03/2010 Być mat­ką, Być oj­cem

okladka_03-2010Ma­cie­rzyń­stwo i oj­co­stwo to dar i od­po­wie­dzial­ne za­da­nie. Mi­łość mał­żeń­ska spra­wia, że ro­dzi­ciel­stwo sta­je się od­po­wie­dzial­ne i pięk­ne.

Dziec­ko ma pra­wo do wzra­sta­nia w peł­nej ro­dzi­nie, w do­mu bez­piecz­nym, w at­mos­fe­rze zro­zu­mie­nia i mi­ło­ści. Oj­ciec i mat­ka są nie­zbęd­ni w wy­cho­wy­wa­niu dzie­ci, mu­szą zna­leźć czas dla dzie­ci, mieć z ni­mi do­bry kon­takt emo­cjo­nal­ny, co­dzien­nie in­te­re­so­wać się ich spra­wa­mi. Stwier­dze­nia war­to­ściu­ją­ce ro­dzi­ców „to jest do­bre, a to złe”, „to mi się po­do­ba” są przyj­mo­wa­ne przez dziec­ko bez­wa­run­ko­wo i kształ­tu­ją wraż­li­wość mo­ral­ną, es­te­tycz­ną. Przy­kład ro­dzi­ców, ich po­sta­wy mo­ral­ne, spo­łecz­ne, kul­tu­ral­ne, re­li­gij­ne, kształ­tu­je oso­bo­wość dziec­ka.

13% ro­dzin w Pol­sce to mat­ki sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­ce dzie­ci, zwięk­sza się licz­ba „nie­obec­nych oj­ców” w ro­dzi­nie. „Nie­obec­ni oj­co­wie” nie wie­dzą, jak ma być re­ali­zo­wa­ne ich oj­co­stwo, wy­co­fu­ją się z ży­cia ro­dzin­ne­go, z wy­cho­wy­wa­nia dzie­ci. Za­po­mnie­li o tym, że suk­ces za­wo­do­wy, pie­nią­dze, sport, roz­ryw­ka ma słu­żyć ro­dzi­nie, a nie od­by­wać się kosz­tem ro­dzi­ny.

Oj­co­wie win­ni trosz­czyć się o pra­wi­dło­wy roz­wój wszyst­kich człon­ków ro­dzi­ny, chro­nić przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, roz­trop­nie wpro­wa­dzać dzie­ci w świat rze­czy­wi­sty, po­ma­gać w usa­mo­dziel­nia­niu się, w by­ciu od­po­wie­dzial­nym i doj­rza­łym czło­wie­kiem.

Peł­na ro­dzi­na, do­bry dom jest naj­lep­szą szko­łą, któ­ra przy­go­to­wu­je do mał­żeń­stwa i ro­dzi­ciel­stwa. W do­ro­słym ży­ciu po­sta­wy małżeńsko−rodzicielskie bar­dzo czę­sto iden­ty­fi­ku­ją się z po­sta­wa­mi na­szych ro­dzi­ców. Dla­te­go waż­ne jest, by w ro­dzi­nie dziec­ko do­świad­cza­ło mi­ło­ści i sza­cun­ku, mia­ło wa­run­ki do wy­ra­ża­nia tych war­to­ści w co­dzien­nym ży­ciu, by­ło przy­go­to­wy­wa­ne do świa­do­me­go ma­cie­rzyń­stwa i oj­co­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ana­sta­zja Sor­ko­wicz
  Ro­dzi­ciel­stwo ja­ko dar i za­da­nie
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Wciąż do dys­po­zy­cji…
 • s. Ewa Ja­nek
  Wy­cho­wa­nie religijno−moralne
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mi­łość ro­dzi mi­łość
 • ks. Woj­ciech Bo­łoz
  Ro­dzi­ciel­stwu – TAK
 • Elż­bie­ta Wój­cik
  Do­ra­sta­nie do ma­cie­rzyń­stwa i oj­co­stwa
 • Ha­li­na Da­li­bor
  Ko­bie­ta sta­je się mat­ką
 • Męż­czy­zna sta­je się oj­cem
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Doj­rza­ła mi­łość
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Obec­ność pe­da­go­gicz­na ro­dzi­ców
 • Te­re­sa Mel­zer
  Po­sta­wy ro­dzi­ciel­skie
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Nie­po­trzeb­ny brat
 • Ma­ria Puł­czyń­ska
  Krzyż Je­zu­sa. Kon­spekt za­jęć z re­li­gii w IV kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ewa Jóź­wiak
  Mi­łość więk­sza niż grzech. Sce­na­riusz szkol­nych re­ko­lek­cji
 • Sta­ni­sła­wa Dzwon­kow­ska
  Wa­ga­ry i uciecz­ki z lek­cji (list)
 • Lu­cy­na Ma­ria Grzy­wa
  Dzień Wio­sny. Kon­kurs dla uczniów gim­na­zjum
 • Mag­da­le­na Jam­ka
  Nie­zgo­da ruj­nu­je, zgo­da bu­du­je. Sce­na­riusz dla V kl. szk. podst.
 • Te­re­sa Król
  Być mat­ką, być oj­cem (wy­bór li­te­ra­tu­ry)
 • An­to­ni Zię­ba
  Na­ro­do­wy Dzień Ży­cia

Okład­ka: fot. Ja­cek Tyl­ko

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.