03/2016 Wia­ra i wy­cho­wa­nie

okladka_03-2016Li­be­ra­li­za­cja pro­ce­su wy­cho­wa­nia, upa­dek au­to­ry­te­tów, fał­szy­wie poj­mo­wa­na „wol­ność” wy­cho­wan­ka do­pro­wa­dzi­ły do kry­zy­su wy­cho­wa­nia. Sku­tecz­nym spo­so­bem na nie­po­wo­dze­nia pe­da­go­gicz­ne mo­że być wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne. W czło­wie­ku ist­nie­je nie­ga­sną­ce pra­gnie­nie po­zna­wa­nia praw­dy, pięk­na i mi­ło­ści tej Naj­wyż­szej. Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne to po­zna­wa­nie i ro­zu­mie­nie prawd wia­ry, ro­zu­mie­nie sie­bie i sen­su wła­sne­go ży­cia, na­uka sza­cun­ku do sie­bie i dru­gie­go czło­wie­ka. Bez Bo­ga nie moż­na po­znać sa­me­go sie­bie oraz dojść do re­li­gij­nej wraż­li­wo­ści na świat. Trze­ba mó­wić dzie­ciom o Bo­gu, do­star­czać im prze­żyć re­li­gij­nych, zgłę­biać na­ukę chrze­ści­jań­ską, żyć wia­rą.

Na­ukę ży­cia na­le­ży pro­wa­dzić we­dług chrze­ści­jań­skich war­to­ści, uka­zy­wać i wdra­żać kon­kret­ne za­sa­dy i nor­my. Fun­da­men­tal­nym dro­go­wska­zem ludz­kie­go po­stę­po­wa­nia jest przy­ka­za­nie mi­ło­ści Bo­ga, bliź­nie­go, sie­bie, ota­cza­ją­cej nas przy­ro­dy, prze­strze­ga­nie De­ka­lo­gu. Za­da­niem wy­cho­wa­nia re­li­gij­ne­go jest na­śla­do­wa­nie Chry­stu­sa, po­stę­po­wa­nie we­dług praw wia­ry. Wy­cho­wa­nie to win­no być spój­ne, czy­tel­ne i atrak­cyj­ne.

Wy­cho­waw­ca ma wspo­ma­gać i roz­wi­jać ży­cie du­cho­we mło­de­go czło­wie­ka po­przez na­ucza­nie, wy­ja­śnia­nie i po­cią­ga­nie wła­snym przy­kła­dem. Uczeń ma pra­wo do po­dej­mo­wa­nia swo­bod­nych de­cy­zji zgod­nych z wła­snym su­mie­niem. Je­śli bę­dzie wzra­stał w za­wie­rze­niu Bo­gu, ma szan­sę żyć god­nie i szczę­śli­wie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ks. Mie­czy­sław Ru­siec­ki
  Po­wo­ła­nie i toż­sa­mość ka­te­che­ty
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wy­cho­wy­wać re­li­gij­nie
 • An­na Gi­bek
  W szko­le Je­zu­sa
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne w ro­dzi­nie
 • Ane­ta Ray­za­cher-Ma­jew­ska
  Mó­wić dzie­ciom o Bo­gu. Pra­wo dzie­ci i ro­dzi­ców do re­li­gii w przed­szko­lu
 • Agniesz­ka Gan­dzel
  Wy­cho­wa­nie chrze­ści­jań­skie dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym
 • Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Za­przy­jaź­nić się z Bo­giem
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Pro­wa­dze­nie do wia­ry
 • Sta­ni­sła­wa Dzwon­kow­ska
  Wia­ra a zdro­wie czło­wie­ka (list)
 • Alek­san­dra Bier­nac­ka-Świerc, Da­nu­ta Bu­la
  Mo­dli­twa ja­ko roz­mo­wa z Bo­giem
 • Ar­le­ta Hre­ho­ro­wicz
  Wol­ność re­li­gij­na ja­ko nie­zby­wal­ne pra­wo na­tu­ral­ne
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Sa­kra­ment chrztu ja­ko dar i za­da­nie. Kon­spekt ka­te­che­zy dla II kla­sy gim­na­zjum
 • Alek­san­dra Klu­sek
  966. Chrzest Pol­ski
 • Te­re­sa Król
  Wir­tu­al­nie i w re­alu. W obro­nie ży­cia. Roz­mo­wa z wo­lon­ta­riu­sza­mi Fun­da­cji Brac­two Ma­łych Stó­pek

Zdję­cia na okład­ce: fot. An­drzej Lip­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.