03/2011 Chro­nić ży­cie

okladka_03-2011Ochro­na ży­cia czło­wie­ka od chwi­li po­czę­cia aż do na­tu­ral­nej śmier­ci jest po­win­no­ścią każ­de­go z nas. Bu­do­wa­nie cy­wi­li­za­cji ży­cia wy­ma­ga jed­no­znacz­nej po­sta­wy w kwe­stii po­cząt­ku za­ist­nie­nia oso­by, an­ty­kon­cep­cji, abor­cji, sztucz­ne­go za­płod­nie­nia.

Je­ste­śmy dziś nie­jed­no­krot­nie świad­ka­mi od­rzu­ca­nia fun­da­men­tal­ne­go pra­wa do ży­cia czło­wie­ka jesz­cze nie uro­dzo­ne­go i te­go, któ­ry jest u kre­su swej dro­gi. We­dług „no­wej mo­ral­no­ści” pra­wo do ży­cia mo­że mieć czło­wiek, któ­ry do­ro­śnie do pew­nych stan­dar­dów: bę­dzie nie­za­leż­ny i przy­dat­ny dla in­nych. Sa­mo ist­nie­nie czło­wie­ka prze­sta­je być wy­star­cza­ją­cym po­wo­dem, aby sza­no­wać je­go pra­wo do ży­cia. Jest to szcze­gól­ne za­gro­że­nie, bo skie­ro­wa­ne do czło­wie­ka nie na­ro­dzo­ne­go ze stro­ny czło­wie­ka na­ro­dzo­ne­go. Czło­wiek nie na­ro­dzo­ny jest skraj­nie bez­bron­ny. Je­go los (‚być al­bo nie być’) jest zda­ny na do­brą wo­lę tych, od któ­rych jest za­leż­ny. Tym­cza­sem każ­de dziec­ko win­no być trak­to­wa­ne ja­ko wiel­ki dar dla ro­dzi­ców i ca­łej ludz­ko­ści. Dziec­ko po­czę­te w praw­dzi­wej mi­ło­ści jest przyj­mo­wa­ne z sza­cun­kiem i mi­ło­ścią, jest bez­piecz­ne. Dziec­ko ko­cha­ne jest dziec­kiem szczę­śli­wym.

Naj­lep­szym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym dla dziec­ka jest ro­dzi­na, ro­dzi­na szczę­śli­wa, któ­ra słu­ży roz­wo­jo­wi dzie­ci oraz ro­dzi­ców. At­mos­fe­ra do­mu ro­dzin­ne­go za­le­ży od przy­ję­te­go sys­te­mu war­to­ści i spo­so­bu ży­cia. W pol­skich ro­dzi­nach i w pol­skim spo­łe­czeń­stwie wzra­sta sza­cu­nek dla ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia aż po na­tu­ral­ny kres.

Za­uwa­ża się rów­nież spa­dek spo­łecz­nej ak­cep­ta­cji za­cho­wań go­dzą­cych w ży­cie ludz­kie – abor­cji i eu­ta­na­zji. Jest to za­słu­ga spo­łecz­ne­go na­ucza­nia Ko­ścio­ła oraz dzia­łal­no­ści obroń­ców ży­cia. Jed­nak jesz­cze wie­le osób mu­si przy­jąć praw­dę, że czło­wiek nie jest rze­czą ale oso­bą, któ­rej ży­cie jest świę­te.

Wy­cho­wuj­my mło­dzież do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, do po­sza­no­wa­nia ży­cia ludz­kie­go, do afir­ma­cji czło­wie­ka, do bu­do­wa­nia oso­bi­ste­go szczę­ścia we­dług okre­ślo­nej hie­rar­chii war­to­ści. Uczmy oka­zy­wa­nia wdzięcz­no­ści za ży­cie, któ­re jest wiel­kim da­rem oraz po­sza­no­wa­nia god­no­ści czło­wie­ka, któ­ra ja­ko war­tość jest do wy­pra­co­wa­nia w każ­dym z nas.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20113 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  War­tość ży­cia ludz­kie­go
 • Wan­da Pół­taw­ska
  God­ność i war­tość ży­cia w na­ucza­niu Ja­na Paw­ła II
 • Ja­dwi­ga Pi­zun
  Mo­ral­na oce­na eu­ta­na­zji
 • Mie­czy­sław Ku­riań­ski
  Nie­chcia­ne ma­cie­rzyń­stwo
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  W za­leż­no­ści od kró­le­stwa
 • Mag­da­le­na Prokop−Duchnowska
  Me­dy­cy­na, któ­ra szko­dzi zdro­wiu i za­bi­ja
 • Elż­bie­ta Ga­joch
  Ma­cie­rzyń­stwo po­cho­dzi od Bo­ga
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Dzie­ci wspie­ra­ją­ce ro­dzi­ców
 • Mag­da­le­na Hepner−Widło
  Wio­sna w po­ezji. Sce­na­riusz za­jęć dla uczniów klas I−III szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Lud­mi­ła Pru­sko
  Ma­cie­rzyń­stwo i oj­co­stwo. Kon­spekt z WdŻwR w kl. II szk. po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Re­na­ta Gra­ma­ty­ka, Mał­go­rza­ta Kor­pal
  Wio­sna, fi­zy­ka, li­te­ra­tu­ra i my (tur­niej dla gim­na­zja­li­stów)
 • Ma­ria Sa­dlik
  Or­ga­ni­za­cja cza­su „trud­ne­go” (list)
 • Ka­ta­rzy­na Nowak−Kwiatkowska
  Dzień Ko­biet. Sce­na­riusz
 • Re­na­ta Grusz­czyń­ska
  Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ży­cie ludz­kie i je­go ochro­na ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Bio­etycz­ne aspek­ty pro­kre­acji wspo­ma­ga­nej (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. Edy­ta Giert­ner

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.