03/2019 Za­ko­cha­ny na­sto­la­tek

okladka_03-2019Okres doj­rze­wa­nia to czas ro­dze­nia się na no­wo czło­wie­ka, czas bun­tu, wzlo­tów i upad­ków, za­ko­chi­wa­nia się i roz­sta­wa­nia. Dziew­czę­ta i chłop­cy za­ko­chu­ją się szyb­ko i bez pa­mię­ci, nie wi­dząc świa­ta po­za swo­ją sym­pa­tią. Li­czy się tyl­ko czas spę­dzo­ny z tą oso­bą lub czas po­świę­co­ny na my­śle­nie o tej oso­bie. Pierw­sza mi­łość bu­du­je po­czu­cie wła­snej war­to­ści, te­stu­je swo­ją atrak­cyj­ność i po­zy­cję w gru­pie. Atrak­cyj­ność in­ter­per­so­nal­na za­le­ży od uro­dy, chę­ci prze­by­wa­nia z da­ną oso­bą, od szcze­ro­ści, życz­li­wo­ści, od in­te­re­so­wa­nia się dru­gą oso­bą. Na­sto­la­tek mu­si prze­żyć mło­dzień­cze unie­sie­nia, by przy­go­to­wać się na je­dy­ną, wiel­ką i doj­rza­łą mi­łość. Od po­zy­tyw­nych do­świad­czeń w tym okre­sie za­le­ży, czy bę­dzie na­wią­zy­wał pra­wi­dło­we re­la­cje w do­ro­sło­ści. Za­uro­cze­nie, za­ko­cha­nie, przy­jaźń to eta­py na­sto­let­niej mi­ło­ści. Nie­kie­dy trwa­ją dłu­go i koń­czą się uda­nym, szczę­śli­wym mał­żeń­stwem do­ro­słych osób.

Te­mat za­ko­cha­nia, mi­ło­ści, sek­su­al­no­ści na­le­ży po­dej­mo­wać z na­sto­lat­ka­mi. Mi­łość to naj­pięk­niej­sze i naj­waż­niej­sze uczu­cie. „Mi­łość cier­pli­wa jest, ła­ska­wa jest. Mi­łość nie za­zdro­ści, nie szu­ka po­kla­sku, nie uno­si się py­chą, nie do­pusz­cza się bez­wsty­du” (1Kor). Trze­ba uczyć mło­dych pięk­nej mi­ło­ści, opar­tej na za­ufa­niu i od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i ko­cha­ną oso­bę, do­trzy­my­wa­nia da­ne­go sło­wa, przy­się­gi, wspie­ra­nia w trud­no­ściach. Chro­nić mło­dych przed po­dej­mo­wa­niem ry­zy­kow­nych za­cho­wań – wcze­sną ini­cja­cją sek­su­al­ną, por­no­gra­fią.

Uczeń mo­że oka­zy­wać swo­je uczu­cia, ale mu­si re­spek­to­wać obo­wią­zu­ją­ce nor­my. Na­le­ży jed­no­li­cie re­ago­wać na za­cho­wa­nia sek­su­al­ne w szko­le. Sta­tut szko­ły i re­gu­la­min po­win­ny re­gu­lo­wać te kwe­stie. Na­uczy­cie­le win­ni po­dej­mo­wać de­cy­zje wy­ni­ka­ją­ce z pra­wa we­wnątrz­sz­kol­ne­go.

Za­ko­cha­ni pod wpły­wem uczu­cia zmie­nia­ją się ze­wnętrz­nie i we­wnętrz­nie. Sta­ra­ją się być pięk­niej­si i lep­si. Gdy pro­ces doj­rze­wa­nia prze­bie­ga bez­piecz­nie i na­tu­ral­nie, z za­cho­wa­niem fi­zycz­ne­go dy­stan­su, wier­no­ści, wów­czas po­zwa­la do­świad­czyć wie­lu po­zy­tyw­nych emo­cji. To czas do­ra­sta­nia do te­go, by w przy­szło­ści za­wrzeć mał­żeń­stwo i za­ło­żyć ro­dzi­nę. Tyl­ko w mał­żeń­stwie akt sek­su­al­ny wy­ra­ża peł­ne ze­spo­le­nie fi­zycz­ne, uczu­cio­we i du­cho­we, gdy po­zo­sta­je otwar­ty na ży­cie. W tym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy” za­miesz­cza­my ob­szer­ny ma­te­riał pro-li­fe Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Bo­gna Bia­łec­ka,
  Mi­łość oczy­ma na­sto­lat­ków
 • Ma­rek Ba­bik,
  Jak re­ago­wać na za­cho­wa­nia sek­su­al­ne w szko­le?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC,
  O nad­mier­nej tem­pe­ra­tu­rze uczuć
 • Jo­an­na Dy­duch-Ku­ty­ba,
  Czy­sta mi­łość
 • Elż­bie­ta Tro­jan,
  Za­ko­cha­ny na­sto­la­tek. Jak roz­ma­wiać z dziec­kiem o pierw­szej mi­ło­ści? (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Ro­ma­na Cynk,
  Prze­strzeń wol­no­ści w ży­ciu ro­dzi­ny
 • Bp Piotr Tu­rzyń­ski,
  O fun­da­men­cie, o księ­żach i o pu­st­ce
 • Mar­ta Gra­lik,
  W po­szu­ki­wa­niu wy­cho­waw­czych al­ter­na­tyw
 • Ma­te­riał edu­ka­cyj­ny,
  Cud po­czę­cia
 • Zo­fia Koń­czew­ska-Mur­dzek,
  Naj­waż­niej­szy okres w ży­ciu czło­wie­ka
 • Bar­ba­ra Char­czuk,
  Me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści zwa­ne Na­tu­ral­nym Pla­no­wa­niem Ro­dzi­ny (NPR)
 • Bar­ba­ra Char­czuk,
  Me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści – lek­cja dla uczniów
 • Ma­te­riał edu­ka­cyj­ny,
  Dru­gie imię Ka­si
 • Ka­ta­rzy­na Urban,
  Otwie­ra­my świat
 • Bar­ba­ra Char­czuk,
  Sza­cu­nek dla sie­bie i in­nych
 • Piotr Guz­dek,
  Pra­wi­dło­we wspar­cie ro­dzi­ny w do­świad­cze­niu śmier­ci dziec­ka w wy­ni­ku po­ro­nie­nia
 • Do­ro­ta Niedź­wiec­ka,
  Lu­dzie po­czę­ci me­to­dą in vi­tro cho­ru­ją
 • Ka­mi­la Ga­łusz­ka
  In vi­tro zdro­wie a ko­bie­ty

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.