03/2016 Wiara i wychowanie

okladka_03-2016Liberalizacja procesu wychowania, upadek autorytetów, fałszywie pojmowana „wolność” wychowanka doprowadziły do kryzysu wychowania. Skutecznym sposobem na niepowodzenia pedagogiczne może być wychowanie religijne. W człowieku istnieje niegasnące pragnienie poznawania prawdy, piękna i miłości tej Najwyższej. Wychowanie religijne to poznawanie i rozumienie prawd wiary, rozumienie siebie i sensu własnego życia, nauka szacunku do siebie i drugiego człowieka. Bez Boga nie można poznać samego siebie oraz dojść do religijnej wrażliwości na świat. Trzeba mówić dzieciom o Bogu, dostarczać im przeżyć religijnych, zgłębiać naukę chrześcijańską, żyć wiarą.

Naukę życia należy prowadzić według chrześcijańskich wartości, ukazywać i wdrażać konkretne zasady i normy. Fundamentalnym drogowskazem ludzkiego postępowania jest przykazanie miłości Boga, bliźniego, siebie, otaczającej nas przyrody, przestrzeganie Dekalogu. Zadaniem wychowania religijnego jest naśladowanie Chrystusa, postępowanie według praw wiary. Wychowanie to winno być spójne, czytelne i atrakcyjne.

Wychowawca ma wspomagać i rozwijać życie duchowe młodego człowieka poprzez nauczanie, wyjaśnianie i pociąganie własnym przykładem. Uczeń ma prawo do podejmowania swobodnych decyzji zgodnych z własnym sumieniem. Jeśli będzie wzrastał w zawierzeniu Bogu, ma szansę żyć godnie i szczęśliwie.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 03-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Ks. Mieczysław Rusiecki
  Powołanie i tożsamość katechety
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wychowywać religijnie
 • Anna Gibek
  W szkole Jezusa
 • Urszula Tokarska
  Wychowanie religijne w rodzinie
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Mówić dzieciom o Bogu. Prawo dzieci i rodziców do religii w przedszkolu
 • Agnieszka Gandzel
  Wychowanie chrześcijańskie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Zaprzyjaźnić się z Bogiem
 • Mateusz Mazurek
  Prowadzenie do wiary
 • Stanisława Dzwonkowska
  Wiara a zdrowie człowieka (list)
 • Aleksandra Biernacka-Świerc, Danuta Bula
  Modlitwa jako rozmowa z Bogiem
 • Arleta Hrehorowicz
  Wolność religijna jako niezbywalne prawo naturalne
 • Patrycja Woźniak
  Sakrament chrztu jako dar i zadanie. Konspekt katechezy dla II klasy gimnazjum
 • Aleksandra Klusek
  966. Chrzest Polski
 • Teresa Król
  Wirtualnie i w realu. W obronie życia. Rozmowa z wolontariuszami Fundacji Bractwo Małych Stópek

Zdjęcia na okładce: fot. Andrzej Lipski

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.