03/2010 Być matką, Być ojcem

okladka_03-2010Macierzyństwo i oj­co­stwo to dar i od­po­wie­dzialne za­da­nie. Miłość mał­żeń­ska spra­wia, że ro­dzi­ciel­stwo staje się od­po­wie­dzialne i piękne.

Dziecko ma prawo do wzra­sta­nia w peł­nej ro­dzi­nie, w domu bez­piecz­nym, w at­mos­fe­rze zro­zu­mie­nia i mi­ło­ści. Ojciec i matka są nie­zbędni w wy­cho­wy­wa­niu dzieci, mu­szą zna­leźć czas dla dzieci, mieć z nimi do­bry kon­takt emo­cjo­nalny, co­dzien­nie in­te­re­so­wać się ich spra­wami. Stwierdzenia war­to­ściu­jące ro­dzi­ców „to jest do­bre, a to złe”, „to mi się po­doba” są przyj­mo­wane przez dziecko bez­wa­run­kowo i kształ­tują wraż­li­wość mo­ralną, es­te­tyczną. Przykład ro­dzi­ców, ich po­stawy mo­ralne, spo­łeczne, kul­tu­ralne, re­li­gijne, kształ­tuje oso­bo­wość dziecka.

13% ro­dzin w Polsce to matki sa­mot­nie wy­cho­wu­jące dzieci, zwięk­sza się liczba „nie­obec­nych oj­ców” w ro­dzi­nie. „Nieobecni oj­co­wie” nie wie­dzą, jak ma być re­ali­zo­wane ich oj­co­stwo, wy­co­fują się z ży­cia ro­dzin­nego, z wy­cho­wy­wa­nia dzieci. Zapomnieli o tym, że suk­ces za­wo­dowy, pie­nią­dze, sport, roz­rywka ma słu­żyć ro­dzi­nie, a nie od­by­wać się kosz­tem ro­dziny.

Ojcowie winni trosz­czyć się o pra­wi­dłowy roz­wój wszyst­kich człon­ków ro­dziny, chro­nić przed nie­bez­pie­czeń­stwami, roz­trop­nie wpro­wa­dzać dzieci w świat rze­czy­wi­sty, po­ma­gać w usa­mo­dziel­nia­niu się, w by­ciu od­po­wie­dzial­nym i doj­rza­łym czło­wie­kiem.

Pełna ro­dzina, do­bry dom jest naj­lep­szą szkołą, która przy­go­to­wuje do mał­żeń­stwa i ro­dzi­ciel­stwa. W do­ro­słym ży­ciu po­stawy małżeńsko−rodzicielskie bar­dzo czę­sto iden­ty­fi­kują się z po­sta­wami na­szych ro­dzi­ców. Dlatego ważne jest, by w ro­dzi­nie dziecko do­świad­czało mi­ło­ści i sza­cunku, miało wa­runki do wy­ra­ża­nia tych war­to­ści w co­dzien­nym ży­ciu, było przy­go­to­wy­wane do świa­do­mego ma­cie­rzyń­stwa i oj­co­stwa.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Anastazja Sorkowicz
  Rodzicielstwo jako dar i za­da­nie
 • Ewa Gałązka
  Wciąż do dys­po­zy­cji…
 • s. Ewa Janek
  Wychowanie religijno−moralne
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Miłość ro­dzi mi­łość
 • ks. Wojciech Bołoz
  Rodzicielstwu – TAK
 • Elżbieta Wójcik
  Dorastanie do ma­cie­rzyń­stwa i oj­co­stwa
 • Halina Dalibor
  Kobieta staje się matką
 • Mężczyzna staje się oj­cem
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dojrzała mi­łość
 • Urszula Tokarska
  Obecność pe­da­go­giczna ro­dzi­ców
 • Teresa Melzer
  Postawy ro­dzi­ciel­skie
 • Maria Mojzesowicz
  Niepotrzebny brat
 • Maria Pułczyńska
  Krzyż Jezusa. Konspekt za­jęć z re­li­gii w IV kla­sie szkoły pod­sta­wo­wej
 • Ewa Jóźwiak
  Miłość więk­sza niż grzech. Scenariusz szkol­nych re­ko­lek­cji
 • Stanisława Dzwonkowska
  Wagary i ucieczki z lek­cji (list)
 • Lucyna Maria Grzywa
  Dzień Wiosny. Konkurs dla uczniów gim­na­zjum
 • Magdalena Jamka
  Niezgoda ruj­nuje, zgoda bu­duje. Scenariusz dla V kl. szk. podst.
 • Teresa Król
  Być matką, być oj­cem (wy­bór li­te­ra­tury)
 • Antoni Zięba
  Narodowy Dzień Życia

Okładka: fot. Jacek Tylko

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.