02/2019 Stres

okladka_02-2019Stres po­ja­wia się wte­dy, gdy mu­si­my przy­sto­so­wać się do no­wej, trud­nej sy­tu­acji, gdy prze­szko­dy utrud­nia­ją nam osią­gnię­cie za­mie­rzo­ne­go ce­lu. Bodź­ce wy­wo­łu­ją­ce stres tkwią w świe­cie fi­zycz­nym, śro­do­wi­sku spo­łecz­nym, w na­szej psy­chi­ce. Na te ne­ga­tyw­ne bodź­ce re­agu­je­my zgod­nie z na­szą od­por­no­ścią psy­cho­fi­zycz­ną. Róż­ni­ce in­dy­wi­du­al­ne po­wo­du­ją, że to sa­mo wy­da­rze­nie dla jed­nej oso­by bę­dzie stre­su­ją­ce, a dla in­nej – nie. Sil­ny i dłu­go­trwa­ły stres pa­ra­li­żu­je, wy­czer­pu­je ener­gię nie­zbęd­ną do od­na­le­zie­nia się w nie­ko­rzyst­nej sy­tu­acji, nisz­czy do­bro­stan czło­wie­ka.

Z sy­tu­acja­mi stre­su­ją­cy­mi spo­ty­ka­my się w szko­le. Co­dzien­na tro­ska na­uczy­cie­la o roz­wój każ­de­go ucznia jest du­żym ob­cią­że­niem psy­chicz­nym. Czyn­ni­ki stre­so­gen­ne to oce­nia­nie dzia­łań dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych przez ucznia, ro­dzi­ca, nad­zór pe­da­go­gicz­ny, upa­da­ją­cy au­to­ry­tet na­uczy­cie­la, awans za­wo­do­wy, po­trze­ba usta­wicz­ne­go do­kształ­ca­nia się, trud­ni ucznio­wie, wy­gó­ro­wa­ne ocze­ki­wa­nia spo­łecz­ne, nie­ko­rzyst­ne re­la­cje in­ter­per­so­nal­ne, pra­ca w trud­nych wa­run­kach. Dla uczniów stre­su­ją­ce jest szkol­ne oce­nia­nie, cią­głe spraw­dzia­ny, nad­miar obo­wiąz­ków, sta­wia­nie wy­ma­gań prze­kra­cza­ją­cych moż­li­wo­ści ucznia, trud­ne re­la­cje z na­uczy­cie­la­mi i ró­wie­śni­ka­mi, brak cza­su na wy­po­czy­nek.

Mniej po­dat­nym na stres bę­dzie na­uczy­ciel, któ­re­go ce­le pra­cy są kon­kret­ne i moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia, któ­ry ko­cha uczniów, in­te­re­su­je się ich spra­wa­mi, przyj­mu­je wła­ści­wą hie­rar­chię za­dań, od­po­wied­nio go­spo­da­ru­je cza­sem, pro­wa­dzi zdro­wy styl ży­cia. Gdy umie­jęt­nie ko­rzy­sta z in­for­ma­cji do­ty­czą­cych sy­tu­acji stre­so­wych, wów­czas ra­dzi so­bie ze stre­sem.

Na­uczy­cie­le po­win­ni do­kła­dać sta­rań, aby szkol­ne re­la­cje by­ły sprzy­ja­ją­co-po­zy­tyw­ne, a nie stre­su­ją­ce. Stres szkol­ny wy­wo­łu­je na­pię­cia emo­cjo­nal­ne, utrud­nia ucze­nie się, za­kłó­ca pro­ces pa­mię­ci, kon­cen­tra­cji uwa­gi, od­bie­ra ra­dość ży­cia, mo­że do­pro­wa­dzić ucznia do de­pre­sji. Po­trzeb­ne są roz­mo­wy, któ­re po­zwo­lą uczniom od­kryć źró­dła stre­su i do­ko­nać pra­wi­dło­wej oce­ny sy­tu­acji. Ro­lą na­uczy­cie­la jest uczyć sys­te­ma­tycz­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, bu­do­wa­nia pra­wi­dło­wych re­la­cji z oto­cze­niem, oraz mo­ty­wo­wać do na­uki.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Li­lian­na Si­ciń­ska
  Przy­ja­ciel czy wróg? Stres w pra­cy na­uczy­cie­la
 • Bo­gna Bia­łec­ka
  Ko­ło uważ­no­ści – spo­sób na nie­po­kój
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O stre­sie bez stre­su…
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin, Iza­be­la Fa­leń­czyk
  Jak po­ko­nać stres? Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  O stre­sie, któ­ry czmy­cha tam, gdzie pieprz ro­śnie
 • Aga­ta Goł­da
  Prze­pis na zdro­wie
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Stres szkol­ny i w pra­cy na­uczy­cie­la. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Ali­cja Ja­niak
  Zi­mo­wy Anioł
 • bp Piotr Tu­rzyń­ski
  Z no­tat­ni­ka pa­ste­rza. Roz­mo­wy o szko­le
 • Gra­ży­na Tu­rzyń­ska
  Pra­wo dziec­ka do peł­nej ro­dzi­ny
 • ks. To­masz Pod­lew­ski
  War­tość pra­cy w na­ucza­niu Pa­pie­ża Fran­cisz­ka
 • Ka­ro­li­na Kmie­cik-Ju­się­ga
  Wspól­no­ta Ce­na­co­lo
 • An­na Ar­ty­sie­wicz
  Dro­ga Krzy­żo­wa
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Naj­waż­niej­sza więź
 • An­na Gó­rec­ka
  Ty tak­że mo­żesz zo­stać dzien­ni­ka­rzem. Re­da­gu­je­my ga­zet­kę kla­so­wą. Sce­na­riusz lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go dla klas V–VI

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.