­cho­wa­nia. Ży­ją w ubó­stwie, w nę­dzy mo­ral­nej, bra­ku­je im po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, ak­cep­ta­cji, mi­ło­ści, są krzyw­dzo­ne fi­zycz­nie i psy­chicz­nie, bi­te, mal­tre­to­wa­ne, są po­ni­ża­ne, wy­ko­rzy­sty­wa­ne do prac przy­no­szą­cych do­cho­dy oso­bom do­ro­słym.

Źró­dłem za­chwia­nia roz­wo­ju emocjonalno−seksualnego dziec­ka jest brak ak­cep­ta­cji je­go płci, do­star­cza­nie bodź­ców sek­su­al­nych prze­kra­cza­ją­cych emo­cjo­nal­ną wraż­li­wość, wy­ko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne.

Ja­ka­kol­wiek pró­ba in­ge­ro­wa­nia w sfe­rę sek­su­al­ną dziec­ka jest za­wsze ogrom­nym krzyw­dze­niem go.

Jak za­po­bie­gać krzyw­dze­niu dzie­ci? Jak po­ma­gać dzie­ciom skrzyw­dzo­nym? Jest to wy­zwa­nie dla nauczycieli−wychowawców, le­ka­rzy, psy­cho­lo­gów, pe­da­go­gów szkol­nych, te­ra­peu­tów, pra­cow­ni­ków so­cjal­nych, pra­cow­ni­ków or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, wo­lon­ta­riu­szy – wszyst­kich osób po­ma­ga­ją­cym dzie­ciom. Trze­ba in­te­re­so­wać się sy­tu­acją śro­do­wi­sko­wą każ­de­go dziec­ka, a w ra­zie po­trze­by po­dej­mo­wać dzia­ła­nia in­ter­wen­cyj­ne. Przy­wra­cać bez­pie­czeń­stwo fi­zycz­ne i psy­chicz­ne dziec­ku, bu­do­wać po­czu­cie je­go wła­snej war­to­ści oraz wła­ści­we re­la­cje z in­ny­mi. Pro­ces uzdra­wia­nia, po­ma­ga­nie dziec­ku skrzyw­dzo­ne­mu mu­si być sko­or­dy­no­wa­ne i roz­sąd­nie pro­wa­dzo­ne.

Ten nu­mer „Wy­cho­waw­cy” po­świę­co­ny zo­stał dzie­ciom krzyw­dzo­nym.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  O do­bro dziec­ka skrzyw­dzo­ne­go
 • Ma­rian Ła­kom­ski
  Dziec­ko – ofia­ra sek­su­al­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia
 • Ja­ro­sław So­ko­łow­ski
  Dzie­ci gło­su nie ma­ją
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ma­li sa­mot­ni
 • Ka­ta­rzy­na Ła­dwi­kow­ska
  Roz­bi­te oso­bo­wo­ści (list)
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Po­ko­le­nie JP2
 • Be­ata Ma­zu­rek
  Za­nim odej­dziesz…
 • Ja­dwi­ga Cho­le­wa
  Al­ko­ho­lo­wy Ze­spół Pło­do­wy (FAS)
 • Mał­go­rza­ta Cho­jak
  Ro­dzi­na z pro­ble­mem al­ko­ho­lo­wym cz. III
 • Kry­sty­na Maj­ka
  „Nie­do­koń­czo­ny” dom
 • Bar­ba­ra Lipińska−Postawa
  Ka­thar­sis
 • Bar­ba­ra Lipińska−Postawa
  Li­sty do…
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Świę­ty… po­kój i spo­kój cz. XV
 • Ma­rzan­na Lamch
  Wie­czór Ja­na Paw­ła II
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Dziec­ko krzyw­dzo­ne. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze

Okład­ka i zdję­cia za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.