03/2016 God­ność czło­wie­ka

okladka_03-2017Czło­wiek zo­stał ob­da­rzo­ny przez Stwór­cę wiel­ką god­no­ścią. To war­tość wro­dzo­na, trwa­ła, po­wszech­na i zo­bo­wią­zu­ją­ca wszyst­kich do sza­cun­ku dla każ­dej oso­by. Świa­do­mość god­no­ści wią­że się z jej uzna­niem, z tro­ską o jej roz­wój oraz po­mo­cą in­nym w roz­wi­ja­niu jej. Czło­wiek wol­ny, ro­zum­ny, twór­czy jest zdol­ny do dzia­ła­nia wol­ne­go, świa­do­me­go, od­po­wie­dzial­ne­go. God­ność oso­by jest war­to­ścią naj­wyż­szą, któ­ra uza­sad­nia za­sa­dy i nor­my po­stę­po­wa­nia oraz ak­ty praw­ne.

God­ność czło­wie­ka przy­słu­gu­je w rów­nym stop­niu każ­dej oso­bie. Uzna­nie przy­ro­dzo­nej god­no­ści oraz rów­nych i nie­zby­wal­nych praw wszyst­kich człon­ków wspól­no­ty ludz­kiej jest pod­sta­wą wol­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści. Prze­strze­nią re­ali­za­cji ludz­kiej god­no­ści są wza­jem­ne re­la­cje z bliź­ni­mi, któ­re win­ne być opar­te na życz­li­wo­ści, mi­ło­ści i so­li­dar­no­ści. Sza­cu­nek dla sie­bie i dru­giej oso­by, pra­wa czło­wie­ka i ich prze­strze­ga­nie są prze­ja­wem po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej.

Ten sza­cu­nek na­le­ży się rów­nież na­szym wy­cho­wan­kom. Upo­mi­nał się o nie­go Ja­nusz Kor­czak. Upo­mi­na­ją się też psy­cho­lo­dzy i te­ra­peu­ci, do któ­rych tra­fia­ją ucznio­wie – nie­rzad­ko za­lęk­nie­ni i prze­ko­na­ni o swo­jej bez­war­to­ścio­wo­ści. Nie tyl­ko ci naj­młod­si, ale rów­nież star­si wy­cho­wan­ko­wie nie mo­gą roz­wi­jać w peł­ni swo­je­go po­ten­cja­łu, je­śli nie znaj­dą w na­uczy­cie­lu zro­zu­mie­nia, wspar­cia i… sza­cun­ku. Bo­le­śnie prze­ży­wa­ją krzyw­dzą­ce osą­dy i ety­kie­to­wa­nie. Są szcze­gól­nie wy­czu­le­ni na nie­spra­wie­dli­wość i lek­ce­wa­że­nie.

God­ność czło­wie­ka jest do­brem oso­bi­stym chro­nio­nym tak­że przez pra­wo. Każ­dy ma obo­wią­zek po­sza­no­wa­nia god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka, a na­ru­sze­nie czy­jejś god­no­ści jest prze­stęp­stwem znie­wa­że­nia. Ele­men­tar­ny sza­cu­nek wy­ma­ga, aby ni­ko­go nie po­ni­żać. Pra­wo pań­stwo­we, ak­ta pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go za­wie­ra­ją prze­pi­sy do­ty­czą­ce po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej. Fun­da­men­tal­na war­tość god­no­ści ludz­kiej jest ab­so­lut­na, cał­ko­wi­ta i nie­zby­wal­na. Lu­dzie ro­dzą się wol­ni i rów­ni w god­no­ści i w pra­wach.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Py­ta­nie o czło­wie­ka
 • ks. Grze­gorz Fe­luś
  God­ność oso­by ludz­kiej w na­uce Ko­ścio­ła
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Za­ufać i zro­zu­mieć
 • Da­nu­ta Bu­la
  „Nie ma dziec­ka, jest czło­wiek”
 • ks. Piotr Ma­zur
  Wiel­kość czło­wie­ka
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ta­jem­ni­ca krzy­ża
 • Ali­cja Ja­niak
  God­ność dziec­ka
 • Ewa Ko­siń­ska
  Ety­kie­ty, któ­re bo­lą
 • Elż­bie­ta Bu­lik
  Brzyd­kie or­ląt­ko. Sce­na­riusz dla uczniów star­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ro­mu­al­da Ła­buz
  W po­szu­ki­wa­niu Krzy­ża. Sce­na­riusz dla uczniów gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  God­ność czło­wie­ka (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Syl­wia Bła­żej­czak
  Jak zro­zu­mieć sa­me­go sie­bie? Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla mło­dzie­ży
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Być jak We­ro­ni­ka. Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.