03/2011 Chronić życie

okladka_03-2011Ochrona życia człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci jest powinnością każdego z nas. Budowanie cywilizacji życia wymaga jednoznacznej postawy w kwestii początku zaistnienia osoby, antykoncepcji, aborcji, sztucznego zapłodnienia.

Jesteśmy dziś niejednokrotnie świadkami odrzucania fundamentalnego prawa do życia człowieka jeszcze nie urodzonego i tego, który jest u kresu swej drogi. Według „nowej moralności” prawo do życia może mieć człowiek, który dorośnie do pewnych standardów: będzie niezależny i przydatny dla innych. Samo istnienie człowieka przestaje być wystarczającym powodem, aby szanować jego prawo do życia. Jest to szczególne zagrożenie, bo skierowane do człowieka nie narodzonego ze strony człowieka narodzonego. Człowiek nie narodzony jest skrajnie bezbronny. Jego los (‚być albo nie być’) jest zdany na dobrą wolę tych, od których jest zależny. Tymczasem każde dziecko winno być traktowane jako wielki dar dla rodziców i całej ludzkości. Dziecko poczęte w prawdziwej miłości jest przyjmowane z szacunkiem i miłością, jest bezpieczne. Dziecko kochane jest dzieckiem szczęśliwym.

Najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina, rodzina szczęśliwa, która służy rozwojowi dzieci oraz rodziców. Atmosfera domu rodzinnego zależy od przyjętego systemu wartości i sposobu życia. W polskich rodzinach i w polskim społeczeństwie wzrasta szacunek dla życia człowieka od poczęcia aż po naturalny kres.

Zauważa się również spadek społecznej akceptacji zachowań godzących w życie ludzkie – aborcji i eutanazji. Jest to zasługa społecznego nauczania Kościoła oraz działalności obrońców życia. Jednak jeszcze wiele osób musi przyjąć prawdę, że człowiek nie jest rzeczą ale osobą, której życie jest święte.

Wychowujmy młodzież do pięknej i odpowiedzialnej miłości, do poszanowania życia ludzkiego, do afirmacji człowieka, do budowania osobistego szczęścia według określonej hierarchii wartości. Uczmy okazywania wdzięczności za życie, które jest wielkim darem oraz poszanowania godności człowieka, która jako wartość jest do wypracowania w każdym z nas.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 03-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Natalia Maria Ruman
  Wartość życia ludzkiego
 • Wanda Półtawska
  Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II
 • Jadwiga Pizun
  Moralna ocena eutanazji
 • Mieczysław Kuriański
  Niechciane macierzyństwo
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  W zależności od królestwa
 • Magdalena Prokop−Duchnowska
  Medycyna, która szkodzi zdrowiu i zabija
 • Elżbieta Gajoch
  Macierzyństwo pochodzi od Boga
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dzieci wspierające rodziców
 • Magdalena Hepner−Widło
  Wiosna w poezji. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I−III szkoły podstawowej
 • Ludmiła Prusko
  Macierzyństwo i ojcostwo. Konspekt z WdŻwR w kl. II szk. ponadgimnazjalnych
 • Renata Gramatyka, Małgorzata Korpal
  Wiosna, fizyka, literatura i my (turniej dla gimnazjalistów)
 • Maria Sadlik
  Organizacja czasu „trudnego” (list)
 • Katarzyna Nowak−Kwiatkowska
  Dzień Kobiet. Scenariusz
 • Renata Gruszczyńska
  Droga Krzyżowa dla dzieci
 • Elżbieta Trojan
  Życie ludzkie i jego ochrona zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Elżbieta Trojan
  Bioetyczne aspekty prokreacji wspomaganej (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Okładka: fot. Edyta Giertner

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.